Wednesday, August 24, 2011

"ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္အား ျမွင့္တင္နည္း"

Cloud Cuckoo Land created the doc:

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ရန္မွာ အေရးႀကီး သည္ ဆိုေသာ္လည္း မည္သို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္လာ ႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာ ဦးေႏွာက္ ေျခာက္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ တြင္ ေခါင္းေဆာင္ တို႔ ေကာင္းပါ လ်က္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါ တို႔မေကာင္း၊ ေနာက္လိုက္ တို႔ ေကာင္းျပန္ေသာ္ ကား ေခါင္းေဆာင္က မေကာင္း ျဖစ္ေနတတ္ ျပန္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ စလံုး ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ လိုအပ္လာေပၿပီ။

၁။ အဦးဆံုး သင့္အားနည္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အားသာခ်က္မ်ားအား စမ္းစစ္ပါ။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ယင္းအား SWOT စမ္းစစ္ျခင္းဟူ Strengths (စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ), Weakness (အားနည္းခ်က္), Opportunities (အခြင့္ လမ္းမ်ား), Threats (စိန္ေခၚမႈမ်ား) စေသာ စမ္းစစ္ခ်က္ မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ နည္းစနစ္မွာ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး မိမိခံစား နားလည္ထားသည့္ အားသာခ်က္ အစရွိသည္ မ်ားအား ေရးခ်ကာ သင့္အျမင္ႏွင့္ အျခားသူ တို႕၏ အျမင္အား ဖလွယ္ပါ။ ထိုမွတစ္ဆင့္ သင့္အား ဥာဏ္ပညာ၊ အေတြးျမင္ သစ္မ်ားအား ရရွိေစႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။

၂။ သင့္စီမံခ်က္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑၏ အစိတ္အပိုင္းအား စမ္းစစ္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအတြက္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း၊ လမ္းမွန္သို႕ တြန္းပို႔ျခင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအား တိုးျမင့္ျခင္း တို႕ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခု အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တာဝန္ ခြဲေဝေပးရန္တို႔အား လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ကာ အေရးပါဆံုးအခ်က္ မွာ တာဝန္ခြဲေဝမေပး တတ္ျခင္း ႏွင့္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ အေၾကာင္းခ်က္ မ်ားအား မေျဖရွင္း ႏိုင္ျခင္းတို႔ မွာလက္ေအာက္ခံတို႔မွ ေလးစားခံရမႈအား ဆံုးရံႈး ရလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။

၃။ သဘာဝက်က် လူသား ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ထူးျခား တာတစ္ခုက လူေတြဟာ အျခား သူေတြကိုေလ့လာ ဖို႕နဲ႕ အာရံုခံဖို႔ တြန္႔တိုေနတတ္ၾကပါတယ္။ အ ခ်ိဳ႕မွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ ဇာတာပါလာတာမ်ိဳးရွိသလို အခ်ိဳ႕က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနရ တတ္ျပန္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေမြးရာပါ စြမ္းအင္ေတြ ကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ၿပီး အျခားသူေတြကို အာရံုခံ ျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားက သင့္ကို ကူညီ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားဆန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြဟာလည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးရဲ႕ အားသာခ်က္ တစ္ခု ပင္ျဖစ္ျပန္ ပါတယ္။

၄။ စည္းမ်ဥ္းေတြ မွတ္တမ္း ေတြမွာ မေဖာ္ျပထားေသးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို နားလည္ေစပါ။ - သင္သည္ အေျခေနအရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အ တြက္အခြင့္အာဏာရွိေသာ္လည္း သင့္တြင္ အေျခေနႏွင့္ အခ်ိန္ခါ အလိုက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ တာဝန္မ်ားလည္းရွိေနျပန္ပါသည္။ အမိန္႔ အာဏာႏွင့္ တာဝန္ မ်ားမွာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လက္ဆင့္ ကမ္းသည့္အေလ့ထရွိကာ တာ ဝန္ႏွင့္ဝတ ရားတို႔မွာလည္း ရထား တြဲမ်ားသဖြယ္ ေနာက္မွကပ္ပါ လာမည္ျဖစ္သည္။ - လိုလိုလားလား မရွိသည့္ အရာတစ္ခု အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ သင့္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အေျခေန အားေလ့လာပါ။ သင္လုပ္ေစလို သည့္အလုပ္အား သင့္ဝန္ထမ္းက စိတ္ပါဝင္စားစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါက မၾကာခဏ သတိေပးလုပ္ ေဆာင္ေစျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ မသိသ ေယာင္ ေနလိုက္ပါ။ သို႔မွသာ သင္၏အာဏာ တည္တံ့ပါမည္။

- အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္မႈ အားနည္းသူမ်ားက အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယင္းအဖြဲ႕မွာ အလိုေလ်ာက္ အလုပ္လုပ္ ေဆာင္ေနမည္။ အဖြဲ႕ဝင္တို႔မွာ လည္း မိမိတို႔ အသိစိတ္ျဖင့္ အသီး သီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ေနမည္ ဟု တစ္ခါတစ္ရံထင္ျမင္ေနတတ္ ၾကသည္။ ထိုသို႕ေသာ အေျခ အေနတြင္ မိမိ၏ အဖြဲ႕သားမ်ား အား မည္သည္ ကိုျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္ ကန္႕သတ္ခ်ိန္ အတြင္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ မည္သူက မည္သည့္ တာဝန္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ဟူသည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ ေခါင္းေဆာင္ တို႕မွာ ေခါင္းေဆာင္ သာ ျဖစ္လိုၾကၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားအား ညႊန္ၾကား သူျဖင့္သာ လြတ္ထား တတ္ၾက ေသာ္ လည္းထို အျခင္းအရာမ်ား တြင္ေအာက္ေျခမွ လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးလိုသည္။
- အသင္းအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားအားအတည္ျပဳပါ။ အခ်ိဳ႕ ေသာအစည္းအေဝးခ်ိန္းဆိုျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ကိစမ်ားတြင္ အ ျခားသူတို႕ အတြက္ေယာက္ယက္ ခတ္ေစမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတတ္ သျဖင့္ ထိုကိစ မ်ားတြင္ အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အေလး အနက္ထားပါ။ - ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳရာတြင္ မိမိ လက္ေအာက္ မွ ယံုၾကည္ အားကိုးရေလာက္ သည့္သူ တစ္စံုတစ္ဦးရွိေစပါ။ - သင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏မ်က္ရိပ္ မ်က္ကဲ၊ ကိုယ္ဟန္မူရာအား နားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ - အသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဆင့္ကဲပညာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ရရွိေစပါ။ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးမအား သည့္အခါ အျခားတစ္ဦးမွ အစား ထိုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေတြ႕ႀကံဳရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္၏ ရႈပ္ေထြး ခက္ခဲမႈမ်ားကို ပိုမိုနား လည္ ႏိုင္လာေစလိမ့္မည္။

- လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တစ္ခုအား မလုပ္ေဆာင္မီ အရင္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူပါ။ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစား ၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ မ်ား စြာေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားက ရာဇဝင္တြင္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအား အလ်င္စလိုလုပ္ ေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အရံႈးႏွင့္သာ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ - သင့္အဖြဲ႕စည္း တစ္ခုတည္း တြင္သာမဟုတ္ပဲ ကုမဏီတစ္ခု လံုးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အရာ မ်ားအား ေလ့လာကာ အရာရာအား သိရွိနားလည္ေစပါ။ - အသြက္ လက္ဆံုး ျဖစ္ေစပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေပၚေပါက္လာ မည့္အခက္အခဲႏွင့္ ျပသနာမ်ားအား သြက္လက္ျဖတ္ လတ္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ - ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ အမ်ား ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ - အျခား အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ညႊန္ၾကားသူမ်ားထံမွ အႀကံ ဥာဏ္ေတာင္းယူပါ။ ထိုမွမွန္ကန္ သည့္အယူ၊ အၾကံေပးခ်က္အား လက္ခံေဆာင္ရြက္ပါ။

၅။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ခံစားခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါ။ သင္သည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သင့္အဖြဲ႕မွ အေၾကာင္းအရာကိစ မ်ားအား ဂုဏ္မျပဳပါက ျပသနာမ်ားမွာ ရွိၿမဲ တိုင္းသာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ အသင္းဖြဲ႕ အတြင္းမွ ျပသနာ အခက္ခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းကာ မိမိအရည္ေသြးအား ျမင့္တက္ေစပါ။ - လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာႏွင့္ အလုပ္အား ခြဲျခားလို ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မွ သာလွ်င္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ကာ ႏွစ္ဖက္ လံုးတြင္ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ တိုးတက္မႈ မ်ား ျမင္ေတြ႕ ရမည္ ျဖစ္သည္။

New Business Journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...