Thursday, January 26, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပညာေရး (အပိုင္း ၁) အယူအဆႏွင့္ နည္းစနစ္ (ေမာကၡ မဂၢဇင္း) အပိုင္း-၁

by Yeyint Kyaw on Wednesday, January 25, 2012 at 9:14pm

Written by သိန္းႏုိင္


ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အတိျပည့္ႏွက္ ေနဆဲျဖစ္သည့္ ဤေျမကမၻာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔ မည္ပံု ရယူူ တည္ေဆာက္ႏုိင္ ပါသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ ေခတ္အဆက္အဆက္ ဒႆနျပႆနာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွိေနခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။

နိဒါန္း
“...လူလူခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ လူလူခ်င္း ရက္စက္မႈေတြ ကမာၻေျမကို အက်ည္းတန္ေစၿပီ၊ လူလူခ်င္း ညွင္္းပမ္းမႈေတြ၊ လူလူခ်င္း ရက္စက္မႈေတြ၊ ဒါေတြကို ရပ္ဖို႔သင့္ၿပီေလ။ ...”
ျပည္တြင္းစစ္သီခ်င္း (အမ္အက္ဖ္ဂ်ီ) ၂၀ဝ၃။
“...အမွားကို ျမင္လာျခင္း... တုံ႔ျပန္ရန္လိုျခင္း၊ အတၱအစြဲမ်ား ျပည့္ႏွက္ တယူသန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနမႈမ်ား... ....ကမာၻေျမၿငိမ္းခ်မ္းေရး... ကမာၻေျမ... လွပေရး အတၱမာန ကင္းေစ (မာနတရားေတြ ကင္းေဝးေစ) .... ကမာၻေျမ..... ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမာၻေျမ၏ လွပေရး အသိဉာဏ္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစ) .....”

 ကမာၻေျမၿငိမ္းခ်မ္းေရး သီခ်င္း (လြိဳင္ေကာ္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ ၁၉၉၇)။
          ႏွစ္ဆယ္ရာစုအတြင္း၌ ဤကမာၻေျမတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အစရွိသည့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အထင္ကရ တိုးတက္ ထြန္းကားလာမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻမႈျပဳျခင္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဗဟိုဦးစီး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ရျခင္းစသည့္ အယူအဆမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားမွာ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ၿပိဳလဲေစလ်က္ ကမာၻႀကီး တခုလံုးကို ရြာငယ္ေလး သဖြယ္ (ကမာၻရြာ) ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအထင္ကရ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားစြာထဲတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း အညီအညြတ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွင္သန္ေနထိုင္ျခင္း စသည္တို႔မွာ လမ္းစ ေပ်ာက္လ်က္ပင္ ရွိေနေသးေခ်သည္။ ဤအခ်င္းအရာမ်ားကို မရရွိေသးသည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္း တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဆိုးဝါးစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ လူ႔သမိုင္းတြင္ မႀကံဳဘူးသည့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဓနႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ေနထိုင္ရျခင္းတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္လာၾကေသာ္လည္း ကမာၻအဝွမ္းတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူတန္းစားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေျမကမာၻ၏ သက္ရွိ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုသည္ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုး တိုးတက္ လာခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အတၱလြန္ကဲျခင္း၊ သီးသန္႔ ေနထိုင္လိုျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတရား ေခါင္းပါးလာျခင္းမ်ား အပါအဝင္ မိမိကိုယ္ကိုႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း တည္ရွိေနေလသည္။ ယခု ၂၁ ရာစု အစပိုင္းကာလ၌ ကမာၻအဝွမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေအာက္ပါ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
          • ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ဥစၥာဓနပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသူမ်ားၾကား ႀကီးမားသည့္ ကြာဟခ်က္ရွိေနျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္လည္း ဤကြာဟခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းလမ္းမ်ား ရွာမရေသးျခင္း။
          • လက္နက္ဆန္းမ်ားႏွင့္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ နည္းပညာမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ တီထြင္ တပ္ဆင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုလံုး၏ ရွင္သန္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနျခင္း။
          • အဆင့္တိုင္းတြင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား အၾကားတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း။
          • အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားျခင္းမ်ားကို ဤ ကမာၻ၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး လူသားမ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္ အေျခခံ စံႏႈန္း တန္ဖိုးမ်ား တိုက္စား ခံေနရျခင္း။
          • လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲရသည့္ အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ညီမွ်ေခ်ကို ဖ်က္ဆီး ခံရျခင္းႏွင့္အတူ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၏ အသက္ရွင္သန္ ေနထိုင္မႈကို အခ်ိန္ျပည့္ ၿခိ္မ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနျခင္း။
          •က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ပုဂၢလ အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ အေျချပဳ၍ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းႏွင့္ အတၱမာန လြန္ကဲမႈ (မိမိလုပ္ငန္း၊ ပရိုဂ်က္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုသာ အဟုတ္ထင္ျခင္း) ေၾကာင့္ လူသား မ်ဳိးႏြယ္သည္ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ဂိုဏ္းဂဏ၊ အုပ္စုငယ္မ်ားစြာျဖင့္ ကြဲျပားလ်က္ရွိေနျခင္း။
          ပစၥကၡ ကမာၻ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ရွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အမ်ဳိးသားေရး အျမင္မ်ားထက္ ကမာၻအဝွမ္း လြမ္းျခံဳ စဥ္္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အစြန္းေရာက္ျခင္းထက္ သည္းခံျခင္းတရား ထြန္းကားေစျခင္း၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟုဝါဒက်င့္သံုးျခင္း၊ လူအနည္းစု အတြက္သာ အခြင့္ထူးခံျဖစ္ေနသည့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအရ ခြဲျခားျခင္းထက္ နည္းပညာအရ စုစည္းႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းခ်င္း အရာမ်ား ပါဝင္သည္။ လူတန္းစား အလႊာတိုင္းတြင္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတရား ထြန္းကားေစျခင္းစေသာ လိုလားအပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားေစျခင္းျဖင့္ ပိုမို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ ယဥ္ေက်းသည့္ လူ႔ေဘာင္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
          ပညာေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမၽား၊ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ လူ႔စံႏႈန္း တန္ဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္သန္ေစရန္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ကတည္းက သိျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေျမကမာၻ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ ႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ အာဏာႏွင့္ ရုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းေနာက္သို႔ အေမာတေကာ လိုက္ပါလ်က္ လူသားတို႔သည္ သဘာဝတရား၏ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေသာ “မိမိႏွင့္ အျခားသူမ်ား အတူတကြ ရွင္သန္ ေနထိုင္ရျခင္း” သေဘာတရားကို ေမ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။
ဤအခ်င္းအရာကို အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလ်က္ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္္ေက်းမႈ အဖြဲ႔အစည္း (ယူနက္စကို) မွ အထူးခန္႔အပ္ တာဝန္ ေပးခဲ့သည့္ ဒီေလာ္(စ္) ေကာ္မစ္ရွင္၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ “သင္ယူျခင္း ရတနာအတြင္းမွာ - Learning - The Treasure Within (၁၉၉၆)” တြင္ “အတူတကြ အသက္ရွင္သန္ ေနထိုင္ဖို႔ သင္ယူ ေလ့လာစို႔” ဟူေသာ အခ်က္ကို ပညာေရး မ႑ိဳင္ႀကီး ေလးရပ္အနက္ အဓိက ပညာေရး ေထာက္တိုင္ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ အၾကံဳျပဳခဲ့ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ ကမာၻႀကီးတြင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ လိုအပ္ေနသည့္ ညီညြတ္ေသာ လူ႔ အသိုင္းအဝိုင္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အျမင္သေဘာထား ဖလွယ္ျခင္းတို႔ကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မီးေမာင္းထိုး တင္ျပခဲ့သည္။ ေခတ္ အစဥ္အဆက္တြင္ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ ကာယ၊ ဥာဏ လုပ္သားထုကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ အတြက္ ပညာေရးကို အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ပုဂၢလ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ျမင့္မားေစရန္ အတြက္ ပညာေရးမွာ အေျခခံ အက်ဆံုး ျဖစ္သည္ဟူ၍ အျမင္သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ မတူ ကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သဟဇာတ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတို႔တြင္ အေျခခံ ပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ အခရာက်သည္ကို လ်စ္လ်ဴရႈ ခဲ့ၾက၏။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ တစ္ပံုစံတည္း၊ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေစရန္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္၍ လာရသည္။
          စီးပြားေရး အရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးစားေနစဥ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ဆဲ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လူ႔စံႏႈန္း တန္ဖိုးဆိုင္ရာ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ စာရိတၱ၊ နီတိဆိုင္ရာမ်ားကို ပညာေရးတြင္ ဦးစားေပးျခင္း မရွိပါေခ်။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳး ထြန္းကားေစရန္၊ သည္းခံျခင္းတရား ထြန္းကားေစရန္၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္း တန္ဖိုးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို သိရွိနားလည္ လိုက္နာေစရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပညာေရး သုေတသနေမးခြန္း
          ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳ ေလ့လာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးရာဝယ္ ေမးခြန္းငယ္ (၇) ခု အေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ေလ့လာ တင္ျပပါမည္။
သုေတသနေမးခြန္းမား-
(၁) ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကမာၻႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေလ့လာရန္။
(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆကို ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိုရန္၊
(၃) ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္၏ တန္ဖိုးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို သတိျပဳမိေစရန္။
(၄)ေက်ာင္းသင္ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့ က်င့္ သင္ၾကားျခင္းကို မည္သို႔ ယွက္ႏြယ္ေပါင္းစပ္၍ ေပါင္းစည္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အေနျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္။
(၅) ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ လိုလားအပ္သည့္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မည္သည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ပါ သနည္း။
(၆) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ လက္ရွိ ေက်ာင္း ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္း၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။
(၇) လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေစရန္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာစိတ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေနေစရန္ မည္သည့္ သင္ယူျခင္း-သင္ၾကားျခင္း နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရပါမည္နည္း။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစဥ္အဆက္ အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ရႈပ္ေထြး၍ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရန္ ခက္ခဲသည့္ အယူအဆ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ရွိေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား မရွိျခင္း ဟူေသာ ရိုးရွင္းသည့္ အဓိပၸါယ္မွ အစျပဳ၍ ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အတူ ရွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း စြမ္းရည္ဟူသည့္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ဳိးမ်ိဳးကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရသည္။ သမိုင္းစဥ္ဆက္ထဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း (စိတၱသုခ)၊ ကိုယ္တြင္း ၿငိမ္းေအးျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေဖၚျပခဲ့သည္။
ရွင္ေတာ္ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေဒသနာမ်ားတြင္ ဤသေဘာ တရား၊ အယူအဆႏွင့္ အက်င့္အၾကံတို႔ကို အထင္အရွား ေလ့လာ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ေလာကတြင္ စိတ္သည္ အရာအားလံုး (အမႈခပ္သိမ္း) ၏ ေရွ႕ေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္ (စိေတၱန နိယေတ ေလာေကာ -ဓမၼပဒ) ဟူေသာ တရားကို ႁမြက္ၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္းသည္ ထင္ရွားသည့္ သာဓက ျဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢ၊ ယူနက္စကို၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေၾကညာခ်က္ နိဒါန္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ားအားလံုးသည္ လူသားတို႔၏ စိတ္တြင္းမွ အစျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ လူသားတို႔၏ စိတ္တြင္း၌ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အတိ ျပည့္ႏွက္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ဤေျမကမာၻတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔မည္ပံု ရယူတည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပႆနာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္တြင္း၊ စိတ္တြင္း ၿငိမ္းေအးျခင္းႏွင့္ အသိဉာဏ္ပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္းကို ရွာေဖြေလ့လာ၊ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ေနဆဲမွာပင္ လူ႔အသိုင္းအဝို္င္း၏ လူမႈ ေရးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွာ လ်စ္လ်ဴရႈ ခံထားရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္ပုဂိၢဳလ္၏ လြတ္ေျမာက္ရာႏွင့္ အသိဉာဏ္ပို္င္းဆိုင္ရာ ျပည့္စံုေရးတို႔ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွာ ဤ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း၌ပင္ ျဖစ္ေလရာ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္း အသိပညာ ဉာဏ္အျမင္ ဆန္းသစ္ခဲ့သည့္ ေခတ္ကာလအတြင္း အေနာက္တိုင္း အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ားမွ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။
အထူးသျဖင့္ သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ    Scientific Socialism ထြန္းကား လာျခင္းႏွင့္ အတူ ပိုမို၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာခဲ့ ၾကသည္။ သ႔ိုရာတြင္ မာ့က္စ္ဝါဒီ Marxists မ်ား အေနျဖင့္မူ တစ္သီးပုဂၢလၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အယူအဆကို ဦးစားေပးျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ပုဂၢလသေဘာ ေမွးမွိန္လာၿပီး လူ၏ရွင္သန္ေနထိုင္ရာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (လူမႈ အေဆာက္အအံု) ကို အေလးထား ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ဥစၥာဓနကို ညီတူမွ်တူ ခဲြေဝေရးအေပၚ အေလးထားသည့္ ဆိုရွယ္လစ္အျမင္ သေဘာထားအရ ပုဂၢလပိုင္ဆိုင္မႈသည္ လူမႈအနိဌာရံု အလံုးစံုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္ျခင္းတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ယူဆၾက သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ သူတို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ အစီအစဥ္တက် အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမွ ကင္းစင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
လူသားတစ္ဦးစီ၏ အသိပညာဉာဏ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ ျပႆနာကို ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ေျဖရွင္းတတ္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တည္ေဆာက္ပံုကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔မွာ ခြဲျခား၍ မရႏိုင္ပါေပ။ လူမႈအေဆာက္အအံုႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳ၍ အၾကင္သူတစ္ဦး၏ စိတ္ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း အေၾကာင္းတရား (စိတၱသုခ) ႏွင့္ အသိဉာဏ္ပညာ တိုးတက္ျခင္းတို႔ကို ေျပာဆို ေဆြးေႏြးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လူသားအားလံုး၏ အသိပညာဉာဏ္ တိုးတက္ ျမင့္မားေရးတို႔ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အခြင့္အာဏာဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ ေဆာက္ရြက္ျခင္းသည္လည္း လိုလားအပ္သည့္ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာတရားမ်ားကို မေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ေခ်။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ဤအယူအဆ ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ဒဂၤါးျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းသဖြယ္ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခု မရွိပါက အျခားတစ္ခု၏ အဓိပၸါယ္ရွိမႈမွာ ေမးခြန္း ထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။
မဟတၱမဂႏၵီမွ ပိုမို၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းကို ျပသခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုရန္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသေဘာကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ- ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေပၚ၊ လူတစ္ဦးမွ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ၊ အမ်ိဳး သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ၊ စနစ္တစ္ခုမွ အျခားစနစ္တစ္ခုအေပၚ၊ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ လူသားမ်ား အေပၚတြင္ - ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ခ်ယ္လွယ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းတြင္ သြင္ျပင္လကၡဏာ ရွစ္ရပ္ အနည္းဆံုး ပါရွိေလသည္။ ယင္းတို႔မွာ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တန္းတူေရး၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ ကင္းေဝးေရး၊ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၊ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အမွန္တရားႏွင့္ သည္းခံျခင္းတရား (ခႏၱီ) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်င္းအရာမ်ားမွာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည္မွာ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း၏ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မဟတၱမဂႏၵီ အေနျဖင့္မူ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ ေခါင္းပံုျဖတ္ ခ်ယ္လွယ္ျခင္း လံုးဝမရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစင္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ပညာေရးတည္းဟူေသာ ကိရိယာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္ဟူ၍ ယံုၾကည္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂႏၵီႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆတြင္ အမွန္တရား၊ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္အနစ္နာခံျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရလာဒ္မ်ားမွာ အေရးႀကီးေလသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ား ႏွစ္ခုစလံုးမွာ အေရးႀကီးသည္ဟူ၍ ယံုၾကည္ သူျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အစီအစဥ္အရ ယူနက္စကို၏ “အတူတကြ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ သင္ယူေလ့လာစို႔” Learning to Live Together အယူအဆမွာ ဂႏၵီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒႆနကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းအစား မိမိကိုယ္ကို အနစ္နာခံျခင္းႏွင့္ သစၥာျဂဟ (အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ လူထုတစ္ရပ္လံုး အႏုနည္းျဖင့္ အမိန္႔အာဏာ ဖီဆန္ေရး) ကို ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့သူျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားကို တန္ျပန္ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း တို႔သည္ အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သံသရာကိုသာလွ်င္ ရွည္ေစသည္ဟူ၍ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္သူ ျဖစ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံတကာပညာေရး ပညာရွင္မ်ားမွ ယေန႔ေခတ္ ကမာၻႀကီးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူတန္းစား၊ ဇာတ္နိမ့္၊ ဇာတ္ျမင့္၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ျပဳမူျခင္းမ်ားကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ရေလရာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္မွာ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးကို အျမင့္မားဆံုးေသာ သည္းခံျခင္းတရား ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားဖက္မွ ရပ္တည္ေရး အတြက္ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ ထားၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ဂႏၵီ၏ဒႆနမ်ားမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အေရးပါဆဲပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ယူဆခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။
(၁) တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားမရွိျခင္း၊
(၂) အၾကမ္းမဖက္ေသာ လူမႈစနစ္ (အစီအစဥ္ရွိရွိ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ကင္းစင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၊
(၃) မည္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္မွ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ မရွိျခင္း၊
(၄) ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊
(၅) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ညီမွ်ေျခရွိျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊
(၆) စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊
သို႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ခံယူခ်က္အျမင္သေဘာထား၊ တည္ၿငိမ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္တြင္း  အဇၥၽတၲသဏၭာန္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား အေပၚတြင္ ေမတၱာတရား ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ အျခားသူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းမွ စတင္ေလသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈမွလည္း စတင္ေလသည္။ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းမွလည္း စတင္ပါသည္။ ပုဂၢလအစြဲအလမ္းမ်ား၊ ဘက္လိုက္မႈမ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ား၊ အမ်ိဳးဇာတိမာန္ လြန္ကဲျခင္းမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်ား ကင္းစင္ျခင္းမ်ားမွလည္း စတင္ပါသည္။ အရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိရန္မွာ မိမိ၏ စိတ္တြင္း အေျခအေနကို သိရွိနားလည္ျခင္းစြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းျဖင့္ အစျပဳရပါလိမ့္မည္။ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းမ်ား၊ စိတ္ဆႏၵ မ်ား၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ဟန္ခ်က္ ညီေစျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္တြင္း အဇၥၽတၱမွ ျဖစ္တည္လာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ သန္႔စင္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာ ခံစားခ်က္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား ပါရွိေလသည္။
သို႔ျဖစ္ေလရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆမွာ စံတန္ဖိုး မ်ားစြာ ပါရွိလ်က္ လြန္စြာ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရႈိင္းသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ညီလာခံ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးႏွင့္ လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးအတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ကြန္ယက္ (Asia-Pacific Network for International Education and Values Education(APNIEVE – 1995) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေသာ စံတန္ဖိုးမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားဆိုင္ရာ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာ တင္ျပခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ ညီညြတ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ကူညီ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳျခင္း၊ စာနာစိတ္၊ နီတိႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတရားကို သိျမင္ျခင္းတို႔ပါရွိသည္။
ဤပင္မစံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အျခားေသာစံႏႈန္းမ်ားမွာ -
(၁) ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ မိမိ ကိုယ္ကို ေဝဖန္ေရး၊ ရိုးသားပြင့္လင္းျခင္း၊ တာဝန္သိစိတ္ရွိျခင္း၊ အျခားသူမ်ားအတြက္ စဥ္းစား ေပးျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံလိုစိတ္၊ ေျပလည္ရာ ေျပလည္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္း တိုင္ပင္လိုစိတ္၊ သတၱိရွိျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္းႏွင့္ သည္းခံႏိုင္ျခင္းတို႔ ပါရွိပါသည္။
(၂) ကရုဏာ
ၾကင္နာသနားတတ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားရွိျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ လိုအင္ကို သိျမင္ခံစား ႏိုင္ျခင္း၊စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းရွိျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တတ္ျခင္း၊ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးတတ္ျခင္းတို႔ပါရွိသည္။
(၃) ညီညြတ္ျခင္း
အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈရွိျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ စံတန္ဖိုး မ်ား မွ်တျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိျခင္း၊ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း တိုင္ပင္လိုစိတ္၊ အမ်ားသေဘာထားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း တို႔ပါရွိသည္။
(၄) သည္းခံျခင္း
အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၊ ရင္ထဲမွလက္ခံႏိုင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို ေနရာေပးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပုဂၢလမတူ၊ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားကို ေလးစားျခင္း (မတူ၊ ကြဲျပားျခား နားျခင္းမ်ား ရွိလွ်က္ပင္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း)၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ မတူ ကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလးစားႏိုင္ျခင္း၊ လက္ခံတန္ဖိုးထားျခင္း၊ လူနည္းစုမ်ား၊ အုပ္စုငယ္မ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္း၊ ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆိုျပဳမူျခင္း၊ အျမင္က်ယ္၍ ပြင့္လင္းေသာ စိတ္ထားရွိျခင္း၊
(၅) ကူညီျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သူတစ္ပါးအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ ေစတနာ သဒါၵတရား ထက္သန္ျခင္းတို႔ ပါရွိသည္။
(၆) အျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳျခင္း၊
အသက္ရွင္သန္ျခင္းတြင္ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရျခင္း သေဘာကို သိျမင္ ခံစားႏိုင္ျခင္း၊ မည္သူမွ် ၿပီးျပည့္စံုျခင္း မရွိသည့္ တရားသေဘာကို သိျမင္နားလည္ျခင္း၊ စြန္႔ဦး တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ႏွင့္ အတူတကြ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ပါရွိသည္။
(၇) နီတိႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စာရိတၱဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္း
စိတ္တြင္း၊ ကိုယ္တြင္းၿငိမ္းေအးျခင္း၊ အသက္ရွင္သန္ျခင္း (ဘဝ) အေပၚ အေလးအျမတ္ ထားျခင္း၊ လူတိုင္း၏ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တန္စြမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လူသားထု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိျခင္း၊ လူ႔စိတ္စြမ္းအားအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားခြင့္၊ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ အသိပညာရွာေဖြခြင့္ရွိျခင္း၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ျခင္း၊ မိမိအျပဳအမူ အေျပာအဆိုတို႔ကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ ေလ့လာ တတ္ျခင္း၊ သမာဓိတရား ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းတို႔ ပါရွိသည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ ယူနက္စကိုမွ ႀကီးမႉး က်င္းပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ နားလည္မႈ ထြန္းကားေရး အတြက္ ဆရာအတတ္ပညာ Teacher Education for Peace and International Understanding ညီလာခံႀကီးမွလည္း အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားရန္အတြက္ စံႏႈန္းတန္ဖိုး (၁၀) ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ ထြန္းကားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။ ဤစံႏႈန္းတန္ဖိုး (၁၀) ရပ္မွာ (၁) လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ (၂) အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ၊ (၄)သည္းခံျခင္းတရား (ခႏၲီ)၊ (၅) ကိုယ္တြင္းစိတ္တြင္း ၿငိမ္းေအးျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္မွ်တျခင္း၊ (၆) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ (၇) အရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ (၈) ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ (၉) ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္မွ်ေဝျခင္း၊ (၁၀) အသက္ရွင္သန္ျခင္း (သတၱေလာက) တြင္ တရား မွ်တမႈရွိျခင္း၊ မတူ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တည္ရွိေနေသာ အဓိက စံႏႈန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အျပန္အလွန္ သိနားလည္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ သည္းခံျခင္းတရား ထြန္းကားေရး၊ သတၱ ေလာက တစ္ခုလံုးအတြက္ တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
၄င္းအျပင္ နီတိႏွင့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ လ်စ္လ်ဴရႈ ထား၍ မရပါေခ်။ ဤစံတန္ဖိုးမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း သြားႏိုင္ရန္ အားထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ပညာေရးမွာ အေရးႀကီးၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယခင္ ကာလမ်ားကထက္ ပိုမို လိုအပ္လွ်က္ ရွိေနေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ မွ်တညီညြတ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား ရွင္သန္ႀကီးျပင္းရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ စိတ္ႏွလံုးသားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ တာဝန္ဝတၱရား တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တည္ရွိေနေလသည္။ သည္းခံျခင္းတရား၊ တန္းတူရည္တူေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ အုပ္စုအလိုက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္မႈ၊ လူမႈဝန္ထမ္း စိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းတတ္သည့္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရွိသည့္ သင္ယူေလ့လာရန္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ တဆင့္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးသားမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
ကိုဝိုင္ဝုိင္ေက

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...