Friday, August 12, 2011

"တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ က်ဆံုးျခင္း "


Cloud Cuckoo Land created the doc:
လူ တစ္ေယာက္၏ ဘဝတြင္ တိုင္းတာမႈ ႏွစ္ရပ္သာ ရွိသည္။ ထို ႏွစ္ရပ္ကား တိုးတက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္ ျခင္းႏွင့္ က်ဆံုးျခင္း သို႔ မဟုတ္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ လူဆိုသည္မွာ တိုး တက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈကိုသာ ေရွ႕႐ႈရ မည္ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ကို ဆိုလို သည္။ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ သာယာ ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေနရသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ကို အဓိက ထားလွ်င္ ယင္းအတြက္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဆိုေသာ အေျဖတိတိ က်က် မရွိေသးေပ။ 

ဘဝသာယာေရးသည္ ဘဝ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လူေတြအမွန္တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္ မႈမရွိၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေပ်ာ္ ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈကို ရွာေဖြ၍ပင္ ျဖစ္ သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈအစစ္အမွန္ ကား အဘယ္ေနရာမွာဆိုသည္ကို လည္း ရွာေဖြေတြ႕ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ လူတို႔အျမင္၌ ဘဝသာယာ ေရးသည္ ေငြေပၚတြင္ မူတည္သည္ ဟု ယူဆသည္။ ဤအခ်က္သည္ မမွန္ေသာအမွန္တရားပင္ျဖစ္၏။ ဘဝသာယာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ မႈကား မတူညီေပ။
အကယ္၍ ေငြသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့မႈ အလံုးစံုတို႔ေပးသည္ဆို လွ်င္ လူသားတို႔အဖို႔ လူသားတိုင္း ေငြရွာျခင္းမွအပ အျခားအလုပ္လုပ္ စရာရွိမည္မဟုတ္ေတာ့။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေငြသည္ ျပစ္မႈ အားလံုး၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္ သည္ဆိုေသာ စကားသည္ မွားသည္ ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေနသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ဘဝသာယာေရး ၌သာလွ်င္ ေငြလိုသည္ကား မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ လုပ္ငန္း၌မဆို ေငြလိုသည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ ေငြသည္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိ သည္ျဖစ္ေစ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ သည္ကို ျငင္းစရာမလိုေပ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆင္းရဲမြဲေတေနသူ တို႔အဖို႔ ေငြရွာရသလို ခ်မ္းသာျခင္း အတိၿပီးေသာသူတို႔အဖို႔ ေငြကိုထား ရန္ ေနရာရွာရျပန္၏။ ေငြေၾကာင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေပၚေပါက္ရ၏။ စိုး ရိမ္စိတ္တြင္ ေငြမရွိ၍ စိုးရိမ္ရသည့္ စိတ္ႏွင့္ ေငြရွိ၍စိုးရိမ္ရသည့္ စိတ္ ႏွစ္ရပ္ ရွိ၏။ ထိုႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ စိုး ရိမ္ေနရသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲလာသည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ မွာ ေငြရွာေသာလုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အယူဝါဒတို႔ျဖင့္ သေဘာ တရားေရးတိုက္ပြဲတို႕ကို ဆင္ႏႊဲျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးရွာေဖြျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ လႈပ္ရွားလာသည္ ကို ေတြ႕ရ၏။ ဤယူဆခ်က္၌ ေငြရွိလွ်င္ ဘာမဆိုၿပီးႏိုင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ ကို အဓိကထား၍ပင္ျဖစ္၏။ ယင္း ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျြကယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံ ႀကီးတို႔၏ေအာက္ဝယ္ ႏိုင္ငံေပါင္း မ်ားစြာတို႔ ေခါင္းငံု႔ခံေနရေတာ့သည္။ ခ်မ္းသာျြကယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံ ႀကီးက အားနည္းခ်ည့္နဲ႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအား ေမွာက္လိုေမွာက္ လွန္လိုလွန္ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အင္အားႀကီး သူ က အင္အားနည္းသူအား အႏိုင္က်င့္ ျခင္းလည္းျဖစ္၏။

ကမၻာေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး ျပႆနာျဖစ္ေနသည္မွာလည္း ယင္း ေငြေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ေငြ ေၾကာင့္ လူသတ္လက္နက္ေတြထုတ္ လုပ္၏။ ထိုလက္နက္မ်ားျဖင့္ လူ သတ္ၿပီး ေငြရွာလာ၏။ ေငြလိုခ်င္၍ ပင္ စစ္ပြဲေတြ ခင္းက်င္းလာရသည္။ ထို႔ျပင္ ေငြသည္ မရွိလွ်င္လည္း ျပႆနာ၊ ရွိလွ်င္လည္း ျပႆနာ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနေတာ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ေသာ္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ခ်မ္း သာသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆင္းရဲသူတစ္ ဦးအား ဖ်က္ဆီးလွ်င္လည္း ရႏိုင္၏။ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္လွ်င္လည္း ရႏိုင္၏။ ယင္းေၾကာင့္ ေငြသည္ ျပစ္ မႈအေပါင္းတို႔၏ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ လူေလာကတြင္ လူသားတိုင္း ဘဝသာယာေရးကို ရွာေဖြသည္ခ်ည္း ပင္ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ ဘဝသာယာေရး အတြက္ရွာေဖြသည္ဆိုေသာ အခ်က္ ၌ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ မရွိေတာ့ဘဲ ေငြရွာျခင္းျဖင့္သာ ၿပီး ေျမာက္လာသည္။ ပညာမည္မွ်ပင္ တတ္ေစကာ မူ ထိုပညာအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မွာလည္း ေငြမွတစ္ပါး အျခားမရွိေပ။ ဘဝ၏ လွပတင့္တယ္ မႈအလံုးစံုကို ေငြမွတစ္ပါး ဆင္ျမန္း ႏိုင္သူမရွိေပ။ ဤအခ်က္သည္ ေငြဝါဒလႊမ္း မိုးခံရသူတို႔၏ သေဘာတရားပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ကမၻာႀကီးသည္လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ လ်က္ရွိေန၏။ လူသားတို႕သည္ လည္း တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ တိုး တက္မႈကို ေရွ႕႐ႈ၏။ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျချပဳ ၍ ျပ႒ာန္းေစကာမူ ေငြရွာသည္မရွိ ဘဲ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရွိႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္ကို ကမၻာတစ္ခုလံုးရွိ လူ သားတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ လာပံုရ၏။ ယင္းေၾကာင့္လည္းယေန႔ကမၻာ တြင္ စီးပြားေရးပညာကို ဦးစားေပး ေဖာ္ထုတ္လာသည္မ်ားေတြ႕ရသည္။


မိသားစုတစ္စု၏ အိမ္ေထာင္ ေရးျပႆနာကို ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ လည္းသိႏိုင္၏။ စီးပြားေရးမေျပလည္ မႈေၾကာင့္ မိသားစုဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ရသည္ မ်ား၊ စီးပြားေရးအေျခခံမရွိဘဲ၊ ဘဝ အိုးအိမ္ထူေထာင္လာသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေၾကကြဲမႈေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ဇာတ္သိမ္းရေတာ့၏။ လူတစ္ေယာက္၏ေအာက္တန္း က်မႈအထက္တန္းက်မႈ ဆိုသည္မွာ ရမည့္ေငြေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ ပညာတတ္သေလာက္ မြဲေတေနမႈ ပညာမဲ့တစ္ေယာက္ ခ်မ္း သာမႈ၊ ႏွစ္ဦး၏စံသည္ ေငြေပၚတြင္ အေျခတည္ကာ ေငြေၾကာင့္ တင့္ တယ္သြားရသည္မ်ား ေတြ႕ရ၏။ ယေန႔ေလာကတြင္ ပညာမဲ့ ပညာတတ္ဟူ၍ ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွိေတာ့ဘဲ ေငြရွာေရးတြင္ ဇာတ္ ေကာင္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ေနရေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ ေငြရွာရင္းမွ လူမႈ ပဋိပကၡ ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အတြက္ တစ္ဖက္မွလည္း ကိုယ္ က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ေမတၲာဝါဒ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဆာ္ဩလာၾကသည္။

ဤအခ်က္သည္ပင္ လူ႔ေလာကအား တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကယ္တင္ႏိုင္ ေစရန္အတြက္ ေမတၲာတရားကို ကိုယ္စားျပဳလာျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေန ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလြန္႕ အလြန္ ခ်မ္းသာျြကယ္ဝမႈကို လိုခ်င္ လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားမႈကို လိုခ်င္လွ်င္ မဟိဒၶိ ဝန္းက်င္အေနျဖင့္ ပ်က္ဆီးယိုယြင္း သည္ဟုမထင္ရေသာ္လည္း အဇၩတၲ သေဘာ၌ကား ပ်က္စီးယိုယြင္းေန ေခ်မည္ျဖစ္၏။ ထိုအခ်က္ကို လွမ္းျမင္ေသာ နီတိစာဆို တို႔သည္ အဆိုအမိန္႔ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္မ်ား ေတြ႕ရ၏။ သို႔ေသာ္ အဆိုအမိန္႔တိုင္း တရားေသမွန္ကန္မႈ မရွိလွေပ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို လႊမ္းမိုး၍ အျမဲတမ္း မွန္ကန္သည့္အဆိုလည္း ရွိေလသည္။ ယင္းတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွာမွ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားရန္ တာဝန္ မရွိ။ သို႔ေသာ္ စာရိတၲေကာင္းဖို႕ကား တာဝန္ရွိေလသည္။

သို႕ေသာ္ ဤ အဆိုသည္ လူတိုင္းလက္ခံႏိုင္ေသာ အဆိုျဖစ္၏။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေတြး ေတာသည့္အခါလည္း ဤအဆိုမွာ မွန္ကန္မႈရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာ၌ စာရိတၲေကာင္းမြန္ မႈအတြက္ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ လွ်င္ ထိုအဆိုသည္ အျမဲမမွန္ႏိုင္ဟု ဆိုၾကေလမည္။ စာရိတၲေကာင္းမြန္ မႈသည္ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ ခ်မ္းသာ သည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမြန္ေနရမည္။ ထိုအတြက္ တရားေသသေဘာကို မေဆာင္၊ စာရိတၲေကာင္းမႈသည္ အသျပာတြင္ တည္သည္ဆိုေသာ အဆိုသည္လည္း အသျပာရွိတိုင္း စာရိတၲမေကာင္းႏိုင္ဆိုေသာ အဆို ႏွင့္ျပန္လည္ေခ်ပသည္။ ထိုအခ်က္ တြင္ အေျဖေပးႏိုင္သည့္အရာကား လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္ ရွိ သင့္ရွိထိုက္သည့္ ဆင္ျခင္တံုတရား ပင္ျဖစ္ေခ်သည္။ တိုးတက္မႈႏွင့္ဆုတ္ ယုတ္မႈကို ဆင္ျခင္တံုတရားက ျပ ႒ာန္းသည္ကိုသာ ေတြ႕ရေလသည္။

အက်ိဳးေဆာင္ဂ်ာနယ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...