Monday, August 1, 2011

ႏိိုင္ငံေရးသီလ

လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ ေစာင့္စည္းရမည့္ လူ႕စည္းကမ္းမ်ား ရွိသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ အသိပညာ ဖလွယ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အကူအညီေပးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔သည္ လိုလားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ရန္လိုျခင္း၊ အမုန္းစကား ဆိုျခင္း၊ ၀င့္၀ါျခင္း၊ ေမာက္မာျခင္း၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကံစည္ျခင္းတို႔သည္ မလိုလား အပ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္သည္။

လူသည္ အတၱဗဟိုျပဳ သတၱ၀ါ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အတၱကိုခ်ည္းၾကည့္ကာ ကိုယ္က်ဳိးကိုသာ ၾကည့္သူသည္ သာမန္ လူသား ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်ဳိးကို ၾကည့္႐ံုႏွင့္မၿပီးေသး။ မိမိ ကုိယ္က်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ မိမိ ျမင့္မားေရး အတြက္ အျခား သူတစ္ပါးကို နင္းေျချခင္း၊ အျခားသူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ပ်က္စီးေစျခင္းသည္ သာမန္လူေအာက္ နိမ့္က်ေသာ ယုတ္ညံ့သူျဖစ္ေလသည္။
ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အတၱဟိတ မဟုတ္၊ အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ေသာ ပရဟိတ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာ အလုပ္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး သမားဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းသည္ တြင္က်ယ္ေနေသာ အမ်ားသိ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ‘ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါ’ ဆိုဘိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး သမားဟုဆိုလွ်င္ သတိထား ဆက္ဆံရမည့္သူ ဟူ၍ နားလည္မႈ လြဲေနသူမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး သမားႏွင့္ ဆက္ဆံရသည့္ အခါမ်ားတြင္ ေၾကာက္သလိုလို၊ စိတ္မခ် သလိုလို၊ မိမိအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ အျမတ္ထုတ္ သြားေတာ့ မလိုလို မသိုးမသန္႔ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖစ္ေနေအာင္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမား ဆန္႔က်င္သူတို႔က ‘အဆင္းဘီး တပ္ေပး’ ခဲ့ၾကသည္။ ေရနစ္သူကို ၀ါးလံုးျဖင့္ ထိုး၍ပင္ ႏွစ္ခဲ့ၾကေသးသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုတာ ကိုယ္က်ဳိးရွာ သမားေတြဟု အမ်ားျပည္သူ ထင္ျမင္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံု သံုးကာ နာမည္ ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ဆိ္ုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း အေခၚအေ၀ၚကို “ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးေဆာင္” ဟု ပညတ္ပါ ေျပာင္းလဲၿပီး တြင္က်ယ္စြာလည္း သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚၾကပါက ဆက္ဆံရန္ စိုးေၾကာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားေလမည္လားဟု ယူဆမိေပသည္။

ႏိိုင္ငံေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ားကလည္း ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားကို အဓိကမထားဘဲ နာမည္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ ႏိုင္ငံ၏ အေရး အရာမ်ားကို အက်ဳိးေဆာင္ေပးရန္ အဓိက ဦးတည္သင့္ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ လူအမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲ သြားဖြယ္ ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အယူအဆ မူ၀ါဒ အားလံုး တူမွ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ တူညီခ်က္ မ်ားရွိသလို ကြဲလြဲခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ အယူအဆမတူတိုင္း ရန္သူမ်ား မျဖစ္သင့္ေပ။ မတူသည္ကို ခြဲလုပ္၊ တူသည္မ်ားကို တြဲလုပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပသည္။
ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မိမိ၏မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေကာင္းေၾကာင္းကို လူထုထံ တင္ျပျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မိမိၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလြဲမွား ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တင္ျပရာတြင္ ရန္စြယ္ေငါေငါ အမ်က္ေစာင္မာန္ ႀကီးစြာျဖင့္ မိမိ၏ ၿပိဳင္ဘက္ကို တိုက္ခိုက္ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ား ေရွာင္ရွားအပ္ေပသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ယင္းသို႔ အျပန္အလွန္ လက္ညႇိဳးထိုး အပုပ္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား နာမည္ပ်က္ခဲ့ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ငယ္က်ဳိးငယ္နားမ်ား ေဖာ္ထုတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို အဓိကထားခဲ့ၾကရာ ယင္းတို႔၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို လူထုက လံုး၀မသိရဘဲ မေကာင္းကြက္မ်ားကိုခ်ည္း ထပ္ဖန္တလဲလဲ ၾကားသိေနရသည္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လူထုအျမင္တြင္ အထင္ေသး စရာ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးေဆာင္လိုသူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ လက္ညႇိဳးထိုး အပုပ္ခ်မႈမ်ားကို မျပဳမိေအာင္ ေစာင့္စည္းျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကို ေလးစားျခင္းတည္း ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးသီလ ၿမဲေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရး သီလၿမဲျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျဖစ္ထြန္းကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ေကာင္းေသာ ရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အေတြးအျမင္မဂၢဇင္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...