Saturday, August 27, 2011

"နည္းပညာျမင့္မားလာမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား "

Cloud Cuckoo Land created the doc:

၂၁ ရာစု အတြင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္ လာသည့္ အခါတြင္ ျပည္သူ လူထု အၾကား အိုင္တီ နည္းပညာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ပိုမို ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ယခင္က ကြန္ပ်ဴတာ ဟု ဆိုလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေဟာင္းတစ္စီး ၏ ေဈးႏႈန္းႏွင့္နင္လား၊ ငါလားရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ရပ္ကြက္တိုင္းနီးပါးတြင္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေငြေၾကး မ်ားမ်ားစားစား သံုးစြဲစရာမလိုဘဲ ကြန္ပ်ဴတာကို ထိေတြ႕ခြင့္ရလာၿပီျဖစ္သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္း မ်ားမွာလည္း ေဈးႏႈန္း က်ဆင္း လာေသာေၾကာင့္ လူ႕မလိုင္ဓနဂုဏ္ေဖာ္ပစၥည္းအျဖစ္မွ လူလတ္ တန္းစားပိုင္ ပစၥည္း အျဖစ္ ေရြ႕ေလ်ာလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာတို႔၏ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သိထားရန္ လိုအပ္လွေပသည္။

မျမင္သာေသာအႏၱရာယ္
အျပင္ပန္းၾကည့္လွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား သည္ ေရြ႕လ်ားမႈမရွိ၊ အခြ်န္အတက္မပါ အစ ရွိသျဖင့္ေဘးကင္း ေသာအသြင္ကိုေဆာင္ ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာလူလုပ္စက္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အႏၱရာယ္ကင္းပံုေပၚသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အသံုး ခ်မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ သမားမ်ားစြာသည္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ လာရသည္။ထိုအခါတြင္ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္း ေပၚေပါက္လာကာ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲျခင္း၏ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္အျမင္ကိုလည္း အေျပာင္း အလဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကာလတိုေဝဒနာမ်ား
ခံုႏွင့္စားပြဲႏွင့္ထိုင္ကာ သံုးစြဲရျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာလုပ္ကိုင္ရပါက မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေျခလက္ထံုက်င္ျခင္း၊ အရည္ျပား အပူေလာင္ သကဲ့သို႔ခံစားရျခင္း၊ အေၾကာအခ်ဥ္ေတာင့္ တင္းျခင္းတို႔ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုတြင္ လူသားတို႔ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာI/O Device မ်ိဳးစံုပါဝင္ရာ လူသားတို႔ႏွင့္ အထိအေတြ႕ အမ်ားဆံုးသည္ ဖန္သားျပင္၊ ကီးဘုတ္ႏွင့္ ေမာက္စ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ကြ်မ္းက်င္သူတို႔၏ အဆိုအရ လူသားတို႔၏က်န္းမာေရးကို အထိ ခိုက္ဆံုး ကြန္ပ်ဴတာအစိတ္အပိုင္းသည္ ဖန္သားျပင္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အျမင္အာရုံတိုက္ခုိက္မႈ
လူသားတို႔၏ခႏၶာကိုယ္၌ အေရးအပါ ဆံုး အစိတ္အပိုင္းသည္ မ်က္စိျဖစ္သည့္အျပင္ ေလာကႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတံခါးေပါက္ျဖစ္ ေသာ အဆိုပါမ်က္စိတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အႏူးညံ့ဆံုးအစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မ်က္စိ၏ သေဘာ သဘာဝအရ ျမင္လႊာသည္ ၄င္းအ ေပၚက်ေရာက္ေသာ အလင္းကို သ႐ုပ္ ခြဲကာ အျမင္အာ႐ံု ေပးစြမ္းျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း စူးရွေတာက္ပ ေသာအလင္းေရာင္ ဒဏ္ကို ၾကာရွည္မခံႏိုင္ေခ်။ကြန္ပ်ဴတာတို႔၏ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးေနေသာ ဖန္သားျပင္မ်ားသည္ ယခင္ကCRT မီးလံုး၊ ယခု LEDမီးေခ်ာင္း အစရွိသျဖင့္တို႔ကိုအသံုး ျပဳကာ ပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္၍ ေရရွည္စူးစိုက္ ၾကည့္ပါက မ်က္စိေညာင္းညာျခင္း၊ ပံုရိပ္ႏွစ္ ထပ္ျမင္ျခင္း၊ မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း၊ ေခါင္းတစ္ ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ မ်က္မွန္ ပါဝါမၾကာခဏ တိုးျခင္း အစရွိသည္ တို႔ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ထို႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲလုပ္ကိုင္ရေသာ ဝင္ႏိုင္ေသာ ျပတင္းေပါက္မ်ားရွိျခင္း၊ ေမာ္နီတာ ဖန္သားျပင္ေပၚသို႔ တိုက္႐ိုက္အလင္းေရာင္ က်ေရာက္ကာ အလင္းျပန္ျခင္းအစရွိေသာ အခ်က္ မ်ားသည္ အျမင္အာ႐ံုထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ ပြားေစသည္။

မ်က္စိတစ္မွိတ္၊အၾကည့္တစ္ခ်က္
လူသိနည္းေသာအခ်က္တစ္ ခုမွာ ဖန္သားျပင္ကိုအာ႐ံုစိုက္ၾကည့္ေနခ်ိန္အတြင္း မ်က္ေတာင္ခတ္ သည့္ အႀကိမ္ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။သာမန္အခ်ိန္တြင္လူသားတို႔၏မ်က္ စိသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ (၁၂)ႀကိမ္ အထိ မ်က္ေတာင္ခတ္ကာမ်က္လံုးအတြင္းရွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ဘက္တီရီးယားမ်ားကို သန္႔စင္ ဖယ္ရွားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာဖန္ သားျပင္ကိုစိုက္ၾကည့္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္မိနစ္လွ်င္(၅)ႀကိမ္ခန္႔သာ မ်က္ေတာင္ ခတ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဇီဝကမၼလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေႏွးေကြးသြား ေလ့ရွိသည္။ဤအခ်က္သည္ ခႏၶာ ကိုယ္၏ အလုပ္အမ်ားဆံုး အဂၤါတစ္ခု ျဖစ္ေသာ မ်က္စိကိုဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစၿပီး ေရရွည္က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားေစသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ၾကည္လႊာသည္ ျပင္ပမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားတြင္ ပါဝင္ သည့္ ဘက္တီရီးယားပိုးမ်ားေၾကာင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္းေဝဒနာခံစားရႏိုင္သည္။ အထိျဖစ္သြားႏိုင္ေပရာ မေပါ့ဆသင့္ေသာကိစၥ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုဟို တကၠသိုလ္ေဆးေက်ာင္းမွ ပါေမာကၡ မာဆာ ယုခိတာတဲမိခ်ိမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆးပညာ သုေတသနတစ္ခုတြင္ လူတစ္ေသာင္းကိုေလ့ လာခဲ့ရာ ကြန္ပ်ဴတာေရရွည္သံုးစြဲရ သူအား လံုးနီးပါး အျမင္အာ႐ံုျပႆနာ မ်ားႀကံဳေတြခဲ့ရ သည္ဟုသိရသည္။ကြန္ပ်ဴတာအသံုးမ်ား သူမ်ားသည္ အျမင္အာ႐ံုျပႆနာမ်ားအျပင္ အ႐ိုးႏွင့္ အေၾကာျပႆနာမ်ားကိုပါ ရင္ဆိုင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဘန္ဂလိုးၿမိဳ႕ရွိ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီ မ်ားအား ေလ့လာခဲ့သည့္ စစ္တမ္း တစ္ရပ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴ တာအလြန္အကြ်ံအသံုးျပဳပါက စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္မွာ တိုးလာႏိုင္ ေၾကာင္း အဆိုပါ စစ္တမ္းက ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အရိုးႏွင့္အရြတ္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ခ်ီဘာတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္ တာတက္ဆုရနာကာဇာဝါက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္တြင္မူ ကြန္ပ်ဴတာကို တစ္ေန႔ ငါးနာရီထက္ပို၍အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မ်က္႐ိုးကိုက္ျခင္း၊ အဆစ္နာ ျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း ႏွင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း အစရွိေသာေဝဒနာ မ်ားကို ခံစားရႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ အဆိုပါအဆစ္ အျမစ္ေဝဒနာမ်ား အထိ ေပ်ာက္ကင္းသက္သာျခင္းမရွိသည့္ နာတာရွည္ ေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာနာကာဇာဝါ ကတင္ျပခဲ့သည္။ အေၾကာေအာင့္ျခင္း၊ လက္ဖ်ံ႐ိုးျကြက္သား မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အထူး သျဖင့္ စာ႐ိုက္မ်ားသူမ်ားျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိသည့္Repetitive Strain Injury (RSI) ေခၚ လက္ေကာက္ဝတ္ အရြတ္ ေရာင္ရမ္းနာသည္ လက္တစ္ခုလံုးသံုးမရေတာ့သည္အထိ ဆိုးရြား လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳဖြယ္ ရာပင္ျဖစ္သည္။ဖန္သားျပင္ကို ၾကည့္စဥ္ ဦးေခါင္းအေနအထားေရွ႕သို႔ ၫြတ္က်လာျခင္း ေၾကာင့္ ဦးေခါင္းတစ္ခုလံုး၏အေလးခ်ိန္ကို မႏိုင္ဝန္ထမ္းၾကရရွာေသာ လည္ပင္း အဆစ္႐ိုးမ်ားသည္ အ႐ိုးက်ီးေပါင္း တက္ေဝဒနာႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရေလ့ရွိ သည္။ ထို႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ႐ိုက္ စဥ္ ထိုင္ခံုနည္းစနစ္မက်ေသာ ေၾကာင့္ ေျခသလံုးျကြက္သားေတာင့္ တင္းျခင္း၊ ဒူးဆစ္နာျခင္းအစရွိသည္ တို႔ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

မိုဘိုင္းဦးေႏွာက္
ဟယ္လို....ၾကားလား အစ ခ်ီကာ ျပည္သူထုၾကားပ်ံ႕ႏွံလာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္လည္း က်န္းမာ ေရးထိခိုက္ႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ သံသယထားရွိျခင္း ခံေနရသည္။ Blackberry ဖုန္းႏွစ္လံုးကိုေျခာက္ လက္မခြာထားကာ တစ္ဖက္မွတစ္ ဖက္သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုလိုက္႐ံုႏွင့္ အလယ္တြင္ထားေသာၾကက္ဥကို က်က္ေအာင္ျပဳတ္ႏိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ မို ဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္း မာေရးတို႔အၾကား မည္သို႔ဆက္စပ္ ေနသည္ကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အပါအဝင္နာမည္ေက်ာ္ဆရာဝန္အ မ်ားအျပားကေလ့လာခဲ့ၾကသည္။အမ်ားလက္ခံထားေသာအခ်က္တစ္ ခုမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာတို႔ ဆက္စပ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ အမွန္ စင္စစ္မွာမူ အတိအက်သက္ေသျပ ႏိုင္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ရဦး မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိုဘိုင္းဖုန္း ကို အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲပါက စိတ္ အာ႐ံုပ်ံလြင့္ျခင္း၊ ေဒါသထြက္လြယ္ ျခင္းအစရွိသည့္ စိတ္ေဝဒနာမ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္အထက္ ေဖာ္ျပပါ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မခံစားရေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားကိုလိုက္နာသင့္သည္။

(၁)ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္ႏွင့္ မ်က္စိ တို႔တစ္တန္းတည္း(သို႔) မ်က္စိထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ေသာ အေနအထား ရွိရမည္။
(၂)ကြန္ပ်ဴတာခံုေပၚ၌ထိုင္ေန စဥ္ တံေထာင္ဆစ္ဒူးဆစ္တို႔သည္ ၉၀ ဒီဂရီရွိရမည္။
(၃)ေျခဖဝါးသည္ ၾကမ္းျပင္ ေပၚ၌ အျပားလိုက္ခ်ထားရမည္။
(၄)ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ တင္ပဆံု႐ိုးတို႔ သည္ေထာင့္မွတ္တည့္တည့္ရွိရမည္။
(၅)ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲေနစဥ္တြင္ ပခံုးသားမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ထားရ မည္။
(၆)ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္ကို မ်က္စိမွ ၁၆လက္မမွ ၂၈လက္မ အၾကား အကြာအေဝးတြင္ထားရ မည္။
(၇)ဖန္သားျပင္ကို မိနစ္(၂၀) ၾကည့္ၿပီးတိုင္းအေဝးတစ္ေနရာသို႔ အနည္းဆံုးႏွစ္မိနစ္ခန္႔ အၾကည့္လႊဲ ေပးရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာစားပြဲအနီး အစိမ္းေရာင္ကဲေသာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းပံု ပန္းခ်ီကားမ်ား ထားရွိေပးကာ မၾကာ ခဏၾကည့္ေပးသင့္သည္။
(၈)ကီးဘုတ္ေပၚရွိ ခလုတ္မ်ား ကို လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ အင္အား သံုးမႏွိပ္ရ။
(၉)တစ္နာရီဆက္တိုက္ ကြန္ ပ်ဴတာ ထိုင္႐ိုက္ၿပီးပါက မိနစ္အနည္း ငယ္ခန္႔ မတ္တပ္ထ၍လမ္းေလွ်ာက္ ေပးပါ။
(၁၀)ဦးေခါင္း ေလ့က်င့္ခန္း၊ ပခံုးေလ့က်င့္ခန္းအစရွိေသာေလ့ က်င့္ခန္းမ်ားလိုအပ္သလိုျပဳလုပ္ေပး ပါ။
(၁၁)Mouse ကိုလိုသည္ ထက္ပို၍ညႇစ္မကိုင္ပါႏွင့္။ Mouse အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ Keyboard Shortcutမ်ားကိုေလ့လာ ထားပါ။
(၁၂)ကီးဘုတ္႐ိုက္ရာတြင္ လက္မ်ားကို ကီးဘုတ္တင္ရာမ်က္ ႏွာျပင္ႏွင့္ တစ္တန္းတည္းရွိေနပါ ေစ။

Posted by   itWEEKLY Journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...