Tuesday, September 4, 2012

မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္


“ေျမျမိဳ၍ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္၊ လူၿမိဳ၍သာ လူမ်ိဳးေပ်ာက္သည္” ဟူေသာ စကားရွိပါသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက အျခား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ၀ါးမ်ိဳသြားသည္ဟု ဆိုရာ၌ __ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားသာမက ထိုလူမ်ိဳး၏ အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ားကိုပါ အျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက ၀ါးမ်ိဳလႊမ္းမိုးျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီမ်ားက အျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို လႊမ္းမိုး၀ါးမ်ိဳရာ၌ အသံုးၿပဳေလ့ရွိေသာ အထက္ျမတ္ဆံုးလက္နက္မွာ__ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာတရားတို႔ကို ၀ါးမ်ိဳလႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရး” လမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီမ်ားက အျခားလူမ်ိဳးငယ္မ်ားကို “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ ၊ သာသနာ” တည္းဟူေသာ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ျဖင့္ လႊမ္းမိုးရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။လူမ်ိဴးစံု ေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး” လမ္းစဥ္ျဖင့္ __ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အားလံုး ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္သြားေရး၊ ျမန္မာစကးတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ တရား၀င္ရံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးႏွင့္ ဗုဒၥဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီမ်ားက အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို လူမ်ိဳးေရးအရ ၀ါးမ်ိဳလႊမ္းမိုးေရး (Ethnic Cleamsing) ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး (Cultural Genocide) မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးႏု အမွားေလာ??

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ “ ျပည္ေထာင္စုစနစ္”မွ ေသြဖီ၍ တျပည္ေထာင္စနစ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးလမ္းစဥ္ကို စတင္ အေကင္အထည္ေဖာ္သူမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးႏုအေနျဖင့္ __ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးလမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာတည္းဟူေသာ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္ သံုးသြယ္ထဲမွ “သာသနာ” ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ ဦးႏု၏ ႏိုင္ငံေရး လိမၼာပါးနပ္ျခင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယဥ္ေက်းမွဳအရ လႊမ္းမိုးရန္ “သာသနာ” ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ အင္မတန္ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး၏ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကို အျပင္းအထန္ခံစားခဲ့၍ လြတ္လပ္စ တိုင္းျပည္၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အထူးလိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ (ယခု ေငြေၾကးတန္ဖိုးႏႈန္းအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေျခာက္ဆယ္နီးပါးႏွင့္ ညီမွ်သည္) အကုန္အက်ခံ၍ ဆဌမ သံဃာယနာ တင္ပြဲကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပၿပီး ကမၻာေအးေစတီေတာ္ၾကီးကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေပသည္။ ထိုမွ်၌ မရပ္ေသး၊ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၥဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဘုရားႏွင့္ ေစတီ (သို႕) ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား၏ နယ္ျခားမွတ္တိုင္

ဦးႏုသည္ ၎၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းစဥ္ကို “သာသနာ” ဟူေသာ ေဘာင္အတြင္း အေျခစိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ႕လုပ္ရပ္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦး၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ပိုတူညီခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔သိမ္းပိုက္အုပ္စိုးေသာ နယ္ေျမတိုင္းတြင္ ဘုရားတည္၍ ေစတီပုထိုးမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာရွိခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားတည္ျခင္းႏွင့္ ေစတီေတာ္မ်ားတည္ ေဆာက္ ျခင္းသည္ “ဗုဒၥဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား” ၏ သက္ဦး ဆံပိုင္ ရွင္ဘုရင္ႀကီးမ်ား အတြက္ အင္မတန္အေရး ၾကီး လွေပသည္။

ေစတီေတာ္မ်ားကို တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းျခင္းသည္ သာမန္ဘာသာေရးကိစၥတစ္ရပ္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အေရးၾကီးလွပါသည္။ ေစတီတစ္ဆူကို တည္ေဆာက္ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူတို႕၏ ဖူးေမွ်ာ္ကိုးကြယ္ရာ သာသနာအေဆာက္အဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ထိုေစတီေတာ္ကို လွဴဒါန္းတည္ေဆာက္ခဲ့သူ ဒကာရွင္မင္းတရားႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္ကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပယုဂ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္__မင္းတုန္းမင္းေခတ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ပဥၥမသံဃာယနတင္ပြဲကို ျပလိုပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၈၅၂ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲအရ အဂၤလိပ္လက္ထဲ သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ ပဥၥသံဃာယနာတင္ပြဲကို မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္ၾကီးတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ သံဃာယနာတင္ပြဲ ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ ထီးေတာ္တင္ပြဲၾကီးပါ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည္။

မင္းတုန္းမင္းအေနျဖင့္ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနေသာ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္ၾကီးတြင္ သံဃာယနာတင္ ပြဲ က်င္းပျခင္းကို ဘာသာေရးကိစၥတစ္ရပ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်လက္ထဲက် ေရာက္ေန ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾကီးတြင္ ထီးေတာ္တင္ျခင္းမွာမူ သာမန္ဘာသာေရးကိစၥတစ္ရပ္ မဟုတ္ ေတာ့ေပ။ ႏို္င္ငံေရးအရ မ်ားစြာအဓိပ္ပါယ္ရွိေပသည္။ မင္းတုန္းမင္းၾကီးက ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾကီးတြင္ ထီးေတာ္ တင္ျခင္းအားျဖင့္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း အစဥ္အလာၾကီးမားလွေသာ ဗုဒၥဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးႏုသည္ ဆဌသံဃာယနထီးေတာ္တင္ပြဲကို က်င္းပေသာအားျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပဥၥသံဃာယနတင္ပြဲႏွင့္ ဗုဒၥဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး၏ သမိုင္းေၾကာင္ဆက္စပ္မႈကို ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီစနစ္ေၾကာင့္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ေသာ ဗုဒၥဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို လြတ္လပ္ေရးအသီးအပြင့္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းျပသခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီကာလအထိ သမိုင္းအဆက္ဆက္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ဤတိုင္းျပည္၏ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ခ်င္းျပည္ကို ျမန္မာမင္းမ်ား၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမအျဖစ္ ျမန္မာမင္းမ်ားႏွင့္အတူ သိမ္းပိုက္ ခဲ့ ျခင္း မဟုတ္ေပ။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ သီးျခားစီ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ျမန္မာမင္းတို႔၏ ပိုင္နက္အားလံုးကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ုပ္တို႔ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ႏွစ္ၾကာမွ် မိမိတုိ႕၏ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ ေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ၿဗိတိသွ်အစိုးရက သံုးၾကိမ္သံုးခါတိုင္တိုင္ သီးျခားစစ္ဆင္ႏြဲၿပီးမွသာ ၁၈၉၆ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္ကို ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္ခင္ကတည္းက ခ်င္းျပည္ ကို မည္သည့္ျမန္မာမင္းမွ မသိမ္းပိုက္၊ မအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာမင္းတို႔၏ ဗုဒၥဘာသာ အစဥ္အလာအရ စိုက္ထူထားေလ့ရွိေသာ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ ဘုရားတစ္ဆူမွ် ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မရွိခဲ့ေပ။ ထိုအခ်က္ကို ဦးႏုက ေကာင္းစြာ သတိျပဳမိဟန္တူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ခ်င္းလူမ်ိုးမ်ား ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္(ထိုစဥ္ကအေခၚ ခ်င္း၀ိေဒသတိုင္း) ၿမိဳ႕ေတာ္ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေစတီတစ္ဆူကို ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြထဲမွ အကုန္အက်ခံ၍ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက စိုက္ထူေပးခဲ့ပါသည္။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မအုပ္ခ်ဳပ္ မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ကို လြတ္လပ္ေရးေက်းဇူးေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ဦႏုက ေအာက္ေမ့ဟန္တူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္၏ အမည္ကို “လြတ္လပ္ေရးဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား” ဟုမွည့္ေခၚသြားပါသည္။

ဦးႏု၏ ေပၚလစီႏ်င့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြကို အကုန္အက်ခံ၍ ဆဌသံဃာယနတင္ပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ ကမ ၻာေအးေစတီေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို “ဘာသာေရးသက္သက္ပါ” ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ဗုဒၥဘာသာ၀င္မဟုတ္ေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားတည္ေဆာက္ျခင္းကို ဘာသာေရးသက္သက္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္။ ယင္းသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ခ်ိဳ႕က မ်က္လွည့္ျပေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို သစၥာေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို အျခားျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တစ္မ်ိဳးအျဖစ္လည္းေကာင္း ဗုဒၥဘာသာကို ျမင့္ျမတ္ေသာ အျခားသာသနာေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ခ်ိဳ႕က ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အလြဲသံုးစား လုပ္၍ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းကိုမူ ခ်င္းသမို္င္းက နည္းနည္းမွ် သည္းခံခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားသည္ ဗုဒၥဘာသာကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အလြဲသံုးစားလုပ္ေသာ ဗမာႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ခ်ိဳ႕၏ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈျပယုဂ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအေပၚသစၥာေဖာက္မႈသေကၤတ အျဖစ္လည္းေကာင္း ယေန႔ခ်င္းျပည္တြင္ ရင္နာဖြယ္ရာ ရပ္တည္ေနပါေတာ့သည္။

ဦးႏု၏ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းျပန္၀ါဒ

ဦးႏုသည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ေနရာတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းတစ္ခုလံုး၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ပါက သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး” ဟူေသာ ေဘာင္ကို မေက်ာ္ခဲ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း အျပည့္အ၀မက်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ေပ။ “အမ်ိဳးသားႏို္င္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေရးလမ္းစဥ္” သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္သာ က်င့္သံုးေသာ စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရး” ဟူေသာ ေဘာင္အတြင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက တစ္သီးပုဂၢလအခြင့္အေရးမ်ား (individual rights) ကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တစ္သီးပုဂၢလအခြင့္အေရးတစ္ခုတည္းျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လူအုပ္ၾကီး၀ါဒျဖစ္သြားၿပီး လူမ်ားစုက လူနည္းစုကို ထင္တိုင္း အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားေသာစနစ္ (Tyranny Majority) ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရး (Individual Rights) တစ္ခုတည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ မျပည့္စံုႏုိင္ပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လူမ်ိဳးအလိုက္ခံစားထိုက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရး (Collective Rights) မ်ားကိုလည္း ထည့္သြားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရထဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလအခြင့္အေရးသာမက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လူမ်ိဳးအလိုက္ခံစားထိုက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရး (Collective right) ႏွင့္ ယင္း၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္လည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရး” လမ္းစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ မရေပ။ တသီးပုဂၢလ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။

ပင္လံုညီလာခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို တစ္သီးပုဂၢလအခြင့္အေရးအရသာမက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စုေပါင္းအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အရပါ အျပည့္အသ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ေရာေႏွာေသာ အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္သြားခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဦးႏုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဖားတစ္ပိုင္း ငါးတစ္ပိုင္း အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့သည္သာမက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးဟူေသာ “မဟာ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ” ေဘာင္အတြင္းတြင္ လူအုပ္ၾကီး၀ါဒအျဖစ္ အၿမီးအေမာက္မတည့္ တပိုင္းတစျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လူအုပ္ၾကီး၀ါဒအျဖစ္ တစ္သီးပုဂၢလအခြင့္ေရး(၀ါ) လူတစ္ဦးမဲတစ္ၿပားစနစ္မွ်ျဖင့္ ကြက္၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးႏုသည္ ဗုဒၥဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တရား၀င္ဥပေဒျပဳ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ျဖစ္ခဲ့ပါက ဦးႏုသည္ ထိုသို႔ ထင္တိုင္းၾကဲ၍ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ အထက္လႊတ္ေတာ္ (၀ါ) လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ သည္ ျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရတူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေစလႊတ္ၾကရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပဌာန္းျခင္းဥပေဒၾကမ္းကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးႏုအႏိုင္ရသည္ဆိုဦးေတာ့ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏စုေပါင္းမဲျဖင့္ ဟန္႔တားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၇ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မဟုတ္ပဲ အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုမွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ေခၚ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရတူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေခၚ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႕ လူဦးေရအေပၚအေျခခံ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အလွ်ဥ္းမွ် ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

အမွန္စင္စစ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ တစ္သီးပုဂၢလအခြင့္အေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္ေခၚ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးအလုိ္က္ခံစားထိုက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ရေပမည္။ သို႕ေသာ္ ၁၉၄၇ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ေခၚ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကို္ယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္ လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ပဲ တစ္သီးပုဂၢလအခြင့္အေရးကိုသာ ထပ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူဦးေရပို၍မ်ားျပားေသာ ဗမာ(ေခၚ) ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ႏွစ္ဆတိုး၍ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဦးႏုက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို “ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းျပန္၀ါဒ” အျဖစ္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးသမား “ဇန္ထားရွင္” ကို တိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းျပန္၀ါဒ” ကို အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးႏုသည္ ဗုဒၥဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ထဲမွ အေရးအၾကီးဆံုးေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ” ကို ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၥဘာသာ၀င္မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (Kachin Independence Organization) ႏွင့္ ခ်င္း လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Chin Liberation Army) တို႕ကို ထူေထာင္၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဆယ္ႏွစ္နီးပါးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ပို၍ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေတာက္ေလာင္ေစခဲ့ပါသည္။ထိုမွ်သာမက ဦးႏုသည္ ဗုဒၥဘာသာကိုႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းျခင္းကိုမေက်နပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စုအေျခအေနကို စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံ ျပဌာန္းရန္ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ “Federal Movement” ၾကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ထို ဖက္ဒရယ္လွဳပ္ရွားမႈၾကီးကို ဟန္႔တား၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းက ၁၉၆၂ တြင္ ႏိုင္င္ငံေတာ္အာဏာကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္လည္း “ဦးႏု၏ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒအေျခခံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးစီးမံကိန္း”ႏွင့္ ယင္းေနာက္ဆက္တြဲ အမွားမ်ားေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားရေလသည္။

ဗိုလ္ေန၀င္း၏ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ စနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာေပ၀ါဒ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းသည္ “ျပည္နယ္မ်ားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔” ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပူးေပါင္းဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္ေရး “ဖက္ဒရယ္လွဳပ္ရွားမွဳ” ကို ဟန္႔တားရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ “ဖက္ဒရယ္လွဳပ္ရွားမွႈ” ကို ဟန္႔တားျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူခြင့္ကိုသာမက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈစာေပႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား အပါအ၀င္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုပါ ရုတ္သိမ္းတားျမစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးအလိုက္ခံစားသင့္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရး (Collective Rights) ၏ အေခါင္အခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ (Self-determination) ကို ရုတ္သိမ္းျခင္းသည္ ထိုလူမ်ိဳးမ်ား၏ ျဖစ္တည္ျခင္း၀ိဥာဥ္ကို ဆြဲႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိဥာဥ္ဆြဲႏုတ္သြားၿပီးေနာက္ ခႏၥာကိုယ္ မည္ကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္မည္နည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တားသည့္ ပဏာမေျခလွမ္း အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပသင္ၾကားခြင့္၊ ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္ႏွင့္္ လြတ္လပ္စြာျဖန္႔ခ်ီခြင့္အားလံုးကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမိမိတို႕ ဘာသာစကားေျပာဆိုသံုးစြဲျခင္းကိုမူ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာစကား၏ အသက္၀ိဥာဥ္ျဖစ္ေသာ “စာေပ” ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ျမင့္တင္ေရးကိုမူ လံုး၀ဟန္႔တားပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ထဲမွ ဒုတိယရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ “ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္း ရွိျခင္း” ကို ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကို အသံုုးျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တားသည့္ ပဏာမေျခလွမ္း အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပသင္ၾကားခြင့္၊ ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္ႏွင့္္ လြတ္လပ္စြာျဖန္႔ခ်ီခြင့္အားလံုးကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမိမိတို႕ ဘာသာစကားေျပာဆိုသံုးစြဲျခင္းကိုမူ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာစကား၏ အသက္၀ိဥာဥ္ျဖစ္ေသာ “စာေပ” ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ျမင့္တင္ေရးကိုမူ လံုး၀ဟန္႔တားပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ထဲမွ ဒုတိယရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ “ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္း ရွိျခင္း” ကို ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကို အသံုုးျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ျဖင္႕ “ျမန္မာစာ” ကို ျပည္ေထာင္စုတစ္၀ွမ္လံုး၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္သာမက “အမ်ိဳးသားဘာသာစကား” (National Language) အျဖစ္ အတင္းအဓမၼ ျပဌားန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တရား၀င္သင္ၾကားခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ေလသည္။

ဗိုလ္ေန၀င္း၏ မဆလေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တစ္ခ်ိန္လံုး ဟစ္ေၾကြးခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္လက္ေတြ႔တြင္မူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ တိမ္ေကာပေပ်ာက္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ေပၚလစီတစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္သံုးကာ ယဥ္ေက်းမႈသုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး (Cultural Genocide) ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ဗမာ(၀ါ) ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ားက ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို `အဆံုးသတ္ ၇ုတ္သိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို “တျပည္ေထာင္စနစ္” ျဖင့္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ အမည္နာမအားျဖင့္ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္” ဟု ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚခဲ့ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမွာ ဗမာ (၀ါ) ျမန္မာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အားလံုး ၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္သည့္ “တျပည္ေထာင္စနစ္” ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ဒုတိယေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ “အမ်ိဳးသားစာေပျဖင့္ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္း ျဖစ္ေပၚေရး၀ါဒ” ကို အသံုးခ်၍ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းစဥ္ကို ဦးႏုေနာက္မွ ဆက္လက္က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ ဦးႏုတို႕သည္ ျပင္ပန္းသ႑ာန္အားျဖင့္ ျခားနားသေယာင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးလမ္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ မဟာလူမ်ိဳးၾကိး၀ါဒီမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးေဘာင္ အတြင္းမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေရးကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားက စုေပါင္းအခြင့္အေရး ( Collevtive Rights) မ်ားသာမက တတိုင္းျပည္လံုးရွိ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂလ အခြင့္အေရး ( Individual Rigts) မ်ားကိုပါ ရိုက္ခ်ိဳးပိတ္ပင္ သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဆလေခတ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ ၊ စည္းရံုးလွဳပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ အသင္းမ်ားထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ စသည့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးအားလံုး ဆိတ္သုဥ္းသြားခဲ့ရေလသည္။

ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးကို ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ သူ၏ အၾကံအစည္တစ္ခုမွ် မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဗို္ေန၀င္း၏ ဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးသည္ မဟလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို အားမေပးသည့္အျပင္ တိုင္း၇င္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းကို မလိုလား မႏွစ္ခ်ိဳက္ႏိုင္ၾကပါ။ ဒီမိုကေရစီႏ်င့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကို အျပည့္အ၀ခံစားလိုၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အားလံုးတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကို္ယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရး ကို အားေပးေထာက္ခံၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုၾကီး ကို ဆင္ႏြဲၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်သြားခဲ့ၾကေလသည္။

န၀တ-နအဖ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ အျမင့္ဆံုး ေပၚလစီ

န၀တႏွင့္ နအဖ စစ္အုပ္စုမ်ား၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေစာေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔သည္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ျဖိဳခြဲ၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ရိုက္ခ်ိဳးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၾကေသာ စစ္၀ါဒီမ်ားျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရွ႔ဆက္တည္ေဆာက္ရန္ စိုင္းျပင္ေနေသာ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီ စစ္အုပ္စုတစ္ခ်ိဳ႔မွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အာဏာသိမး္ၿပီးမ်ားမၾကာခင္ ျပည္ေထာင္စု၏ အမည္နာမကို Burma မွ Myanmar သို႔ ျပည္သူုလူထုဆႏၵလံုး၀မပါဘဲ အတင္းအဓမၼေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ အမည္နာမကို “ျမန္မာ” အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ထဲမွ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ျမန္မာစကားေျပာဆိုစသံုးစြဲၾကေသာ ဗုဒၵဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ စုိုင္းျပင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္္ခု၏ အမည္နာမကို “Burma” ဟု အဂၤလိပ္လိုေရးသားရာမွ “Myanmar” ဟု ေျပာင္းလဲေရးသားရန္ သာမန္ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္။ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို အဆင့္အျမင့္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကံစည္ေသာ အဟာ အၾကံအစည္ၾကီးပင္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ အမည္နာမကို “Burma” အျဖစ္မွ “Myanmar” အျဖစ္သို႔ တရား၀င္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပကတိ တည္ရွိျခင္းကို ဥေပကၡာျပဳပါသည္။ ထိုလူမ်ိဳးမ်ား ၏သီးျခားစီေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳ လ်စ္လ်ဴရႈထားပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားအားလံုးကို အသံုးျပဳ၍ အတင္းအဓမၼ ျမန္မာလူမ်ိဳးအျဖစ္သို႔ သင္းကြပ္တြန္းပို႔ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ပင္လံုညီလာခံသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို သစၥာေဖာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဟူေသာ ေ၀ါဟာရ သည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအရပါ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို အလွ်ဥ္းမွ် ကိုယ္စားမျပဳ၊ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္ခင္ ပုဂံေခတ္မွ ကုန္းေဘာက္ေခတ္အထိ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားႏ်င့္ တစ္ေစ့မွ် သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ရပ္ကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္ တြန္းလွန္ရံုမွတစ္ပါး အျခားမရွိ။

န၀တ-နအဖ စစ္၀ါဒီမ်ားက မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒအေျချပဳ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းၾကီးကို ျပည္ေထင္စုတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ျပည္သူုလူထု တစ္ရပ္လံုးက ေထာက္ခံျခင္းမွရိေပ။ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးက ၀ိုင္း၍ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးမ်ားပင္လ်င္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္၍ နအဖ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀ွမ္းလံုရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဦးေဆာင္၍ နအဖ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ န၀တ-နအဖ စစ္အစိုးရ၏ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ အေျချပဳအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံခ်က္ၾကီး သည္ ေရွ႕ဆက္ေအာင္ျမင္ရန္ နည္းနည္းမွ် အလားအလာမရွိ။ ျပည္ေထာင္စုအမည္ကို ခံယူ၍ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးကို လွ်ိဳ႔၀ွက္ ၾကံစည္မႈမွန္သမွ်သည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒႏ်င့္အတူ က်ဆံုးသြားရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေ ထာင္စုုစနစ္ကို ေထာင္ရန္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းက လႊမ္းမိုး၍ “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” တစ္ခုတည္းအေပၚ အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ မဟုတ္ေခ်။

သို႔ရာတြင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္ တက္လာေသာ အစိုးရအသီးသီးတို႔သည္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွ ေသြဖီ၍ “အမ်ိဴး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” တစ္ခုထဲကို အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရန္ မွားယြင္းစြာၾကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္းကို ဤစာတမ္းျဖင့္ ေဖာ္ညႊန္းထားပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ ၊ သာသနာ” တစ္ခုတည္းကို အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားႏိျင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရန္ စိုင္းျပင္းျခင္းသည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ကိ္ု စံနမူနာထား၍ ဤစာတမ္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပထားပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုုစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရမည့္အစား ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ထဲမွ “သာသနာ” ကို အေျချပဳ၍ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ရန္ စိုင္းျပင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းသြားခဲ့သည္။ အေျဖရလာဒ္မွာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်ဆံုးသြားျခင္း၊ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ၾကီးစိုးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ျခင္းတို႕သာ အဖတ္တင္ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းသည္လည္း တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တြင္တြင္ၾကီး ဟစ္ေၾကြးရင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ား သုတ္သင္ ရွင္းလင္းေရးလမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္ သံုးသြယ္ထဲမွ “ဘာသာစကားကို” အေျခခံ၍ ျမန္မာစကားတစ္ခုတည္းလႊမ္းမိုးၾကီးစိုးေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ရန္ အမ်ိဳးသားဘသာစကား တစ္ခုတည္းကိုသာ ထားရွိသည့္ “National Language Policy” ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာစာကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားဘာသာစကားအျဖစ္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးတျဖည္းျဖည္း တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားေအာင္ ျမန္မာစကားျဖင့္ ၀ါးမ်ိဳလႊမ္းမိုးေရးလမ္းစဥ္သာျဖစ္ပါသည္။

အေျဖရလာဒ္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ ၊ စည္းရံုးလႈပ္ရွားခြင့္မ်ား အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးအားလံုး ဆိတ္သုဥ္းျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး “ဖြတ္ေက်ာျပာစု ခရုဆံကၽြတ္ဘ၀” ျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္နက္ကာ ျပည္တြင္းစစ္မီး ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးျဖင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ေျမျမဳပ္သၿဂၤိဳလ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေၾကြးေၾကာ္၍ ဒီမိုကေရစီကို ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသြးေခ်ာင္းစီးလုပ္ၾကံခဲ့ၾကသည့္ န၀တ နအဖ စစ္အုပ္စုသည္လည္း မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ၏ အထြတ္အထိပ္က်ရာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲ ၾကီးစိုးေရး၀ါဒကို စြဲကိုင္၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲ ၾကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အမည္နာမကို ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၾကသည္။ အေျဖရလာဒ္မွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးကို ႏိုင္ငံေရးေထာင္နန္းခ်၍ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လြတ္လပ္မႈကို ေျခခ်င္းခတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

` ျပည္ေထာင္စုတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးမိုးေမွာင္က်၍ ျပည္သူမ်ား ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ငတ္ျပတ္ေနခ်ိန္တြင္ အာဏာရစစ္အစိုးရမွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အဖိုးတန္ရတနာမ်ား၊ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ပင္လယ္ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတိုင္းတပါးသားမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ထုခြဲေရာင္းခ်ၿပီး တိုင္းျပည္၏ အဖိုးတန္ရတနာမ်ားမွ ရရွိထားေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကိုအသံုးခ်၍ လူသတ္လက္နက္မ်ားကို ၀ယ္ယူကာ ျပည္သူလူထုကို တဖန္ျပန္လည္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နအဖစစ္အစိုးရကို သာမန္ျပည္သူမ်ားသာမက သူေတာ္ရွင္သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ားကပါ သပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္ၾကရံုသာမက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကပါ ၀ိုင္း၀န္းျပစ္တင္ရံႈ႕ခ်ျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အေႏွးႏွင့္အျမန္က်ရႈံးရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


ျခံဳ၍ ေျပာရပါလွ်င္__ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို ကိုင္စြဲ၍ “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” တစ္ခုတည္းကို အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္၍ ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အႏွစ္(၆၀) ျပည္တြင္းစစ္က သက္ေသခံလွ်က္ရွိပါသည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ၾကီးကလည္း မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒျဖင့္ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို ထူေထာင္၍မရႏိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တိုင္စိုက္ထူခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ သကၠရာဇန္ ၂၀၀၇ခု စက္တင္ဘာလတြင္ သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ “ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” ျဖင့္မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မုခ်က်ဆံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသြးေျမက်ခံ၍ ကတိသစၥာဆိုထားၾကေလၿပီ။ ထို႔ျပင္မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးၾကီးစိုးေရးဆိုေသာ အမ်ိဳးသားႏို္င္ငံေတာ္ထူေထာင္ရမည့္အစား ဘာသာတရားေပါင္းစံု ေ၀ဆာပြင့္ဖူး၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူလက္တြဲေနထိုင္ႏိုင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ားေရွ႔ဆံုးမွ ဦးေဆာင္၍ ဆႏၵျပခ်ီတက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ဗမာ” ႏွင့္ “ျမန္မာ” ဟူေသာ ရႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ စကားလံုးႏွစ္ခုၾကားတြင္ မ်က္လွည့္ျပ၍ “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးဟူေသာ မွားယြင္းသည့္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို အျမန္ဆံုးေက်ာခိုင္း၍ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အျမန္ဆံုး၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ၾကပါရန္ ဤစာတမ္းငယ္ျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။
 ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကို္ယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီးေသာအခါ ျပည္ေထာင္စု၏ အမည္နာမကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ အမည္လွလွ အသစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဤစာတမ္းျဖင့္ တိုက္တြန္းလို္က္ရပါသည္။

(ဤစာတမ္းကို ၁၉၉၈ အႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ “ေဒါင္းအိုးေ၀” ႏွင့္ အႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ “ခ်င္းအမ်ိဳးသားဂ်ာနယ္” မ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပရန္ ျပင္ဆင္ရင္း စေတာ့ဟုမ္းမွ ဘန္ေကာက္အျပန္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ စာတမ္းတစ္ခုလံုးကို အသစ္နီးပါးျပန္လည္ေရးသားခဲ့ပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္၊ ည)*မွတ္ ခ်က္* Dr Lian H. Sakhong (B.A.,Hons, M.A , B.D, Ph.D) မွ ေရးသား တဲ့ (တိုင္းရင္းသားလူူူူူမ်ိဳးမ်ားအေရး ႏွင့္စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္) စာအုပ္ မွ ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...