Wednesday, August 31, 2011

လႊတ္ေတာ္ထဲမွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အေမးအေျဖ တခု


Min Thant Syn created a doc.


လက္ရွိ အစိုးရမွ က်င္းပေနေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ဦးဇာယာဒ္ေရာ္မံ (ခ) ဦးေဌးဝင္းက ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား အေပၚ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕က... လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေဌး၀င္းႏွင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီတို႕၏ အေမးအေျဖမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသျဖင့္ ေအာင္တြင္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။ဦးေဌး၀င္း။ ။ ။ " ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခရိုင္ရွိ ျပည္ေထာင္စုဖြား ေဒသခံ ျမန္မာ မူဆလင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပင္ပ အျခားတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ ခရီးသြားလိုလွ်င္ (န-စ-က)၏ ေဒသႏၱရ အမိန္႔အရ (လ-ဝ-က) မွ ပံုစံ (၄)ယူျပီး အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သြားရသျဖင့္ လူမႈ စီးပြားေရး ဘဝတြင္ လြန္စြာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါေၾကာင္း၊ ယင္းအခက္အခဲကို ေျပလည္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ကို သိလုိပါတယ္" ေမးျမန္းသည္။

ဦးခင္ရီ။ ။ ျမန္မာမူဆလင္ဟု သံုးႏႈန္းသြားသူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ေဒသ အတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားကို ရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုျခင္းဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ေဒသသည္ တဖက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ (၁၅၂)မိုင္ခန္႔ နယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈ ရွိေနသကဲ့သို႔ ေမာင္ေတာ ခ႐ိုင္ အတြင္း၌ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ ဘာသာ စကားမွစၿပီး တူညီေနၾကသျဖင့္ ေရွးအစဥ္အဆက္ ကာလမ်ားကပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ ကူးလူး၊ သြားလာ ဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံတြင္ ရွိသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရေျမ သယံဇာတပိုမိုေကာင္းမြန္ၾကြယ္ဝသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ရာမွ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးစု မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီး မိမိတို႕ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူဦးေရ ေရာေထြး ေနထိုင္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါေၾကာင္း။ ကာလရွည္ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိလာသည့္အတြက္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ နယ္ေျမ ေဒသလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္အရ နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရး၊ ဟသၤာ စီမံခ်က္တို႔ျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူဦးေရ(၁၈၀ဝ၀ဝ) ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ လက္ခံျခင္း ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၂၂ ရက္မွစ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္လည္း ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ လူဦးေရ (၂၃၀ဝ၀ဝ) ေက်ာ္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္ပိုင္းယေန႔တိုင္ လက္ခံစခန္း ဖြင့္ထားေသာ္လည္း တရားဝင္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူ မရွိေတာ့ဘဲ တရားမဝင္ ခိုးဝင္မႈမ်ားမွာမူ ယေန႔တိုင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တရားမဝင္ ထိိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ားသည္ ဆက္စပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသသာမက ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းေနရာမ်ားသို
႔ပါ ေရာက္ရွိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနမႈမ်ား ရိွလာခဲ့ပါေၾကာင္း။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္အရ လတ္တေလာ ခဲြျခားရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ခရီးသြားလာခြင့္ ပံုစံ(၄)ကို အသံုးျပဳ ခရီးသြားလာေစသည့္ နည္းျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ခရီးသြားလာခြင့္ပံုစံ(၄)ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ခရီး သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် စစ္ေဆးခြင့္ျပဳသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဆိုလွ်င္ တစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာသာမက ေနရာတိုင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုဘဲ သြားလိုရာကို လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္သြားလာမည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး၊ ျပည္နယ္ ဦးစီးဌာနမွဴးမ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ေလွ်ာက္ထားသြားလာႏိုင္ၿပီး ျပည္နယ္ေက်ာ္ သြားလာမည္ဆိုပါက ျပည္နယ္မွဴး၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနအထိ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ခရီး သြားလာခြင့္ အားလံုးကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး စသည္ျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ထပ္တိုးခြင့္ ျပဳျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားလာခြင့္ ျပဳေပး ခဲ့သူ ၃၆၀ ေက်ာ္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္အရ ထပ္တိုးေနထိုင္မႈမ်ားလည္း အေရအတြက္ မ်ားစြာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားေရး အပိုင္းတြင္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ရက္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္အထိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ ထပ္တိုး ခြင့္ျပဳ ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ပညာ သင္ႏွစ္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ခြင့္မ်ားျပဳခဲ့ရာ ေလာေလာဆယ္ တြင္ ၂၃ ဦး ရွိေနပါေၾကာင္း။

၎ျပင္ ၀န္ၾကီးက တရားမဝင္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္မူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ယခုလို ဆက္ေျပာသည္ဟု သိရသည္။

၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္သူ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသား ၂၅၈ ဦးကို ေနရာအႏွံ႔တြင္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး အေရးယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းမိေသာ္လည္း အေရးယူမႈမရွိဘဲ လာရာလမ္းအတိုင္း ျပန္လည္ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည့္ တရားမဝင္ ခိုးဝင္ လာသူ အေရအတြက္မွာလည္း ရာဂဏန္း အထိပင္ ရွိေနခဲ့သည့္အတြက္ စနစ္တက် စိစစ္ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ၫႊန္းျပသေနပါေၾကာင္း။ သို႕ ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေန ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ား၏ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ ေရာေထြး ေနထိုင္မႈမ်ားၾကာင့္ လတ္တေလာ ခဲြျခားရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ခရီး သြားလာခြင့္ ပံုစံ(၄)ျဖင့္ စနစ္တက် စိစစ္ခြင့္ျပဳရျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

နိရဥၹရာသတင္းဌာနမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...