Wednesday, August 10, 2011

ေခါင္းေဆာင္

Min Thant Syn created a doc.

အေမွာင္ထဲမွာ လမ္းျပႏုိင္သူကို လူအမ်ား အားကိုးၾကသည္။
မွန္သည္။ ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္သိလွ်င္ သူတစ္ပါးေနာက္က ဘယ္သူ လိုက္မည္လဲ။
သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္ေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြ၏ ဘဝမွာ အေမွာင္ဖုံးေသာ ကာလေတြ ရွိတတ္သည္။ ကိုယ့္အျဖစ္ကိုကိုယ္ ေကာင္းစြာ ပံုေဖာ္ ၾကည့္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္ ...ကာလမ်ား။


တို႔အေနအထားဟာ ဘယ္လိုပါလားဟု ေယဘုယ် ၿခံဳငံု၍လည္း မျမင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၍လည္း မၾကည့္တတ္၊ မေရရာတာ သိေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲရန္ နည္းလမ္းကို မရွာတတ္၊ စမ္းတဝါးဝါး အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကသူမ်ား ၾကားမွာ ပစၥဳပန္ကိုသာမက အနာဂတ္အထိ လွမ္းျမင္သူ၊ မိမိတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏုိင္စရာရွိသည့္ အနာဂတ္ အေနအထား ကို ကိုယ္တိုင္ျမင္႐ံုမက သူတစ္ပါးကိုပါ ရွင္းလင္း ပီျပင္စြာ ပံုေဖာ္ျပတတ္သူ၊ ပံုေဖာ္႐ံုမက အဲသည္ အနာဂတ္ ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုပါ ၫႊန္ျပတတ္သူ၊ အဲသည္လူသည္ ေခါင္းေဆာင္အရာ ရစၿမဲျဖစ္သည္။
သူက အဘယ္ေၾကာင့္ တစ္ပါးသူေတြ မ်က္စိလည္ေနသည့္ လက္ရွိ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ထြက္ကာ အနာဂတ္ကို လွမ္းျမင္ႏုိင္ရသနည္း။

လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းစကို မျပတ္ရွာေဖြ ေနတတ္သည့္ ထက္သန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ စိတ္အား ထက္သန္႐ံု သက္သက္ႏွင့္ မလံုေလာက္၊ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ ႐ွိဖို႔လည္း လိုေသးသည္။
သို႔ေသာ္ အဲသည္ ဉာဏ္အေျမာ္ အျမင္သည္လည္း ပင္ကိုဉာဏ္အျပင္ ထက္သန္ စိတ္ဇြဲ ေပၚမွာပါ အမ်ားအျပား မူတည္သည္။ မျပတ္ေလ့လာ ရွာေဖြမႈ၊ တီထြင္ၾကံဆမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားကို ခြဲျခမ္းစိတျ္ဖာ အေျဖရွာေနမႈ တို႔ေၾကာင့္ အေျမာ္အျမင္ စုေဝးမိလာသည္။
အဲသည္အခါ လမ္းစကိုျမင္သည္။ သည္လမ္းစကို ဘယ္လိုတိုးတက္ ခ်ဲ႕ထြင္ရမည္။ ဘယ္လို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ရမည္။ ခလုတ္ကန္သင္း အတားအဆီးေတြကို ဘယ္လို ေရွာင္ကြင္း ေက်ာ္လႊားရမည္ စသည့္ နည္းလမ္း အႀကံအစည္ ေတြလည္း သူ ရလာသည္။
သို႔ေသာ္ အႀကံအစည္ ရွိ႐ံုႏွင့္လည္း မၿပီးေသး။
သူ႔အျမင္ သူ႔လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔နည္းလမ္းႏွင့္ အႀကံအစည္တို႔က
ို အားကိုးယံုၾကည္၍ သူႏွင့္အတူ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ မည့္ သူေတြ စည္း႐ံုး ေခၚေဆာင္ရဦးမည္။ စည္း႐ံုးသည္ ဆိုရာ၌လည္း အေျပာေကာင္း႐ံု သက္သက္မွ်ဆိုလွ်င္ ေနာက္ပါ တစ္သိုက္ကို ကာလ အခိုက္အတန္႔ တစ္ခု စုစည္း ထားႏိုင္႐ံုသာ ရွိမည္။ ရဲဝ့ံမႈ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈ၊ မိမိ ေျပာေသာစကား ႏွင့္ တစ္သား တည္းက်စြာ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္တတ္မႈတို႔ျဖင့္သာ ေရရွည္စြဲၿမဲေသာ အားကိုးယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္လိမ့္မည္။

အိႏိၵယ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏီၶကို ၾကည့္ပါ။
ဂႏီၶသည္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့သူျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္က နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏိုးဆြ ရန္စသည့္တိုင္ မိမိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ နည္းလမ္းကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ့။ လက္တံု႔မျပန္ဘဲ ခုခံဖီဆန္သည့္ က်င့္စဥ္ျဖင့္ သူကိုယ္တိုင္ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အား ျမင့္မားေအာင္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့သလို ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါမ်ား အားလည္း အလားတူ ႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္း ေစခဲ့သည္။
ဂႏီၶ၏ လမ္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ႐ွိ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ သူတို႔အတြက္ စံနမူနာျပ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဂႏီၶသည္ လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ကို ျမင္သည္။
ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းကို ျမင္သည္။
ထိုလမ္းသည္ အႏၱရာယ္ႁပြမ္းသည္ ကိုလည္း ျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ေခ်ာင္ခ်ိေသာလမ္း မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလမ္းကိုပင္ သူေ႐ြးသည္။ မိမိႏွင့္အတူ လုိက္ပါၾကရန္ စည္း႐ံုး ဆြဲေဆာင္သည္။
သူ၏ ကိုယ္က်င့္သီလ ေျပာစကားႏွင့္ တစ္သားတည္းက်သည့္ သူ႔ လုပ္ရပ္တို႔က သိန္းသန္းခ်ီေသာ လူထုကို သူ႔ေနာက္ တြင္ စုစည္းေပးခဲ့သည္။
သူႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ၾကသည္။ သူႏွင့္အတူ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ဝင္ၾကသည္။ အသက္ အႏၱရာယ္ေတြၾကားမွာ စြန္႔စား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သူ႔ကို အတုယူကာ သူ႔နည္းတူ စြန္႔စားရင္း သူ႔ထက္အရင္ပင္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးသြားခဲ့ၾက
သည္။

ဂႏီၶသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ မွ် ကၽြန္ဘဝ က်ေရာက္ေနခဲ့ေသာ အိႏိၵယကို လြတ္လပ္ေရး ရယူေပးခဲ့သည္။
ဂႏီၶနည္းတူပင္ စကားႏွင့္ တစ္သားတည္း က်ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တန္းတူႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား အၾကား ထူးျခားျမင့္မား သြားေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ ျပခ်င္ပါေသးသည္။ အဲဒါက ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္သည္။
နမူနာ တစ္ခုပဲ ၾကည့္ပါ။
ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္စတြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အႀကား၌ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ လက္နက္ကိုင္၍ ပုန္ကန္ ထႂကြေသာ နည္းလမ္းကိုပါ အသံုးျပဳရမည္ ဟူေသာ အယူအဆ တစ္ခု ေပၚေပါက္လာ သည္။ သည္အယူအဆကို အဓိက ျဖန္႔ခ်ိ ေျပာဆိုေနသူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၊ အဲသည္တုန္းက သခင္ေအာင္ဆန္းပင္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ပုန္ကန္ရန္အတြက္ လက္နက္ ဘယ္ကရမည္လဲ၊ စဥ္းစားၾကသည့္ အခါ တိုင္းတစ္ပါးမွ အကူအညီေတာင္းလွ်င္ ရႏုိင္မည္ဟု အေျဖထြက္သည္။
သို႔ေသာ္ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ ဘယ္သူသြားမည္လဲ။
ကမာၻမွာ စစ္မီးႀကီး စတင္ေတာက္ေလာင္ ေနသည့္ကာလ၊ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ အဂၤလိပ္အစိုးရ မသိေအာင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သြား ေရာက္၍ အဆက္အသြယ္ရွာဖို႕ ဆိုသည္မွာ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ စြန္႔စားမႈႀကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။
ၿပီး ရလဒ္ကလည္း ေသခ်ာသည္မဟုတ္။
သို႔ေသာ္ ဘယ္သူမွ မသြားဘူးဆိုလွ်င္ သည္အႀကံအစည္သည္ အေျပာစခန္းမွာပင္ နိဂံုးခ်ဳပ္လိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အေျပာသမား မဟုတ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သည္အစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္ တင္ျပေနသည့္ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္
သို႔ႏွင့္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ (ခန္႔)တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္တို႔၏ သမိုင္း၀င္ အမြိဳင္း လွ်ိိဳ႕ဝွက္ခရီး စတင္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ထိုညက ရန္ကုန္ျမစ္တြင္းရွိ ဟိုင္လီ သေဘၤာဆီသို႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားႏွစ္ဦး သမၺာန္ တစ္စီးႏွင့္ ထြက္ခြာသြားပံု ႐ႈခင္းကို ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္လက္်ာက လြမ္းစဖြယ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။
စဥ္႔အိုးတန္း ဆိပ္ကမ္းမွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း က်န္ရစ္သည့္ ဗိုလ္လက္်ာ၏ စိတ္တြင္ စြန္႔စားသြားသူ တို႔ကိုၾကည့္ကာ ဝမ္းနည္းစရာ လိပ္ျပာမလံုခ်င္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ စည္း႐ံုးေျပာဆိုေနသည့္ စကားအတုိင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ျပသြား ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဖို႔မူ ထိုခရီးစဥ္သည္ပင္ သူ႔အား အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္သို႔ တိုးျမင့္ ေရာက္ရွိေစမည့္ နိဒါန္းအစ ျဖစ္သြားခဲ့ေပသည္။

ျပည္သူ႔ေခတ္အယ္ဒီတာ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...