ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္
 • ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္

 • ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္

 • ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ /အဂၤလိပ္-ျမန္မာ

 • ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း /ျမန္မာ

 • ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား

 • ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ခ်က္

 • ျပည္လံုးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

 • ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း ၊ ညီမွ်မႈ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ

 • NLD ၏ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ ယာယီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္း

 • ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး လမ္းညႊန္ေျမပံု ႏွင္႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အတုအေရာင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

 • ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးအတြက္ လက္စြဲ

 • ခ်င္းလဲင္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း-၄ -Chin Forum

 • ျပည္သူတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း -NLD(LA) MALAYSIA

 • အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၊ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးနွင္ တရားမွ်တမႈ

 • အာဏာရွင္၏ ကမၻာအသစ္ / ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ တမၻာလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ

 • အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔

 • ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ

 • ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာစာတမ္း

 • ၁၉၉၀ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္တမ္း -ခင္ေက်ာ္ဟန္

 • ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ထူးျခားမႈရက္စြဲ မွတ္တမ္းမ်ား ၁၉၈၈ -၂၀၀၂ -ABSDF

 • ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဆိုတာဘာလဲ

 • ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ၁၉၉၈-၂၀၀၃ -ခင္ေက်ာ္ဟန္

 • အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရး အဆိုျပဳခ်က္

 • ရပ္ရြာ စည္းရံုးေရးသမားမ်ားအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ -The Burma Fund

 • ျမိဳ႕ျပေျပာက္က်ား စစ္ဆင္နည္းဂါမဏိ

 • လူထုတိုက္ပြဲ လက္စြဲ

 • လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္နည္း

 • မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ပြဲ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကိုသံုးသပ္ျခင္းေရာဘတ္၊အယ္လ္၊ဟယ္လ္ဗီ

 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ လြတ္ေျမာက္ကာလ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင္႔ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ၂၀၀၂ -၂၀၀၃

 • ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ

 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား တရားစြဲဆို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း - ခင္ေက်ာ္ဟန္(ေရနံေခ်ာင္း)

 • လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ - ဦးခင္ေမာင္ၾကီး(ဗကသေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း)

 • ဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္း (သို႔) ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔နစ္ေနမန္း

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင္႔အေရးေန႔ (သို႔)ဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးသည္႔ေန႔သမဂၢစာစဥ္

 • တံတားနီေန႔ (သို႔) တံတားျဖဴ အေရးအခင္း – မတ္လ (၁၆)ရက္

 • ကေလးမ်ား ၏ ေဒါသမာန္ဘာတီးလ္တင္႔တနာ

 • သားသတ္သမား စိန္လြင္ဘာတီးလ္တင္႔တနာ

 • ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဦးသန္႔ စ်ာပန အေရးေတာ္ပံု သမိုင္းမွတ္တမ္းပ်ိဳပ်ိဳေမ

 • အၿမင့္ပ်ံခြပ္ေဒါင္း ( သို ့မဟုတ္ ) ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးယေန႔ျမန္မာ

 • 7-July ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံု

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္း /ကိုဗဟိန္းမွသည္ ေက်ာ္ကိုကို အထိေအာင္ေဝး

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းေအာင္ထြန္း

 • ကိုဗဟိန္း (သို႔) ညီညြတ္ေရး ဗိသုကာ -ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

 • အေရးေတာ္ပံု ( ၄ ) ေစာင္တြဲ -

 • တကသ အပိုင္း-၁

 • တကသ အပိုင္း-၂

 • တကသ အပိုင္း-၃

 • အာဆီယံ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း

 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္းNLD(LA)JAPAN

 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္တိုင္ေရးဘဝဇာတ္ေၾကာင္း

 • NLD အား နအဖ စစ္အုပ္စု ၏ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈမ်ား အက်ဥ္း

 • NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ လူၾကီးမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား

 • ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မွ လြတ္ကင္းေရး ႏွင္႔ အျခားစာတမ္းမ်ားေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

 • စစ္အုပ္စု သက္တမ္းရွည္ေနသေရြ႕ (ကိုကိုးကၽြန္း ေထာင္ဝတၳဳ)တိုက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္တစ္ဦး

 • အျမင္႔ပ်ံ ျပည္သူ႕လင္းယုန္သို႔ ဂုဏ္ျပဳျခင္း (ကိုကိုးကၽြန္းေထာင္ မွတ္တမ္း)အေဝးေရာက္ ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္(တခ်ိဳ႕)

 • ေက်ာင္းသားေထာင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား (ကိုကိုးကၽြန္း ေထာင္မွတ္တမ္း)ရဲေဘာ္ ဖိုးသံေခ်ာင္း

 • လူငယ္တဦးရဲ႕ မွတ္တမ္းမဲ႔ မွတ္တမ္းဝင္းႏိုင္ဦး

 • လူရွင္သခ်ိဳင္းမ်ား အေၾကာင္း - ေနလင္း(အ.က.သ)

 • ယမမင္းဥယ်ာဥ္သို႔ အလည္ေရာက္ျခင္းဂါမဏိ

 • ျမင္႔ျမင္႔ပ်ံျပီး ေဝးေဝးျမင္တဲ႔ လင္းယုန္ -အေဝးေရာက္ ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္တစု

 • အာဏာရွင္ၾကီး(ဗိုလ္ေနဝင္း) ၏ အတြင္းေရးမ်ားေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွ(ဒု) ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဟာင္းၾကည္ေဆြ

 • ျမန္မာ ေျမာက္ကိုးရီးယား ဆက္ဆံေရး

 • ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း

 • တပ္မေတာ္အရာရိွတစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္ ဗိုလ္ထက္မင္း

 • အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္ဝင္းတင္႔ထြန္း

 • ဗမာ႔ အၾကိဳသမိုင္းေဒါက္တာသန္းထြန္း

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း ေျမပံုမ်ားသန္းထြန္း

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေတြးျမင္ခ်က္ ႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာ

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အျခားနည္းလမ္း

 • အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ႔ေရး ဆိုရာဝယ္ခင္မမမ်ိဳး

 • ႏိုင္ငံေရး ႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီ

 • ဖက္ဒရယ္ ႏွင္႔ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး

 • ဖက္ဒရယ္ အေၾကာင္းေလ႔လာျခင္းABSDF

 • လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ

 • ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕၏ ပထဝီႏုိင္ငံေရး

 • ေသြး ႏွင္႔ ေျမၾကီး

 • ပဥၥမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခန္း

 • ဦးဘဂ်မ္း ၏ ႏိုင္ငံေရး အျမင္

 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႏိုင္ငံေရး ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ား

 • ဗိုလ္မိုးၾကိဳး အျပန္ေနာက္ေၾကာင္းလွန္လိုက္သည္႔ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္း

 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

 • ဗမာ႔ေတာ္လွန္ေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

 • ဗမာ႔ လြတ္လပ္ေရး ျပႆနာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္း

 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာမ်ားကိုသိမ္းပိုက္ထားျခင္း

 • ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး မွ ျမန္မာ သံရံုး လိပ္စာမ်ား

 • ယံုၾကည္ခ်က္ ကဗ်ာမ်ား (၁)

 • လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္ မ်ိဳးေစ႔ခ်ခဲ႔သူ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမဗမာ႔ေခတ္ ဦးဘရင္

 • အေမ႔ခံရေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စလွယ္ အဖြဲ႔ဦးသက္ထြန္း(အျငိမ္းစား သံအမတ္ၾကီး)

 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို ဘယ္သူ သတ္သလဲဦးခင္ေအာင္

 • ဗိုလ္ၾကီးအုန္းေက်ာ္ျမင္႔

 • ကမၻာျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာ ဦးသန္႔တကၠသိုလ္တင္စိန္

 • ဗမာ႔႔ေအာင္ဆန္းေမာင္ထင္

 • မန္းဝင္းေမာင္ အတၳဳပၸတၱိမိုးမခ

 • ေနာက္ၾကည္႔မွန္ မင္းကိုႏိုင္

 • ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဗိုလ္တိုက္ခၽြန္းတကၠသိုလ္တင္စိန္

 • ယံုၾကည္ခ်က္ မိုးေကာင္းကင္ ႏွင္႔ေႏြးေထြးေသာ မနက္ျဖန္ရဲရင္႔ေအာင္

 • ေရႊဥေဒါင္း စံုေထာက္ေမာင္စံရွား ေပါင္းခ်ဳပ္ – ဒုတိယတြဲ

 • ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အဓိကလုပ္ငန္း ယႏၱရားမ်ား(၂၀၀၂)လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • ၁၉၃၀ တဝိုက္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းသိန္းေဖျမင္႔

 • အမိႈက္ထဲက ရတနာမ်ား

 • ႏိုင္ငံေရး ဟာသမ်ား