Saturday, October 8, 2011

စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒ

ရႏွံံ႔သစ္ မဂဇင္းမွ

စည္းကမ္းဟူေသာ စကားလံုးကို ခြဲျခားသံုးသပ္မိပါသည္။ စည္းသည္ အပိုင္းအျခားသတ္မွတ္သည္။ တစ္ကြက္ႏွင့္ တစ္ကြက္ ေရာစပ္မႈမရိွေစရန္ ပိုင္းျခားေပးေသာ နယ္နမိတ္ျဖစ္သည္။ ကမ္းသည္ စီးဆင္းလ်က္ရိွေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း ေရအယဥ္ကို ကန္႔သတ္ေပးေသာ နယ္နမိတ္ျဖစ္သည္။ ကမ္းမျမင္ႏိုင္ေသာ ပင္လယ္ျပင္မွာပင္ အကန္႔အသတ္ရိွရသည္။ အခ်ဳပ္ကိုဆိုရေသာ္ စည္းကမ္းသည္ ပိုင္းျခားမႈျပဳသည္။ အကန္႔လိုက္ျဖစ္ရန္ရည္ရြယ္သည္။

စည္းကမ္းသည္ မည္သည့္အလုပ္၊ မည္သည့္ကိစၥ၊ မည္သည့္ခံစားခြင့္မွာမဆို အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ ေစရန္ ကာဆီးထားသည္။ စည္းေက်ာ္လွ်င္ တစ္ဘက္ကိုက်ဴးေက်ာ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပ်က္စီးတတ္ သည္။စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ျပဳမူမႈ အားလံုးသည္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အလုပ္မွန္သမွ် ျဖစ္ေျမာက္ ဖို႔ထက္ ပ်က္စီးဖို႔ သာမ်ားေခ်သည္။     
          စည္းကမ္းမ်ားကိုမရိုေသဘဲ ထင္မိထင္ရာလုပ္လွ်င္ ျဖစ္ေျမာက္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေစကာမူ တာရွည္မွာ ပ်က္ျပားရာမွ ပ်က္စီးသည္အထိ ျဖစ္သြားေခ်မည္။ စည္းကမ္းကို အစီအစဥ္ေကာင္းျပဳမွသာ စနစ္ေကာင္း ျဖစ္သည္။
          စည္းကမ္းသည္ အရာရာတုိ႔၏အေျခခံျဖစ္သည္။ သဘာ၀ကဲ့သို႔ စည္းကမ္းေကာင္းသည့္အရာမရိွေပ။
သဘာ၀က်သည္ဆိုလွ်င္ စည္းကမ္းႏွင့္ညီညြွတ္သည္ဟူ၍ ဆိုလိုရာက်သည္။ လူသတၱ၀ါအားလံုးသည္ သဘာ ၀က ခ်မွတ္ေပးေသာစည္းကမ္းကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ဘ၀ဟူသည္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္း ေဘာင္အတြင္း၌သာရိွရသည္။

          အခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔ရထားသည့္ဘ၀ကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အသံုးျပဳၾကသျဖင့္ ဘ၀သက္တာတိုသည္။ သဘာ ၀ မက်ေသာ အျပဳအမူတို႔သည္ စည္းကမ္းဖ်က္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္။ ထိုသို႔စည္းကမ္းမဲ့ ထင္ရာ စိုင္းလွ်င္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးက်ရန္သာ ရိွေတာ့သည္။ ဘ၀ကိုစည္းကမ္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာစြာ ျပဳမူေနထိုင္မွသာ သက္တမ္း ျပည့္ေနရေပလိမ့္မည္။
          သဘာ၀ကို ကံက စိုးမိုးသည္။ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို လက္မခံ၊ မယံုၾကည္သူတို႔သည္ လမ္းမွားသို႔လိုက္
သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘ၀ဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။ မိမိက တင္းမာရက္စက္ သည္ကို သူတစ္ပါးကဒဏ္ခံရသည္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ဆက္ဆံၾကရသူတို႔သည္ ကံမေကာင္းသည့္ အေလွ်ာက္ဆင္းရဲဒုကၡ ခံၾကရသည္။
          ကံစီမံရာကို မခံဘဲေန၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ကံကိုအာခံလွ်င္ ဒဏ္သင့္၍ ဒုကၡေရာက္ရံုမွ်သာရိွသည္။ ကံကို အံတုမည့္အစား ကံစီမံရာကို လိုက္ေလ်ာလ်က္ မိမိလိုရာေမွ်ာ္မွန္းရာသို ႔ေရာက္ေအာင္ေရဆန္ကူးရေပ လိမ့္မည္။ ကံစီမံရာ ခံရလ်က္ ဒုကၡေရာက္လွ်င္ ခါးစီး၍ခံရင္း မိမိ၌ရိွေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ၀ိရိယကို အသံုးျပဳကာ သည္ေကြ႔ကို သည္တက္ႏွင့္ေလွာ္၊ ဟိုေကြ႔မွာဟိုတက္ႏွင့္ေလွာ္  ဆိုသလို လုပ္တတ္ဖို႔လိုပါသည္။ ကံကိုထိပ္ တိုက္ခုခံလွ်င္ ရံႈးမည္သာျဖစ္သည္။ ကံစီမံရာကို အလိုက္သင့္လိုက္ခံၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းရန္လိုအပ္၏။ အရာရာတြင္ စည္းကမ္းမပ်က္ဖို႔ေတာ့ လိုေပလိမ့္မည္။

          ကိစၥအရပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာစည္းကမ္းတို႔ကို လိုက္နာ၍ ဥဏ္အား၊ ၀ိရိယ အားျဖင့္ ေရဆန္ေလွာ္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ေလွာ္္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရေပလိမ့္မည္။ လူ႔ဘ၀၌ ရုန္းကန္မႈ ျပဳျခင္းသည္ ကံ၏စီမံ ခ်က္ကိုလိမၼာစြာ ခုခံ၍ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
          လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သူတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာဖို႔လိုသည္။ ယင္းသည္ဘ၀
တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ယူျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ငယ္စဥ္ကတည္းက စည္းကမ္းတက်လုပ္ေဆာင္လွ်င္  ေက်ာင္း
သင္ခန္းစာမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာတတ္ေျမာက္၍ စာေမးပြဲေကာင္းစြာ ေအာင္ျမင္ေပမည္။ ထိုနည္းအတူပင္ ဘ၀
တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေရးကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေလ့က်င့္ရေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔နည္း။ ဗဟုသုတကိုရႏိုင္သမွ်ရေအာင္ စာအုပ္မ်ိဳးစံုကို ဖတ္ရေပမည္။ ဖတ္ၿပီးလွ်င္ သံုးသပ္ေ၀ဖန္ရေပမည္။ မိမိ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ထုတ္ႏုိိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ စာဖတ္ရံုဖတ္ၿပီး ပစ္ထားလိုက္လွ်င္ အက်ိဳးမရိွျဖစ္ေခ် မည္။ အက်ိဳးမရိွရံုမွ်မက ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြရႈပ္ေထြး၍ ဥာဏ္ေကာင္း၊ အၾကံေကာင္း မထြက္ဘဲ ပညာအစာမေၾကဘဲ ျဖစ္ေနေခ်မည္။

          အရာရာကို ေတြ႔ၾကံဳတိုင္း၊ ျမင္ေတြ႔တိုင္း မိမိ၏ပင္ကို ဥာဏ္ကိုအသံုးျပဳ၍ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈျပဳရ ေပမည္။ စာတစ္ပုဒ္ဖတ္ၿပီးတိုင္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ ျပဳသည့္အေလ့အက်င့္ကို ေမြးျမဴရန္လိုအပ္၏။ စာကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈျပဳရန္ဖတ္ရေပမည္။ သို႔မွသာ အဖိုးတန္ေသာအေတြးအျမင္မ်ား ေပၚထြက္ၿပီးလွ်င္ မွတ္သားသင့္ရာတို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္သားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
          အရာရာတြင္ အမွားအမွန္ အဆိုးအေကာင္းတို႔ကို ခြဲျခားတတ္ေသာ စြမ္းရည္သည္ ဘ၀အသိပညာ
ဆည္းပူးရရိွသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ အမွားအမွန္ အဆိုးအေကာင္းတို႔ကို ခြဲျခားသိျမင္တတ္မွ လမ္းမွန္ကိုေလွ်ာက္ႏိုင္မည္။ ဘ၀လမ္းမွန္ မေလွ်ာက္ဘဲ လမ္းလြဲလိုုက္မိလွ်င္ ခဏ၌ဟန္သလို ရိွခ်င္ရိွေနလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္တာ ရွည္မခံဘဲ   ဘ၀ဆံုးသည္အထိ ဒဏ္ခံရေခ်မည္။ မယံုမရိွၾကေစလိုေပ။ မိမိအေရွ႕တြင္ သာဓကေတြတစ္ပံုတ ပင္ ရိွသည္။ အမွန္တရားသည္ ေနာက္ဆံုး၌ စိုးမိုးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။အမွန္တရားဆံုးရႈံုးသြားရင္အမိုက္အေမွာင္တိုက္ႀကီးက်၍ ပ်က္စီးျခင္း သို႔ မလြဲဧကန္ ေရာက္မည္သာပင္။

          စနစ္တစ္ခုမွာ  စည္းကမ္းအေျခခံရိွမွသာ စနစ္ဟုေခၚထိုက္သည္။ စည္းကမ္းအေျခမခံေသာ စနစ္ဟူ၍ မရိွစေကာင္း။စနစ္ မဟုတ္ေခ်။ စည္းကမ္းရိွမွသာ ေဆာင္သင့္ရာေဆာင္၊ ေရွာင္သင့္ရာ ေရွာင္ျဖစ္ေပမည္။
          စည္းကမ္းကိုပို၍ ဩဇာရိွေစရန္  ဥပေဒျပဌာန္းသည္။ စည္းကမ္းကိုခ်ည္းဆိုလွ်င္ ေပါ႔တန္မွာစိုးရတာ
ေၾကာင့္ အတည္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းမ်ားကို အစီအစဥ္ျပဳထားလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းဟုေခၚသည္။
စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းတို႔ိကုိ တရား၀င္ျပဌာန္းထားလွ်င္ စည္းကမ္းသည္ဥပေဒ ျဖစ္သြားသည္။ စည္းကမ္းအခ်ိဳ႕မွာ ဥပေဒျပဳရန္မလိုေပ။ လူ႔က်င့္၀တ္အျဖစ္ရိွၿပီး ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကိုမူ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ၿပီးလွ်င္ လိုက္နာရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ မလိုက္နာဘဲ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လွ်င္ အျပစ္ဒဏ္ခတ္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းေသာ စည္းကမ္းတို႔၌ ဩဇာရိွသည္။ လိုက္နာရန္ညြန္ရံုမွ်ျဖင့္ ကိစၥမၿပီးေသး ေပ။ လိုက္နာရန္ ၾကပ္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

          ဥပေဒဟူေသာ နာမ္ပုဒ္တစ္ခုတြင္ တရားဟူေသာ နာမ၀ိေသသနပုဒ္ ထည့္ထားသည္။ ယင္းတရား ဟူေသာစကားလံုးႏွင့္တြဲ၍ တရားဥပေဒဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ တရား၀င္ တရားမွ်တစြာ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒဟု ဆိုရေပမည္။ တရားဥပေဒသည္ အခိုင္ခံံ့ဆံုး ဩဇာရိွေသာ ေကာင္းစြာျပဳက်င့္ရန္ ေပးထားေသာ လမ္းညြန္ျဖစ္ သည္။ သက္ဆိုင္သူလူအမ်ားကို ရိုေသစြာေစာင့္ထိန္းျပဳက်င့္ရေပလိမ့္မည္။
          ဥပေဒသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေလးအျမတ္ထားအံံ့ေသာ စည္းကမ္းျဖစ္ေလရာ၊ မည္သူကမွ ဆန္႔က်င္၍ မရႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးေသာလူအေပါင္းတို႔သည္ ဥပေဒေအာက္၌ သာရိွေနရမည္ဟု ဆို၏။ မည္သူမွ် ဥပေဒအထက္မွာ အေပၚစီးအေနျဖင့္မရိွေစရဟူေသာ အခ်က္သည္ထင္ရွားလွပါသည္။
          ယင္းသို႔ တရားဥပေဒတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို မတရားျပဳမႈ၊ ေသာင္းက်န္းမႈတို႔မွ ကာကြယ္ ေပးသည္လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးစသည့္ လူမႈေရးရာမွာသာမက ဘာသာေရး၌ ရဟန္းတို႔သည္ ၀ိနည္းဟူေသာ ဗုဒၵူဥပေဒေတာ္ႀကီး ရိွေလသည္။
                                                                                                         တက္တိုး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...