Sunday, January 22, 2012

သင္သည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္

by Ko Wai on Saturday, January 21, 2012 at 12:06am

ႏိုင္ငံေတာ္ဟူသည္ ကုန္းေျမတစ္ခုထဲရွိယံုႏွင့္ ေခၚဆိုလို႔ မရႏိုင္သလို လူေတြခ်ဥ္းရွိရံုႏွင့္လည္း
ေခၚဆိုဖြယ္မျဖစ္ႏိုင္ ။ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ သက္မွတ္ အက်ယ္အ၀န္း ယင္း သတ္မွတ္ အ၀န္း အ၀င္းတြင္းတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ေသာသူမ်ား ။ ထိုအခ်က္လက္ႏွစ္ခု ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူေသာ စကားရပ္ကို ေခၚဆိုရန္ ျပည့္စံုႏိုင္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ပင္လွ်င္ သင့္ႏိုင္ငံေတာ္သင့္တိုင္းျပည္၏ တစ္စိတ္တေဒသျဖစ္ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရး အ၀န္း၀ို္င္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားဟူသည့္ အသံုး မ်ားျဖင့္ လူႏွင့္ကုန္ေျမကို
ခြဲျခားေကာင္းခြဲျခားပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထုိႏွစ္ခ်က္မျပည့္စံုဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ က်ေနာ္ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စကားတစ္ခု ၾကားဖူးသည္။မိတ္ေဆြတို႔လဲၾကားဖူးမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေတာ့ ဘာျဖစ္မွာလဲ ။ မင္းလုပ္ေတာ့ေကာမင္းကို ဘယ္သူက ေနရာေပးမွာလဲ။စသျဖင့္ ေျပာၾက သည္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလဲ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ မိမိ ခင္မင္ရသူ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ေဆြမ်ိဳးသာခ်င္းေပၚကို ထိခိုက္မည္စိုးသျဖင့္ ေျပာျခင္း    ျဖစ္မည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလဲ ငါတစ္ေကာ ငါတစ္ဘို႕ ဆိုတဲ့ အျမင္ႏွင့္ ေျပာသူမ်ားလဲ ရွိပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူေသာ စကားလံုး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေနသည္ ဆိုလွ်င္ သင္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကြာဖြယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္မည္မထင္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္မ်ိဳး ေတာ့ျဖင့္ ခြဲရလိမ့္မည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေပါ့ ။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ ရိုးရိုးေတြးျပီး ရွင္းရွင္းဘဲေျပာပါမည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ မိမိပါတည္ေထာင္မည္ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ရေသာ ပါတီတစ္ခုတြင္၀င္မည္။ ထို႔ေနာက္မိမိယံုၾကည္ရ  ေသာႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ မိမိပါတီ၏ အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ပံုေဖာ္မႈမ်ားကို လူထုကို ခ်ျပမည္။ ျပီးလွ်င္ လူထုလက္ခံလွ်င္ လူထုေထာက္ခံမႈရလွ်င္ ယင္းလမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပံုေဖာ္ၾကမည္ေပါ့။

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ကေတာ့ သင့္စိတ္ အေျပာင္းလဲ ေထာင့္ေလးတစ္ခုေပၚမွာပင္လွ်င္တည္လွ်က္ သင္သည္ အမ်ိဳး သားႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သြားေပမည္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ သင္သည္ လူထုေထာက္ခံမႈမလုိ ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ေကာင္းက်ိဳးကို သင္တစ္ေယာက္ထဲ လြတ္လပ္စြာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းလုပ္လုိ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ လြယ္လြယ္ေလးေတာ့မဟုတ္ သင္သည္ တရားမွ်တမႈကို ခ်စ္ခင္သူျဖစ္သလို တရားမွ်တမႈကို လိုက္နာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ က်ေနာ္တုိ႔၀န္းက်င္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ဘာသာမွာ သူတပါးပစည္းခိုးတာမေကာင္း
ေၾကာင္း အတိလင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အသိတစ္ေယာက္ေလာက္ စားလို႔၀ါးလို႔ေကာင္းေသာ အစိုးရ ႒ာန တစ္ခုေလာက္မွာ မ်ား အရာရွိ
ျဖစ္သြားလွ်င္ က်ိတ္အားက် ေနတက္ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားမႈကို လူအားလံုးခ်စ္ေသာ္လည္း ေလးစားလိုက္နာဖြယ္မွာ အေတာ္ခက္ေလသည္။ ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိဖုိ႔လိုပါသည္။ သင္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္ေလးတစ္ခုကို လုပ္ေနသည္ဆိုပါစိုု႔ ။ ထုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ မိသားစု ဘယ္ႏွစ္စု မွီခိုေနသည္ကို သင္ေမးခြန္းထုတ္သင့္သည္။ သင့္မိသားစုကေတာ့ ေသခ်ာေပၚ မွီခိုေနေပမည္။ သင္မတူညီေသာ မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ လုပ္သားႏွစ္ေယာက္ကို သင္သည္ အလုပ္ ခန္႕ထားလွ်င္ ထိမိသားစုႏွစ္စု သည္လည္း ဒီလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ မွီခိုေနေပမည္။ ထိုမိသားစု သံုးစုအတြက္ က်န္းမာေရး စား၀တ္ေနေရး ပညာေရးတို႔ ကို သင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးရလိမ့္မည္။ အဲဒီမွာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ကိုယ္ခ်င္းစာမႈလုိသည္။
အဲဒီမိသားစု သံုခု၏ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ အတြက္သင္သည္ပင္လွ်င္ တံတားျဖစ္ေနသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို တိုးတက္ေအာင္ ဖန္းတီးေပးႏိုင္သူျဖစ္ေလသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင္သည္ သင့္၀န္းက်င္၏ သမၼတ
တပါးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ေလေသနတ္ ပစ္ျခင္း ။ ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ားဖမ္းမယ္ ေျပာျပီး အိမ္ေပါက္၀ေရာက္ခါမွ အေဒၚေရ ေခြးခ်ီထားပါဦးလုိ႔ ေျပာၾကျခင္းမွာ မဟုတ္ပါ။ သင္လက္လွမ္းမွီရာ သင့္၀န္းက်င္ကို
တုိးတက္ေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္းသည္  အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးျဖစ္ပါသည္။ ထုိျပင္ သင္သည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ သည္သင္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ပါတီႏိုင္ငံေရးသာမက အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အားေကာင္းမွသာလွ်င္ တို႔ေရႊတိုင္းျပည္ ေခာတ္မွီမည္ဟူ ေျပာရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...