Monday, December 12, 2011

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုဆံုးခ်က္

by Kyaw Lin Oo on Tuesday, December 13, 2011 at 12:34pm
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္ တက္လာသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းထဲသို႕ သြက္လက္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္လွ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္ ၏ ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ပထမဆံုးျပည္ပ ခရီသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာတြင္ က်င္းပသည့္ အာစီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း အျခား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသုိ႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္အပတ္ခရီးသြားေရာက္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ အဆိုပါ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခင္အက်င္းသစ္ကို အစပ်ိဳးလုပ္ ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။


ပထ၀ီ၀င္ အခ်က္အခ်ာေဒသ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လ်င္ျမန္ေသာ ႏႈန္းျဖင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္ေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ ငံႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရိွေနသည္။ အလားတူ စီပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းျမင့္မားသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္လည္း နယ္နမိတ္ခ်င္းဆက္ စပ္လွ်က္ရိွသည္။ ဤသို႔ အင္အားၾကီး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံ ၂ ခုၾကားတြင္ တည္ရိွေနေသာ ျမန္ မာႏိုင္အဖို႕ အဆိုပါ အင္အားၾကီး ၂ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တပါတည္းလိုက္ ပါ ဖြံ႕ျဖိဳးႏိုင္မည့္အေျခအေနသို႕ရရိွေနသည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာစီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အဆိုပါ အာစီယံ ေဒသသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အမွန္တကယ္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါ က ေသခ်ာေပါက္ အက်ိဳးရိွမည့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္၊ အိႏိၵယ ႏွင့္ အာစီယံ ေဒသ ဆိုသည့္ ေဒသၾကီး ၃ ခု၏ အလယ္ဗဟုိတြင္ တည္ရိွေနျခင္းသည္ ဘုရားေပသည့္ ဆုလဒ္ၾကီးသာျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ၿပီး ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း မ်ားသည္ ပမာဏ ၾကီၾကီးမားမား ရိွေနေသးသည္။ ထိုသဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အစဥ္အဆက္ ရပ္တည္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆိုပါ ပထ၀ီ အေနအထားကို အသံုးခ်၍ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္၊ အလိုက္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္သင့္လွေပးသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မၾကမီကာလတြင္ အဆိုပါ ေဒသၾကီး ၃ ခု ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားရာ ကုန္သြယ္မႈ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။

စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မွ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသို႔

ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႕သည္ လြန္စုႏွစ္ ၂ ခုစာမွ် စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုသို႔ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ ျမင္ တင္ပို႕ေရာင္ခ်ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ ေထာင္၍ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရာင္းခ်မည္ဆိုလွ်င္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၊ ၃၀ ခန္႕ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ မေသခ်ာေတာ့ေခ်။ ထို႕ ေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားမည့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုသာ အားစိုက္လုပ္ကိုင္သင့္လွေပသည္။ ထိုသို႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၀င္ေငြတိုးတက္လာၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီအေနအထားအရ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကို အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္ခ်င္းဆိုသည္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သည္ လုပ္သားအင္အားစုမ်ား ရိွေနရန္လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာစကားမွ အစ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈအလယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ အ ထိ ျမန္မာလူငယ္တို႕ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အေရးၾကီးလွသည္။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္သားအင္အားစုမ်ားကို ေမြးျမဴရန္အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းသည့္ ပညာေရးအေဆာက္အအံုတို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ကမၻာၾကီးသည္ ရြာၾကီးတစ္ရြာကဲ့သို႔ ကူးလူးဆက္ဆံေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္သည္လည္း မိမိ၏ ပထ၀ီအေန အထား အားသာခ်က္ကို အသံုးခ်ကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္လိုအပ္သည္။ ထို အေျခခံေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ ႏွင့္ အေနာက္ ၊ ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ အျမန္ ဟိုက္ေ၀း လမ္းမမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႕အျပင္ ကုန္ပစၥည္မ်ားကို သိုေလွာင္ႏိုင္မည့္ သိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကုန္တင္ကားမ်ား၊ စက္သံုးဆီမ်ား၊ အျမန္ရထားလမ္မမ်ား စသည္တို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရမည္။

ထို႔အျပင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အဓိက က်သည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးသည္လည္း အ ေရးၾကီးလွေပသည္။ ထိုသို႔ သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္း ျမင့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ေစ်းသက္သက္သာသာ ႏွင့္ ရရိွေအာင္ အစိုးရမွ တည္ေဆာက္ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ အျပင္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ လြယ္ကူေအာင္ အစိုးရမွ ၾကိဳးနီစနစ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အစိုးရသို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူေနပါက လုပ္ငန္း ၾကံ့ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တဆင့္ခံ ေရာင္း၀ယ္ေနျခင္းထက္ ေရေၾကာင္းလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး တိုက္ရိုက္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္း၍ ကုန္တြင္း လမ္းျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားျခင္းသည္ တျခား နည္းလမ္းတို႔ထက္ လွ်င္ျမန္လြယ္ကူမွသာ ျမန္မာတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးရိွ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထြက္ေပါက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီအေနအထားအရ ရရိွလာေသာ အေျခအေနေကာင္းကို အသံုးခ်၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ဦးေမာ့လာ ေအာင္ၾကံေဆာင္ႏိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ အေနအထားအရ ေပးအပ္ထားသည့္ အေျခအေနကို ရယူ အသံုးခ်မည္ဆိုလွ်င္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္စရာမလိုေလာက္ေအာင္ စီပြားေရးကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္လိုအပ္လွေပးသည္။
တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နိမ့္က်ေန သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အဓိက ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထြက္ေပါက္ကို အမိအရ မကိုင္ စြဲပဲ လက္လြတ္ခံလိုက္ပါက ေနာင္တခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလားတူအခြင့္အလမ္းမ်ိဳး ျပန္လည္ ရရိွႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုင္း ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီအနအထား အားသာမႈကို သိရိွၾက သျဖင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ အထူး စက္မႈဇံုမ်ား တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈသာမက၊ ျမန္မာ့ လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေရးကို အစိုးရ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရိွဆံုး တိုင္ျပည္တစ္ျပည္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...