Saturday, August 27, 2011

အတတ္ပညာ(သိပၸံ) အေၾကာင္း တေစ႔တေစာင္း ၁၊၊

by Aungzaw Win on Saturday, August 27, 2011 at 6:51pm
ပညာေခတ္၊ပညာသည္သာ အရာရာဟု ေျပာရမေလာက္ျဖစ္ေန ေသာယေန႔ကာလ သည္လူ႔သမိုင္း တြင္
အခ်ိဳးအေျပာင္းတစ္ခု အတြက္လမ္းစေပလား၊၊ စိတ္ဝင္စားစရာပင္၊၊
ေခတ္ႏွင္႔ အဆက္မျပတ္္သူ မည္သူမဆို က်ားမ အရြယ္မေရြး ပညာျမႇင္႔တင္ ေရးစိတ္ဝင္စားၾကသည္၊၊
ဤ လိုလား ေနေသာပညာ ဆိုသည္ ကို ေရာရွင္း ႐ွင္းလင္းလင္းျမင္ ၾကပါသလားဆို သည္မွာ လည္း
စိတ္ဝင္စားစရာပင္၊၊

ပညာ တတ္ျဖစ္ျပီလား၊၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပညာတတ္ျဖစ္သြားတာလည္း အစရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးခဲ႔
ဘူးပါသည္၊၊တစ္ခ်ိဳ ႔ကလည္း ဘြဲ႔ရျပီးျဖစ္ ၍ ပညာတတ္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖပါသည္၊၊ တစ္ခ်ိဳ ႔ကလည္းအသုံးခ်
အဆင္႔မေရာက္ေသး၍ ဘြဲ႔ရ  ပညာမတတ္ ဟု ေျဖၾကသည္၊၊
၁၅ႏွစ္ခန္႔ အနည္းဆုံးၾကာေအာင္ သင္ယူခဲ႔ ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ မည္ သည္႔ အခ်ိန္တြင္ပညာ အျဖစ္
ေျပာင္းသြားသလဲ ဆိုသည္မွာလည္းစိတ္ ဝင္စားးစရာပင္၊၊ထိုမွ်ၾကာ ေအာင္သင္ခဲ႔ ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားထဲမွ မည္သည္႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္တြင္မည္မွ် အသုံးက်သလဲ၊၊ မည္သို႔ အသုံးက်သလဲ၊၊ မည္ကဲ႔ သို႔အသုံးခ် ရသလဲ၊ စသည္တို႔မွလည္း စိတ္ဝင္စား စရာေမးခြန္းမ်ားပင္၊၊

ကားစီး ဒါ ကားအေၾကာင္းသိဘို႔မလို ဟု ေစာဒကဝင္စရာ ရွိပါသည္၊၊
(ဥပမာ မ်ားသည္ ျပႆနာ၊ပုစာၦ တို႔၏ သိပၸံ နည္းက် အေျဖမဟုတ္ပါ၊၊)

ပညာ သင္ၾကားေရးႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနသူ တိုင္း  ျပည္႔ျပည္႔ စုံစုံ ပညာအေၾကာင္း သိအပ္ပါသည္၊၊ 
သို႔မွသာ အခ်ိန္ ေငြ ကုန္ သက္သာျပီး ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်နိုင္ေသာ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္လာမည္၊၊

အဘိဓာန္ အလိုအရ ပညာဆိုသည္မွာ အေတြ႔အၾကံဳအရ၎၊သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား ျဖင္႔၎ ရရွိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္လက္၊နားလည္ျခင္း ႏွင္႔ကြ်မ္းက်င္မႈရရွိလာ ျခင္းတို႔ကို ပညာ ဟုဖြင္႔ဆိုပါသည္၊၊

ေလ႔လာျခင္းကိုျဖတ္သန္းခဲ႔ သူ တစ္ဦးအေနျဖင္႔ ပညာရပ္ တို႔၏ ေယဘူယ်သေဘာ ကို ဤ သို႔ဖြင္႔ ဆိုလိုပါသည္၊၊
ပညာဆို သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသခိုင္လုံ သည္႔ အေျခခံ သီအုိရီမ်ား နိယာမမ်ား ကိုအသုံးျပဳ ျပီး ဆက္ႏြယ္ စုဖြဲ႔ထားသည္႔ မွန္ကန္လ်က္ရွိသည္ ႔အခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင္႔စပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကို ဆိုလိုပါသည္၊၊

ပညာရပ္ ေလ႔လာသူ တစ္ဦး အေနျဖင္႔ မိမိ ၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သုံး အေျခခံသီအိုရီ (fundamental theories)မ်ား ၏
အယူဆပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို ထိုးထြင္း သိျမင္ကြ်မ္းက်င္ ဘို႔လိုပါသည္၊၊ပုံစံျပ ရလ်င္ ျမိဳ႔ျပ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ ေလ႔လာ
သူ တစ္ဦးအေန ျဖင္႔ နယူတန္ ၏ အားမ်ားနွင္႔ဆိုင္ေသာ နိယာမမ်ား ကိုထိုးထြင္း သိျမင္ပိုင္ႏိုင္ ဘုိ႔လိုပါသည္၊၊
မည္မွ် ပိုင္ႏိုင္ရမည္နည္း ဆိုေသာ္ ကိုယ္တိုင္ပုစာၦ ထုတ္နိုင္ေအာင္အထိပိုင္ႏိုင္ ဘို႔လိုပါသည္၊၊
ပုစာၦမ်ား သည္ သီအိုရီကိုရႈေထာင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရႈျမင္လ်က္ ကိန္းဂဏန္း အစားထိုးစဥ္းစားၾကည္႔ျခင္း နည္းလမ္း အားျဖင္႔ပိုမို ထိုးထြင္းသိျမင္ ေစရန္ျဖစ္ပါသည္၊၊ အခ်ိဳ ႔ပုစာၦမ်ား သည္ အသုံး ခ် နည္းလမ္းကို ပိုသေဘာေပါက္ရန္ျဖစ္ပါသည္၊၊
အေျခခံ သီအိုရီႏွင္႔ နိယာမ မ်ားကို မပိုင္ နိုင္လ်င္ အသုံးခ် ႏုိင္သည္ အထိမတတ္ ေျမာက္ႏိုင္ေပ၊၊
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔ နည္းလမ္း မ်ား ဆည္းပူးမႈ နည္းလ်င္ ေတာ႔ အသုံး ခ် နယ္ပယ္ မက်ုယ္ဝန္းႏိုင္ေပ၊၊

အေျခခံပညာအထက္တန္း(၁၀တန္း) အထိသင္ယူရ ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုဤ သို႔ပိုင္းျခား ျမင္နိုင္ပါသည္၊၊
၉တန္းႏွင္႔၁၀တန္း တြင္အဓိက သင္ေပးသည္မွာအျခခံသီအိုရီ ႏွင္႔ နိယာမမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊၊ အလယ္တန္း သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ပိုက်ယ္ဝန္းစြာသိျမင္ေစပါသည္၊၊ ကြ်မ္းက်င္မႈကို ျမႇင္႔တင္ေပးပါသည္၊၊

အလယ္တန္း တြင္သင္ယူမႈနည္းနာ မ်ားကိုအစပ်ိဳးသင္ေပးပါသည္၊၊သိပၸံပညာ ရပ္မ်ား အတြက္အေရးပါေသာဆင္ျခင္နည္း
တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာျခံဳယူဆင္ျခင္နည္း(Deduction logic)ကို သုံးတတ္ေအာင္၊ကြ်မ္းက်င္ေအာင္မိတ္ဆက္ေပး၍ အထက္တန္း၌ ျပည္႔စံုေစ မည္႔အေနထား ေရာက္ေစပါသည္၊၊အထူးအားျဖင္႔ သခၤ်ာဘာသာမ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊ သမိုင္းဘာသာမ်ားကိုသင္ယူျခင္းျဖင္႔ အခ်က္လက္မ်ားထုတ္ယူတတ္ျခင္း၊ ဆက္ႏြယ္စုဖြဲ႔ျခင္း(Associate) ျပဳလုပ္တတ္ျခင္းအက်ိဳးမ်ားျဖစ္ထြန္ေစပါသည္၊၊

ဆက္ႏြယ္စုဖြဲ႔ျခင္း(Associating) သည္ ပညာအားလုံး၏ ေက်ာရိုးျဖစ္ပါသည္၊၊ အေျခအေန တစ္ရပ္အတြက္ အေၾကာင္းခံမ်ားေၾကာင္႔မည္ သည္႔ အက်ိဳးေပၚေစသည္႔ သင္ခန္းစာ ကို အေျချပဳ၍ ေနာက္အေျခေန တစ္ရပ္အတြက္မွန္းဆ အေျဖထုတ္တတ္ဘို႔လည္း အေလ႔က်င္႔ျပဳေပးပါသည္၊၊ ဤ သည္လည္း ပညာေလ႔လာ၊အသုံးခ်မႈ အတြက္အလြန္အေရးပါေသာညိႇဳ ႔ယူဆင္ျခင္ျခင္း (induction logic)ကို ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ပ်ိဳး ေထာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊
ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္ကိုသင္ၾကားျခင္း၌ အခ်က္လက္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို အသုံးခ်မႈအထိ ဆက္စပ္ျမင္နိုင္ေအာင္၎၊ ဆက္ႏြယ္စုဖြဲ႔ျခင္းကြ်မ္းက်င္မႈကိုျမင္႔တက္ေစျခင္း အက်ိဳးကို၎ ရရွိေစပါသည္၊၊

ပညာႏွင္႔ ပညာရွာေဖြျခင္းကိုအမ်ား ႏွင္႔ရင္းႏွီးမႈ ရွိသည္႔ မီးဖိုေဆာင္အလုပ္ကိစၥမ်ားႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ တင္ျပလိုပါသည္၊၊ ပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိကို ခြဲျခားနားလည္ျခင္း သည္ သီအိုရီနွင္႔ နိယာမ်ား ကိုပိုင္နိုင္ျခင္း ႏွင္႔ထပ္တူျပဳလိုပါသည္၊၊   စေကာ ဆန္ကာမ်ား၊ အရည္စစ္ကိရိယာမ်ားကို သရုပ္ခြဲ ကိရိယာ(analytical tools)ႏွင္႔ထပ္တူျပဳလိုပါသည္၊၊
အရည္ေသြးကိုသိျခင္း၊ ခြဲျခားႏိုင္ျခင္း တို႔ကို ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင္႔ထပ္တူျပဳလိုပါသည္၊၊
ဟင္းခ်က္နည္းမ်ားကို အခ်က္လက္မ်ားႏွင္႔စပ္ဆိုင္ေသာ ဆင္႔ပြားသီအိုရီမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳလိုပါသည္၊၊
ေန႔စဥ္ေဈ းဝယ္ျခင္း၊လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ကိုျဖည္႔တင္းျခင္း၊ပစၥည္း အသီးသီးကို ေနရာမွန္ခြဲ ျခားသိမ္းဆည္္းျခင္းတို႔ကိုမူ အခ်က္လက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊သရုပ္ခြဲျခင္း ဆက္ႏြယ္စုဖြဲ႔ျခင္းကို ကိုယ္္စားျပဳလိုပါသည္၊၊ ထိုေနာက္ဤ သို႔ ေျပာၾကားလိုပါသည္၊၊

ပညာတတ္
မီးဖိုေဆာင္ကို ပုံမွန္ျဖစ္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ ျပီး ဟင္းပြဲမ်ားကိုခ်ိဳ ႔တဲ႔မႈမရွိ ျဖစ္ေအာင္ ခ်က္တတ္သူ၊

ပညာခြ်န္
ေလလြင္႔မရွိ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ျပီး အရသာ ေကာင္းလွေသာ ဟင္းပြဲမ်ား ခ်က္ႏိုင္သူ၊

ပညာရွင္
ေန႔စဥ္သုံး အမယ္မ်ားမွ ပင္ ထူးျခား ေကာင္းမြန္ေသာ ဟင္းပြဲသစ္မ်ားကိုတီထြင္ ခ်က္ႏိုင္သူ၊

ကြ်မ္းက်င္ပညာသည္
ဆားႏွင္႔သၾကား ေရာသြားျခင္းကုိ ျပန္ခြဲေပး ႏိုင္သူ  ဟူ၍ပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊

ထို႔ေနာက္တြင္
  • မီးဖိုေဆာင္ တြင္ ဘာမွ ျပည္႔စုံေအာင္ မထားႏိုင္သူ
  • ပစၥည္း အမယ္မ်ား ကိိုေရာေႏွာ စုပုံထား၍ ေကာင္းစြာျပန္ရွာ မရသူ
  • ဆားအိုးထဲ၊သၾကားပုန္းထဲအိတ္ခြံမ်ားထည္႔တတ္သူ၊ဟင္းထဲ ၌ အမႈိက္ပါေလ႔ရွိသူ၊
  • ျပည္႔စုံမႈ ရွိေသာ္လည္း ဟင္းတစ္ပြဲမွ ျဖစ္မလာသူ၊
  • အေလး၊အေပါ႔၊ဆီအနဲအမ်ား၊အႏူးအနပ္မွန္ေအာင္ မခ်က္တတ္သူ၊
  • ငါးပိေထာင္းထဲ မဆလာထည္႔သူ၊
  • ဝယ္ထားေသာ ဟင္းပြဲ ကိုယ္ခ်က္ သကဲ႔သို႔ ေျပာသူ၊
  • မိမိထင္ရာ ေရာေႏွာထားျပီး စားမျဖစ္မွန္း သိေသာဟင္းကို ဟင္းေကာင္းဟု ဇြတ္ေျပာသူ၊
  • ကိုယ္ခ်က္ေသာဟင္းကို ေကာင္းမွန္းမေကာင္းမွန္း မခြဲနိုင္သူတို႔အတြက္ မွတ္ခ်က္ကိုေတာ႔ ကိုယ္တိုင္ဘဲ ေပးၾကည္႔ၾကပါ ခင္ဗ်ား၊၊

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...