Monday, October 31, 2011

မိဘတို႔အတြက္ သားသမီးမ်ားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္နည္း ( နိဂံုးပိုင္း)ခေလးတိုင္းသည္ သူတို့ကိုခ်စ္ေၾကာင္းသိလ်က္ အလုပ္တြင္ေပ်ာ္ရြင္နိုင္ပါေစ။ သူတို႔ကို ခ်စ္ေအာင္အလုပ္အကို အပင္ပန္းခံ၍ လုပ္ျပေစရန္ မလိုအပ္ပါ။

မိဘအတြက္ အေကာင္းဆံုးစကား ၁၀-ခ်က္ (ေဆာင္ရန္)

          ခီ်းမြမ္းျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလက္နက္ကိရိယာတခု ျဖစ္သည္။ သင့္စကားမ်ားသည္ သင့္ရင္ေသြးကို လိမၼာထူးခြ်န္၊ လူရည္မြန္ျဖစ္ရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ညိႈးနြမ္းေျခာက္ကပ္၍ ေသပဲြ၀င္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ကူညီပါလိမ့္မည္။ ထို့ေၾကာင့္ ခေလးတို့သည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ မည္သည္တို့ကိုျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အားေပးေသာ၊ ပံ့ပိုးေသာ အျပဳသေဘာသတင္းစကားမ်ားကို အျမဲမျပတ္ေျပာၾကားဖို့ ၾကိုးပမ္းေနပါေလ။
သင္ေျပာသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို သတိရပါ။ ခေလးတို႔၏ ေကာင္းခ်က္က ေလးမ်ားကို အားျဖည့္ေပးလွ်င္ သူတို့က၎တို့အေပၚအေျခခံ၍ ၾကိုးစားပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သူတို့အမွားမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ ေအာင္ေျပာရင္း အခိ်န္ကုန္မည္စိုးလွ်င္ သူတို့ကို အေကာင္းဘက္သို့ လမ္းညြန္ေပးနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

(၁) ေတာ္လိုက္တာကြယ္ ေဖေဖ၊ ေမေမတို့က မင္းအတြက္သိပ္ဂုဏ္ယူပါတယ္။      

 ခေလးတို့စိတ္ခ်မ္းသာေရးနွင့္ သူတို့ဘ၀ ေအာင္ျမင္ေရးတို့အတြက္ လိုအပ္ေသာမိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈဖံြ့ျဖိုးေအာင္ အခါမလပ္အားေပးရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ သူတို့ကို သူတို့အေနျဖင့္ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း သူတို့သိရန္လိုအပ္သည္။ ခေလးတို့သည္ သူတို့ၾကိုးစားòပမႈသည့္အတြက္ ခီ်းမြမ္းခံရဖို့ လို အပ္ပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ သင္တို့ခေလးတို့ေကာင္းမႈတခု òပျပီးသည့္အခါတိုင္း အမိအရခီ်းမြမ္းလိုက္ပါ။ မည္သည့္အတြက္ခီ်းမြမ္း ေၾကာင္းသဲသဲကဲြကဲြ ေျပာျပပါ။ သင္က သူတို့အတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္းကိုသိပါေစ။ ဤနည္းသည္ သူတို့ကိုယ္သူတို့ အေလးအ ျမတ္ထားမႈရိွေအာင္ ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးနည္း တနည္း ျဖစ္ပါသည္။ ခေလးက မည္သည့္ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ခီ်းမြမ္း ခံရေၾကာင္းသိေသာအခါ သူမည္သည့္ေနရာတြင္ေတာ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။

(၂) မင္းအရမ္းစာနာတတ္တာဘဲ။          

က်မတို့အားလံုးသည္ အားေပးခံရသည့္အòပအမူကို ထပ္တလဲလဲòပလုပ္လိုၾကသည္။ သင့္ခေလးမ်ားသည္လည္း ဤသို့ပင္ျဖစ္မည္။ ထို့ေၾကာင့္ သင့္ခေလးတို့ကို သူတပါးအေပၚစာနာ ေထာက္ထားတတ္ေအာင္၊ ဂရု စိုက္တတ္ေအာင္ ပို်းေထာင္ေပးပါ။ မိမိကိုယ္ကို စံနမူနာျပ၍ ခေလးတို့ကိုအတုယူေစနိုင္သည့္အျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကလည္း သူတို့ကိုòပျပင္နိုင္ပါေသးသည္။ ထို့ေၾကာင့္ သင္ဂုဏ္ယူေလာက္ေသာအòပအမႈမို်းကို သူတို့òပမႈေသာအခါ သင္ကဂုဏ္ယူေၾကာင္း သူတို့ကိုအသိေပးပါ။ အသိေပးရာတြင္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း သဲကဲြေအာင္òပရပါမည္။ မင္းကသိပ္ သစၥာရိွတာပဲ ဟူေသာမွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခေလးကသူတို့ကို နွစ္သက္ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ေၾကာင္း ခံစားရရံုသာမကဘဲ အနာဂတ္အ ေျခအေနမ်ားတြင္လည္း ထိုအတိုင္းပင္òပမူမည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလဲြျဖစ္ပါသည္။


(၃) ဒါကိုေျဖရွင္းနိုင္တာ မင္းသိပ္ေတာ္တယ္။       

လူၾကီးမ်ားကဲ့သို့ပင္ ခေလးတို့သည္ သူတို့ေတာ္သည့္အလုပ္ေတြကို သူတို့လုပ္ ရလွ်င္သေဘာက်သည္။ သူတို့နွစ္ျခိုက္စြာလုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္လည္း သူတို့ေတာ္ရန္အခြင့္အလမ္းပိုသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ခေလးတို့၏ ဖန္တီးနိုင္စြမ္းနွင့္ စဥ္းစားေျဖရွင္းလုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းတို့ကို ခီ်းမြမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ယခုထက္ပို၍စြမ္း ေဆာင္နိုင္ရန္ အားေပးေနသကဲ့သို့ ျဖစ္ပါသည္။

(၄) ခ်စ္တယ္ (I love you)။        

သင့္ခေလးကို ေျပာနိုင္သည့္စကားမ်ားအနက္ ေဖာ္ျပပါေမတၱာစကားသည္ အေရးၾကီး ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ၎ကိုေခြ်ေခြ်တာတာသံုးရန္ မလိုပါ။ ပါးစပ္ကေျပာရံုနွင့္မျပီး လက္ေတြ့ျပရန္လိုသည္။

(၅) ဒီကိစၥနဲ့ပတ္သက္လို့ ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ။          

ဤသို့ေသာေမးခြန္းမို်းသည္ ခေလးကိုစကားေျပာရန္ အားေပးသည္။ ထိုသို့ေမးသည့္အခါ သူတို့အေတြးအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လမ္းစေပၚသြားျပီး ျဖစ္၏။

(၆) ငိုခ်င္လည္းငိုခ်လိုက္ပါ ကိစၥမရိွပါဘူး။  

ခေလးကို ခံစားရသည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသတတ္ေအာင္ သင္ေပးရန္အ ေရးၾကီးးပါသည္။ ရင္ထဲမွခံစားရသမွ်ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ေဖာ္မေျပာနိုင္သည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္၏။ ခေလးတို့၏ ပူေဆြးမႈ သို့မဟုတ္ ေၾကာက္ရံြ့မႈကိုရင္ဖြင့္ရန္ သင္ေပးျခင္းနွင့္ သူတို့၏စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သူတို့ရင္ဆိုင္နိုင္ျပီး အဆင္ေျပေျပခံစားòပမူနိုင္ ေအာင္ ကူညီရာေရာက္သည္။

(၇) မင္းအေကာင္းဆံုးၾကိုးစားခဲ့တာပဲ ဒါထက္ဘာကပိုအေရးၾကီးဦးမွာလဲ။    

ခေလးမ်ားသည္ အရာရာတြင္ ကမBာ့ခ်န္ပီယံၾကီး ျဖစ္ရန္ မလြယ္ေရးခ်မလြယ္ျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ သင့္ခေလးေတြကို သူတပါးနွင့္ယွဥ္òပိင္၍ ထိပ္ဆံုးသို့ေရာက္ေအာင္ အ ေကာင္းဆံုးၾကိုးစားျခင္းက ေရရွည္အကို်းေက်းဇူးကို ပိုမိုျဖစ္ထြန္းနိုင္ေၾကာင္း နားလည္ရန္သင္ၾကားေပးဖို့ အင္မတန္မွအေရးၾကီး ပါသည္။ ကမBာ့ခ်န္ပီယန္တစ္ဦးသည္ အေနွးနွင့္အျမန္ဆိုသကဲ့သို့ ခ်န္ပီယံေဟာင္းျဖစ္လာဦးမည္။ ထို့ေၾကာင့္ ေအာင္နိုင္ျခင္း သည္ ပဓာနမဟုတ္ပဲ။ ပါ၀င္ဆင္နဲႊျခင္းသည္ မဓာနျဖစ္သည္။

(၈) မွားလွ်င္လည္းပဲ ရပါတယ္။   

လူသားတိုင္းအမွားမကင္းပါ။ ထို့ေၾကာင့္ ခေလးတို့သည္အရံႈးကိုရင္ဆိုင္တတ္ရန္ သင္ယူ ရမည္။ သူတို့ကိုယ္တိုင္òပသည့္အမွားပင္ျဖစ္ေစ၊ သူတပါးအမွားျဖစ္ေစ၊ အမွားòပမိရံုနွင့္ ထိုသူသည္ လူဆိုးတစ္ဦးျဖစ္မသြား ေၾကာင္း ခေလးတို့နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ သူတို့အမွားòပမိလွ်င္ မိမိအမွားကို၀န္ခံေအာင္ သူမ်ားအမွားကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ တတ္ေအာင္ သင္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၉) ငါမွားသြားတယ္ ငါ့ကိုခြင့္လႊတ္ၾကပါ။   

မိမိကအမွားမကင္ေၾကာင္း၀န္ခံျခင္းသည္ ခေလးတို့ကလည္း အမွားòပလုပ္ခြင့္ရိွ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းကဲ့သို့ အေရးၾကီးသည္။ ကိုယ္òပမိေသာအမွားကို ကိုယ့္ကိုကိုယ္၀န္ခံလွ်င္ ခေလးတို့သည္လည္း သူတို့အမွား òပမိတိုင္း သူတို့အတုယူျပီး သူတို့၏အမွားမ်ားကို သူတို့၀န္ခံၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(၁၀) ဒါကိုမလုပ္ရဘူး သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္းဟုတ္ပါသလား။         

မိဘမ်ား၏တာ၀န္သည္ အင္မတန္မွ ၀န္ေလးပါ သည္။ သားသမီးမ်ား အမွားနွင့္ အမွန္ေ၀ဖန္သံုးသပ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးတတ္ဖို႔ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

 ေနာက္ဆံုးအပိုင္းပါဗ်ာ ... စာဖတ္သူအားလံုးကို  ေက်းဇူး ...

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...