Sunday, October 30, 2011

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား အခန္း (၇) ၊ အပိုင္း(၁)


နိုင္ငံသားတို႔ ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ အျမဲတေစ ပတ္သက္မႈရွိၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးဟု ယေန႔ေခတ္တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ နားလည္ထားေသာ အယူအဆသည္ ေရွးေခတ္က ေအသင္ျမိဳ႕ျပနိုင္ငံတြင္ ထြန္းကားခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ နိုင္ငံသား အမ်ားစု၏ ဆႏၵအရ ေရးဆြဲထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားတည္ရွိသည့္ သမတနိုင္ငံတစ္ခုတြင္  လူနည္းစုနွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ မတရားက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ိဳး ရွိနိုင္ပါသည္။ ေရွးဂရိလူမ်ိဳး မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကၽြန္မ်ားတြင္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမွ် မရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၆၀ ျပည့္ လြန္နွစ္မ်ားမတိုင္မီက အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လူျဖဴနိုင္ငံသားမ်ားအေန ျဖင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို ခံစားနိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို အေမရိကန္လူမည္းတို႔အား ခံစားခြင့္ မေပးခဲ့ၾကေခ်။
          ဒီမိုကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း မရွိေသာနိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံအေနနွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားကို ျပဠာန္းကာကြယ္သည္ ဆိုလွ်င္လည္း အံ့ၾသစရာမရွိပါ။ အၾကင္နာတရားနွင့္ ျပည့္စံုေသာ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ တစ္ပါးသည္ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားအား ဥပေဒအရ ျဖစ္ေသာ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ အရ ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္မႈ စသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံရပိုင္ခြင့္တို႔ကို သမတနိုင္ငံတစ္ခုထက္ ရက္ေရာစြာ ေပးအပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဘုရင္သည္ ျပည္သူတို႔အား မင္းမႈထမ္းတို႔၏ မတရားျပဳမႈတို႔မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေကာင္း ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ သကဲ့သို႔ တရားမမႈနွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတို႔၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾက သူတို႔အား တရားမွ်တ၍ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ တရားရံုးတို႔၌ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း အာမခံေကာင္း ခံနိုင္ေပလိမ့္မည္။ အိႏိၵယ ဧကရာဇ္ဘုရင္ အာေသာက (ဘီစီ ၂၇၃-၂၃၂) က “လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ ငါ၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သည္။ ဤေလာကရွိ အထူးထူးေသာ ခ်မ္းသာသုခတို႔ကို ငါကိုယ္တိုင္ လိုလားေတာင့္ တသည့္ အျပင္ ငါ၏ ရင္မွျဖစ္ေသာ သားရင္းသမီးရင္မ်ားကိုပါ ခံစားရရွိေစလိုသည့္နည္းတူ လူခပ္သိမ္းတို႔အား လည္း အလားတူခံစား ရရွိေစလိုသည္” ဟု ျမြက္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ အာေသာက မင္းၾကီးထံတြင္ ယေန႔ေခတ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ိဳး ရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ သူထားရွိခဲ့ေသာ မူ၀ါဒ၏ အက်ိဳးေၾကာင့္ သူ၏အစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ မဟုတ္လွ်င္ပင္ ထိုမွ်နီးပါး ေလးစားေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေပ သည္။ ဥပမာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာ အာေသာမ မင္းၾကီးသည္ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားစြာ ကြဲျပားေသာ အိႏိၵယနိုင္ငံတြင္ ဘာသာတစ္ခုနွင့္တစ္ခု အၾကားတြင္ ထားအပ္ေသာ ခႏၱိတရားကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ 

          သို႔ရာတြင္ ေခတ္သစ္ကမၻာ၌မူ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔သည္ မလႊဲမေသြ ဆက္စပ္ေန သည္ဟု ဆိုရမေလာက္ပင္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားအလိုက္နာဆံုး ျဖစ္ျပီး ကမၻာတစ္၀န္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလိုက္နာမႈ တိုးတက္ျပန္႔ပြားလာေစရန္လည္း အားတက္သေရာ ၾကီဳးပမ္းလွ်က္ ရွိသည္။ ဤအခ်က္ မွန္ကန္ရျခင္းမွာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရင္း သံုးခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
(၁)     နိုင္ငံသားတို႔ကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို နိုင္ငံ ေတာ္က ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံေတာ္၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏နိုင္ငံသားမ်ားက ျဖစ္ေစ၊ အာဏာသံုး၍ မတရား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ိဳးမွ တရားဥပေဒအေၾကာင္း အရ အကာကြယ္ ရရွိလိုၾကသည္။
(၂)     ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၈၆၁-၁၈၆၅ ျပည္တြင္းစစ္ ျပီးခ်ိန္မွစ၍ နိုင္ငံသားအယူအဆကို ခ်ဲ႕ထြင္ျပီးလွ်င္ ပိုမိုၾကီးမားျပီး အသြင္ကြဲျပားေသာ လူတန္းစားတို႔ကိုပါ နိုင္ငံ သာမ်ားအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္ေစခဲ့သည္။
(၃)     ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည့္ နိုင္ငံသားအယူအဆနွင့္အတူ လူခပ္သိမ္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ “လူသားဆန္မႈ နွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ” အယူအဆပါ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာသည္။ လူ ျဖစ္ရျခင္းဟူသည့္ ေကာင္းျမတ္ျခင္း သက္သက္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို ရရွိေစမည္ ဟုလည္း ဆိုလာၾကသည္။ ဤအယူအ ဆသည္။ လူ႔သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးနီးပါး နိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ မေတြ႔ခဲ့ရသည္ တိုးတက္ေသာ အယူအဆ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕လာမည့္အခန္းမ်ားတြင္ ေလ့လာၾကရေပလိမ့္မည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ အဘယ့္နည္း။
        လူ႔အခြင့္အေရးကို နည္းလမ္းနွစ္ခုအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္နိုင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ-
(၁)     လူတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳအရ အေရးၾကီးသည္ဟု သိျပီးျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို “စာရင္း ျပဳစုျခင္း” နွင့္
(၂)     အတြင္းစိတ္သႏၱာန္ကို ပိုမို ဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအပါအ၀င္ ေယဘုယ် အခြင့္အေရး တို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ “အယူအဆ” မ်ားကို အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္နိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

(၁)    လူ႔အခြင့္အေရးကို စာရင္းျပဳစုျခင္း
        သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး အပါအ၀င္ အျခားေသာအေျခခံအခြင့္အေရးတို႔အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ အစိုးရနွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျခင္းတို႔အေနျဖင့္ ဤအရာတို႔သည္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္အပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္လက္ခံထားသည္တို႔ကို စာရင္းျပဳစုၾက ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံဥပေဒပါ “အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း” ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “လူသားနွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း” အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သည့္ “အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား” စစ္ျပီးေခတ္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ တြင္ေတြ႔ရွိရေသာ “ျပည္သူတို႔၏ တာ၀န္နွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား” ၁၉၄၈ ခုနွစ္တြင္  ကမၻာ့ကုလသမဂၢက လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ေသာ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း” အမႈျပဳသည့္ အျခားနိုင္ငံတ ကာထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား နွင့္ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ စာရင္းျပဳစုျခင္း၏ အေရးပါမႈမွာ အဆိုပါစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္တို႔က အထူးေလး စားအပ္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
          လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ဆိုလွ်င္ နွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကို လူထုေရွ႕ေမွာက္တြင္ အခန္းအနား ျဖင့္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ရဲစခန္းမ်ားနွင့္ စစ္တန္းလ်ားမ်ား၏ ေနာက္ေဖးခန္းမ်ား ေျမတိုက္ ခန္းမ်ားကဲ့သို႔ မည္းေမွာင္       ၍ လူမျမင္ေသာ ေနရာဌာနမ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ န၀တ အပါအ၀င္ ရီဂ်င္းမ္ (regime) အေတာ္အမ်ားမ်ားသည္ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္ ေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအခ်က္ကို ၄င္းတို႔က တြင္တြင္ၾကီး ျငင္းဆိုေလ့ရွိျပီး နွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါက လူထုေရွ႕ေမွာက္ က်င္းပေလ့ရွိျပီး အေတာ္အတန္သိကၡာရွိခဲ့ေသာ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈသည္ ယခုအခါတြင္ ရွက္စရာေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေခ်ျပီ။ သို႔ရာတြင္ ရီဂ်င္းမ္ မ်ားစြာတို႔သည္ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကို ရွက္စရာဟု သေဘာထားရံုသက္သက္သည္ ဤလုပ္ရပ္ကို ရပ္တန္းက ရပ္ေစနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ နိွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကို လူျမင္ကြင္း၌ မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ခိုးေၾကာင္းခိုး၀ွက္ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ လူတိုင္းသည္ “နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ အယူအဆ” နွင့္ “နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ဆိုေသာအယူအဆ” တို႔ကို ေခတ္သစ္ကမၻာက တစ္ညီတညြတ္တည္း လက္ခံလာၾကျပီ ဆိုေသာ အခ်က္ ကို သိသာေစနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္ကို အျခားေသာ ထင္းရွားသည့္ လူ႔အခြင့္ အေရးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းပိုင္ခြင့္နွင့္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ စသည္တို႔နွင့္ တန္းတူလူ႔အခြင့္အေရး စာရင္းထဲတြင္ ထည့္သြင္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

          လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားစုက လက္ခံလာၾကျပီျဖစ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုမွာ လူသား အခ်င္းခ်င္း ကၽြန္ျပဳျခင္းကို တားျမစ္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ အမွတ္ ၁၃ တြင္ “ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ တရားသျဖင့္စြဲခ်က္တင္ စစ္ေဆး၍ ခ်မွတ္ခဲေသာ ျပစ္ဒဏ္ မ်ိဳးမွ လြဲ၍၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း ကၽြန္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစျခင္းမ်ိဳးကို အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာ ေနရာေဒသမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ” ဟု ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ၁၈၆၅ ခုနွစ္ မတိုင္မီကဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အာဖရိကအႏြယ္၀င္ အေမရိကန္လူမည္းမ်ားကို လူျဖဴတို႔က ကၽြန္ျပဳထားခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၆၁ -၁၈၆၅ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးအျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဘက္သားမ်ားက စစ္နိုင္ျပီးေနာက္မွသာ ၄င္းတို႔အား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကာညာစာတမ္းၾကီး၏ ပုဒ္မ ၄ တြင္လည္း “မည္သူမဆို ကၽြန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အခိုင္းအေစ အျဖစ္လည္းေကာင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိ ခံရျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရ။ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တည္ရွိေသာ ကၽြန္စနစ္နွင့္ ကၽြန္ေရာင္း၀ယ္မႈ အားလံုးကိုလည္း ခြင့္မျပဳ” ဟု ေရးသားထားေလသည္။ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသ ၊ ေတာင္အာရွေဒသနွင့္ အျခားေဒသမ်ား၏ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ကၽြန္စနစ္သည္ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းအႈ ကဲ့သို႔ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည့္တိုင္ လက္ရွိ ကမၻာလူသားတို႔အေနနွင့္ ကၽြန္စနစ္သည္ ခြင့္လႊတ္ဖြယ္ရာမရွိေသာ အကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ဟု ယူဆေနၾကေလျပီ။
          အစိုးရတို႔က အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကို စာရင္းျပဳစု၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အဆိုပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အား ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္မည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားက ကတိက၀တ္ ျပဳသည့္သေဘာ၊ သႏၷိဠာန္ ခ်မွတ္လိုက္ သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို ေစာင့္ထိန္း ကာကြယ္ပါမည္ ဟု အစိုးရတစ္ရပ္က နိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းနွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ေရးသား ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။

နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း
        အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ျပီးသကဲ့သို႔ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ နိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္သည္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကစ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာေဆာင္သည့္ နိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္နွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဠာန္း ထားေသာ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား (ျပင္သစ္နိုင္ငံ၏ “လူသားနွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း” နွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ “အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း” ပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ား) ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သႏၷိဠာန္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ လက္ေတြ႕အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ မျပန္႔နွံ႕ခဲ့ၾကေခ်။ ပထမကမၻာစစ္ၾကီး (၁၉၁၄-၁၉၁၈) အျပီးတြင္မူ ဌာေန တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ (စာခ်ဳပ္) ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ “ကေလးမ်ားအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ ၁၉၂၅” နွင့္ “ကၽြန္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၉၂၆” တိုု႔ ပါ၀င္ၾကသည္။
          ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး (၁၉၃၇-၁၉၄၅) အတြင္း ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ စစ္အတြင္း၌ နာဇီဂ်ာမနီနိုင္ငံနွင့္ စစ္၀ါဒီ ဂ်ပန္နိုင္ငံ တို႔ အပါအ၀င္ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ဆိုးရြားေသာ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နာဇီတို႔သည္ က်ဴးေက်ာ္ခံ ပိုလန္နိုင္ငံရွိ ေအာ့ဇ္၀စ္ရွ္ (Aushwitz) အက်ဥ္းစခန္း ကဲ့သို႔ေသာ ေသမင္းတမန္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေျခာက္သန္းေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ပစ္ ခဲ့သည္။ စစ္အျပီးတြင္ မဟာမိတ္နိုင္ငံမ်ားက ဂ်ာမန္နွင့္ ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား “လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သည္” ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ႏ်ဴရင္ဘတ္ စစ္ခံုရံုးနွင့္ တိုက်ိဳစစ္ခံုရံုးတို႔တြင္ ရံုးတင္စစ္ေဆး ခဲ့ၾကသည္။ ဤရံုးခံုမ်ာကို “စစ္နိုင္သူ၏ တရားမွ်တမႈ” ဟုဆိုကာ အၾကီးအက်ယ္ ရႈတ္ခ်ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း လူသားတို႔အေနနွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ လူမဆန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ရိုေသျခင္းသက္သက္သည္ လူသားဆန္မႈနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ အတန္းျမင့္မားမႈ တို႔ကို ရရွိေစမည့္ ခံစားခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း သိျမင္လာၾကသည္။ အဆိုး၀ါးဆံုး ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္မွာ နာဇီ ဂ်ာမနီနိုင္ငံေတာ္နွင့္ စစ္၀ါဒီ ဂ်ပန္နိုင္ငံတို႔သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ေသာ နိုင္ငံေတာ္တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ပတ္သက္ျခင္း မရွိဘဲ  နိုင္ငံေတာ္နွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးနိုင္စြမ္းရွိသည့္ နိုင္ငံတ ကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ိဳး လိုအပ္လာသည္။ “လူမ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္ သတ္ျဖတ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးေရး နွင့္ အျပစ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္” အား ၁၉၄၈ ခုနွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းကို ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ဆိုင္ရာ အုပ္စုတစ္ခုခု တို႔အား သီးသန္႔ရည္ရြယ္၍ သတ္ျဖတ္ေသာ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳးကို နာဇီ ဂ်ာမနီနို္င္ငံေတာ္ က ဂ်ဴး၊ ဂ်စ္ပစီ၊ ပိုလန္နွင့္ အျခား လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးေလသည္။ 

          ၂၀ ရာစုေနွာင္းပိုင္းကာလတြင္မူ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားအေနနွင့္ မ်ားျပားလွေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟု စုေပါင္းခ်ဳပ္ဆိုၾကသည့္ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအမ်ား အျပား ေပၚထြန္းလာၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အေရးအပါဆံုး ေၾကညာစာတမ္းၾကီးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မား ျပီး အခ်က္အလက္ျပည့္စံုလွသည္။ ဤေၾကညာစာတမ္းၾကီးအား လူသားတိုင္း နိုင္ငံသားတိုင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾက သည္။ ဤစာရင္းအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ အမ်ားတကာက ေလးစား လိုက္နာရန္ျဖစ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ကမၻာ့နိုင္ငံတိုင္းက ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျဖည့္ဆည္း အပ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေၾကညာစာတမ္းၾကီးတြင္ ေအာက္ပါရပိုင္ခြင့္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

(၁)     လူသားတိုင္းသည္ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ လိင္၊ လူမႈအဆင့္အတန္းတို႔နွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရဘဲ တူညီမွ်တေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစရမည္။
(၁)     အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ပိုင္ခြင့္၊ ကၽြန္ျပဳျခင္းနွင့္ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္ ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွား ပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္  အာမခံခ်က္ရွိေစရမည္။
(၃)     တရားဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးကိုရရွိျပီးလွ်င္ ဘက္လိုက္မႈကင္းမဲ့ ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ရရွိေစရမည္။
(၄)     ဥပေဒမဲ့စံုစမ္းရွာေဖြခံရျခင္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သူတပါး၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ မႈ ခံရျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ေစရမည္။
(၅)     လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ခြင့္နွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိေစရ မည္။
(၆)     သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံတစ္နုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ လြတ္လပ္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္  ရွိေစရမည္။
(၇)     လြတ္လပ္စြာအလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္နွွင့္ ညီမွ်ေသာအလုပ္တာ၀န္အတြက္ ညီမွ်ေသာလုပ္ခကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
(၈)     ရံဖန္ရံခါက်ေရာက္ေသာ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ခနွင့္ ခြင့္ယူျခင္းအပါအ၀င္ အားလပ္ပိုင္ခြင့္ အနားယူပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိေစရမည္။
(၉)     ပညာသင္ယူပိုင္ခြင့္
(၁၀)    သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျဖင့္ ေနထိုင္ပိုင္ခြင့္
          ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္ အနားယူပိုင္ခြင့္နွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျဖင့္ ေနထိုင္ပိုင္ခြင့္ စသည္တို႔အပါအ၀င္ အစဥ္အလာနွင့္ ပိုမိုဆက္ႏြယ္သည့္ “လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ ခြင့္” နွင့္ “နွိပ္စက္ၫွင္းပန္းခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္” စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ပါ၀င္လ်က္ရွိျခင္း ေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကာညာစာတမ္းၾကီးပါ ရပိုင္ခြင့္တိုင္းကို ကမၻာ့နိုင္ငံအားလံုးနွင့္ ျပည္သူအားလံုးတို႔အေနျဖင့္ လက္ငင္းရရွိနိုင္ၾကျပီဟု မဆိုလိုေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေၾကညာစာတမ္းၾကီးပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို “အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ျပီး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား” အျဖစ္ ယူဆ၍ ျပည္သူတို႔ ခံစားရရွိနိုင္ၾကေစရန္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးတို႔က မျဖစ္မေန ၾကီဳးပမ္းၾကရမည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္သင့္ပါ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ တတိယကမၻာနိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ ဆင္းရဲလြန္းလွသည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူတိုင္း အား ပညာသင္ေပးျခင္း၊ အနားယူခြင့္ရေစျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္မေပးနိုင္ၾကေခ်။ ဤအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ထိုနိုင္ငံတို႔မွ ျပည္သူမ်ားအေနနွင့္ အဆိုပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္ဆိုၾကရမည္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း အဓိပၸါယ္ မရွိနိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ နိုင္ငံတိုင္းအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ အနားယူခြင့္ရေရးနွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို လူသားတို႔ ၏ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ ယူဆကာ လူသားတိုင္းဤအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ရရွိခံစားနိုင္ၾကေစရန္အလို႔ငွာ ဖန္တီး ၾကိဳးပမ္းရမည္ဟု ဤေၾကညာစာတမ္းၾကီးက ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးရပိုင္ခြင့္မ်ား နီးနီး ကပ္ကပ္ဆက္စပ္ေနေသာ ဤကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ ဆင္းရဲေသာနိုင္ငံမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

          ၁၉၄၈ ခုနွစ္တြင္ ဤေၾကညာစာတမ္းကို အတည္ျပဳလိုက္ျပီးေနာက္တြင္မူ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ၾကီးမႈ ေဆာင္ရြက္၍ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခ့ဲေလသည္။ ယင္းတို႔အနက္ “အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နိုင္ငံသားနွင့္ နို္င္ငံေရးရပိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္၊ ၁၉၆၆” “အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နွင့္ ယဥ္ေက်းမႈရပိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္၊ ၁၉၆၆”၊ “လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား နွိမ္နွင္းတိုက္ဖ်က္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္၊ ၁၉၆၉” “အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား နွိမ္နွင္းတိိုက္ဖ်က္ေရးစာခ်ဳပ္၊ ၁၉၈၁” “နွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ နွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၍ လူမဆန္ေသာ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ အျပစ္ေပးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္စာခ်ဳပ္၊ ၁၉၈၇” နွင့္ “ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္၊ ၁၉၉၀” တို႔ပါ၀င္ၾကသည္။ ေနာင္လာလတံ့ေသာ ကုလသမဂၢ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ “သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး”ကို အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ “သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္”၊ “နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္” နွင့္ “ဌာနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္” ကိစၥတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလာဖြယ္ရွိသည္။ ယခုကဲ့သို႔ တင့္တယ္စံုလင္လွေသာ လူ႕အခြင့္အေရးစာရင္းသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းၾကီး၏ အေျခခံမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္အနုစိပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ ဟူ၍လည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။

          ကမၻာ့ကုလသမဂၢ“၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအျပင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က ေရးဆြဲျပဌာန္းထား ေသာ၊ သီးသန္႔လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္မ်ားလည္း ပါရွိေသးသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၁၉၅၃ ခုနွစ္တြင္ ဥေရာပ ေကာင္စီက ျပဌာန္းခဲ့ေသာ “လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ စာခ်ဳပ္” နွင့္ ၁၉၆၃ ခုနွစ္တြင္ အေမရိကတိုက္ရွိ နိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔အစည္းက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ “အေမရိကနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္” နွင့္ ၁၉၈၃ ခုနွစ္တြင္ အာဖရိကတိုက္ရွိ နိုင္ငံမ်ားကို စုေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ အာဖရိကညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ၾကီးက လက္ခံ အတည္ျပဳထားေသာ “အာဖရိကဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္” စသည္တို႔ ပါ၀င္ၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ကာလပိုင္းအထိ အာရွိတိုက္နွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ မည္သည့္နိုင္ငံမ်ား ကမွ သီးသန္႔လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္သည္။
          လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို စာရင္းျပဳစုျခင္းသည္ အထူးအေရးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤသို႔စာရင္းျပဳစုျပီး ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို အတည္ျပဳလိုက္သည္နွင့္ တစ္ျပဳိင္နက္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလုိက္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာနို္င္ငံတို႔က သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္ျပီးသည္ နွင့္ ဤစာခ်ဳပ္အတိုင္း ဤနိုင္ငံတို႔က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္အတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ သို႔မဟုတ္ “အေမရိကတိုက္ရွိနိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔အစည္း” တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိသည့္တိုင္၊ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံတို႔အေနနွင့္ ဤရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာ ကာကြယ္ပါမည္ ဟု “မူ” အားျဖင့္ ကတိက၀တ္ ျပဳလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားပါသည္။

          အျခားအေရးၾကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ အေနာက္တိုင္းနို္င္ငံမ်ားမဟုတ္သည့္ နိုင္ငံတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်း မႈနွင့္ နို္င္ငံတကာက လက္ခံထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားတို႔ သမမွ်တစြာ ေရာယွက္သြား ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အယူအဆသည္ အေနာက္နို္္င္ငံမ်ားတြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ဤအယူအဆသည္ အေနာက္နိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ျပည္သူမ်ားစြာတို႔အတြက္ တစိမ္းဆန္သည့္ သေဘာရွိပါသည္။ ဥပမာ အစၥလမ္ ဘာသာကိုကိုးကြယ္ၾကသည့္ နိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ နိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို နွိမ္နင္းတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ စာခ်ဳပ္” အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တြန္႔ဆုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေနာက္နိုင္ငံတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ က်ား-မ သာတူညီမွ် အယူအဆတို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္လႊမ္းမိုးထားသည္ဟု အဆိုပါနို္င္ငံမ်ားက ယံုၾကည္ယူဆၾက ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနွင့္ အေနာက္တိုင္းမွ အပျဖစ္ေသာ အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား အေၾကာင္းကို ေရွ႕လာမည့္အခန္းတြင္ ပိုမိုအေသးစိတ္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားအား အမ်ားစုကပိုမိုလက္ခံလာၾကျပီ ဆိုေသာ အခ်က္အား ေဖာ္ၫႊန္းနိုင္ေသာေၾကာင့္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ပတ္သက္လာ လွ်င္ စာရင္းျပဳစုျခင္း တစ္ခုတည္းအားျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ 

          စင္စစ္အားျဖင့္ မည့္သည့္ရပိုင္ခြင့္သည္ အေျခခံက်ေသာ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္ဟု အတိအက် သတ္မွတ္ နို္င္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဟူ၍ မရွိပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းနွင့္ ယခင္က ေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ အေမရိကန္နွင့္ ျပင္သစ္ ေၾကညာစာတမ္းတို႔၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈမွာ သက္ဆုိင္ရာနိုင္ငံမ်ားနွင့္ အစိုးရမ်ားက ဤေၾကညာစာတမ္းမ်ားအတိုင္း လိုနာက်င့္ၾကံၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ လူသားမ်ားနွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခခံ က်င့္၀တ္မ်ားကို ဤေၾကညာစာတမ္းမ်ားက ေပၚလြင္ထင္ဟပ္ ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စာရင္းျပဳ စုျခင္းကို ပဓါနထား၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳးထက္ သေဘာတရားအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္သင့္ ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...