Monday, January 16, 2012

ပညာေရးစနစ္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေတာ႔မည္

လက္ရိွ ပညာေရးစနစ္အား ပညာေရးစနစ္သစ္ျဖင့္ အစားထိုးက်င့္သံုးမည္ ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း
အသီးသီးမွ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းကာ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား
ကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္၍ အလ်င္ အျမန္ စုစည္းထားၾကရန္ အေၾကာင္းၾကား လိုက္သည္ ...

* အေျခခံပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ဆရာ/ဆရာမ်ား၏ အေျခခံလစာအား က်ပ္ေငြ ၁၅၀၀၀၀ိ/-အျဖစ္ တိုးျမင့္
သတ္မွတ္လိုက္သည္...
* အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ာအားလံုး၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားအားလံုးအား အခမဲ႔ ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္...

* တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ အဆင့္ျမင့္ လူေန အေဆာင္မ်ား ထားရိွေပးမည္..
ေက်ာင္းသား/သူ မွန္သမွ် ေနရာခထားေပးေသာ အေဆာင္မ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ရမည္...
* တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေဆာင္မ်ား မွ ထမင္းေၾကြးသည့္စနစ္အား ျပန္လည္က်င့္သံုးမည္...
* ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္ ေက်ာင္းဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း မမွ်မတ ျဖစ္ေနပါက အထပ္ျမင့္ Rc ေက်ာင္းအေဆာက္
အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးမည္... လိုအပ္ပါက ေရႊ႕လ်ားေလွကား..ဓာတ္ေလွကားမ်ားပါ တပ္ဆင္ေပးမည္...
* သန္႔စင္ခန္းမ်ားအား ေက်ာင္းသားဦးေရ အေရအတြက္ႏွင့္ မွ်တေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္...
* ဘာသာရပ္ အလိုက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အစံုအလင္ထားရိွေပးမည္...
* ေက်ာင္းမ်ား/တကၠသိုလ္မ်ား အားလံုးသို႔ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးက် အခမဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္..
အခမဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားလည္း တပ္ဆင္ေပးသြားမည္..
* စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ(၃၀)ေယာက္လွ်င္ ဆရာ(၂)ေယာက္ တာ၀န္ယူရသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္..(ဆရာတစ္ဦးက စာသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဆရာတစ္ဦးက(round teacher) အျဖစ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သင္ၾကား ျပသသည့္စာမ်ား အျပည့္အ၀ နားလည္မႈရိွေရး လွည့္လည္ႀကီးၾကပ္ေပးသြားမည္)
* အေျခခံပညာလက္ေအာက္ရိွ ေက်ာင္းမ်ား/တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မ်ား အသီးသီးတို႔တြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္မည့္ စက္မ်ားလည္း ျဖန္႔ေ၀ထားရိွမည္...
* စာေမးပြဲစနစ္တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း/တကၠသိုလ္ အသီးသီးတို႔၏ ေမးခြန္းလႊာတြင္တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဘာသာရပ္အလိုက္ ေမးခြန္းလႊာ တစ္ခုတည္းသာ ထုတ္၍ ေျဖဆိုေစမည္...စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး တေျပးညီ ေျဖဆိုရမည္....
ေျဖဆိုမည့္ေန႔ နံက္အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္စနစ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စာေျဖဌာန ေက်ာင္းအသီးသီးသို႔
ေမးခြန္းလႊာမ်ား ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အမ်ားအျပားcopy ပြားယူ ျပန္လည္ရိုက္ႏွိပ္၍ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားကို ေျဖဆိုေစမည္... ေမးခြန္းမ်ား copy ပြားရာတြင္ အခက္အခဲ မရိွေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္စက္မ်ားအား တစ္ေက်ာင္းလွ်င္
ႏွစ္စံုက် ထားရိွေပးမည္...
* စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စရိတ္ျဖင့္ ပညာေတာ္သင္မ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္ေပးမည္..
* ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရိွၿပီးသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ စက္ရံု/အလုပ္ရံု/ ရံုးဌာန အသီးသီးသို႔ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးပါ စီစဥ္ေပးမည္...

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း/တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ အသီးသီးတို႔မွ ပညာေရးစနစ္သစ္
က်င့္သံုး ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္၀န္းကူညီၾကရန္ အသိေပးလိုက္သည္....

                                                                                                              ပံု ...
                                                                                                                       အိမ္မက္အရ ....

" ျဖန္း ..."
အိမ္သူသက္ထား ၏ ပါးရိုက္လိုက္သည့္အသံ ... နာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာကို ခံစားလိုက္ရသည္..
အိပ္မႈန္စုတ္ဖြား ႏွင့္ မၿပီ ၀ိုးတ၀ါးၾကည့္လိုက္ေသာ စူေအာင့္ေနေသာ အိမ္သူသက္ထားကို ေတြ႕လိုက္ရသည္...
"ဟာ.. မိန္းမကလည္းကြာ.. ဘာလို႔ ရိုက္ရတာတုံး..."
" ရိုက္ရမွာပဲ..ေတာ္ အိပ္ေနရင္းနဲ႔ .. ၿပံဳးစိ ၿပံဳးစိလုပ္ေနလို႔ ... ဘယ္ေကာင္မေလးနဲ႔မ်ား
ေတြ႕ေနတာမို႔ ဒီေလာက္ေတာင္ အိပ္ရင္း ၿပံဳးေနရတာလဲ...."
ကိုယ္႔ ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္စဥ္းစားမိသည္....
ငါ ဘာလို႔ အိပ္ရင္း ၿပံဳးမိတာပါလိမ္႔... အေတြးနယ္ခ်ဲ႔လို႔ မွ မၿပီးေသး.....

"ေဖေဖႀကီး ... ေဖေဖႀကီး ..သားမနက္ျဖန္ ေက်ာင္းသြားအပ္ရေတာ႔မွာ...
ပိုက္ဆံ စဥ္ထားဦးေနာ္ ....အေဆာင္လခက ၃၀၀၀၀ိ/- ၊ ထမင္းခ်ဳိင့္က ၅၀၀၀၀ိ/- က်ဴရွင္ဘိုးက - ၅၀၀၀၀ိ/-
သား မနက္ခင္း လဘက္ရည္ဘိုးက ၂၀၀၀၀ိ/- အားလံုး တစ္လဆို ၁၅၀၀၀၀ိ/-ဆို ေလာက္ပါတယ္ ...
သား အခု သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အျပင္သြားလိုက္ဦးမယ္ေနာ္ ..ေဖေဖႀကီး...."

ေအာ္.. ငါ႔သားေတာင္ ..ဒုတိယႏွစ္ ေရာက္ေနမွကိုး ...

အေစာနက .. ငါ႔အိမ္မက္ကေလး..ဘယ္ေတာင္ေရာက္သြားသည္ မသိ....ျပန္မစဥ္းစားတာပဲ ေကာင္းေတာ႔မည္...
ငါ႔သား ပညာေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသြားတက္ဖို႔ တစ္လစာ ၁၅၀၀၀၀ိ/- ဘယ္ေနရာက ခဏဆြဲရင္ေကာင္းမလဲ .....
စီမံခ်က္ ေရးဆြဲရေပလိမ္႔ဦးမည္....အိမ္ အသံုးစရိတ္... စနစ္သစ္ျဖင့္ ေခၽြတာ က်င့္သံုးရေပလိမ္႔ဦးမည္...

ေလးစားစြာျဖင့္ . . . .
မည္သူကိုမွ် မရည္ရြယ္ပါ..တိုက္ဆိုင္မႈ ရိွလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ပါ .....

.http://www.edinooyin.com/profiles/blog/show?id=4347155%3ABlogPost%3A4905405&xgs=1&xg_source=msg_share_post

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...