Sunday, August 21, 2011

"ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥ

[By Khin Maung Nyo]

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(ၾႈဃဃ)၊ ေနျပည္ေတာ္
 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉-၂၁)ရက္အပိုင္း (၁)
နိဒါန္း
၁။       လြန္ခဲ့သည့္လအနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ သိသိသာသာ ေတာက္ ေလ်ာက္ တက္လာခဲ့ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။
က်ပ္ေငြတန္ဘိုးတက္ လာသည့္အတိုင္းအတာႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး စီးပြားေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဆက္ေအာင္ ျပဳစုထား ေသာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤစာတမ္းတြင္ထပ္မံမေဆြးေႏြးေတာ့ဘဲ ေအာက္ပါ ကိစၥသံုးရပ္ကို သာ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ၄င္းတို႔မွာ –
၂။       ပထမဦးစြာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေငြတန္ဘိုးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တက္ရၿပီး၊ မည္ကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ကို ရွင္းျပရန္။
၃။       ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတက္သည့္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီး၊ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းအေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ျပန္လည္ရရွိ၍့၊ ျပႆနာ ပိုမိုဆိုးရြားမသြားေစေရးတို႔အတြက္ လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳရန္။
၄။       တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြလဲလွယ္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခြင့္ေကာင္းကိုယူ၍ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမွီသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ သင့္ပါသည္။ ထိုေစ်းကြက္က အသင့္အတင့္တည္ျငိမ္သည့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ေပးပါမည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္လည္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို စီးပြားေရးစီခံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပို၍ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိစြာ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဤစာတမ္းတြင္ အက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပထားပါသည္။


အပိုင္း(၂)
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္း၏အေၾကာင္းတရားႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
၅။       ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္၏ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒတ္ခ်္ေရာဂါ (ီကအခ့ ိင်နေ်န)  သည္ ႐ုတ္တရက္ေငြတန္ဖိုးတက္ရျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိမ်ား ၿပီးထင္ရွားသည့္ သာဓကတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၆ဝ)ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အမ်ားအျပားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေရာင္းခ် ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား လွိမ့္ဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒတ္ခ်္ ျပည္တြင္းသံုးေငြ ဂီလ္ဒါ(ါကငူိနမ) ၏ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ထိုးတက္သြားေစခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္း တိုးတက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ(၄)မ်ိဳး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။
၆။       ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားသြားေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏သယံဇာတ   ျဖစ္ေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကို ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားသြားေသာ္လည္း နယ္သာလန္၌ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ ဆက္လက္အားေကာင္းစန္းပြင့္ေနၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းကို နယ္သာလန္တြင္ ''စန္းပြင့္လုပ္ငန္း''   (ႀသသာငညါ ်နခအသမ) ဟု  သတ္မွတ္ပါသည္။
၇။       ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ မပါဝင္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွိပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို သာဓကအျဖစ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းက ႏိုင္ငံအတြင္း အေဆာက္အဦး၊ လမ္း၊ တံတားစသည္တို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္၊ ပဲ ႏွင့္ ေရထြက္ကုန္မ်ားကဲ့သို႔ လမ္းႏွင့္တံတားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ ၄င္းတို႔ကို ျပည္တြင္းမွာသာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ၿပီး၊ ''ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတြင္ အက်ံဳးမဝင္ေသာကုန္စည္မ်ား'' (ညသည-အမေိနိ ါသသိ်) ဟူ၍ သတ္မွတ္ပါသည္။ အလားတူပင္ စူပါမားကတ္၏ လက္လီေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ ၄င္းတို႔သည္ ျပည္တြင္းစားသံုးသူမ်ား အတြက္သာ အသံုးဝင္ၿပီး '' ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတြင္ အက်ံဳးမဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား'' (ညသည-အမေိနိ ်နမလငခန်) ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ သတိျပဳသင့္သည့္အခ်က္မွာ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ မပါဝင္သည့္  ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတက္သြားျခင္း၏ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမရွိပါ။ တကယ္ေတာ့ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးပင္ ရရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတက္သြားျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္မ်ား၏တန္ဘိုးကို ျပည္တြင္းသံုးေငြေၾကး ျဖင့္တြက္လွ်င္ ေစ်းသက္သာသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ စူပါမားကတ္သည္ အျမတ္ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္လည္း စက္ပစၥည္းႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွေစ်း သက္သက္သာသာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္၍ အျမတ္ပိုရႏိုင္ပါသည္။
၈။       တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အမ်ားအျပား တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ေတာက္ေလ်ာက္တိုးတက္ေနပါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလက္မႈႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တို႔၏ ပို႔ကုန္ မ်ား၏ ကမၻာေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းက႑မ်ား၏ ပို႔ကုန္မွရရွိသည့္ႏိုင္ငံျခားေငြကို ျပည္တြင္းသံုးေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အခါ ရရွိသည့္ေငြ ေလ်ာ့သြားေစၿပီး၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္လုပ္အားခကို ျပည္တြင္းသံုးေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရျခင္းေၾကာင့္လည္း အသားတင္ဝင္ေငြကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ အကယ္၍ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ အတားအဆီးမဲ့ တိုးတက္ ေနလွ်င္ ပို႔ကုန္မွရေသာဝင္ေငြသည္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကို ကာမိေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ၊ အ႐ႈံးျပကာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရေစႏိုင္ပါသည္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ယိုယြင္းက်ဆင္း လာေသာ စက္မႈႏွင့္လယ္ယာက႑တို႔ကို ''ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာက႑မ်ား'' (ဴေါါငညါ ်နခအသမ်) ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းခ်ဳိသာစြာ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ျပည္ပမွသြင္းကုန္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ထိုကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရာင္းခ်   ေနရေသာ သြင္းကုန္အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္  နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္   စက္မႈက႑က်ဆင္းသြားသည့္ျဖစ္ရပ္ကို ဴသညိသည ႏခသညသာင်အ မဂၢဇင္းက ဒတ္ခ်္ေရာဂါ (ီကအခ့ ိင်နေ်န) ဟု (၁၉၇၇) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ပါသည္။
၉။       စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ လယ္ယာႏွင့္စက္မႈက႑တို႔မွ လုပ္သား ႏွင့္အရင္းအႏွီးတို႔သည္ စန္းပြင့္ႏွင့္ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ မပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား ရန္ အလားအလာမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေကာင္းသည့္အလားအလာမ်ားဟု မယူဆ ႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑မ်ားသည္ ျပည္ပမွရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ လံုေလာက္စြာရရွိေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ထပ္မံအရင္းအႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မလိုအပ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက မိမိတို႔၏ေလာင္စာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအႏွီးျမဳႇပ္ႏွံ ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑သည္ စက္ကိရိယာကို အားကိုးေသာလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေပးႏိုင္စြမ္း အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ လိုအပ္သည့္ လုပ္အားကိုလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္လာတတ္ၾကပါသည္။
၁ဝ။     ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စူပါမားကတ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးျပဳသည့္ နည္းပညာႏွင့္အတတ္ပညာ ရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးပါသည္။ အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ ေခာတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေသာႏိုင္ငံအတြက္ အေျခခံက်ေသာ နည္းပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ေရးပညာမ်ားကို စက္မႈက႑၌  ရရွိရန္ အလားအလာေကာင္းေၾကာင္းပင္  ျဖစ္ပါသည္။


၁၁။     စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုမွီခို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳရာျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲသားအမ်ားစုရွိရာ က႑တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တိုးတက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရန္မသင့္ပါ။
၁၂။     ဒတ္ခ်္ေရာဂါကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏သဘာဝဓနကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း ေၾကာင့္သာမက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ (ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပါအဝင္) ျပည္တြင္းသို႔ စီးဆင္းဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္စက္မႈက႑တို႔ ေနာက္က်သြားေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤေဝဒနာမ်ိဳး ခံစားေနရၿပီဟု သံသယျဖစ္စရာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။
အပိုင္း(၃)
က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္မလိုလားအပ္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁၃။     က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတက္သည့္ျပႆနာကို အခ်ိန္ကိုက္ဖိဖိစီးစီး ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (၁၉၉၇-၉၈)ခုႏွစ္ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားစဥ္အခါက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသကဲ့သို႔ ေငြေၾကးျပႆနာမွ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၄။     မၾကာေသးမီက ဆက္ဒမ္ဟူစိန္သည္ ပင္လယ္ေကြ႔စစ္ပြဲကို ''စစ္ပြဲတကာတို႔၏မိခင္စစ္ပြဲႀကီး'' (ာသအ့နမ သ္ ေူူ တေမ်) ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲသည္ ဆက္ဒမ္အတြက္ နိဂံုး မေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏အဆိုကို အသံုးျပဳ၍ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ တိုင္းျပည္ေငြေၾကး၏ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ''ေစ်းႏႈန္းတကာတို႔၏မိခင္ေစ်းႏႈန္းႀကီး'' (ာသအ့နမ သ္ ေူူ စမငခန်) ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိခင္တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ပင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံစီးပြား ၾက့ံခုိင္မႈအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ အျခားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားတို႔ကသာ ျပဌာန္းပါသည္။
၁၅။     ဝယ္လိုအား (ဥပမာ-ေဒၚလာဝယ္လိုအား) (၃)မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ပထမအမ်ိဳးမွာ ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လွည့္ပတ္သံုးစြဲရန္ဝယ္လိုအား (အမေည်ေခအငသည ိနာေညိ) ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးမွာ လိုလိုမယ္မယ္ အေရးအေၾကာင္းေပၚလွ်င္ သံုးစြဲရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ထားရန္ဝယ္လိုအား (စမနခေကအငသညေမပ ိနာေညိ) ျဖစ္ပါသည္။ တတိယအမ်ိဳးမွာ ေစ်း ကစားရန္ဝယ္လိုအား (်စနခကူေအငလန ိနာေညိ) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ၊ ကုန္ပစၥည္း၊ ေျမ ယာ၊ စေတာ့ရွယ္ယာ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္တို႔၌ ေစ်းကစားရန္ရည္ရြယ္ေသာ ဝယ္လိုအားမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
၁၆။     ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းလိုအားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ႈ႕ေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုပါက သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ေလလံပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား ဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ပုဂၢလိက အရင္းအႏွီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္လာခဲ့မႈ႔မ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူရန္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးပြင့္လင္းလာမည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္၍ ေျမယာႏွင့္အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဝယ္ယူရန္တို႔အတြက္ ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ျပည္သူပိုင္မွ ပုဂၢလိကပိုင္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္အစီအစဥ္ (စမငလေအငဖေအငသည) မွ လည္း ေဒၚလာမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ဟု သတင္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ထိုပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အေပးအယူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး၊ ေစ်းကစားမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ား ကိုအေျခခံ၍ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ အဘက္ဘက္မွ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (၁၉၉၇-၉၈) ခုႏွစ္ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားစဥ္အခါက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသကဲ့သို႔ ေငြေၾကးျပႆနာမွ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၇။     မၾကာေသးမီက(၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရသင့္သေလာက္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားက်န္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ယေန႔ထက္ တိုင္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ပ္အတည္းမျဖစ္မီကာလ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ စေတာ့ေစ်းကြက္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢလိကလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ေက်ာ္ၾကားေသာ အေမရိကန္အမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္မ်ား၏ မေတာ္မေလ်ာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား ၏ ဇိမ္ခံရြက္ေလွမ်ား၊ နန္းေတာ္တမွ်ခမ္းနားေသာတိုက္တာမ်ား၊ ၄င္းတို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ မ်ားျပားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ လစာအျဖစ္ေဒၚလာသန္းခ်ီ၍ တရားဝင္ခံစားခြင့္အျဖစ္ ရရွိထားၾကပါသည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားက ၄င္းတို႔၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ စာရင္းေတြလိမ္လည္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေပၚထြက္ ခဲ့ပါသည္။  ပါေမာကၡဂ်ိဳးဇက္စတစ္ဂလစ္ဇ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္ဆံုးလူဦးေရ(၁)% သည္ ႏိုင္ငံ ဝင္ေငြ၏ (၂၅)% ကို ယခုအခါ ပိုင္္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။  ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘ႑ာေရးက႑ရွိ အထိန္းအခ်ဳပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၈။     ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ပြားသည့္အခါ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအခက္အခဲေတြ႕ၾကၿပီး၊ ေဒဝါလီ ခံရမည့္အေျခအေနသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစိုးရသည္ ကုမၸဏီေတြကိုကယ္တင္မည္(သို႔မဟုတ္) မကယ္ဘဲလႊတ္ေပးလိုက္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုလာပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ရန္ကိစၥမွာ မလြယ္ကူပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားလွ်င္  လူအေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ပါမည္။ စီးပြားေရးအခက္အခဲေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါမည္။ ထိုမွတဆင့္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရ ပါမည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေမရိကန္အခြန္ထမ္းတို႔၏ သန္းေထာင္ခ်ီေသာေဒၚလာေငြမ်ားကို အသံုးျပဳကာ၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ဘဏ္မ်ားကို ကယ္တင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ပုဂၢလိကက႑မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကယ္တင္ရသည့္အလုပ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌သာမက တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၌လည္း  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။
၁၉။     ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အလားတူ ဆံုးျဖတ္ရခက္ေသာအေျခအေနကို ယခုအခါ ၾကံဳေတြ႕ေနရ သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း(၁)ေဒၚလာတန္ဘိုး က်ပ္(၁ဝဝဝ)အထက္တြင္ေရာက္ေန စဥ္က စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ေရထြက္ႏွင့္စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္လုပ္ငန္း မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အေပၚေကာက္ခံေသာ ပို႔ကုန္အခြန္(၁ဝ)%ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္မေလးခဲ့ၾကပါ။ ထိုသို႔ ပို႔ကုန္အေပၚမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို အျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ က်င့္သုံးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အမွန္စင္စစ္ ပို႔ကုန္အခြန္ဟုဆိုရာတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၈)% ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ (၂)% တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္စနစ္တက် စာရင္း ထားသိုမႈမရွိျခင္း၊ အခြန္ထမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကေရာ အစိုးရအခြန္ေကာက္သူမ်ား ဘက္ကပါ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ လုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ပို႔ကုန္အေပၚအခြန္ေကာက္ခံသည့္နည္းကို က်င့္သံုးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၂ဝ။     ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္း (၂ဝ)% မွ (၂၅)% အထိတက္သြား ေသာအခါ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔အေပၚေကာက္ခံေနေသာ ပို႔ကုန္အခြန္(၁ဝ)% သည္ ႀကီးမားေသာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း တင္ျပလာၾကပါသည္။ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားမွ အမႈေဆာင္အရာရွိႀကီးမ်ားသာမက မိသားစုပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားမွ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ယင္းတို႔တင္ျပေသာ အဆိုျပဳခ်က္သည္ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆ ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ႔ေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကယ္တင္သည့္အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္အခြန္ (၁ဝ)% ေကာက္ခံေနသည္ကို ရပ္တန္႔သင့္ ေၾကာင္း အၾကံျပဳလုိပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျခားေသာအစိုးရ အေတာ္မ်ားမ်ား က်င့္သံုးေလ့ရွိသည့္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း (သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ကူညီေလ့ရွိသည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရက ေငြေၾကးျပႆနာကို အေလးအနက္ထားေျဖရွင္းေနေၾကာင္း ျပသလိုက္သည့္ သာဓကတစ္ခုဟုလည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျပႆနာ ေျပလည္သြားသည့္အခါ အခြန္ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္တို႔ကို ပံုမွန္အခြန္ေကာက္စနစ္ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေကာက္ခံ ႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။
၂၁။     ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရေသာစနစ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ ေဒၚလာဝယ္လိုအား တိုးလာ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာဝယ္လိုအားကို သိသိသာသာျမင့္မားေစၿပီး၊ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။
၂၂။     တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ အစိုးရက ေဒၚလာမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရလက္ဝယ္ သီးသန္႔ႏိုင္ငံျခားရံပံုေငြမ်ား တိုးပြားလာပါမည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ အဓိကလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို အလားတူဝယ္ယူရန္လည္း တိုက္တြန္းႏိုင္ ပါသည္။ ယခုအခါ (၁)ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္(၇၅ဝ)ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူေနၾကသည္ဆိုပါစို႔။ အစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဤကဲ့သို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ (၁)ေဒၚလာ လွ်င္ က်ပ္(၉ဝဝ)ႏႈန္းအထိ က်သြားမည္ဆိုၾကပါစို႔။ ထိုအခါ အစိုးရက (၁)ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္(၁၅ဝ) ျမတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ျငိမ္ရန္အတြက္ လဲလွယ္ႏႈန္းကို (၁)ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္(၉ဝဝ) မွ က်ပ္(၁ဝဝဝ) အတြင္း သတ္မွတ္ျခင္းသည္ သင့္တင့္မွ်တသည္ ဟုယူဆလွ်င္ မိမိလက္ဝယ္ရွိ သီးသန္႔ႏိုင္ငံျခားေငြကို အသံုးခ်၍ ဤႏႈန္းတြင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ထိန္းထားႏိုင္ပါမည္။
၂၃။     စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ျခားေငြမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္ဆိုလွ်င္ အတိုးႏႈန္းကို သင့္ေတာ္သလိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္မ်ား ပံုမွန္အျမတ္ရရန္အတြက္ အပ္ေငြအေပၚေပးေသာအတိုးႏႈန္းႏွင့္ ေခ်းေငြအေပၚေကာက္ခံ ေသာအတိုးႏႈန္းတို႔အၾကား လံုေလာက္ေသာျခားနားမႈ ဆက္လက္ထားရွိရပါမည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ သတိႀကီးစြာထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳေစလုိပါသည္။ အတိုးႏႈန္းကို ႐ုတ္တရက္ ခပ္မ်ားမ်ားေျပာင္းလဲလိုက္ပါက ေငြအပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားလြန္ကဲလာၿပီး၊ အပ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ယူၾကသျဖင့္ ဘဏ္အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။
၂၄။     ပဥၥမအခ်က္အေနျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာ၌ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာနည္းပညာ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(ႈၾၤ)ထံမွ နည္းပညာအကူအညီ ေတာင္းခံသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ (ႈၾၤ) မွ နည္းပညာအကူအညီရေသာေၾကာင့္ ၄င္း၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုး ရန္တာဝန္မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ရရွိမည့္ရလဒ္တစ္ခုမွာ (ႈၾၤ) ႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျပႆနာကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဤကိစၥကို အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေနေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူတို႔သာမက အာဆီယံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဝန္းအဝိုင္း တြင္ပါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား တိုးပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။
၂၅။     ဆဌမအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအေျမာက္အျမား ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းတိုးတက္ေစသည့္ ျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာက္မ်က္ေလလံပြဲ က်င္းပသည့္အၾကိမ္ အေရအတြက္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါသည္။
၂၆။     သတၲမအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံထားရေသာ အစိုးရ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးက ျမင္သာထင္သာ၍ တာဝန္ရွိတာဝန္ယူေသာမူဝါဒ ခ်မွတ္ က်င့္သံုးမည္ဟု ေၾကျငာထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားလာသည့္ကိစၥသည္ ျမန္မာျပည္သူအေျမာက္အျမား စိုးရိမ္ေနၾကသည့္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရက ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ ေနရာ၊ မည္သို႔မည္ပံု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ဆိုသည္ကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ဆႏၵ အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
၂၇။     အဌမအခ်က္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား၌ ေကာလာဟလမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္စြာမရမႈမ်ား ႏွင့္ သတင္းမွားမ်ား တမင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကစားသူမ်ား ေပၚေပါက္တိုးပြားလာတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားကကဲ့သို႔ အဓိကႏိုင္ငံအဆင့္စီးပြားေရး စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ပံုမွန္ထုတ္ေဝသင့္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခားသီးသန္႔ရန္ပံုေငြ၊ အမ်ိဳးသားရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း၊ ေငြေၾကးပမာဏ၊ ဂ်ီဒီပီ(က႑အလိုက္ႏွင့္တိုးတက္မႈႏႈန္း)၊ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြႏွင့္အသံုး စရိတ္စစ္တမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာစာရင္းအင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
အပိုင္း(၄)
ျမန္မာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
၂၈။     အက်ပ္အတည္းတစ္ခုေပၚေပါက္လာလွ်င္ ၄င္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္ရန္ အခြင့္အခါ ေကာင္းကို ဖန္တီးေပးတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပႆနာကို ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ရန္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုဟု ယူဆ၍ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ နက္နဲေသာ ေလ့လာ စိစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္္၍ ယခုစာတမ္းငယ္၏ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ေဒသႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မည့္ အေျခခံက်ေသာအခ်က္ (၂)ရပ္ ရွိပါသည္။
၄င္းတို႔မွာ-
•        ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ စုစည္းရန္ (နထခ့ေညါန ြၽေအန ကညင္ငခေအငသည)  ႏွင့္

•        ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း (ဘေူေညခန သ္ စေပာနညအ်) သာမန္စာရင္း (ခကမမနညအ ေခခသကညအ) တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာအတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
၂၉။     အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္ ေတာ့ပါ။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္စီးပြားေရးမူဝါဒ (ာေခမသနခသညသာငခ စသူငခပ) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ယူအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရ သည့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျပႆနာ၏ (ာေခမသ) စီးပြားေရးမူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ေပးခ်က္ကို လက္ခံသေဘာေပါက္ၿပီး လိုအပ္သလိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

 ဦးျမင့္
ရန္ကုန္
(၂ဝ၁၁) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅)ရက္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...