Wednesday, December 28, 2011

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းခဲ႔ေသာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း 1+2(စုေဆာင္းတင္ျပသူ- လင္းထက္ေဆြ)

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ( Sanskrit:
महायान ) ဆိုသည္မွာ ေရွးေဟာင္း
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းခဲ႔ေသာဗုဒၶဘာသာ ၏ အဓိက ဂိုဏ္းႀကီး ႏွစ္ခု
အနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မဟာယာန ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ သည္ (ႀကီးျမတ္ေသာယာဥ္) ဟု
အနက္အဓိပၸါယ္ရသည္။ မဟာယာန ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ကို တရုပ္ဘာသာစကားတြင္ဒရွန္း (大乘,
Dàshèng ) ဂ်ပန္ ဘာသာစကားတြင္ ဒိုင္ဂ်ိဳ (大乗, Daijō ) ကိုရီးယား
ဘာသာစကားတြင္ ေဒးဆြန္း (대승, Dae-seung ) ဗီယက္နမ္ ဘာသာစကားတြင္ဒိုင္ သြာ
(Đại Thừa ) တိဗက္ ဘာသာစကားတြင္သဂ္ပခ်န္ပို ('theg-pa chen-po)
မြန္ဂိုလီးယား ဘာသာစကားတြင္ ယီကီ ကိုလဂန္း (yeke kölgen) စသျဖင္႔ အသီးသီး
ေခၚဆိုၾကေလသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ၏ အဓိက ဂိုဏ္းႀကီး ႏွစ္ခု တြင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ ပထ၀ီနယ္နမိတ္
အက်ယ္အ၀န္းအရေသာ္ လည္းေကာင္း လူဦးေရအရေသာ္လည္းေကာင္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ထက္
ပိုလြန္ႀကီးမား ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ၏ အဓိက ဂိုဏ္းႀကီး ျဖစ္ေလသည္။
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လြမ္းမိုးေသာ ေဒသမ်ာမွာ ေတာင္အာရွ
ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဘူတန္ နီေပါ အိႏိၵယ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ
တိဗက္ တရုပ္ ကိုရီးယား ဂ်ပန္ တိုင္၀မ္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အျပင္
အေနာက္ဖက္သို႕လားေသာ္ ကက္စပီယန္ပင္လယ္အတြင္းသို႔
ေဗာ္လဂါျမစ္ႀကီးစီး၀င္ရာေဒသတြင္ ရွိေသာ ရုရွႏြယ္ဖြား
ကယ္လမြတ္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ
အရပ္ထိေအာင္ ျပန္႔ႏွံ႔ထြန္းကားေနေသာ
ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္းႀကီး ျဖစ္သည္။

မဟာယာန ၏ေ၀ါဟာရရင္းျမစ္

မဟာယာန (ႀကီးျမတ္ေသာယာဥ္) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ကို ၾကာပန္းသုတၱန္
(သဒၶမၼပု႑ရိသသုတၱန္) တြင္ စတင္ ေတြ႕ ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္တို႕
သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေဆရွီ ကာရာရွီးမား (Seishi Karashima) ၏ အလိုအရ ဘီစီ (၁)
ရာစုခန္႔ က ျပာကရစ္ဘာသာျဖင္႔ေရးသားထားေသာ ၾကာပန္းသုတၱန္
(သဒၶမၼပု႑ရိသသုတၱန္) တြင္ ေတြ႕ ရေသာ စကားလံုးမွာ မဟာယာန
(ႀကီးျမတ္ေသာယာဥ္) မဟုတ္ပဲ မဟာဥာဏ (ႀကီးျမတ္ေသာဥာဏ္ပညာ) ဟူေသာ
စကားလံုးသာျဖစ္ၿပီး တစ္ျဖည္းျဖည္းေရြ႕ေလ်ာကာ မဟာယာန ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ
ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ ေၾကာင္းဆိုပါသည္။
မဟာယာန (ႀကီးျမတ္ေသာယာဥ္) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ သည္ အျမတ္ဆံုးေသာ ေဗာဓိဥာဏ္ ကို
ရည္စူး က်င္႔ႀကံ ေသာ ေဗာဓိသတၱ (ဗုဒၶ အေလာင္းေတာ္) မ်ား၏ က်င္႕ စဥ္ ကို
ရည္ညြန္းေလသည္။ ေဗာဓိသတၱ (ဗုဒၶ အေလာင္းေတာ္) မ်ား၏ က်င္႕ စဥ္ ဟူသည္ မိမိ
တစ္ဦးတည္း ၏ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္မွ် သာ မဟုတ္ပဲ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ အေပါင္း၏
လြတ္ေျမာက္ေရး အေတြက္ ပါ ရည္စူး ကာ ပါရမီမ်ား ျဖည္႔က်င္႕ ေသာ
လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ မဟာယာန (ႀကီးျမတ္ေသာယာဥ္) ဟု ေခၚဆိုျခင္း
ျဖစ္သည္။ မဟာယာန (ႀကီးျမတ္ေသာယာဥ္) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ႏွင္႔ အတူ ဟီနယာန
(ေသးငယ္ေသာယာဥ္) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရလည္း ရွိသည္။ ဟီနယာန (ေသးငယ္ေသာယာဥ္)
ဟူသည္မွာ မိမိ တစ္ဦးတည္း ၏ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္မွ် ရည္စူး က်င္႔ႀကံေသာ
သာ၀ကလမ္းစဥ္ (သာ၀ကယာန) ႏွင္႔ ပေစၥကဗုဒၶလမ္းစဥ္ (ပေစၥကဗုဒၶယာန) တို႔ ကို
ရည္ညြန္းေလသည္။

ေရွးအခါက ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ကို မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ႏွင္႔

ႏိုင္းယွဥ္ခြဲျခားလ်က္ ဟီနယာန ဗုဒၶဘာသာ ဟု ေရးသားေလ႔ ရွိၾကသည္ မွာ
မမွန္ကန္ေခ်။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ သည္ သာ၀ကလမ္းစဥ္ (သာ၀ကယာန) ႏွင္႔
ပေစၥကဗုဒၶလမ္းစဥ္ (ပေစၥကဗုဒၶယာန) တို႔ အျပင္ သမၼာသမၺဳဒၶလမ္းစဥ္ (ဗုဒၶယာန)
ကိုပါ ေဟာၾကားေသာ ေၾကာင္႔ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ကို ဟီနယာန (ေသးငယ္ေသာယာဥ္)
ႏွင္႔ ထပ္တူျပဳ ျခင္းမွာ မွားယြင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ အျမင္တြင္ မိမိ တစ္ဦးတည္း ၏ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္မွ်
ရည္စူး က်င္႔ႀကံေသာ ဘာသာေရးက်င္႔စဥ္မွန္သမွ်ကို ဟီနယာန (ေသးငယ္ေသာယာဥ္)
ဟု သတ္မွတ္မည္သာျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာ ဟီရုမိုတို မိဇူမို ရဲ႕ အျမင္။ (ဟီနယာန မဟာယာန ကြာျခားမႈ ၆ခ်က္)

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ ႀကီးျမတ္မႈကို ပန္းတိုင္၏ ႀကီးျမတ္မႈ ၊ဒႆနအျမင္၏
ႀကီးျမတ္မႈ၊ က်င္႕စဥ္၏ ႀကီးျမတ္မႈ တို႔အားျဖင္႔လည္း
အနက္၀ိၿဂိဳဟ္ျပဳၾကေသးသည္။

(၁) ပန္းတိုင္၏ ႀကီးျမတ္မႈ ဆိုသည္မွာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာသည္ မိမိအပါအ၀င္

ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအလံုးတို႔၏ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးကို ပန္းတိုင္အျဖစ္
ဦတည္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

(၂) ဒႆနအျမင္၏ ႀကီးျမတ္မႈ ဆိုသည္မွာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာသည္ ရုပ္နာမ္ ဓမၼ

သခၤါရ ႏွင္႔ အသခၤတဓမၼတို႔၏ လကၡဏ၊ရသ၊ကိစၥ။သတၱိ၊ပကတိ၊ သဘာ၀၊ နိယာမ၊ ကာရဏ၊
နိႆတၱ၊ အနတၱ၊ သမၼဳတိ၊ပ႐မတၳ စသည္တို႔ကို ရႈပြားဆင္ျခင္၍၊ စူးစမ္း၍၊
ထြင္းေဖာက္၍ အႏၱိမသစၥာႏွင့္ မဟာသႏိၲသုခကို ေဖၚထုတ္ရာတြင္ အတၱ-အတၱနိယ
ကင္းဆိတ္မႈကို ပုဂၢလသုညတာတြင္ရပ္တန္႔မေနမူပဲ
ဓမၼသဘာ၀အားလံုးတို႔၏အတၱ-အတၱနိယ ကင္းဆိတ္မႈ (ဓမၼသုညတာ) သေဘာႏွင္႔ သိအပ္ေသာ
ေဥယ်ဓမ္တရားဟူသမွ်၏အတၱ-အတၱနိယ ကင္းဆိတ္မႈသေဘာ (အစၥႏၱသုညတာ) အထိ
အျမင္ေပါက္ အသိဥာဏ္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ ကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

(၃) က်င္႕စဥ္၏ ႀကီးျမတ္မႈ ဆိုသည္မွာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာသည္ ေဗာဓိသတၱ၏

ပါရမီမဂ္လမ္းစဥ္ကို ေဟာၾကားသျဖင္႔ ဘုရားရွင္၏ အတုမရွိေသာ
ရုပကာယေတာ္ကိုေရာက္ရွိရန္အတြက္ ပုညသမၻာရတရားမ်ားျဖည္႔ဆည္းရျခင္

ဘုရားရွင္၏ အတုမရွိေသာ နာမကာယေတာ္ကိုေရာက္ရွိရန္အတြက္
ဥာဏသမၻာရတရားမ်ားျဖည္႔ဆည္းရျခင္
း ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအားလံုးတို႔၏
ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရး ကို ေခ်ခၽြတ္ရေသာအခါ၀ယ္ ေ၀ေနယ်တို႔၏ ၀ါသနာ စရိုက္ အလိုက္
သင္႔ေလွ်ာ္ေသာ က်င္႔စဥ္ အထူးထူးအျပားျပားကို
ေဟာၾကားႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေ
လသည္။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဟီရုမိုတို မိဇူမို ၏ အျမင္အရ ဟီနယာန

ႏွင္႔ မဟာယာန ကြာျခားမႈ ၆ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းအားျဖင္႔ေတြ႔ရသည္။
အက်ယ္ဖြင္႔ဆိုမႈမ်ားကို ေနာက္ပိုင္း မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏
အယူအဆေရးရာမ်ားအပိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
       ဟီနယာန  မဟာယာန
၁       ပန္းတိုင္=ရဟႏၱာျဖစ္ျခင္း        ပန္းတိုင္=ေဗာဓိသတၱမွသည္ ဘုရားျဖစ္ျခင္း
၂       ကံ-သံသရာကို အဆိုးျမင္ (ပ်င္းမုန္းၿငီးေငြ႕ျခင္း) ကံ-သံသရာကို
အေကာင္းျမင္ (ပါရမီျဖည္႔ျခင္း)
၃       တစ္ဦးခ်င္းလြတ္ေျမာက္မႈ သို႔ ဦးတည္     ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအမ်ားစု လြတ္ေျမာက္မႈ
သို႔ ဦးတည္
၄       တရားေသ က်မ္းဂန္ ၀ါဒ     လြတ္လပ္ ဖန္တီးမႈ ၀ါဒ
၅       ပရိယတၱိ ဦးစားေပး       ပဋိပတၱိ ဦးစားေပး
၆       ရဟန္းဘ၀ ဦးစားေပး       ရဟန္းဘ၀ အျပင္ ဥပသကာေဗာဓိသတၱဘ၀ ဦးစားေပးမဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာ

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ စတင္ျဖစ္ထြန္းရာႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ သုေတသီပညာရွင္မ်ား
ယခုတိုင္ သေဘာတူညီေသာ အျမင္ကို မရႏိုင္ၾကေသးပါ။ အေစာဆံုးေပၚေပါက္ခဲ႔ေသာ
အျမင္မ်ားအရ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ ဟီနယာနဂုိဏ္းမ်ား ကြဲထြက္ေသာ
အခ်ိန္ကာလတြင္ ယင္း ဟီနယာနဂုိဏ္းမ်ား ႏွင္႔ အၿပိဳင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဂုိဏ္း
ျဖစ္ေၾကာင္းဆို ၾကေလသည္။ စင္စစ္အားျဖင္႔ ေထရ၀ါဒ ႏွင္႔ ႏိုင္းယွဥ္ပါက
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ မည္သည္႔ အခါကမွ အယူူ၀ါဒေရးရာ အရ တစည္းတစ္လံုးတည္း
တည္ရွိခဲ႔ သည္မဟုတ္ေခ်။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ သီးျခားဂိုဏ္း တစ္ခု အျဖစ္ထက္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေရာင္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေလာကအျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ေသာ
ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု ဟု ဆုိပါက ပိုၿပီး မွန္ကန္ေပလိမ္႔မည္။

ေထရ၀ါဒ၏ သာသနာသမိုင္းဆိုင္ရာစာေပအေထာက္
အထားမ်ားအရ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၁၀၀၊
ခရစ္မေပၚမီ ( ဘီ၊စီ ) ၃၈၇ အေရာက္တြင္ ေ၀သာလီျပည္ ၀ဇိၨတိုင္းသား
ရဟန္းတို႔သည္ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင္႔ မညီေသာ အဓမၼ၀တၱဳ ၁၀ ပါး ( ဒသ၀တၱဳက )အက်င္႔
က်င္႔ၾကံျပဳမူလာၾကသည္။ ထိုအခါ ဓမၼ၀ါဒီမေထရ္တို႔သည္ အဓမၼ၀ါဒီတို႔၏
၀ိနည္းေဒသနာ ျပဳျပင္က်င္႔သုံးမူ႕ကို ပယ္႐ွားလိုေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္း

ဓမၼ၀ါဒီကို က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေစလိုေသာေၾကာင္႔
လည္းေကာင္း သံဂါယနာတင္ရန္
စီမံၾကရျပန္သည္။

ထိုသံဂါယနာတင္ပြဲကို ႐ွင္အာနႏၵာ၏ တပည္႔သာ၀ကႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သက္ေတာ္ ၁၈၀

႐ွိ အ႐ွင္ေရ၀တမေထရ္၊ အ႐ွင္သဗၺကာမိမေထရ္၊ အ႐ွင္သာဠမေထရ္၊
အ႐ွင္ခုဇၨေသာဘိတမေထရ္ အ႐ွင္မဟာယသမေထရ္၊
အ႐ွင္သမၻဴလမေထရ္တို႔သည္လည္းေကာ
င္း၊ အ႐ွင္အႏု႐ုဒၶါ၏
တပည္႔သာ၀ကႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အ႐ွင္၀ိသဘဂါမိမေထရ္၊
အ႐ွင္သုမနမေထရ္တို႔သည္လည္းေကာင္
း ဒုတိယသံဂါယနာတင္ပြဲအတြက္
ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအထဲမွ အခ်ဳိ႕မေထရ္တို႔သည္
ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ကို ေတြ႕ၾကဳံ ဖူးျမင္ခဲ႔ရသူမ်ားျဖစ္သည္ ဟု အဆိုရွိေလသည္။

အထက္ပါ မေထရ္တို႔အထဲက အ႐ွင္မဟာယသမေထရ္ကို အမွဴးထား၍ ရဟႏၲာ ၇၀၀ တို႔သည္

ေ၀သာလီျပည္ ၀ါဠိကာ႐ုံေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ၈ လတိုင္တိုင္ ဒုတိယအႀကိမ္
သံဂါယနာတင္ပြဲကို က်င္းပၾကသည္။ ၀ဇၨီတိုင္းသားရဟန္း မ်ား သည္ မဟာသံဃိက
ဂိုဏ္း အျဖစ္သီး ျခားခြဲ ထြက္ ခဲ႔ၾကသည္ဟုဆိုပါသည္ ။မဟာသံဃိကဂိုဏ္း ၏ ေရွ
႔ေဆာင္လမ္းျပမွူေၾကာင္႔ ဂိုဏ္းကြဲမ်ား ဆက္ကာဆက္ကာ ေပၚထြက္ခဲ႔သည္။
မဟာသံဃိကဂိုဏ္း မွ ဂိုဏ္းကြဲ ၅ခု ထြက္ေပၚခဲ႔၍ ေထရ၀ါဒမွ ၁၁ ဂိုဏ္း ကြဲ
ထြက္ျပန္သည္။ ဂိုဏ္းကြဲ အေသး အဖြဲ႔မ်ားကိုပါ ထည္႔သြင္းေရတြက္ပါက
သံဃာဂိုဏ္းေပါင္း ၃၀ အထက္ အကြဲ အျပဲေခတ္စားခဲ႔ သည္။

သို႔ရာတြင္ ေထရ၀ါဒမဟုတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းခြဲမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္မူ

မဟာသံဃိက ဂိုဏ္း အျဖစ္သီး ျခားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ
ေ၀သာလီျပည္ဒုတိယသံဂါယနာတင္ပြဲ အၿပီး ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္
ပါဋလိပုတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ သံဃအစည္းအေ၀းႀကီးတြင္မဟာေဒ၀အမည္
ရွိေသာ
ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးတင္ျပေသာ အခ်က္(၅)ခ်က္ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ ဟုဆို၏။
ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင္႔ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္၏ တရားသိရွိမႈ
ကိေလသာစင္ၾကယ္မႈတို႔ ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ားသာျဖစ္၏။ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္၏
တရားသိရွိမႈ ကိေလသာစင္ၾကယ္မႈတို႔ သည္ အကန္႕အသတ္ရွိေၾကာင္း
မျပည္႕စံုေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေရြ႕ေလ်ာႏိုင္ေၾကာင္းတို
႔ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ
ျငင္းခံုမႈမ်ား သံသယ ျဖစ္မႈမ်ား ႏွင္႕သက္ဆိုင္၏။ မဟာေဒ၀၏အခ်က္(၅)ခ်က္ ကို
လက္ခံသူ သံဃာ အမ်ားစုက မိမိတို႔ကိုယ္ကို မဟာသံဃိကဂိုဏ္း အျဖစ္
ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခဲ႕ၾကၿပီး လက္မခံသူသံဃာတို႔က မိမိတို႔ကိုယ္ကို
ထာ၀ီရ၀ါဒဂိုဏ္း (Sthaviravadins) အျဖစ္ ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခဲ႕ၾကသည္ဟုဆိုပါ
သည္။
ထာ၀ီရ၀ါဒဂိုဏ္း သည္ ေထရ၀ါဒအေနျဖင္႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ ေရွးေဟာင္း
ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းျဖစ္ေလသည္။ ဤမွတ္တမ္းမ်ား အရ မဟာသံဃိကဂိုဏ္း သည္
၀ိနည္းေတာ္ႏွင္႔ မညီေသာ အဓမၼ၀တၱဳ ၁၀ ပါး ( ဒသ၀တၱဳက )အက်င္႔ကို
က်င္႔သံုးေသာ ၀ဇၨီတိုင္းသားရဟန္း မ်ား ႏွင္႕ ပတ္သက္ျခင္မရွိသည္႔ အျပင္
၀ဇၨီတိုင္းသားရဟန္း မ်ား၏ အယူအဆမ်ားကိုလည္း ထာ၀ီရ၀ါဒဂိုဏ္း နည္းတူ
ဆန္႕က်င္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

မဟာသံဃိကဂိုဏ္း တြင္ ေရွးဦးမဟာယာနဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား (အထူးသျဖင္႔

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ လူသားအျဖစ္ထက္ လြန္ကဲထူးျမတ္ေသာ
မဟာတန္ခိုးရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ျခင္
း) စတင္ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
မဟာသံဃိကဂိုဏ္း မွ  မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္မဟုတ္ပါ။
မဟာသံဃိကဂိုဏ္း၏ ဗုဒၶ၀င္က်မ္းစာျဖစ္ေသာ မဟာ၀တၱဳ က်မ္း တြင္
ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ လူသားအျဖစ္ထက္ လြန္ကဲထူးျမတ္ေသာ မဟာတန္ခိုးရွင္ အသြင္ကို
ေတြ႕ရပါသည္။ ေထရ၀ါဒ၏ ကထာ၀တၳဳက်မ္းအလိုအရ မဟာသံဃိကဂိုဏ္း ၏ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏
လူသားအျဖစ္ထက္ လြန္ကဲထူးျမတ္ေသာ မဟာတန္ခိုးရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ျခင္

အယူအဆသည္ ပိဋကတ္လာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔ေသာ္လည္း
ေလာကႏွင္႔ကပ္ၿငိမႈမရွိဟူေသာ ေဟာၾကားခ်က္ကို
တိုက္ရိုက္အနက္ေကာက္ယူဖြင္႔ဆို
ရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အယူအဆ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
မဟာသံဃိကဂိုဏ္း၏ အလိုအရ--

•       ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ေလာကမွလြန္ေျမာက္ေသာ ေလာကုတၱရာျဖစ္

•       ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ကာယ၀စီမေနာဟူသမွ် အၾကြင္းမဲ႔ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ရူပကာယေတာ္သည္ အကန္႔အသတ္မရွိ အနႏၱသေဘာကိုေဆာင္
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ရူပကာယေတာ္သည္ ဖ်ားနာျခင္းမရွိ
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ အာယုသက္တမ္းသည္ အကန္႔အသတ္မရွိ အနႏၱသေဘာကိုေဆာင္
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္သည္ အကန္႔အသတ္မရွိ အနႏၱသေဘာကိုေဆာင္
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ေ၀ေနယ်တို႔ကို ကယ္တင္ရာတြင္ ေမာပန္းမႈ မရွိ ရပ္တန္႔မႈမရွိ
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ စိတ္ေတာ္သည္ သမာဓိတြင္ အၿမဲတည္ေန အိပ္စက္ျခင္းမရွိ
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ စိတ္ေတာ္သည္ စိတၱကၡဏတြင္ အလံုးစံုကို သိျမင္ႏိုင္
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ သကၤန္း ႏွင္႔ ပရိကၡရာတို႔သည္ ေလာကုတၱရာျဖစ္
•       ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ စင္စစ္ အိုျခင္း နာျခင္း ေသျခင္း မရွိ

ဤသို႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ေလာကုတၱရာျဖစ္ျ
ခင္းအယူအဆသည္ ေနာင္ကာလတြင္
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ ဓမၼကာယ-သေမၻာဂကာယဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္
တင္ႀကိဳလမ္းခင္းခဲ႔သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ သမိုင္းေၾကာင္း

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕တြင္ ရုတ္တရက္ ေပၚေပါက္လာေသာ
သီးျခားဂိုဏ္း တစ္ခု မဟုတ္ပဲ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း
တစ္ျဖည္းျဖည္းတစ္ေရြ႕ေရြ႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈ
တစ္ခုသာျဖစ္ေလသည္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈသည္
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ သုတၱန္တရားေတာ္မ်ား ႏွင္႔ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏
ပိဋကတ္စာေပမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ ႏွင္႔ အၿပိဳင္ ျဖစ္ေလသည္။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ ပိဋကတ္စာေပမ်ား အေစာဆံုး အေထာက္အထား ကို ခ၇စ္ႏွစ္ (၁)

ရာစုကာလ ဟု သတ္မွတ္ရေသာ  ဥဂၢပရိပုစၦာသုတၱန္ တြင္ စတင္ေတြ႕ ရွိရေၾကာင္း
ပညာရွင္တို႔ သတ္မွတ္ၾကသည္။  ဥဂၢပရိပုစၦာသုတၱန္ တြင္ စတင္ေတြ႕ရေသာ
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားမ်ား မွာ ေရွးဦးမူလ
ဗုဒၶ၀ါဒအယူမ်ားႏွင္႔ မ်ားစြာ ကြာျခားျခင္းမရွိေသးပဲ
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အတုကိုယူလွ်က္ ဘုရားျဖစ္ရန္
ဆုပန္က်င္႔ႀကံျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဟူသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ အသစ္တစ္မ်ိဳးမဟုတ္မူပဲ ဗုဒၶဘာသာ၏
က်င္႔စဥ္ဟူသမွ်ကို တန္းကုန္ကမ္းကုန္႒ာန္ကုန္ေအာင္ က်င္႔ႀကံအားထုတ္ရန္
ရည္သန္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဥဂၢပရိပုစၦာသုတၱန္ က ညႊန္ျပေလသည္။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ တြင္ သီးျခား ၀ိနည္းက်င္႔၀တ္ မရွိျခင္း ကလည္း ေရွးဦး

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ သီးျခား ဂိုဏ္းခြဲထြက္ေသာ
ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းခြဲ တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း    ေပၚလြင္ထင္ရွားေနေလသည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ တြင္ က်င္႔သံုးေသာ ၀ိနည္းက်င္႔၀တ္မ်ားမွာ
တိဗက္ျပည္တြင္ မူလသဗၺတၱိ၀ါဒ ၀ိနည္း တရုပ္ ကိုရီးယား ဂ်ပန္ စသည္တို႔တြင္
ဓမၼဂုတၱက ၀ိနည္း တို႔ ကို လိုက္နာက်င္႔ သံုးေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ ႏိုင္ပါသည္။
ခရစ္ႏွစ္ (ရ) ရာစုတြင္ အိႏိၷယသို႔ ေရာက္ခဲ႔ေသာ တရုပ္ရဟန္းေတာ္ ယိခ်င္ ၏
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ဟီနယာန-မဟာယာန ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလံုး
ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုအတြင္းတြင္ အတူတူ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း တူညီေသာ
၀ိနည္းက်င္႕၀တ္ ကိုသာ လိုက္နာက်င္႔သံုးၾကေၾကာင္း ဂရုဓမၼသီလ-သစၥာေလးပါး
မဂၢင္ရွစ္ပါး တို႔ ကို က်င္႔သံုးၾကရာတြင္ အတူတူ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း
မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ႔သည္။မဟာယာန ရဟန္းေတာ္မ်ား မွာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏
ပိဋကတ္စာေပမ်ား ကို ေလ႔လာသင္ယူျခင္း ေဗာဓိသတၱမ်ားကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္း
ျပဳၾကၿပီး ဟီနယာနရဟန္းမ်ားက မူ ထိုကဲ႕သို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိၾကေၾကာင္း
ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အေစာဆံုးေတြ႕ရေသာ ေက်ာက္စာအေထာက္အထား မွာ

၅-၆ ရာစု ကာလျဖစ္သည္ကို္ေတြ႕ရ၏။ မထုရာ ေဒသတြင္ တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိရေသာ
ခရစ္ႏွစ္ (၁၈၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ ဟုယူဆရေသာ အမိတာဘဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူတြင္
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ပတ္သက္ သည္႔ ေရွးအက်ဆံုးေတြ႔ရွိရေသာ
ေက်ာက္စာအေရးအသားမ်ား ပါရွိ ေလသည္။(ဘုရင္ ဟုဗိရွက နန္းစံသက္ (၂၈)
ႏွစ္တြင္ ထုလုပ္-ဟူေသာစာသားကို ျဗဟၼီ အကၡရာျဖင္႔ေရးထိုးထား
သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္(Mathura Museum)

ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္းပညာရွင္ ဂရီဂိုရီ ရိႈပင္ (Gregory Schopen) ၏

သံုးသပ္ခ်က္အရဆို ရလွ်င္ ခရစ္ႏွစ္ (၅) ရာစု မတိုင္မီကာလ အထိ
အိႏိၷယႏိုင္ငံတြင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ အသြင္အျပင္မ်ား ထင္ရွားစြာ
ေပၚလြင္ေနျခင္း မရွိေသးေပ။ ယင္းကာလတြင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ စတင္ ေပၚေပါက္
လာခဲ႔ ၿပီဆိုလွ်င္ေတာင္ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္
မျဖစ္ႏိုင္ပဲ မထင္မရွား ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေက်ာင္းတိုက္မ်ားတြင္သာ
ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္ဟု ဂရီဂိုရီ ရိႈပင္ က ယူဆပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္မ်ားအလိုအရ ေရွးအက်ဆံုးေသာ မဟာယာနသုတၱန္မ်ား သည္
ပညာပါရမိတာသုတၱန္ မ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဘီစီ (၁) ရာစု၀န္းက်င္တြင္
ယင္းသုတၱန္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ႔ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ေလာကေခမ အမည္ရွိေသာ
ဂႏၶာရတိုင္းသာ ကုရွန္ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးက တရုပ္ျပည္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ႔ၿပီး
ထိုအခါက တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ မင္းေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ လိုယန္ (Luoyang) တြင္
မဟာယာနသုတၱန္မ်ား ကို ဘာသာျပန္ဆိုခဲ႔သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈ မွ ၁၈၉ အတြင္း
ျပန္ဆိုခဲ႔ေသာ မဟာယာနသုတၱန္မ်ား မွာ အဓိက အားျဖင္႔ ေအာက္ပါတို႔
ပါ၀င္ေလသည္။

၁။ အ႒သာဟာရွရိကာ ပညာပါရမိတာသုတၱန္

၂။ ၀ိမလကိတၱိ နိေဒၵသ သုတၱန္
၃။ မဟာ သုခ၀တီဗ်ဴဟာ သုတၱန္
၄။ အေကၡာဘတထာဂတဗ်ဴဟာ သုတၱန္
၅။ ဥဂၢပရိပုစၦာသုတၱန္
၆။ မဥၹဴသိရီပရိပုစၦာသုတၱန္
ရ။ သုရဂၤမသုတၱန္
၈။ ဘဒၵပါလသုတၱန္
၉။ အဇာတသတၱဳေကာတ်၀ိေနာဒနသုတၱန္
၁၀။ ကႆပ ပရိဗာတသုတၱန္
၁၁။ ေလာကာႏု၀ါတနသုတၱန္
၁၂။ အ၀ဋံသကသုတၱန္

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...