Friday, October 28, 2011

ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႀကီးႀကီးမားမား အလားအလာရွိေနတာလဲ


[By Save Irrawaddy ]

(Money Week မွ 21 Oct 2011 ရက္စဲြပါ Why Burma has Huge potential သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနကုိ အဂတိကင္းကင္းျဖင့္ သံုးသပ္ထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။
မႏွစ္ကႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ အမ်ားစုက စိတ္ပါဝင္စားျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါ။ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္ကုိလည္း အမ်ားစုက ႀကိဳတင္သိရွိထားၾကၿပီး ျဖစ္ေနသည္။
ႏုိင္ငံကုိ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ အရပ္ဝတ္လဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ တပ္မေတာ္ကသာ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆက္လက္ဖက္တြယ္ထားၿပီး အေျခခံ ဥပေဒကလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုကုိ တပ္မေတာ္အတြက္ တုိက္႐ုိက္သီးသန္႔ ဖယ္ထားေပးခဲ့သည္။ အဓိက အတုိက္အခံအမ်ားစုက ေရြးေကာက္ပဲြကုိ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္လည္း တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီက ၿပိဳင္ပဲြဝင္ အမတ္ေနရာ ၅ ပံု ၄ ပံုကုိ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မၾကာမီအတြင္း သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ အရာမ်ားရွိေနၿပီဟု ျမင္ရန္အတြက္ သင္သည္ အလြန္အ ေကာင္းျမင္လြန္းေသာသူ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ မေရရာေသာ အေျပာင္းအလဲ လကၡဏာမ်ား ထုိႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနၿပီ။ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အလြန္ ကဲြျပားျခားနားသြားမည့္ ႏုိင္ငံကုိပင္ ျမင္ေတြ႕ရဖုိ႔ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည္။

တပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ
ပထမဦးစြာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္သည္ ႐ႈိးျပ႐ုံသက္သက္မွ်သာ ဟူေသာအခ်က္ကုိ အျပည့္အဝ သိရွိလက္ခံရန္ အေရးႀကီးမွာ သည္ ၁၉၉၂ မွ စ၍ ႏုိင္ငံကုိ ဂုတ္စီးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစုိးရေဟာင္းထဲမွ ေသာ့ခ်က္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားထံတြင္ အာဏာဆက္လက္ေရာက္ရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲအျဖစ္မွ တရားဝင္အနားယူလုိက္ သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ စစ္ဖက္ရာထူးစြန္႔ခဲ့ေသာ အျခားတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သိန္းစိန္ထံ ႏုိင္ငံဂုတ္စီးရာထူးကုိ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လူျမင္ကြင္း ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ေနဆဲဆုိသည္မွာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသခ်ာသျဖင့္ ရွိသူမရွိပါ။
ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္ ဗုိလ္ေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္ဦးမည္။ ပုိမုိသေဘာကဲြလဲြခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္ကုိ သိသိသာသာ ခြင့္ျပဳ လာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစုိးရ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားကုိ ရယူထားၾကဆဲျဖစ္၍ က်န္အျခားသူမ်ားမွာလည္း အနားယူေသာ္ျငား အာဏာရွိေနၾက ဆဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သူတုိ႔ထဲမွ လူမ်ားက ယခုအခ်ိန္တြင္ မတူကဲြျပားေသာလမ္းေၾကာင္းကုိ ခဲြထြက္ၾကေတာ့မွာလား ဆုိသည္ကုိသာ ေမးစရာရွိသည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ျမစ္ဆံုတမံႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းေျပာင္းလဲသြားေအာင္ မည္သည့္အရာက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆုိသည္မွာ အလြန္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ဧရာဝတီျဖစ္ဖ်ားမွ ႀကီးမားလြန္းေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္တမံစီမံကိန္းကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အကုန္လံုး နီးပါးဝယ္ယူမည့္ အိမ္နီးျခင္း မဟာမိတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဝင္ေရာက္တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိျမစ္ဆံုတမံသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ေဒသခံျပည္သူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဇာတိေျမမွ ေမာင္းထုတ္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးႀကီးမားမား အျငင္းပြားစရာျဖစ္ ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ယခင္က ထုိကဲ့သုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း လံုးဝမရွိခဲ့ပါ။
သုိ႔ျဖစ္ရာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔အစုိးရလက္ထက္တြင္ အနည္းဆံုး ၂၀၁၅ အထိ စီမံကိန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ဟု ယခင္လက ႐ုတ္တရက္ ေၾကညာ လုိက္ေသာအခါ မ်ားစြာအံ့အားသင့္ကုန္ၾကေလသည္။ စီမံကိန္းသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵကုိ ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ျခင္းကုိ ပုိ၍ပင္ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအေတာအတြင္း အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိလည္း အစုိးရက လက္ကမ္းဆက္ဆံလာခဲ့သည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ အိမ္ျပန္လာမည္ဆုိပါက လက္ကမ္းႀကိဳ ဆုိမည္ဟုလည္း အစုိးရေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရး ျပစ္မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ ၂၀၀၀ ခန္႔အနက္မွ အခ်ိဳ႕ကုိလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးကာ (ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္၊ တုန္႔ေႏွးတုန္႔ေႏွးျဖင့္) လႊတ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

အေျပာင္းအလဲသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဘာမွမဆုိင္
သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က အေျပာင္းအလဲ လုပ္ျပေနတာလဲဟု ေမးစရာရွိသည္။ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစုိးရသည္ ၁၉၈၈မွ စ၍စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္က်င့္သံုးခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသူမ်ားက ဒီမုိကေရစီလမ္းညႊန္ေျမပံုဟူေသာ စကားကုိ ႏႈတ္ဖ်ားမခ် ေျပာဆုိလာေသာအခါ မည္သူကမွ မယံုၾကည္ၾက ေတာ့ေပ။ မဲပံုးမ်ားမွ တစ္ဆင့္သြားမည့္ ေနာက္ခရီးစဥ္သည္ ဘာေၾကာင့္ ထုိမွ်အေရးႀကီးေနရပါသလဲ။
အဓိကေသာ့ခ်က္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႐ုတ္တရက္ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူမ်ား ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥမွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။ အကယ္၍ ယခုအခင္းအက်င္းပံုစံမ်ဳိးသည္ အမွန္တကယ္ စံျပဳဖြယ္ထူးျခားေနသည္ ဆုိပါက ပတ္သက္ ေနေသာ အေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္ရွိႏုိင္သည္။

ပထမတစ္ခ်က္မွာ ထိပ္ပုိင္း ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ ကာလၾကာရွည္အာဏာရခဲ့သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ မ်ားျပားလြန္းေသာ ဓနဥစၥာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလက္ဝါးႀကီးအုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ရရွိထားၾကသည္။ အကယ္၍ ဤေနရာတြင္ သင္ကုိယ္တုိင္ ပါးနပ္လြန္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနပါက နန္းေမြခံမ်ားကုိ အာဏာ စတင္လဲႊေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ဥစၥာမ်ားႏွင့္ ၾသဇာအာဏာကုိ မည္သုိ႔ထိန္းထားႏုိင္ မည္ဆုိသည္ကုိသာ စတင္စဥ္းစားေပလိမ့္မည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားသည္ ေက်ာက္သားျဖင့္ ထုထားသူမ်ား မဟုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အလြန္ရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္ မ်ားကုိပင္ ဒီေန႔ဘယ္သူ႔ကုိ ႏွိပ္စက္ရမလဲဟု ႀကံဳးဝါးေနေသာ ဂ်ိန္းစဘြန္း ဗီလိန္ဂုိဏ္သားမ်ားႏွင့္ တူသည္ဟု စဥ္းစားပါက မွားယြင္းသြားပါလိမ့္မည္။
ထိပ္ပိုင္းအာဏာပိုင္မ်ာ]းအနက္ အခ်ဳိ႕က အလံုးစံုထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်င္ၾကသလုိ အခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးက႑ကုိ သီးျခားခဲြ၍ စဥ္းစားၾကသည္။ ပထမအုပ္စုက ဆင္းရဲေသာ အထီးက်န္ႏုိင္ငံတြင္ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာျဖင့္ ဗုိလ္လုပ္ရသည္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ ေနာက္အုပ္စုကမူ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လူရာဝင္၍ ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ိဳးကုိ ဦးေဆာင္လုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ အထက္ပါ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားလံုးအတူတကြ ျပဴထြက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊကဲ့သုိ႔ေသာ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္၊ သူတုိ႔မိသားစု၊ သူတုိ႔ အေပါင္းအပါမ်ားအား ပုိမုိကာကြယ္ုေပးႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္က်ဥ္းလာဖြယ္ ရွိေနသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအတြက္မူ စနစ္ေျပာင္းျခင္းကုိ ပဲ့ကိုင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိရီေဖာ္မာမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီကုိ စိတ္မကူးပဲ စီးပြားေရးကုိသာ ေျပာင္းရန္ႀကံရြယ္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စီးပြားေရးအျမင္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားက သံသယႀကီးလြန္းေသာ ေလွနံဓားထစ္သမားမ်ားကုိ အသာစီးရသြားမွာလား ဆုိသည္ကုိသာ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနသည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခ်ိန္တြင္ တိန္ေရွာက္ဖိန္ႏွင့္ ေမာ္ဝါဒီမ်ားအၾကား အားၿပိဳင္မႈမူရွိခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ပံုစံႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေနသည္။
လတ္တေလာ ေရတိုကာလမ်ိဳးတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိစၥကသာ ႏိုင္ငံကို ပဲ့ကိုင္ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းမွာ သဘာဝထံုးစံပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ စီးပြားဖက္ေရာင္းရင္းမ်ား ႏွစ္အုပ္စုလံုးလက္ထဲသို႔ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ကာ ထိုးထည့္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဤကိစၥသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မသက္ဆိုင္သလို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုလည္း လံုးဝမေတြ႕ျမင္ရပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရွ႕ေျပးအေျပာင္းအလဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီကို မျမင္ရပါ။ အမွန္စင္စစ္ သဘာဝထံုးစံအား ျဖင့္လည္း ထိုသို႔ ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။ ႏိုင္ငံ ခ်မ္းသာလာခ်ိန္၊ လူလတ္တန္းစားအလႊာ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွသာ ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြက္လာကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၊ အဓိက ပါဝင္သူမ်ား၏ အေတြးအေခၚ၊ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည့္အခ်က္ကို အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ျပသေနသည္။ ထိုအခ်ိန္သို႔ေရာက္လွ်င္ အေျပာင္းအလဲကို ျငင္းဆန္ခုခံေနျခင္းထက္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ်ာျခင္းက ပို၍ေကာင္းေၾကာင္း သေဘာေပါက္တတ္ၾကသည္။ ထိုအေနအထားထက္ကိုသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ေလ်ာ့သြားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပို၍အလုပ္ျဖစ္မည္
ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျပာင္းအလဲကို ေသခ်ာသည္ပာု ဆိုလိုျခင္းမပာုတ္ပါ။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစား ၾကည့္မႈမ်ား ရွိခဲ့ဘူးသည္။ (အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူစဥ္ကာလ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခန္႔က) ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ သိသိ သာသာ သေဘာကြဲလြဲခဲ့ေသာ သူ႔ကို သေဘာထားတင္းမာသူအုပ္စုမ်ားက အဆင္းဘီးတပ္ေပးလိုက္ၾကၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ ရာထူးမွခ်ကာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္မွာ ယခုတိုင္ပင္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္သည္ လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ခံမႈအင္အားကို မရခဲ့ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔၏လမ္းကို လိုက္သြားရႏိုင္သည္။
(ဤေနရာတြင္ သူ၏ ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းမ်ားေအာက္၌ ပို၍ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝလာၾကလိမ့္မည္ပာု သေဘာတင္းသူ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္းလွ်င္ ရႏိုင္သည္။) အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား Sanction ရုတ္သိမ္္းေပးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ လွ်င္မူ အဓိကေအာင္ပြဲကို ရသြားပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါ ပံုရိပ္မ်ိဳးကို ဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆံုတမံႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျပသရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ (ျမစ္ဆံုတမံသည္ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းသာျဖစ္၍ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မပာုတ္ပါ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ တမံကိစၥသည္ အနာဂါတ္တြင္လည္း တရုတ္ႏွင့္ ေစ်းဆစ္ညႇိႏိႈင္းရန္ အသံုးဝင္ေသာ နည္းကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေနဦးမည္)
အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္ က်ရံွဳးသြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီတစ္ဦး ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေနရာ ရလာမည့္အခ်ိန္ကို ထပ္မံေစာင့္ဆိုင္းရဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္က သူ႔ေနရာကိုကာကြယ္ကာ သူကတိေပးထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အနည္းဆံုး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္လာေပလိမ့္မည္။


အခ်ိဳ႕ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျမာက္ကုိရီးယားလို ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူထားကာ ႏိုင္ငံတကာ အပယ္ခံအုပ္စုတြင္ ထည့္သြင္းထားၾကသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုနည္းလမ္း (သို႔) ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတိုင္းအတာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အနည္းငယ္မွ် ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေလ်ာ့လ်ဲ႕လ်ဲ ေစ်းကြက္အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေနေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ အလြန္ႀကီးမားလြန္းၿပီး တပ္မေတာ္ကသာ က႑မ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မမွ်တသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသာျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလြန္တရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ (ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျခားနားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိသည့္ ဝယ္လိုအား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္) မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅၀ သာရွိသည္။ အလြန္ မညီမွ်စြာ ခြဲျခားဆက္ဆံလြန္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုပာု သတ္မွတ္ၾကသည္။
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအရဆိုလွ်င္ အလြန္ဆင္းရဲလြန္းသည္ပာု ဆိုၾကေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီသည္ပင္ ေဒၚလာ ၁၆၀၀ ရွိသည္။ အနီးအနားက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီသည္ ေဒၚလာ ၃၁၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီ။

 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လုိအပ္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးရွိေနေသာႏိုင္ငံ
ထိုသုိ႔ ဆင္းရဲနိမ့္က်ေနေသာ္လည္း လွ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားစြာ ထိုႏိုင္ငံ၌ ရွိေနသည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ပ်ဳိျမစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တစ္ခုအတြက္ အစဥ္အလာ ကနဦး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ထုတ္လုပ္စရိတ္ သက္သာေရး အတြက္ ေစ်းေပါေသာ လုပ္သားမ်ား၊ လုပ္အားမ်ား ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ရွိကာ စာတတ္ေျမာက္သူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသည္။
သန္း ၆၀ ခန္႔ရွိေသာ လူဦးေရကလည္း အေတာ္အတန္ႀကီးေသာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ေဘာင္ဝင္ေနသည္။ ၾကြယ္ဝေသာ သယံဇာတမ်ားကလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အျမတ္ထုတ္၊ ေသြးစုတ္ခံေနရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ထိေရာက္တန္ဖိုးရွိစြာ အားျဖည့္မႈကို ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္သည္။
ပထဝီအေနအထားအရလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနရာေကာင္းေကာင္း ရထားသည္။ ထိုႏိုင္ငံသည္ ပို႔ကုန္ ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္ေရးက႑ကို တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးမည့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈ ပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိေနသည္။ အကယ္၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဆက္လက္ အခ်ိန္ဆြဲ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္တိုင္ေအာင္ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးခ်မ္းသာသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ႀကီးမားစြာ စီးဝင္ေနႏိုင္သည္။
အမွန္စင္စစ္ ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္ေလာင္းထည့္ၿပီးသားပင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ယခင္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ခန္႔ရွိရာမွ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလ်ံ သို႔ သံသယျဖစ္ဖြယ္ တိုးတက္သြားခဲ့သည္။ မွန္ပါသည္။ ဘီလီယံ အနည္းငယ္မွ ဘီလ်ံမ်ားစြာအထိ ကြာပာသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
သံသယျဖစ္ဖြယ္ပာု ဆိုရျခင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏိန္းမ်ား မွန္ကန္ေလ့ မရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပိုက္ဆံမ်ား ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ စီးဝင္လာသည္ကိုမူ သံသယမရွိလွပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဆင့္ပြားျပႆနာ မ်ားကို ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ အသံုုးျပဳေနေသာ တရားဝင္ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနေသာ ေစ်းကြက္ေငြလဲႏႈန္း ယခုႏွစ္အတြင္း ပာန္ခ်က္မညီ တန္ဘိုးတက္ မႈေၾကာင့္ လယ္ယာက႑ထြက္ ပို႔ကုန္အမ်ားစုမွာ ေစ်းကြက္တြင္ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ အလြန္ပင္ စရိတ္စက ႀကီးျမင့္ေနၿပီပာု သိရွိရသည္။
စိတ္မေကာင္းစရာအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးသိပ္မရွိေသာ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံကိန္းမ်ားထဲသို႔သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုက္ဆံအမ်ားစု စီးဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ ခရီးသြား တိုးရစ္ဇင္ က႑ ကဲ့သို႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားထဲသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ပိုက္ဆံမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မွန္ကန္ျခင္း၊ ထိေရာက္ျခင္း ရွိႏိုင္သလား  ဆိုသည္ကို အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ားက ျပသ သြားပါလိမ့္မည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္မူ အေကာင္းျမင္ခ်င္လာေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္အား မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲ ျဖစ္ေနကာ အေတာ္အတန္ၾကာၿပီ ပာူေသာ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသျဖင့္ တကယ့္အေျပာင္းအလဲအတြက္ အခြင့္အေရး ရွိလာၿပီပာု ဆိုရပါမည္။

ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဘဝမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္းမွာမူ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားစြာသိသာထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း အျခား အာရွစီးပြားေရး ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရဘူးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တစ္ေထရာထဲ တူညီေနေၾကာင္းကို ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထင္ပာပ္ျပသႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက အတုအေယာင္ ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ အေဝးက ပန္းတိုင္ကို အေသအခ်ာ စူးစိုက္ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနေလၿပီ။

Link http://www.moneyweek.com/news-and-charts/economics/asia/moneyweek-asia-is-burmas-economy-changing-14300

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...