Tuesday, August 30, 2011

ေက်ာင္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးပညာ သင္သင့္သလား

by Lu Cifer on Tuesday, August 30, 2011 at 5:21pm


 ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္က "Political Education" ကို ေျပာတာပါ။ အစဥ္အလာ ပညာသင္ၾကားမႈ ပုံစံထဲကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားေလးေတြ ထည့္သြင္းသင္ၾကားၿပီး လူငယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးပညာေပးျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။


ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုတာ လူတိုင္း သိနားလည္ထားသင့္တဲ့ ပညာပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားေတြ ''စံ'' ေတြကို နားမလည္ျပန္ရင္လည္း သူမ်ားေျပာတိုင္း ယုံၿပီး၊ ရမ္းကား တတ္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ကေတာ့ အစဥ္အလာပညာေရး (Formal Education) နဲ႔ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း အသိတရားရွိေအာင္ ဆရာေတြက သင္ၾကားမယ္၊ အစဥ္ အလာအတိုင္း မဟုတ္တဲ့ ပညာေရး (Informal Education) နဲ႔ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႕ စိတ္ဓာတ္စတာေတြကို စနစ္က်စြာ ပညာေပးတာမ်ိဳးေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားသည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္စားသည္ျဖစ္ေစ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ သေဘာတရားေတြကို ျပည္သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သိရွိထားေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းလို႔လည္း မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုတာကို ''ႏိုင္ငံသားႏွင့္ဆိုင္ေသာပညာ'' တစ္နည္းအားျဖင့္ ''ျပည္သူ႕နီတိ'' လို႔ လည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုတာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရတဲ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွာ သာမဟုတ္ပါဘူး၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရတဲ့ အသိုက္အဝန္းၾကားမွာလည္း ပညာေပးလို႔ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ ပညာေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ သိသင့္သိထားထိုက္တဲ့၊ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းအပ္တဲ့၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္အပ္တဲ့ ပညာေရးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာေရး သေဘာတရားဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ သေဘာတရား၊ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး သက္ဆိုင္ေနတယ္။ ဖိစီးအုပ္စိုးမႈေတြ၊ တင္းက်ပ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈေတြ မ်ားလြန္းရင္ ဒီမိုကေရစီဆန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားေတြကို သင္ၾကားေတာ့မယ္ဆိုရင္ သင္ၾကားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ တရားဥပေဒေရးဆိုင္ရာေတြနဲ႔ပါ ဆက္စပ္ေရးဆြဲရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္နဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေရွာင္ရွားရပါတယ္။ အမ်ားစုလက္ခံႏိုင္တဲ့ သေဘာတရား၊ မၽွတတဲ့အျမင္ေတြကို ျပ႒ာန္းရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပညာႏွင့္ေရွ႕အလားအလာမ်ား

ႏိုင္ငံေရးကို ပညာေရးတစ္ခုအေနနဲ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္သင္ၾကားတာ အေနာက္ဒီမိုကေရစီအုပ္စု ႏိုင္ငံေတြမွာပဲ ေခတ္စားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အလားအလာေတြကို ၾကည့္ရင္ အေနာက္စံ ေတြနဲ႔ပဲ သတ္မွတ္လို႔ ရေကာင္းမယ္ထင္တယ္။

သူတို႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စံနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအတိုင္း အျခား ေသာ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးေတြမွာ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆန္ဆန္ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ပညာေရးဆိုတာ တန္းတူညီမၽွ ဘယ္ေနရာမွာမွ အေျခခ်ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။

ႏိုင္ငံတစ္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ပညာေပးမယ္လို႔ စဥ္စားလိုက္ရင္ ပထမဦးဆုံးထည့္တြက္ရမွာက အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ေနာက္လိုက္မႈအပိုင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရလိမ့္မယ္။ လူထုပညာေရးဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က်ျဖစ္ေစမွာလား၊ ေပးသူက ထိုက္တန္စြာေပးၿပီး၊ ခံယူမယ့္သူေတြကေရာ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ျဖစ္ရဲ႕လား ျပန္စဥ္းစားၾကရလိမ့္မယ္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ လူ႕မလိုင္အတန္းအစားေတြအတြက္ အီတန္နဲ႔ ဟာ႐ိုးလို႔ေခၚတဲ့ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္မယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတြကို သီးျခားေ႐ြးထုတ္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးတဲ့ ေက်ာင္းေတြလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေတြကို တက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ အေျခခံေက်ာင္းေတြမွာကတည္းက ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ဦးတည္ၿပီး ေမြးထုတ္လိုက္တာေတြပဲ တက္ခြင့္ရွိတဲ့ အထူးႏိုင္ငံေရး ေက်ာင္းေတြလို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္တယ္။

ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုတာ ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္ေတြထဲမွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ သင္ၾကားေရးျဖစ္တယ္။ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ဒီလို သင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မတူတဲ့အျမင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံေနဆဲ ျဖစ္တယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕က ေက်ာင္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးသင္လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြျဖစ္သြားၿပီး ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝင္ေရာက္ စြပ္ဖက္ခ်င္သူေတြ မ်ားလာမွာေပါ့လို႔ သုံးသပ္ၾကတယ္။

လူငယ္ေတြက လူႀကီးေတြ အလုပ္ကိုလာၿပီး စိတ္ဝင္စားေနရင္ လူႀကီးေတြဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ တစ္ဖက္သတ္အျမင္နဲ႔ ေက်ာင္းေတြမွာႏိုင္ငံေရးပညာ သင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မ်က္စိပြင့္သြားမွာကို စိုးရိမ္ၾကတဲ့ သူေတြလည္းရွိၾကတယ္။

တတိယအခ်က္အေနနဲ႔က ႏိုင္ငံေရးပညာကို ေက်ာင္းေတြမွာသင္ၾကားေရးဆိုတာ အမ်ားႀကီး က်ယ္ဝန္းတဲ့ သေဘာေတြကို ေဆာင္ေနပါေသးတယ္။ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အျမင္နဲ႔ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေရးကိုသိရင္ အျငင္းပြားစရာ ျပႆနာေတြ ခ်ည္းျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

အရာရာကို ပုံမွန္မသုံးသပ္ေတာ့ဘူး၊ ေဝဖန္စဥ္းစား သုံးသပ္တဲ့ ဉာဏ္ေတြရွိလာႏိုင္တာမ်ိဳးဟာ ယေန႔ေခတ္ပညာေရးရဲ႕ ဦးတည္ထားတဲ့လမ္းေၾကာင္းဆိုတာ ေမ့ေနရင္ေတာ့ ေက်ာင္းစာထဲကို ႏိုင္ငံေရးဆိုတာလည္း ထည့္သြင္းလာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဆန္႔က်င္ေရး၊ တိုက္ခိုက္ေရး မဟုတ္ဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ရွိေရး၊ သာတူညီမၽွစိတ္ထားေရး၊ လူမ်ိဳးဘာသာ အဆင့္ အတန္းမခြဲျခားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ကမၻာ့အေရးဆိုတာမ်ိဳးေတြ သင္ၾကားသူေတြက သင္ၾကား ႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေရးပညာကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားရက်ိဳးရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ဘယ္သူကမွ ျဖစ္ေစသတည္း လုပ္လို႔ မရဘူး။ ဆရာဝန္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေစသတည္း၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေစသတည္း၊ ေက်ာင္းဆရာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေစသတည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။လူငယ္တိုင္း သူ႕ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ အလိုက္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တာျဖစ္လို႔ အေျခခံ သိသင့္သိထိုက္တဲ့အခ်က္ေတြကို သိသြားေအာင္အားထုတ္ ေပးၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ကို သူတို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ရွိေစတာ အေကာင္းဆုံးအေျဖလို႔ ယူဆပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုတာ ပုံမွန္ပညာေရး၊ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ပညာေရးႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ပုံမွန္ပညာေရးဆိုတာ စာသင္ခန္းထဲမွာ သင္တဲ့ပညာေရးကိုေျပာတာျဖစ္ၿပီး၊ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ပညာေရး ဆိုတာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေက်ာင္းဆိုတဲ့ ေဘာင္ကေနေက်ာ္ကာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ေခၚဆိုပါတယ္။

အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ပညာေရးဆိုတာ ေက်ာင္းေကာ္စီ၊ ေက်ာင္းလူမႈေရး အဖြဲ႕၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္အသင္း၊ ေက်ာင္းသတင္းစာ၊ ေက်ာင္းကလပ္အသင္းစတဲ့ အသင္းအပင္း အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈေတြကိုေခၚတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ လူငယ္ လႈပ္ရွားမႈအသြင္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရး သင္ေပးသင့္သလဲလူငယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးပညာသင္ေပးသင့္တယ္၊ မသင္ေပးသင့္ဘူးတိုတာ ျပႆနာတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ရွိေနဆဲပါ။ ေက်ာင္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးကိုပညာေပးရမယ္ဆိုတာ လိင္ပညာေပးဖို႔ေျပာရသလို ေၾကာက္႐ြံ႕ ေနာက္တြန္႔ေနတတ္ၾကတာ မ်ားတယ္။

လူငယ္ဆိုတာ တားဆီးပိတ္ပင္ရင္ ပိုလုပ္ခ်င္တယ္၊ မသိတာကို စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္တယ္၊ မွန္တာ မွားတာျဖစ္ေစ သူတို႔ယုံၾကည္သူရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တားဆီးမယ့္အစား ဖြင့္ေပးၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ အဆိုးအေကာင္းသိေစတာဟာ ဆင္ျခင္တုံတရားကို လမ္းဖြင့္ေပးရာ ေရာက္ၿပီး အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့ အမွားေတြကို တားဆီးေစလိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လမ္းဖြင့္ ေပးသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ Web site ေတြထဲဝင္ၾကည့္ ရင္ Professor's House ဆိုတဲ့ site တစ္မွာ Teaching Children about Politics ဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ တစ္ေစာင္ ကိုသြားေတြ႕လိုက္ပါတယ္။ သူတင္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက ေကာက္ႏုတ္တင္ျပရရင္.....
လူငယ္ဆိုတာ စပ္စုတတ္တယ္ဗ်။ အရာရာ သူတို႔သိခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔သိခ်င္တာကို ဆရာေတြက ဘာေတြေပးၿပီးၿပီလဲလို႔ ေမးၾကည့္ခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို ေက်ာင္းေတြက မေျပာေတာ့ အိမ္က မိဘေတြဆီကေန ျပန္စူးစမ္းေနၾကရတယ္။ ေခတ္မိဘေတြကလည္း သိတယ္မဟုတ္လား၊ သတင္းစာ ေတာင္ မဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရွာရေဖြရ ေသာကေတြ ေဝေနၾကတာေၾကာင့္ သူတို႔သိခ်င္တဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြကို ဘယ္မွာေပးႏိုင္လို႔လဲ။

ဒီေတာ့ စူးစမ္းခ်င္တဲ့ကေလးေတြ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်င္သလို ဆုံးျဖတ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္သလို သတ္မွတ္ကာ၊ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ ေျပာၾကမလား။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဘာပါလိမ့္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ ကေလးတစ္ေယာက္ တံခါးဝေရာက္လာတာကို ဖြင့္ေပးမလား၊ ပိတ္ထားမလား ဆုံးျဖတ္ရခက္တဲ့ အေနအထားလို႔ ေျပာရမယ္။

လူငယ္ေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးပညာဆိုတာ ပ်င္းစရာေကာင္းပါတယ္ဗ်ာလို႔ အမ်ားစုက သတ္မွတ္ ထားၾကတာ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ အေရးပါမွန္း၊ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္ေတြရွိတာ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမွန္း ခံယူၾကတယ္ဆိုရင္ လူငယ္ေတြကိုသာမက လူႀကီးေတြကိုပါ ပညာေပးရမယ့္ေခတ္လို႔ ေျပာရမယ္။

အေမရိကမွာ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ား သံသယျဖစ္ေနၾကတာက သူတို႔မိသားစုဝင္ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ ဘာေၾကာင့္ အီရတ္စစ္ပြဲမွာ သြားတိုက္ေပးေနရတာလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာပါ။ အီရတ္မွာစစ္ သြားတိုက္တာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ ျပႆနာကို မိဘေတြေတာင္မသိေတာ့ ကေလးေတြကို ရွင္းျပဖို႔ဆိုတာ အေဝးႀကီး။ဒီေတာ့ စစ္ဆိုတာကို ေကာက္ခ်က္ခ်ခ်င္သလိုခ်၊ က်ဴးေက်ာ္တာလား၊ ကူညီတာလား ပိုင္းျဖတ္ခ်င္သလို ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကေကာင္းတယ္ေျပာတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုရင္ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူးေျပာတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုရင္ မေကာင္းဘူးဆိုၿပီး မ်က္စိမွိတ္လက္ခံေန ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္ေတြကို အေဝးႀကီး မသင္ေပးရင္ေနပါ ဘဝေနနည္းဆိုတဲ့ လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ဖို႔ေလ့က်င့္ေပးရင္ေတာ္ပါၿပီ။ တာဝန္ယူတတ္စိတ္၊ သစၥာရွိစိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ ဆိုတာေတြကေတာ့ ေနာက္တစ္ပိုင္းေပါ့။

ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ သူမ်ားႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အသက္႐ွဴ စရာမလိုဘူး၊ ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပိုင္းျဖတ္လို႔ရေၾကာင္း ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရင္ ဘယ္သူ႔ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္တာကိုမွ လူငယ္ေတြလ က္ခံၾကမွာမဟုတ္ဘူး။

လူတစ္ေယာက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္တယ္ဆိုတာ အေျပာနဲ႔ ေ႐ြးသင့္သလား၊ အလုပ္နဲ႔ေ႐ြးသင့္သလား၊ ဘယ္လို ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုေ႐ြးခ်ယ္သင့္တယ္ ဆိုတာေတြဟာ ေမြးရာပါ တတ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေတြးတတ္၊ ေ႐ြးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမွရလာမွာ။

ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဘယ္လိုယွဥ္ၿပိဳင္ရတယ္၊ ဘယ္လိုအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရတယ္၊ အျငင္းပြား စရာ ျပႆနာေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ဉာာဏ္နဲ႔ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ရင္ အလိမ္ခံရစရာ အေၾကာင္းမရွိေပဘူး။လူငယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအသိ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား ဆိုတာေတြကို စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း အတင္း ႐ိုက္သြင္းတာထက္၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံေစတဲ့နည္းကို က်င့္သုံးေစရင္ ပိုၿပီးသိလြယ္၊ နားလည္ လြယ္တယ္။

သတင္းေတြ ေစာင့္နားေထာင္တာနဲ႔၊ သတင္းစာေတြ ေကာက္လွန္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ အရွိန္ျမင့္တာက ေနာက္တစ္ပိုင္းပါ။
လူငယ္ေတြကို ေမးရမွာ အားနာတတ္ေအာင္၊ ထၿပီးေဆြးေႏြး အျပန္အလွန္ ေျပာရမွာကို မလုပ္ဝံ့ေအာင္ ခ်ိဳးႏွိမ္ထားတာမ်ိဳးေတြကို မလုပ္သင့္ဘူး။ ဆရာေျပာတာအမွန္၊ ဆရာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မမွားဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ခ်န္ထားခဲ့ရမွာ။ ကိုယ္က ေကာင္းတယ္ထင္လို႔ ေကာင္းတယ္ေျပာလိုက္တာကို ဘာေၾကာင့္ေကာင္းရတာလဲခင္ဗ်ာဆိုတဲ့ တုံ႔ျပန္သံကို ဆရာေတြ နားစြင့္ေနၾကရမွာ။

လူငယ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာမွာ မိဘေတြကို ႐ိုေသေလးစားတတ္ေအာင္လည္း ေျပာဖို႔လို လာၿပီ။ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ သူတို႔ကိုသင္ေပးတာ ရမ္းကားခြင့္၊ မိုက္႐ိုင္း ေစာ္ကားခြင့္လို႔ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး မသက္ေရာက္ဖို႔ လိုတယ္။

အေဖနဲ႔ အေမဟာ ႏိုင္ငံေရးကို သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔လႊမ္းမိုးမႈေအာက္ကေန လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏိုင္ေအာင္ေလာက္ပဲ လုပ္ေပးပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေစာ္ကားခြင့္ေတာ့ မေပးၾကပါနဲ႔။

လူငယ္ႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္

ႏိုင္ငံေရးကို ပညာေပးရာမွာ လူငယ္ဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ိဳးေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီးလႈပ္ရွားတာ အေကာင္းဆုံး စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္တာလို႔ ဆိုရမယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ လူငယ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အင္အားကို အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ဒီလိုေနရာမွာ အသိတရားရွိတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ အင္အားကိုေျပာတာပါ။ အသိတရားမရွိ သူမ်ားေျပာတိုင္းယုံၿပီး ေဝေလေလ လိုက္လုပ္ခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕အားကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အရန္အင္အားလို႔ လူငယ္ေတြကို ရည္စူးၿပီး သုံးခဲ့ၾကတာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဆိုတာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ျဖစ္လာရင္ ကူညီယိုင္းပင္းခ်င္တဲ့စိတ္၊ စစ္မႈထမ္းဖို႔ လိုအပ္လာၿပီဆိုရင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ သြားခ်င္တဲ့စိတ္၊ အားကစားစိတ္ဓာတ္၊ အပန္းေျဖအေပ်ာ္ခရီး ပူးေပါင္းထြက္ျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပညာကိုျမတ္ႏိုးစြာ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းစတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ေျပာတာပါ။ ဒါေတြလည္းႏိုင္ငံေရးေတြပါပဲ။

လူမႈေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာဆိုတာမ်ိဳးလည္း သူတို႔ သေဘာေပါက္ထားရလိမ့္မယ္။ ေနာင္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဆိုတာ လူငယ္ေတြ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့မွာ။ ဟိုကေခၚ သည္ကေခၚ လာပါဝင္ပါ ႏွစ္က်ပ္ခြဲေလာက္ကို ျဖစ္လာမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခတ္မွာ ဘယ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားမ်ိဳး၊ အေတြးမ်ိဳးေလာက္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။

ပါတီဆိုတာ အစိုးရကို ခ်ဖို႔ကြဆိုၿပီး ဘုလည္းမသိ ဘလည္းမသိတဲ့ ေဝေလေလအေတြးမ်ိဳး လူငယ္ေတြၾကားမွာ မပ်ံ႕ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ပညာေပးသင့္ သလား၊ မေပးသင့္ဘူးလား၊ ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ေပးၾကမွာလဲ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ဖို႔ လိုၿပီထင္ပါတယ္။

တင္ညြန္႔
Monday, 29 August 2011 02:36

http://www.maukkha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:2011-08-30-02-45-49&catid=86:feature&Itemid=266

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...