Sunday, October 30, 2011

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား

စံပယ္ျဖဴ၊ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္(၅)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၆ မွ

ညီထက္ေအာင္
ေဒါက္တာေဂ်ဒီဘီေမလာ
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေမလာသည္ လန္ဒန္စီးပြြားေရးသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ လိုက္စက္စတာ တကၠသိုလ္တြင္ စာေပမ်ားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရိွ အိႏၱိယ ႏိုင္ငံတကာေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ရိွ ၾသစေတးလ် အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ သူေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး၏ သေဘာသဘာဝ၊ ၾသစေတးလ်အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ကမာၻ႔ဓနသာဟာယႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး၏ သေဘာသဘာဝ

        ကၽြန္ေတာ္တို႔ေန႔စဥ္ဘဝ ေျပာဆိုေနၾက စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိစၥကို ‘ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥဗ်’ ဟုေျပာဆိုလိုက္သည့္အခါ  ‘ႏိုင္ငံေရး’ ဟူသည္ မည္သို႔ေသာ အဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္ပါ သနည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ထဲတြင္ ‘မည္သို႔ေသာ လူ႔ေဘာင္ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသနည္း’ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ ၾကသည္။ ထို႔အတူပင္လူတို႔သည္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ကိစၥအဝ အဝေပၚဝယ္ ဒါကေတာ့ အႏုပညာကိစၥ၊ ဒါကေတာ့စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္တယ္၊ ဒါကေတာ့ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္တယ္၊ ဒါကေတာ့ ပညာေရးႏွင့္ အက်ံဳးဝင္တယ္၊ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥပဲ စသည္ျဖစ္ သူ႔အကန္႔နဲ႔သူ အဘယ္ေၾကာင့္စည္းျခားေျပာဆို တတ္ၾကသနည္း။
          “ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ မည္သို႔ေသာ အရာနည္း” ဟူေသာေမးခြန္းကို လူပိန္းေျဖ ေျဖၾကသည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ပါတီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ထိုအေျဖနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္လူရိုး လူေျဖာင့္တို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည့္ ညစ္ပတ္သည့္ ကစားနည္းတစ္ခု ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္ပါ ပါလာသည္။ အမွန္ေတာ့ ဤသို႔ အဓိပၸါယ္မေဆာင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသည္ ပါတီကိစၥ သက္သက္မွ် မဟုတ္ပါ။  အျခားျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ဤေဝါဟာရကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးတတ္ၾကပါ သည္။ လူတို႔သည္မၾကာခဏဆိုသလို ႏိုင္ငံေရး သေဘာသက္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ဥပမာဆိုလွ်င္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အထက္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ ရံုးတစ္ရံုးရိွ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာ သဘာဝတြင္ ပါဝင္ေနတတ္ၾကသည္။

          “ႏိုင္ငံေရးကိစၥ ဟူသည္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည္” ဟူေသာအေျဖသည္ အမ်ားစုက ေျဖတတ္ၾက ေသာေနာက္ထပ္ အေျဖတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤအေျဖက နီးစပ္သည့္အေျဖတစ္ခုဟု ဆိုခ်င္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္တိုင္း အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရာတိုင္း ႏိုင္ငံေရးုဟု ဆို၍ေတာ့ မရပါ။ အစိုးရစာတိုက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စာတိုက္စာေရးသည္ ႏို္င္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနသည္ဟူ၍ေတာ့ ေျပာ၍မရပါအဂၤလန္ ႏိုင္ငံတြင္ ‘ေတာမတ္ကြတ္ႏွင့္သား’ မီးရထားလီမိတတ္ကို အစိုးရ က လြဲေျပာင္းယူလိုက္သည့္အခါ ဤလီမိတတ္သည္ အစိုးရပိုင္ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ မီးရထားျဖင့္ ခရီး သြားလာၾကသည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု မည္သူမွ မေျပာၾကပါ။ စာတိုက္စာေရးေလးႏွင့္ မီးရထားလက္မွတ္ေရာင္းသူတို႔၏ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ သူတို႔၏တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနၾကျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၏ စရိတ္လကၡဏာမ်ား မပါဝင္ၾကပါ သို႔ေသာ္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ လွ်င္ေတာ့ အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။

သေဘာထားကြဲလြဲမႈ

          ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတစ္ရပ္၏ အတြင္းသေဘာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ယင္းအေျခအေနသည္ ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေနသလို သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ကြဲလြဲေစေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ႏို္င္ငံေရးအေျခအေနမ်ားဟူသည္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမွ စတင္ေပၚေပါက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အထင္အရွားရိွလာသည့္ႏို္င္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ျပရလွ်င္ ရာထူးလက္ရိွႏွင့္ ရာထူးလက္မဲ့ ေထာက္ခံသူႏွင့္ကန္႔ကြက္သူ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ အမ်ားစုႏွင့္ အနည္းစု စသည့္ျဖင့္ အုပ္စု ႏွစ္စုၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို ျပသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မူဝါဒ

          ႏိုင္ငံေရးသည္ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည္ မူဝါဒဆိုသည္မွာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ လုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါ ထုိေတာင္းဆိုမႈကို လုိက္ေလ်ာ၍ အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုေသာဆႏၵ သို႔တည္း မဟုတ္၊ ထိုေတာင္းဆိုမႈကို ဆန္႔က်င္လိုသည့္ ဆႏၵဟူသည့္ လမ္းႏွစ္လမ္းအနက္ တစ္လမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒဆိုရာ၌ ပါတီတစ္ခု၏ မူုဝါဒလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးုအဖြဲ႔၏ မူဝါဒလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈ မူဝါဒလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ အုပ္စုငယ္တစ္ခု၏ မူဝါဒလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အနိမ့္ဆံုးဆိုရလွ်င္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မူဝါဒလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္အဝန္း သက္ဆိုင္ သည့္ကိစၥမွ မူဝါဒဟုုေျပာ၍မရ။ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းေလးတစ္ခုကို အေျပာင္းအလဲလုပ္လုိေသာ ဆႏၵသည္ပင္မူဝါဒဟု ဆိုရမည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ

          ႏိုင္ငံေရးသည္ ပဋိပကၡပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ (သို႔) ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳဖိုိ႔ ေထာက္ခံဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေရးဟုဆိုတိုင္းသေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟုေတာ့မဆိုလိုပါ။ သေဘာတူညီမႈေတြရိွ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိပကၡသည္ ႏိုင္ငံေရး၏ႏွလံုးသည္းပြတ္တြင္ ကိန္းေအာင္းေန သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုေတာ့လက္ခံထားရမည္။ တစ္ေလာကလံုးကတစ္သေဘာတည္းသာ ရိွေနမည္ ဆိုလွ်င္ ဤကမာၻေလာကတြင္ ႏိုင္ငံေရးသည္ေနရာ ထိုင္ခင္းရလိမ့္မည္။ မဟုတ္ပါ။
          ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ ရိုးရိုးေလးၾကည့္လိုက္ရံုမွ်ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡကို ဘြင္းဘြင္းႀကီး ျမင္ရသည္။ ကမာၻႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚရိွ ဆလိုက္မီးေတြေအာက္္ ဇာတ္ၾကမ္းတိုက္ဖို႔ ပဋိပကၡေတြ တန္းစီေစာင့္ေနသည္ကို အထင္အရွားျမင္ေနရသည္။ အခ်ဳပ္အျခာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေျပးအလႊားေျခခ်င္းလိမ့္ေနၾကသည္မွာ မၾကည့္ခ်င္လွ်င္ အဆံုး။ သို႔ရာတြင္ပဋိပကၡကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလ်ာ့ပါးသြားေစဖို႔ ေရွးအစဥ္အလာကတည္းက အသံုးျပဳေသာ သံတမန္နည္းလမ္းေတြရိွသည္။ ပဋိပကၡမွတဆင့္ ေပါက္ကြဲထြက္လာေသာ နိုင္ငံေရးကို သက္ဆိုင္သူ အားလံုး ထိခိုက္ခံရမႈ အနည္းငယ္ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ အားလံုးက လက္ခံထားသည့္ သံတမန္က်င့္ဝတ္ေတြ ႏွင့္ ေျဖရွင္းၾကရသည္။

          ပဋိပကၡကိုျပေနသည့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတစ္ရပ္ကို ျပပါဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလသည္ အရွင္းအ လင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အေျခအတင္ျငင္းခုံမႈေတြ၊ စကားစစ္ထိုးမႈေတြက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ပါတီေတြ အေနျဖင့္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ပံုေအာသံုးစြဲသည့္ ေငြပမာဏက မယံုႏိုင္ စရာ။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အပုပ္ခ်တာေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ငယ္က်ိဳးငယ္နာေဖာ္မႈေတြက မၾကားဝံံ့မနာသာ။ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔သည္ ပဋိပကၡ၏ အတိုင္းအဆ၊ နိုင္ငံေရးုခံစားမႈ၏ ျပင္းအားတို႔ကိုျပသေနသည္။
          ထိုမွ်မကေသးပါ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈ ၾကမ္းတမ္းခတ္ထန္မႈ ျပရုပ္သည္ စစ္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ သံခင္းတံမန္ခင္းမ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ေစ့စပ္၍မရေလာက္ေအာင္ကြဲျပားေနၾကၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈသည္သာ နည္းလမ္းျဖစ္လာတတ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၏ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္  အဆိုသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အင္ပါယာတစ္ခုအတြင္းမွသာ ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္။ ေနရာတကာတြင္ ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ စစ္သည္ႏိုင္ငံေရး၏ အႏိၱမ သ႑ာန္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

လူုမႈဝန္းက်င္ ပဋိပကၡ (သို႔မဟုတ္) လူမႈဝန္းက်င္ ႏို္င္ငံေရး

        ႏိုင္ငံေရးသည္ အၿမဲတေစ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရး ဟူသည္ကို တိိတိက်က် အဓိပၸါယ္ေဖာ္ယူရန္လည္း ခက္လွပါသည္။ ကုမၸဏီသို႔မဟုတ္ ရံုးတစ္ရံုး၏ ‘ ဘုတ္ အဖြဲ႔’အစည္းအေဝးခန္းမထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးရိွသည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး ရိွသည္။ ဌာနဆိုင္ရာအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးရိွသည္။ အဆံုုးအစြန္ဆံုးေျပာရလွ်င္ ေခြးခ်စ္သူမ်ား အစည္းအရံုး ႏွစ္စဥ္ညီလာခံမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးက ရိွေနသည္။အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီ ဆိုလွ်င္ ‘အားလံုးေကာင္းပါတယ္ ခင္ဗ်ား’ ဟုဆိုကာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ဖတ္ျပရံုသက္သက္၊ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ဖုိ႔ အစည္းအေဝးကို ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းရုံသက္သက္စသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတုိ႔ထက္မကပါ။ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

မူဝါဒမ်ားအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ၊ အက်ဳိးစီးပြားေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ကိုယ္စလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အျမင္မတူညီမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါရိွပါလိမ့္မည္။ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မရိွဘဲ အစည္းအေဝးတတ္ေရာက္သူအခ်င္းခ်င္းလည္း ကၽြမ္းကၽြမ္းဝင္ဝင္ သိေနၾကသည္ဆိုလွ်င္ ဤသုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က တင္ျပလာသည့္ မူဝါဒအေပၚ ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်းေမးျမန္းရုံသာရိွသည္။ သို႔ေသာ္ အစည္းအေဝးတတ္ေရာက္လာသူတို႔အေနႏွင့္ လက္
ရိွလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္မရိွ ျဖစ္ေနသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒ မ်ားအေပၚျဖစ္ေစ၊ မူဝါဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္းအေပၚျဖစ္ေစ၊ သေဘာကြဲလြဲလာ သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ျပင္ပမွ ေဝဖန္ထို္းႏွက္ခံရသည့္အခါမ်ိဳးမ်ားတြင္ ႏို္င္ငံေရး၏ အေျခခံလကၡဏာရပ္သည္ သိသာေပၚလြင္လာပါသည္။  ဤသို႔ျဖစ္လာသည့္အခါ ေမးခြန္းေတြ ပိုထုတ္ၾကမည္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ပိုမ်ားလာမည္။ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကမည္။ ဂိုဏ္းဂဏကြဲေလးေတြ ေပၚထြက္လာၾကမည္။ ထိုဂိုဏ္းခြဲဂဏခြဲေလးမ်ားသည္ ခဏခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္သည္မ်ား ရိွသလို ေရရွည္တည့္တံ့မႈမ်ိဳးလည္းရိွတတ္သည္။ 

          ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ သိပ္တည္ၿငိမ္ေနသည့္အခါ ဘာမွမျဖစ္သလုိိ နာရီ စည္းဝါးမွန္မွန္ တီးမုတ္ေနေသာ သံစံုတီးဝိုင္းတစ္ခု၏ သာယာၿငိမ့္ေညာင္းသည့္ ဂီတသံလို အသြင္ေဆာင္ေနတတ္သည္။ ပဋိပကၡေလးမ်ားရိွခဲ့လွ်င္ေတာင္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ သတိမထားမိလိုက္ဘဲ တစ္မု ဟုတ္ခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္သည္မ်ိဳးရိွသည္။ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို  အခက္အခဲ ဘာမွသိ္ပ္မရွိလွဘဲ သက္တမ္းကုန္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးသည္ရိွၿမဲ၊ ရိွေနသည္။
          နိုင္ငံေရးသည္ မူဝါဒေၾကာင့္၊သေဘာထားကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ စသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ားျဖစ္ထြန္းမႈ ေအာက္တြင္ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ရိွသည္။ ‘ ကြဲျပားျခား နားမႈ’(Diversity) ျဖစ္သည္။  

ကြဲျပားျခားနားမႈ
          ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရျခင္းမွာ အသြင္သ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အၿမဲတေစတည္ရိွေနတတ္ေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ အေျခအေနမတူညီမႈ၊ အဆင့္အတန္းမတူုညီမႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္မတူညီမႈ သေဘာထားမတူညီမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ မတူညီမႈ စသည့္အေျခခံမတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္း ေၾကာင့္ ႏို္င္ငံေရးသည္ ရိွေနသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရိွေနသေရြ႕ ႏုိင္ငံေရးသည္ ရိွေနသည္။ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုအတြင္း လူအခ်င္းခ်င္းလူမႈ အဆင့္အတန္း မတူညီမႈကပင္ ႏိုင္ငံေရးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
          လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ ဥပေဒ၊ စနစ္ေတြ၊ လူမႈလံုၿခံဳေရးစနစ္ေတြ ေအာက္တြင္ သူသူငါငါ အတူတကြ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾကသည္ကား မွန္၏။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လက္သီး လက္ေမာင္း တန္း၍ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မေနသည္ကား မွန္၏။ ဤသို႔ အေျခခံက်သည့္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈေတြ ရွိေန သည္တိုင္လူတစ္္ဦး ႏွင့္တစ္ဦးၾကားတြင္ ကြဲလြဲမႈေတြမွာ မ်ားေျမာင္လွသည့္ အတြက္အရာရာတိုင္းအား တသေဘာတည္းရိွၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ အလြန္မိုက္မဲရာ က်ပါလိမ့္မည္။ လူတို႔သည္၎တို႔၏ ဘဝအေျခအေနမ်ား ကြာျခားၾကသည္သာမက အျမင္ခ်င္းကလည္း မတူၾက သူတို႔၏ ဘဝအေျခအေနေတြ တိုးတတ္လာဖို႔ အေျပာင္းအလဲ လုပ္လိုၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ မူဝါဒေတြကို အျခားလူေတြ လက္ခံလာ ေအာင္လုပ္လိုၾကသည္။

          လူဖြဲ႔စည္းတစ္ခုရိွလူအခ်င္းခ်င္းၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈသည္ အာရံုေၾကာစနစ္တစ္ခုလို အလိုအ ေလ်ာက္တုန္႔ျပန္တတ္ေသာ သေဘာကုိပင္ ႏိုင္ငံေရးဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ပူေသာအရာဝတၳဳတစ္ခုကို အမႈမဲ႔ အမွတ္မဲ႔သြားထိမိသည့္အခါ လက္ကို အလုိအေလ်ာက္ျပန္ ရုန္းမိသလိုမ်ိဳး လူအခ်င္းခ်င္း ကြဲျပား ျခားနားမႈေၾကာင့္ ‘အလိုအေလွ်ာက္တုန္႔ျပန္တတ္ျခင္း’ သေဘာကပင္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။ သမိုင္းအဆက္ဆက္ကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္မရိွခဲ့ အနာဂတ္တြင္လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားသည္ စီးပြားဥစၥာေတြ ဘယ္ေလာက္ တတ္တတ္ တကမာၻလံုးက ဘာသာတစ္ခုတည္းကိုပင္ ကိုးကြယ္ ကိုးကြယ္ တစ္ကမာၻလံုးကို တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းက အစိုးရေစဦးေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူသားတို႔၏ အလုိရမၼက္သည္ ျပည့္သည္မရိိွ အယူအဆတစ္ခုအေပၚ ျငင္းၾက၊ ခုုန္ၾကသည့္ အာသာသည္
ကုန္ခန္းသည္မရိွ ‘ ေကာင္းသည္ထက္ ပိုေကာင္းေရး’ ေစ့ေဆာ္စိတ္သည္ ထာဝရ ႏိုးၾကားေနသည္ ဆိုသည့္ လူ႔သေဘာ လူ႔သဘာဝမ်ားရိွေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

စီးပြားေရးကြာဟခ်က္
        လူမႈအေျခခံကြာျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကြာျခားခ်က္သည္ သိသာထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။ “လူသည္အၿမဲတေစ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ရွင္သန္ေနၾကသည္။” ဟူသည့္ ေဘာဂေဗဒ ယူဆခ်က္တြင္ “လူသည္ သူလိုခ်င္ေသာ အားလံုးမရႏိုင္” ဟု အဓိပၸါယ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သူတို႔လိုအပ္သည္ထက္(သို႔) အျခားေသာသူမ်ားထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ေနၾကသည္။  ကုန္စည္ ထုတ္လုပ္မႈ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကေသာသူမ်ား အေနျဖင့္ ရာထူး အဆင့္ အတန္း ကြဲျပားၾကသည့္ အေလ်ာက္ ဝင္ေငြခ်င္း၊ လစာခ်င္းလည္း ကြာဟမႈ ရိွၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စုအၾကား အခြင့္အေရးကြာျခားခ်က္မ်ားလည္းရိွလာၾကသည္။ ထို႔အတူ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ၾကားတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ပိုင္ဆိုင္ပံုခ်င္း၊ မတူရကား မညီမွ်ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေတြ ရိွလာၾကသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ တင္းမာသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္လာေစသည္။ 

          ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရိွ လူ႔ဖြဲ႔စည္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား ကာယအား၊ ဥာဏအား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးတို႔ ျခားနားၾကသျဖင့္ ဝင္ေငြခ်င္း ကြာဟေနၾကသည္။ ေယဘုယ်ဆိုလွ်င္ ဝင္ေငြကြာျခားခ်က္ေၾကာင့္ လူတို႔၏ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္ဆုိင္မႈခ်င္း မတူျဖစ္လာကာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းခ်င္း ကြာဟလာၾကသည္။ ဤတြင္မိမိ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝကို ရရိွဖို႔ရန္ ႏိုင္ငံေရးသည္ တစ္ႏြယ္ငင္း၊ တစ္စဥ္ပါ လာခဲ့ရသည္။
          ႏိုင္ငံေရးသည္ သူသေဘာသူ တစ္ကိုယ္ေရ တစ္ကာရ သီးသန္႔ ရပ္တည္ေနေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမ
ဟုတ္ဘဲ လူမႈေရးစီးပြားေရးတို႕ႏွင့္အတူ ေထြးေရာယွွက္တင္ေနေသာ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဤစာစုေရးသူ ပါေမာကၡ ဒီေဂ် ေမလာ တင္ျပသြားသလိုပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကလည္း ႏိုင္ငံေရးကို ဤသို႔ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 
          “ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လူ႔ေလာကတြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူ႔ကိစၥ ဟုဆိုရေပမည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔စားမႈ ေသာက္မႈ ေနမႈထိုင္မႈသြားလာမႈ အစုစုသည္ ႏိုင္ငံေရးပဲ ျဖစ္၏” 

          “ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးကို မဆင္မခ်င္ မေတြးမေတာမိေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အၿမဲတေစ ဆက္သြယ္ေန၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးကို ေရွာင္ရွားေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္၊ ရံုး၊  အလုပ္ရံုစသည္တို႔၌ ေပၚေပါက္လွ်က္ရိွ၏။ ဤဌာနမ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံေရး ကိုပင္ လုပ္ေနၾကရေပသည္။ အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ေတာင္သူလယ္ သမားသည္ အခေၾကးေငြ ဝမ္းစာအတြက္ အလုပ္လုပ္၏။ စာေရး စာခ်ီ အမႈထမ္းသည္လည္း လစာေငြ အတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ကုန္သည္ပြဲစား စသည္တို႔သည္လည္း အသီးသီးပင္ ဝင္ေငြရရန္ အလုပ္လုပ္ၾက ရ၏။ အခ်ဳပ္မွာစားေသာက္ေနထိုင္ေရးအတြက္ပင္ျဖစ္၏။ အလုပ္သမားမ်ားသည္  အခေၾကးေငြကို တိုးတတ္၍ ရၿပီးလွ်င္ စားသာေသာက္သာေသာ အေျခအေနကိုရလို၏။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လယ္ေျမေတြကို တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ေစ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိလို၏။ စာေရးစာခ်ီ အမႈထမ္းမ်ား သည္လည္း ရံုး၌ တကုတ္ကုတ္လုပ္ေနရသည္ထက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ရိွေသာ အေျခအေနကို ေရာက္လိုၾက၏။ ကုန္သည္ပြဲစားတို႔သည္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူတိုးခ်ဲ႕၍ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္လိုၾက၏။ ဤကဲ့သို႔ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ရယူလိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္၏။”

ဥပေဒ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ
          ကြဲျပားျခားနားမႈကိုျဖစ္ေစေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ဓေလ့ထံုးစံအရ အဆင့္အတန္းခြဲျခား သတ္မွတ္ခံရျခင္းမ်ားပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္သည္ႏွင့္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳ တို႔ၾကား အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ိဳး ရိွတတ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ၾကား အခြင့္အေရး မတူၾက။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးေတြ ရိွတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္၊ ရာထူး၊ ကြာရွင္းခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးစသည္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ အႏွိမ့္ခံရမႈေတြ ရွိသည္။ ထို႔အတူ လူအခ်င္းခ်င္း အသားေရာင္ခြဲျခားမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာခြဲျခားမႈေတြရိွသည္။ အသားေရာင္ေၾကာင့္၊ ဘာသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ အၾကဥ္ခံရတာမ်ိဳးေတြ ရိွသည္။ ေျမယာပိုင္ခြင့္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ သင္ၾကားခြင့္စသည္ျဖင့္  တားျမစ္ပိတ္ပင္ ခံထားရမႈေတြ ရိွသည္။ ဤသည္တို႔မွာ ဥပေဒႏွင့္ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း အခြင့္အေရးကြာဟျခင္းကို ျဖစ္ေပၚ ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစျခင္း အေၾကာင္းအရင္းအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ အစိုးရ မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံု။
          ဤအပိုင္းသည္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာလိုေသာ အပိုင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ပိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ပထမဆံုးအေန ျဖင့္ ‘ႏို္င္ငံေရး၏သေဘာသဘာဝ’သို႔မဟုတ္ ‘ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡေတြ အေၾကာင္း’ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယပိုင္းအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးပဋိပကၡ ကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ ‘လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ားအေၾကာင္း’ ျဖစ္သည္။ ယခု ‘ႏိုင္ငံ ေရး’ ႏွင့္ ‘ကြဲျပားျခားနားခ်က္’ တို႔ဆက္စပ္ေနမႈတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္ ပါဝင္ ပတ္သက္ပံုကို တင္ျပပါမည္။

          လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ မည္သို႔ေသာအစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ တစ္ရပ္၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားရိွလာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ သည္ စတင္လာ ေတာ့သည္။ လူတို႔သည္မိိမိတို႔၏ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားကို မိိမိတို႔ဘာသာေျဖရွင္းရန္ မစြမ္းသာသည့္အခါ အစိုးရ အားအသံုးခ်၍ ေျဖရွင္းေစျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဟုဆိုအပ္သည္။ ဤတြင္ အုပ္စုႏွစ္စုေပၚလာသည္။ အစိုးရကိုအသံုးခ်၍ေျဖရွင္းေစလိုေသာအုပ္စုႏွင့္ မေျဖရွင္းေစလိုေသာ အုပ္စု ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာမ်ားအေပၚဝယ္ ေစ့စပ္ညိႈ႕ႏိႈင္းမႈ သေဘာတူညီမႈတို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ ဆံုးခန္းတိုင္ အၿပီးျပည့္စံုေလ့မရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး သည္ မည္သည့္အခါမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ မဟုတ္ပါ။ လူမႈေရးအေျခအေနေတြ ေျပာင္းလဲလာေလေလ၊ အျမင္အေတြးေတြ ေျပာင္းလဲေလေလ ႏိုင္ငံေရးသည္လည္း ႀကီးထြားေလေလျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားရပ္မ်ား(Political-Forces) ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
          လူမႈေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚလာတိုင္း ေနရာတကာ တြင္ ဤကြာဟခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အစိုးရကိုအသံုးခ်ၾကသည္ကား မဟုတ္ပါ။ အစိုးရဟူသည္ ႏီုင္ငံေရး၏ ဆုလာဒ္၊ သမိုင္းအျမင္အရ ေျပာရလွ်င္ အတိတ္ႏိုင္ငံေရး၏ အေမြဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာအစိုးရ၊ အစိုးရ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးေျပာ၍မရပါ။ ႏုိင္ငံေရးသည္ အစိုးရ ဆိုေသာ အရာႏွင့္ဆက္သြယ္ေနသည္။ အစိုးရမရိွဘဲ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ရိွမည္မဟုတ္ဟုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သာဓကအျဖစ္ဆိုရလွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီ အား ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေမြးေန႔တြင္  ‘က်မ္းမာခ်မ္းသာေစေၾကာင္း’ တညီတညြတ္တည္း ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေထာ္ပသနာျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥဟု ဆို၍ကားမရပါ။

ႏိုင္ငံေရး၏ နရီ

 
          လူ႔ေဘာင္ေလာက လူမႈေရးကြာဟခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသားေရာင္၊ လူမ်ိဳး စသည္ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးကြာဟခ်က္မ်ားသည္ အၿမဲတေစ တည္ရိွၾကမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဤကြာျခားခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးယႏၱရားႀကီးကို ေရြ႔လ်ားေစမည့္ ေမာင္းႏွင္အား(driving force) အျဖစ္ဆက္ ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး၏ နရီ (tempo of politics) အေႏွးအျမန္ကို မည္သည့္အရာက ဆံုးျဖတ္ေပးမည္နည္း။ ကြာဟခ်က္ေတြရိွေနရံု၊ ကြဲျပားခ်က္ေတြရိွေနရံုမွ်ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး နရီကို ဆံုးျဖတ္မေပးႏိုင္ပါ။ လူမႈေရး ကြာဟခ်က္၊ ဝင္ေငြကြာဟခ်က္၊ အခြင့္အေရးကြာဟခ်က္ေတြကို မတရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားေတြအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရိွ လူေတြကသိလာျခင္း 
(the awereness of these by the persons concerned)ကိုယ္အခြင့္အေရးကို တို္က္ရိုက္ယူဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ (opportunities)ကိုဖန္တီးရယူႏိုင္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ရပ္သည္သာ ႏိုင္ငံေရးနရီ အေႏွးအျမန္ကို အဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

                                                                           ညီထက္ေအာင္

ရည္ညႊန္း
(၁) Politics and Diversity by J.D.B Miller
(၂)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မေမ့ႏိုင္ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား (ေမာင္ေက်ာ္ရင္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...