Saturday, September 1, 2012

သိသင့္သိထိုက္တဲ့ မေလးရွားနိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒ.....


Posted by ကြန္ဆူးမား on စက္တင္ဘာ 1, 2012 at 8:15pmမက္ေဆ့ ပို ့ရန္   ဘေလာ့ပိုစ္ၾကည့္မယ္

ေမး။ ။  မည္သို႕ေသာအလုပ္သမားသည္ မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိသနည္း။

ေျဖ။ ။  လစာေငြ ရင္းဂစ္ ၁၅ဝဝိ/အာက္ ဝင္ေငြရွိေသာ အလုပ္သမားအားလုံး ခံစားခြင့္ရွိသည္။ အေထြေထြ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္မူ လစဥ္ဝင္ေငြ ဘယ္ေလာက္ပင္ျဖစ္ေစ အၾကံဳးဝင္သည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စာခ်ဴပ္ ခ်ဴပ္၍ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားလည္း အၾကံဳး ဝင္သည္။

ေမး။ ။  လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဴပ္ဆိုသည္မွာ ဘယ္အရာကိုေခၚသနည္း။


ေျဖ။ ။  လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဴပ္ဆိုသည္မွာ လူတဦးသည္ တျခားလူ တဦးထံ၌ အလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။လုပ္ငန္း သေဘာတူ စာခ်ဴပ္တြင္ ႏႈတ္အားျဖင့္၄င္း စာအားျဖင့္၄င္း (၂)မ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဴပ္ မိတၱဴတစ္စာင္ကို သိမ္းဆည္း ထား ခြင့္ရွိသည္။

ေမး။ ။  မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒ ၁၉၅၅ သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အၾကဳံးဝင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။  ဟုတ္ကဲ့။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားလည္း အၾကဳံး ဝင္ပါသည္။

ေမး။ ။  ၁၉၅၅ခုုႏွွစ္္ မေလးရွား အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ မည္သို႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသနည္။

ေျဖ။ ။  အလုပ္သမားတို႕၏ ရပိုင္ခြင့္အားလုံး ပါဝင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ အခ်ိန္ပို အလုပ္ႏွင့္ လုပ္အားခေပးေခ်မႈ၊ လုပ္သက္ခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးခြင့္၊ လစာေငြ စသည္တို႔႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔႔အျပင္ အလုပ္ရွင္ အေနျဖင့္ အလုပ္သမားထံမွ လစာေငြ ျဖတ္တာက္ျခင္းကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာ ျဖတ္ေတာက္ ခြင့္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မီးဖြားခြင့္ကိုခံစားခြင့္ ရွိသည္။

ေမး။ ။ အကယ္၍ အလုပ္သမားတဦးသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဆို၍ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္ ၄င္းအေနျဖင့္ ၁၉၅၅ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အၾကဳံး ဝင္ပါ သလား။

ေျဖ။ ။  ဟုတ္ကဲ့ အၾကဳံးဝင္ပါသည္။ စာခ်ဴပ္တြင္မည္သို႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားပါဝင္သည္ကို ေသခ်ာစြာၾကည့္ရူပါ။ အလုပ္သမား ဥပေဒသည္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အေရးမ်ား သင္၏စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။မပါရွိခဲ့ေသာ္ျဖည့္စြက္ေရးသားရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေမး။ ။  ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္ဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။

ေျဖ။ ။  အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဆိုစဥ္ သေဘာတူညီထားေသာ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္ကို ေခၚဆိုပါသည္။ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္တြင္

         ၁။  တေန႕လွ်င္ ၈ နာရီ သတ္မွတ္ျပီး နားရက္ပါဝင္ပါသည္။

         ၂။  ၅ နာရီဆက္တိုက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရေသာ္ မိနစ္ ၃ဝ ထက္ မနည္းေသာ နားခ်ိန္ကိုရရွိရမည္။

         ၃။  တပတ္တြင္ ၄၈ နာရီ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္ရွိသည္။ အျပန္အလွန္ခ်ဴပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဴပ္တြင္ တေန႕အလုပ္္ခ်ိန္ ၉ နာရီ ခ်ဴပ္ ဆိုႏိုင္ေသာ္  လည္း တပတ္တြင္ ၄၈ နာရီထက္ မပိုရပါ။

ေမး။ ။  အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန္ဆိုသည္မွာ ဘာကိုေခၚပါသနည္း။

ေျဖ။ ။  အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန္ဆိုသည္မွာ ပုံမွန္အခ်ိန္ ၈ နရီထက္ေက်ာ္လြန္၍  လုပ္ရေသာ အလုပ္ခ်ိန္ကို ဆိုလိုသည္။

ေမး။ ။  အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန္အတြက္ လုပ္အားခ မည္မွ်ရႏိုင္ပါသနည္း။

ေျဖ။ ။  အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္း ရရွိရမည္း။

         ၁။ သာမာန္အလုပ္ရက္အတြက္ အခ်ိန္ပို ၁ နာရီ လုပ္အားခ သည္ သာမာန္အလုပ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ လုပ္အားခ၏ တဆခြဲ။

         ၂။ နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရေသာ္ သာမာန္အလုပ္ခ်ိန္ ၁  နာရီ လုပ္အားခ၏ ႏွစ္ဆ။

         ၃။ အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရေသာ္ သာမာန္အလုပ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ လုပ္အားခ၏ သုံးဆ ရရွိရမည္။

ေမး။ ။  အလုပ္သမား အေနျဖင့္ တစ္လတြင္ အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္ နာရီမည္မွ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု အလုပ္သမား ဥပေဒတြင္ ကန္႕သတ္ထားမႈရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။  အလုပ္သမားတဦး အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ အခ်ိ္န္ပို ၁ဝ၄ နရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ကိုင္ရန္ မလိုပါ။

ေမး။ ။  လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဴပ္တြင္ လုပ္အားခေပရမည့္အခ်ိန္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ၍ လိုက္နာ ရန္အခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသလား။

ေျဖ။ ။  လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဴပ္တြင္ လုပ္အားခ ေပးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ပက္သက္၍အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပရမည္။ တစ္လထက္ပို၍ ေဖာ္ျပခြင့္မရွိေစရ။ အကယ္၍ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မွ ေဖာ္ျပမထားခဲ့ေသာ္ လုပ္အားခ ေပးရမည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ကို တစ္လဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ေမး။ ။  အလုပ္ရွင္ေနျဖင့္ လုပ္အားခကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ေပးရမည္နည္း။

ေျဖ။ ။  လုပ္အားခ ( ဥပေဒႏွင့္အညီျဖတ္ေတာက္ၿပီး) ကို လုပ္အားခေပးရမည့္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ (၇) ရက္ထက္ မေက်ာ္လြန္ပဲေပးေဆာင္ရမည္။ အကယ္၍အေၾကာင္းတစံုတရာေၾကာင့္ ေနာက္က်၍ ေပးေဆာင္ရန္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္ လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္အလုပ္သမားဌာနညႊန္ၾကား  ေရးမႈးခ်ဴပ္ထံ သို႕ တင္ျပျပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ေမး။ ။  ဥပေေဒႏွင့္အညီ လစာေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။

ေျဖ။ ။  ၄င္းတို႕မွာ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အလုပ္သမား ဖူလုံးေရး ရန္ပုံေငြႏွင့္အသက္အာမခံေၾကး ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းကို

          ဆိုလိုပါသည္။ အလုပ္သမား ဥပေဒတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ လက အေၾကာင္း တစုံတရာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ထံမွေခ်း ယူထားေသာ ေငြအားျဖတ္ေတာက္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း တစ္လစာ လုပ္အားခထက္ပိုေသာ ေငြေၾကး ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။

ေမး။ ။   ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေေသာ အမ်ားဆုံး လစာေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္းမွာဘယ္ေလာက္ရွိပါသနည္း။

ေျဖ။ ။   လစာေငြ  ျဖတ္ေတာက္မည့္ ကာလတြင္ အလုပ္သမားရရွိခဲ့ေသာ လုပ္အားခ၏ တဝက္ကိုသာ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္ ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္  အလုပ္သမားအေနျဖင့္ လစာေငြ၏ တဝက္ကို ရရွိရမည္။

ေမး။ ။  လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဴပ္ ပုံမွန္ျပီးဆုံးခဲ့ေသာ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ လစာေငြ မည္္မွွ် ရရွိရ မည္နည္း။

ေျဖ။ ။  လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဴပ္ ပုံမွန္ ျပီဆုံးရန္ တစ္ရက္အလိုတြင္ အလုပ္သမား အေနျဖင့္ သူ၏ လစာေငြကို ရရွိရမည္။

ေမး။ ။  ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မလုပ္ကိုင္ရန္တားျမစ္ထားေသာ အလုပ္မ်ား ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။  ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မလုပ္ကိုင္ရန္  တားျမစ္ထားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ ေျမေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူး

         တားျမစ္ ထားသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မႈ ည ၁ဝ နာရီမွ ၅ နာရီအတြင္း လုပ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ရရွိမွသာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။

ေမး။ ။  ဥပေဒအရ အားလပ္ရက္ မည္မွ် ခံစားခြင့္ရွိသနည္း။

ေျဖ။ ။  အလုပ္သမားအေနျဖင့္ တစ္ပတ္တြင္တစ္ရက္ အားလပ္ရက္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ေမး။ ။  အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားကို အားလပ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳပါသလား။

ေျဖ။ ။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားကို အားလပ္ရက္တြင္အလုပ္ ခိုင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ...

           (၁) လူမႈအဖြဲ ့အစည္း၏ဘဝအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ္

         (၂) ႏိုင္ငံ၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ္

         (၃) သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္

         (၄) ႀကိဳတင္ခန္ ့မွန္း၍မရႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအေႏွာက္အ ယွက္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လိုအပ္ခဲ့ေသာ္ တို ့ျဖစ္ၾကသည္။

          အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ မလုပ္မျဖစ္လိုမွသာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ထို ့အျပင္ ၄င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၉၆၇ တြင္အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမး။ ။  အားလပ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ္ လစာေငြ မည္သို ့ခံစားႏိုင္ ပါသနည္း။

ေျဖ။ ။  အားလပ္ရက္တြင္ အလုပ္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ္ သာမန္ တစ္ရက္လုပ္အားခကုိ အပိုေဆာင္းေငြအျဖစ္ ထပ္ေဆာင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ေမး။ ။  အလုပ္သမားသည္ တႏွစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္ မည္မွ် ခံစားခြင့္ရွိသနည္း။

ေျဖ။ ။  အလုပ္သမားအေနျဖင့္ တႏွစ္တြင္ ၁ဝရက္ထက္ မနည္းေသာ အမ်ား ျပည္သူ အားလပ္ရက္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ေမး။ ။  အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ္ လစာေငြ မည္သို ့ခံစားႏိုင္ပါသနည္း။

ေျဖ။ ။  အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ္ လုပ္အားခ အေနျဖင့္ သာမန္ တစ္ရက္လုပ္အားခ အျပင္ ထုိလုပ္အားခ၏ ၂ဆကို  တစ္ပါတည္းခံစားခြင့္ရွိသည္။

ေမး။ ။  အလုပ္သမားတြင္လစာႏွင့္ လုပ္သက္ခြင့္ မည္မွ်ခံစားႏိုင္ပါသနည္း။

ေျဖ။ ။ လုပ္ငန္းတြင္

         ၂ႏွစ္ေအာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၈) ရက္၊

         ၂ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္အတြင္းလုပ္ခဲ့ေသာ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁၂) ရက္၊

         ၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လုပ္ခဲ့ေသာ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁၆)ရက္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ လုပ္သက္ခြင့္တြင္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ယူခဲ့ေသာ ေရွာင္တစ္ခြင္ခြင့္ႏွင့္ သားဖြားခြင့္ရက္မ်ားအၾကံဳးမဝင္ပါ။

ေမး။ ။  တႏွစ္တြင္လစာႏွင့္ နာမက်န္းခြင့္ မည္မွ် ခံစားႏိုင္ပါသနည္း။

ေျဖ။ ။  လစာႏွင့္နာမက်န္းခြင့္ကို ျပကၡဒိန္ႏွစ္ အလုိက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။  လုပ္ငန္းတြင္

          ၂ ႏွစ္ေအာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္                   ၁၄ရက္

          ၂ ႏွစ္ႏွင့္၅ႏွစ္အၾကားလုပ္ခဲ့ေသာ္          ၁၈ရက္

          ၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္လုပ္ခဲ့ေသာ္               ၂၂ရက္

         လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဆးရံုတက္၍ကုသရေသာ္ ၆ဝရက္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ေမး။ ။  က်န္းမာေရးခြင့္ လစာႏွင့္ပတ္သက္၍  အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ခံစားခြင့္မရွိခဲ့ေသာ္ မည္သိုမည္ပံု ခံစားခြင့္ရွိသည္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါ သလား။

ေျဖ။ ။   အလုပ္သမားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးခြင့္ႏွင့္ သားဖြားခြင့္ လစာမ်ားကို အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးဌာနမွ ေပးေသာနစ္နာေၾကးေငြကို သက္ဆိုင္ရာ ကာလအပိုင္းအျခားထိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ေမး။ ။  အလုပ္သမား အေနျဖင့္ မလိုက္နာေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္  ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍အေသးစိတ္မည္သို႕ ေဖာ္ျပပါသနည္း။

ေျဖ။ ။  အလုပ္သမားအေနျဖင့္  မလုိက္နာေသာေၾကာင့္  လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမား

         အေနျဖင့္ သာမန္ အလုပ္လုပ္ရက္တြင္ ၂ရက္ ဆက္တိုက္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ အလုပ္သမား အေနျဖင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သာ ခြင့္ရက္အတြင္း အလုပ္ရွင္ထံ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိသည္။

ေမး။ ။ လုပ္ငန္းရွင္ဖက္မွ မလိုက္နာေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္မည္သို ့ေဖာ္ျပပါသနည္း။

ေျဖ။ ။ လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ လုပ္ခလစာေငြအား လုပ္အားခေပးရမည့္ အခ်ိန္၏ ၇ ရက္အတြင္း ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္ပါသည္။

ေမး။ ။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား (ႏိုင္ငံျခားသား) အလုပ္ခန္ ့ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္  ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ရပ္ဆဲႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။  မရပါ။ ေရႊ႕ ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား (ႏိုင္ငံျခားသား) ေခၚယူသံုးစြဲရန္ အတြက္ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လုပ္ငန္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ရပ္ဆဲ၍မရပါ။ ( ပုဒ္ခြဲ ၆ဝ) တြင္

ေမး။ ။  ေရြ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္  ခြဲျခား ဆက္ဆံႏိုင္ပါ သလား။

ေျဖ။ ။  မရပါ။ လုပ္ငန္းရွင္ အေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ရပါ။ ဥပေဒတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံသား အလုပ္ သမားမ်ား အေနႏွင့္ ေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို မဖြယ္မရာ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ္၄င္း၊ ေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားကို   မဖြယ္မရာ ဆက္ဆံျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္၊ အသင္းအဖြဲ ့တို၏ သေဘာတူညီမႈ စည္းကမ္းမ်ားကို အေလးထားၿပီး အလုပ္သမားရံုးတြင္ သြားရာက္ တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။

ေမး။ ။ အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သူ ့ကို အရင္ အလုပ္မွ ရပ္ဆိုင္းမည္နည္း။

ေျဖ။ ။ သာမန္ အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ေနာက္ဆံုးမ ေရာက္ရွိလာေသာအလုပ္သမားကို စတင္ရပ္ဆိုင္းရမည္။ သို ့ေသာ္ျငားလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အတြက္မူ ၄င္းတို ့အေနျဖင့္ အရင္ဆံုး ရပ္စဲခံရမည္။ အလုပ္သမားဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲ (၆)တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း က်ဆင္းေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္လာပါက ျပည္တြင္း အလုပ္သမားကို အရင္ေလွ်ာ့ခ်ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။ ထိုလုပ္ငန္း တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို အရင္ ေလ်ာ႔ခ်ရမည္္။  ထို ့ေနာက္ ၄င္းအေရအတြက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျပည္တြင္း အလုပ္သမားကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ဟု အတိအလင္္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမး။ ။ အလုပ္မွ ရပ္ဆဲခံရေသာ္၄င္း၊ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရေသာ္၄င္း၊ ဥပေဒအရ မည္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသနည္း။

ေျဖ။ ။ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္ဆိုင္ေသာ ၁၉၈ဝခုႏွစ္ ဥပေဒတြင္ ယင္း အခ်က္မ်ားကို အေသး စိတ္ ေရးသားထားသည္။

ဘာသာျပန္သူ- ကိုထြန္းထြန္း ( ယခုစာေစာင္တြင္ပါရွိေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ား အားလံုးသည္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ၁၉၅၅ မွေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အမ်ား နားလည္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ သင္ဒါကိုဖတ္ျပီးမွ သင့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္အား ဒီဥပေဒအတိုင္း ခံစားခြင့္ရနိုင္မွ
အလုပ္ရွင္နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးပါ စာရြက္စားတမ္းေတြ မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ဆည္းထားပါ။ သင့္ရဲ႕အလုပ္သမားျပႆနာ ကူညီေဆာင္ရြက္နိုင္မွာပါ။
အလုပ္သမားျပႆနာ ရွိခဲ့ပါက
(ဖုန္းနံပါတ္ -012 688 4377 သူရိယဂ်ာနယ္ သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏုိင္ပါသည္)

မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္.... ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္....

အားလံုး အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ.....။
http://soneseeyar.ning.com/profiles/blog/show?id=6523429%3ABlogPost%3A42887&xgs=1&xg_source=msg_share_post

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...