Tuesday, January 3, 2012

ကူးစက္ေရာဂါ ကပ္ဆုိး

by Friend Ever on Tuesday, January 3, 2012 at 12:16am
 
လူသားတုိ႕ေတြ႕ႀကဳံရေသာ ကပ္ဆုိးမ်ားစြာတုိ႕တြင္ ကူးစက္ေရာဂါကပ္ဆုိး၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ခံစားရေသာ ဆုိးက်ဳိး နစ္နာမႈမ်ား၊ အသက္ဆုံးရႈံးရမႈမ်ားသည္ အလြန္မ်ားခဲ့ပါၿပီး။ အျခားေသာမည္သည္႕ကပ္ဆုိးထက္မဆုိ ပုိမုိနာက်င္မႈ ေ၀ဒနာခံစားရျခင္း၊ ဆုံးရႈံးျခင္း၊ ကုိယ္လက္အဂၤါမသန္မစြမ္း ျဖစ္ျခင္း၊ အရြယ္မတုိင္မီေသဆုံးျခင္း စသည္တုိ႕သည္ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ သမုိင္းတြင္ကမာၻ႕လူ႕သားမ်ားေတြ႕ႀကဳံခံစားေနခဲ့ၾကရသည္။


အျခားေသာေရာဂါမ်ားထက္ ကူးစက္ေရာဂါသည္ ပုိမုိဆုိးက်ဳိးေပးၿပီး၊ မ်ားစြာဆုံးရႈံးေစပါသည္။ ၀မ္းကုိက္၀မ္းေလွ်ာ၊ နမုိးနီးယား၊ အဆုတ္တီဘီ၊ ၀က္သက္၊ ငွက္ဖ်ား၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီ၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိးဆုံဆုိ႕၊ ေမးခုိင္၊ စသည္႕ ကူးစက္ေရာဂါတုိ႕ ေၾကာင့္ႏွစ္စဥ္ ေသဆုံးမႈသည္ ကင္ဆာႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါ စုစုေပါင္း ႏွစ္စဥ္ေသဆုံးမႈထက္ပုိမ်ားပါသည္။ ကင္ဆာေရာဂါ ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆုံးသူ ခန္႕မွန္းေျခ ၄,၈၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆုံးသူ ခန္႕မွန္းေျခ ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ ရွိပါသည္။ ထုိႏွစ္ခုေပါင္း ေသဆုံးမႈထက္ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈက ပုိမ်ားပါသည္။

ကူးစက္ေရာဂါသည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေႏွးေကြးေသာ၊ မဖြံ႕ၿဖဳိးေသးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပုိမုိအျဖစ္မ်ားသည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားသည္ လူ႕ဘ၀၏အေျခခံေန႕စဥ္လုိအပ္မႈမ်ားပင္ လုံး၀မျပည္႕စုံျခင္း၊ ၀င္ေငြလြန္စြာနည္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးအသိပညာနည္းပါးျခင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ထိေရာက္စြာ တာ၀န္ယူမႈ မရိွျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာကူးစက္ေရာဂါတုိ႕မွာ လြယ္ကူစြာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏုိင္ပါလ်က္ႏွင့္ ကုသခြင့္မရၾက၍ လူမ်ားစြာ မေသသင့္ဘဲ ေသဆုံးေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား မွာ အရြယ္မတုိင္ခင္ မေသသင့္ဘဲ ေသၾကရသည္။ ကာကြယ္ကုသႏုိင္ပါလ်က္ ထုိအခြင့္အေရးကုိပင္ မရၾကရွာ။ တုိးတက္ေနသည္ဆုိေသာ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတုိ႕တြင္လည္း ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားမွာ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကုိပင္ မၾကာခဏထိခုိက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ၾကရပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စာရင္းအင္းမ်ားအရ ႏွစ္တစ္ႏွစ္စီတြင္ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ ၂၀၀,၀၀၀၊ ကူးစက္ေရာဂါသည္မ်ား တစ္ႏွစ္တြင္ ေဆးရုံတြင္ ၿပဳစုကုသမႈခံယူရသည္႕ ရက္ေပါင္း သန္း ၅၀၊ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ေက်ာင္းပ်က္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပ်က္ရက္ တစ္ႏွစ္တြင္ ရက္ေပါင္း သန္းႏွစ္ေထာင္ ရွိသည္ဟုဆုိပါသည္။ ၂၀ ရာစု တစ္ခုတည္းတြင္ ေက်ာက္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးရျခင္းသည္ ခန္႕မွန္းေျခ သန္း ၃၀၀ မွ ၅၀၀ ၾကားရွိပါသည္။ ေက်ာက္ေရာဂါကပ္ဆုိးသည္ ကမာၻေပၚမွ ကင္းေပ်ာက္သြားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႕ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ပုိမုိဆုိးရြားေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္႕ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ား၊ ကေလးသူငယ္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ ေအအုိင္ဒီအက္(စ) စသည္႕တုိ႔သည္ ႏွစ္စဥ္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္ကုိေႁခြဖ်က္ လ်က္ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ေသြးအဆိပ္တက္ကူးစက္ေရာဂါ ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆုံးသူ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ပါသည္။

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုိ လူ႕သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တုိက္ဖ်က္ရန္၊ ကုသရန္၊ ကာကြယ္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း မ်ားျပားလွေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္မွ အနည္းအက်င္းသာ ကာကြယ္ကုသႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ရလဒ္မ်ားမွာ အလြန္ထိေရာက္ၿပီး ကမာၻ႕ကေလးငယ္မ်ားကုိ ကူးစက္ေရာဂါအခ်ဳိ႕မွ ကာကြယ္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ။ ။ ၁၇၉၈ တြင္ Edward Jenner က ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ၁၈၄၃ တြင္ Oliver Wendell Holmes ကဆရာ၀န္မ်ား ကုသရာတြင္ ပစၥည္းပစၥယႏွင့္ လက္မ်ားသန္႕ရွင္းျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ လူတုိ႕အတြက္ ကူးစက္ေရာဂါမွ ကင္းေ၀းရန္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈကုိ နည္းေပးခဲ့ျခင္း၊ Louis Pasteur က ေခြးရူးေရာဂါႏွင့္ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း စသည္႕မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ လူသားတုိ႕ခံစားေနၾကရေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးေနပါသည္။

အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားပုံကုိ ေသခ်ာစြာ မသိေသးခင္၊ လူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ Antibiotics ဟုေခၚလူအမ်ားသိသည္ ေရာဂါပုိးသတ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိျခင္းသည္ လူသားမ်ားကူးစက္ေရာဂါကုိ သမုိင္းတြင္ တစ္လွည္႕အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ဘက္တီးရီးယား၊ ကပ္ပါး၊ စသည္႕ပုိးမႊားမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏုိင္သျဖင့္ အသက္မ်ားစြာေသဆုံးမႈမွ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရာဂါပုိးမ်ားသည္ ေဆး၏ဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိလာျခင္း (Drug Resistant) ေၾကာင့္၊ လူသားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါတုိ႕၏ စစ္ပြဲမွာ ယေန႕တုိင္ တစ္လွည္႕စီ ျဖစ္ေနၾကသည္။

၁၉၇၀ တြင္ ပုိမုိတုိးတက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားေပၚလာျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ားစြာ တီထြင္ႏုိင္ျခင္း၊ Antibiotic အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါအျမစ္ျပတ္တုိက္ဖ်က္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္  ၁၉၇၆ တြင္ Legionnaires’ Disease (အျပင္းအထန္ဖ်ား၍ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း) ေပၚထြက္လာျခင္း၊ ၁၉၈၁ တြင္ HIV-1/AIDS စသည္႕ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါကုိ အၿပီးတုိင္တုိက္ဖ်က္ေရး မွာ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ၾကရသည္။

ထုိ႕ေနာက္တြင္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိးအခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေပၚေပါက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကူးစက္ခံရၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း အေရျပားအက္ကြဲ ေသြးယုိၿပီး ေသဆုံးႏုိင္ေသာ Ebola Virus ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာကူးစက္ေရာဂါ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပင္းထန္ေသာရာဂါစု (SARS)၊ ေဆး၀ါးကုိခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ (ေဆးမတုိးေသာ) တီဘီေရာဂါ၊ ႏွင့္အျခားကူးစက္ေရာဂါ စသည္႕တုိ႕မွာ ဥပမာအခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ထူးဆန္းေသာကူးစက္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေပၚထြက္လာႏုိင္စရာ မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းပညာရွင္ ခန္႕မွန္းၾကပါသည္။ သဘာ၀တရား၊ ရာသီဥတုစသည္တုိ႕ေၾကာင့္လည္း ကူးစက္ေရာဂါသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။
အဆုိးဆုံးမွာ ျပင္းထန္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါပုိးမ်ားကုိ သုံး၍ လူတုိ႕က “ဇီ၀လက္နက္” (Biological Weapons) မ်ားတီထြင္ျခင္း၊ စစ္ေရးတြင္တရားမ၀င္ လူမဆန္စြာသုံးလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ႏြားေက်ာင္းသား (Friend Ever) မွတ္သားနားလည္သည္ကုိ တတ္သေလာက္ေလး ျပန္ေ၀မွ်သည္။
စားက်က္မ်ား။   ။
1.  Rubin’s Pathology by Raphael Rubin and David S. Strayer; 5th Edition
2. http://www.sciencedaily.com/
3. http://en.wikipedia.org/
4. Manuals
5. Facebook Pages: Biochemistry, Nature, Scientific American and etc....

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...