Saturday, August 13, 2011

အကၡရာစီတိုင္း စာမျဖစ္

အမိေၿမ

လူသားမ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အေတြ႕အၾကဳံ၊ ဗဟုသုတ၊ အေတြးအေခၚ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္း စသည့္ ဘ၀ႏွင့္ ရင္းျပီး ရရွိခဲ့သည့္အရာမ်ားကို ပုံသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ အေမြေပးရာတြင္ အခါခပ္သိမ္း အဆင္ေခ်ာခဲ့သည္ မဟုတ္။ အကၡရာစာလုံး မတီထြင္ႏုိင္မီ ကာလမ်ားက မိမိတို႔ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေသာ အရာမ်ားကို ႏႈတ္တက္အာဂုံေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အရုပ္သေကၤတမ်ား ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အကၡရာစာလုံးတီထြင္ႏိုင္ျပီး စာရြက္ကို မတီထြင္ႏိုင္ေသးခ်ိန္တြင္ ထုထည္ၾကီးမားေသာ အုတ္၊ ေက်ာက္တုံး၊ ေက်ာက္စိုင္မ်ားေပၚတြင္ ေရးထြင္းေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ါး၊ ေပ၊ ပိတ္သား စသည့္ ေရးထိုးရ လြယ္ကူႏိုင္ေသာ အရာမ်ားေပၚတြင္ ေရးမွတ္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဖန္ စာရြက္ကို တီထြင္လာႏိုင္ျပီး လက္ႏွိပ္စက္ကို မတီထြင္ႏိုင္ေသးမီ ကာလမ်ားတြင္ လက္ေရးအလွေရးသူမ်ားက စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ ကူးေရးကာ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ပင္ပန္းၾကီးစြာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။


ဆိုခဲ့ပါ အခက္အခဲမ်ားသည္ ဂူတင္ဘတ္ (Gutenberg) မွ ပုံႏွိပ္စက္ကို တီထြင္ႏုိင္ေသာအခါ ျပီးျငိမ္းသြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လူသားတို႔၏ အေတြးအျမင္၊ ဗဟုသုတ၊ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ပုံႏွိပ္စက္၏ အကူအညီျဖင့္ စာအုပ္ မိတၱဴေပါင္းမ်ားစြာကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ကာ၊ ယခင္ကထက္ အဖိုးမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ကမၻာ့ေနရာအသီးသီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ေ၀ ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပုံႏွိပ္စက္ေတြ႕ရွိခ်က္ကို လူသားသမိုင္း၏ အၾကီးမားဆုံး ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေနရာေဒသအသီးသီးရွိ မတူညီေသာ လူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ၊ သမိုင္း၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေရွးယခင္ကထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ သိရွိလာႏိုင္သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္းသိုမွီးထားႏုိင္လာေသာေၾကာင့္ ႏႈတ္တက္အာဂုံေဆာင္ရာတြင္ ေမ့က်န္ႏိုင္ေသာ၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ရင္ဆိုင္စရာမလိုေတာ့။ မိတၱဴေပါင္းမ်ားစြာ ကူးယူထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္အုပ္ပ်က္စီးသြားေတာင္ အျခားေနရာတြင္ အလားတူ စာအုပ္မ်ဳိးကို ျပန္ရွာေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုမွ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္ ရိုက္ႏွိပ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွလည္း စာၾကည့္တိုက္မ်ား တည္ေထာင္ကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွးပညာရွိမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေရွးကထက္ ပိုမိုလြယ္ကူ၊ စုံလင္စြာ ေလ့လာႏိုင္လာသည္။

တစ္ဆင့္တက္ကာ အင္တာနက္ေခတ္ ေရာက္လာသည္။ ပညာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ စာအုပ္စာတမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ပိုမိုလြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ ရွာေဖြဖတ္႐ွဳႏုိင္သည္။ စာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားရေသာ ကရိကထ အတန္ငယ္ နည္းသြားျပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မိမိသိလို၊ ဆည္းပူးလိုေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အင္တာနက္၏ အကူအညီျဖင့္ စကၠန္႔ပိုင္း၊ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ရွာေဖြႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ပညာရပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြင္ ဗီဒီယုိမ်ား တင္ရွိေပးထားေသာေၾကာင့္ ဆရာမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ရသည္အထိ အင္တာနက္၏ တန္ခုိးၾကီးမားလာသည္။

ထိုသို႔ ပညာရပ္မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ဤမွ်လြယ္ကူ၊ လြတ္လပ္စြာ ရရွိႏိုင္လာေသာအခါ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့ လြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလို မလိုလားအပ္ေသာ စာမ်ား၊ ယုံၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသာ ပညာရပ္မ်ားကို တာ၀န္မဲ့ျပဳမူေနသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ စာအုပ္စာတမ္း ပညာရပ္မ်ားကို မည္သို႔မွ ကုန္ေအာင္ဖတ္႐ွဳေလ့လာႏိုင္မည္ မဟုတ္။ အလြန္စာဖတ္သည္ဟု နာမည္ၾကီးေသာ ဂလက္စတုံး (Gladstone) ပင္လွ်င္ သူ၏ (၈၉) ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း စာအုပ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာ ဖတ္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာဆို၍ နည္းသည္ဟု မထင္ပါႏွင့္။ တစ္ေန႔ ပ်မ္းမွ်တစ္အုပ္ႏႈန္းကို ႏွစ္ေပါင္း (၈၉) ႏွစ္ ဆက္တိုက္ဖတ္မွသာ ဆိုခဲ့ပါ ပမာဏကို ေရာက္ႏိုင္မည္။ က်ေနာ္တို႔ ယေန႔လူမ်ားအဖို႔ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ စာအုပ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္း ဖတ္ဖို႔ဆိုသာ အလြန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥတစ္ခုပါ။ ထိုအထဲကမွ လမ္းျပေပးမည့္သူမရွိပါက ဖတ္သမွ်စာသည္လည္း အက်ဳိးရွိေသာစာ ျဖစ္ရန္မွာ သာ၍ မလြယ္ကူပါ။

သည္လိုဆို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုစာမ်ဳိးကုိ ဖတ္သင့္သလဲ။ ဘယ္စာမ်ဳိးက ကိုယ္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မလဲ။ ဘယ္လိုစာမ်ဳိးဟာ ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ စာလို႔ ခန္႔မွန္းမလဲ။ စာဖတ္သူ၏ အားသန္ရာ၊ က်င္လည္ရာ ၀န္းက်င္ကို လိုက္၍ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေသာ စာအမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲြျပားႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ မည္သည့္စာက အေကာင္းဆုံးလည္းဆိုတာ ေျပာဖို႔ ခက္ပါသည္။ ယုံၾကည္ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ္ တစ္ဦးတည္းအေနႏွင့္ ဦးစြာ စာေရးသူကို ၾကည့္ပါသည္။ သူ၏ ယခင့္ယခင္စာမ်ားကို ဖတ္ဖူးထားျပီး ေကာင္းသည္၊ စိတ္ခ်ရသည္ဟု သိျပီးျဖစ္ပါက ယခုစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ယုံၾကည္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္။ ထို႔ျပင္ စာေရးသူ၏ ကေလာင္သည္ အမ်ားေလးစားခံရျပီး ျဖစ္ပါက သာ၍ စိတ္ခ်ရသည္။ က်ေနာ္ယခင္က မဖတ္ဖူးသူမ်ား၏ စာျဖစ္ပါက အျခားစာဖတ္သူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္ကို အရင္ၾကည့္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္အမ်ားစု၏ သေဘာမွာ တိုက္ရုိက္က်ျပီး၊ လိုရင္းတိုရွင္း ေရးထားသည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ကုန္သက္သာပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ က်ေနာ္ အေလးထားေသာအခ်က္မွာ စာတြင္ ပုဂၢဳိလ္စဲြ ကင္း၊ မကင္း ျဖစ္သည္။ စာေရးသူသည္ မိမိေ၀မွ်လိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ပုဂၢဳိလ္စဲြ အလြန္ျပင္းထန္စြာျဖင့္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ ထိုးႏွက္ထားေသာ စာမ်ဳိးျဖစ္ပါက ထိုစာမ်ဳိးကို က်ေနာ္ မဖတ္ပါ။ စာေရးသူသည္လည္း လူပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ အတၱကို လုံး၀ပယ္ပစ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္။ သို႔ေသာ္ စာထက္ အကၡရာတင္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအတၱကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးေလ်ာ့ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံကိစၥ။ ယေန႔ေခတ္ စာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံကို အေလးမထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်မ္းဟူ၍ မဆလေခတ္က ထုတ္ေ၀ေသာ အစိမ္းေရာင္စာအုပ္ တစ္အုပ္သာ ရွိသည္။ ထိုစာအုပ္ပါ စာလုံးေပါင္းအခ်ဳိ႕ကို ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က သေဘာမေတြ႕ဟု ဆိုသည္။ က်ေနာ့္အေနျဖင့္မူ သေဘာေတြ႕ျခင္း၊ မေတြ႕ျခင္းက အေၾကာင္းမဟုတ္။ ဦးစြာ အေရးၾကီးသည္က အားလုံး ဘုံတူညီခ်က္ရွိေသာ စာလုံးေပါင္းကို သုံးေစလိုျခင္းက ပဓာန။ ထို႔ေၾကာင့္ လတ္တေလာ စာလုံးေပါင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ထိုစာအုပ္ကိုသာ ကိုးကားသည္။ မၾကိဳက္ေသာ စာလုံးေပါင္းမ်ားကို ေနာင္အခါ ပညာရွင္တို႔ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ျပီး ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ အဘိဓာန္မ်ားသည္လွ်င္ ထိုနည္းပင္ ခရီးႏွင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အားလုံးတစ္ေျပးညီ စာလုံးေပါင္း တစ္ခုတည္း ျဖစ္ရန္မွာလည္း လူတိုင္းလက္ထဲတြင္ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံက်မ္း အလြယ္တကူ ရွိႏိုင္ရမည္။ ထိုသို႔ ရွိႏိုင္ရန္မွာလည္း အစုိးရအေနျဖင့္ ထိုစာအုပ္မ်ဳိးကို အလကားျဖစ္ေစ၊ တစ္နည္း ငါးျပားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ေ၀ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဤသေဘာမ်ဳိးကို ဆရာေဇယ်၏ ငါးျပားတန္ အဘိဓာန္တြင္ အေသးစိတ္ သိႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ယေန႔လို ကိုယ္ေရးခ်င္ရာ ေရးျပီး၊ ဘယ္အယ္ဒီတာ စားပဲြမွ ျဖတ္စရာ မလိုဘဲ၊ ခ်က္ခ်င္း အင္တာနက္ေပၚ တင္ထုတ္ႏိုင္ေသာေခတ္တြင္ စာေရးသူအမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကၡရာစီတိုင္း စာမျဖစ္ပါ။ စာတစ္ပုဒ္၏ ေကာင္းျခင္းကို အခ်ိန္ကာလ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ တည္ျမဲ၊ မွန္ကန္သလဲဆိုေသာ အခ်က္က အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္ဟု ေလးနက္စြာ ယုံၾကည္မိပါသည္။

ဒါေတြကေတာ့ ယေန႔ေခတ္စာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်ေနာ့္ထင္ျမင္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ပါ။ စာေပႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာရွင္တို႔၏ သေဘာထားမ်ားမွ က်ေနာ္အလြန္ႏွစ္သက္ေသာ ဆရာျမသန္းတင့္၏ စာတစ္ပုဒ္ကို ေအာက္တြင္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။ ဆရာက သူ႔စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွီျငမ္းမ်ားဟု ရိုးရုိးသားသားဆိုထားေသာ္ျငား၊ ဆရာသာ ဖတ္မထားဘဲေနပါက က်ေနာ္တို႔လည္း သည္သေဘာတရားမ်ားကို ေတာ္ရုံသိမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ့ကိုယ္ပိုင္ေရး အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ထပ္တူ တန္ဖိုးထားမိပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...