Sunday, October 30, 2011

ခံုသမာဓိကိစၥအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ျပည္သူ႔ေခတ္၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၃၅)မွ

ဦးေက်ာ္ေဇယ်

တစ္ဦး-ကုန္သြယ္မႈ စာခ်ဳပ္ခ်ုပ္တဲ့ေနရာမွာ အျငင္းပြားစရာ ေပၚေပါက္ရင္ ခံုသမာဓိ ဥပေဒအရ နွစ္ဖက္ သေဘာ
တူတဲ့ ခံုသမာဓိလူႀကီးမ်ားေရွ႕မွာအဆံုးအျဖတ္ရယူၾကမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ပါဝင္ေလ့ရိွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီခံုသမာဓိဆိုတာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိအပ္စရာရိွရင္ ရွင္းျပေပးေစလုိပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္-ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာရင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူတဲ့ ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြပါဝင္တဲ့ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ရဲ႕ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို နာယူၾကရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပၾကတာ အက်ယ္အက်ယ္တရားရံုးကို မသြားခ်င္တာလည္းပါတယ္။ ျမန္ျမန္ထက္ထက္နဲ႔ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတာလည္းပါတယ္။

တစ္ဦး-သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာျပႆနာျဖစ္လာရင္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံပါမယ္လို႔ ပါရိွထားရင္ တရားရံုးမွာ တရားစြဲလို႔ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္သိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္-သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ဒီလိုပါရိွကာမွ်နဲ႔ တရားရံုးေတြမွာ တရားစြဲဆိုခြင့္မရိွေစရဘူးရယ္လို႔ေတာ့ ခံုသမာဓိ အက္ဥပေဒက ပိတ္ပင္ထားတာ မရိွပါဘူးကြယ့္။ ၿပီးေတာ့ ကုန္သြယ္မႈ ကိစၥတစ္ခုတည္းအေပၚ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ဖြ႔ဲ ႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူးကြယ္။ တျခားကိစၥရပ္ေတြ အတြက္လည္းဖြဲ႔ႏို္င္တယ္။

တစ္ဦး-ဥပမာျဖစ္ရပ္မ်ားရိွရင္ သိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္-ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိုေျပာျပပါ႔မယ္။ သထံုၿမိဳ႕ မွာေနတဲ့ ေဒၚတင္နဲ႔ ဦးထြန္းလြင္တို႔ေမာင္ႏွ မက သူတို႔ပိုင္ သထံုၿမိဳ႕မ အလယ္တန္္းလမ္း၊ တရုတ္တန္းရပ္ကြက္ရိွ ေျမကြက္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းကို ကာဒါရွရစ္ နဲ႔ လာလ္ရွာရစ္ဖ္ တို႔ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးကို အိမ္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ငွားရမ္းခ တစ္လ ၂၀က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ကတိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး  ငွားရမ္းခဲ့တယ္။ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ေျမေနရာကို (၁၀)ႏွစ္တိတိ ငွားရမ္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး (၁)ႏွစ္အတြက္ ငွားရမ္းခ ၂၄၀၀က်ပ္ကို ငွားရမ္းသူက ေပးေခ်ၾကတယ္ဆိုတာရယ္၊ တကယ္လို႔(၁၀)ႏွစ္အတြင္း ေျမရွင္အေနႏွင့္ ေျမ ကြက္ကို ေရာင္းခ်မယ္ဆိုလွ်င္ အျခားသူေတြေပးတဲ့ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းေျမငွားကိုပထမဦးစားေပးေရာင္းခ်မည္ဆို ရင္လည္း အျခားသူေတြေပးတဲ့ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေျမငွားက ေပးရင္ ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ပါတယ္။
          အဲဒီေနာက္မွာ ေဒၚတင္နဲ႔ဦးထြန္းလြင္တို႔ဟာေျမငွားေတြထံမွ ေငြကို အလီလီေခ်းယူခဲ့ၿပီး၊  အေျပအ ေက်ေပးဆပ္ျခင္းမရိွတဲ့အတြက္ ေျမငွားက ေျမရွင္အေပၚတရားမရံုးမွာ တရားတစ္ထံုးစြဲတယ္။
          ငွားရမ္းထားတဲ့ ေျမေနရာမွာ ေျမငွားေတြဟာ ငွားရမ္းခကိုေတာ့ မူလႏႈန္းအတုိင္းေပးၿပီး၊ ေျမေနရာကို ေတာ့ ပိုမိုသံုးစြဲေနတဲ့အတြက္ ငွားရမ္းခကို တိုးျမင့္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေျမရွင္ကလည္း ေျမငွားကို တရားတစ္ထံုးစြဲ တယ္။
          ဒီလိုအျငင္းပြားေနတဲ့ ကိစၥႏွင့္ ရံုးႏွစ္ရံုးမွာ စြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလိုက္နာၾကဖို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူခဲ့ၾကတာရိွတယ္။

တစ္ဦး-တရားရံုးမွာ အျငင္းပြားေနတဲ့ အခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္အမႈသည္ေတြနဲ႔ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီးသေဘာတူ အဆံုးအ ျဖတ္ ခံယူခြင့္ ရိွမရိွသိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္-၁၉၆၆ခုနစ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမႈစီရင္ထံုးမွာ ပါတဲ့အခ်က္ကို ေျပာျပပါ႔မယ္။
          မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ခရိုင္တရားမရံုးမွာ ၁၉၆၂ခုနစ္၊ တရာမေသးမႈ အမွတ္၃မွာမူရ္တီးဆိုသူက ကြယ္လြန္သူ အဘဒူလ္ကရင္မ္ရဲက က်န္ရစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမႊထိန္းစာ ထုတ္ေပးဖို႔ အေမႊဆက္ခံျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၁(က)အရ ေလၽွာက္တယ္။ မူရ္တီးရဲ႕ေလွ်ာက္လႊာကို ေဒၚမိဆိုသူကကန္႔ကြက္တဲ့အတြက္ တရားမႀကီး အမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးတယ္။
          ေဒၚမိရဲ႕ကြန္႔ကြက္လႊာမွာပါတာက အခင္းျဖစ္ပစၥည္းဟာ အဘဒူရ္ကရင္မ္ရဲ႕ပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ သူမရဲ႕ အစ္မေဒၚညိမ္းပိုင္တဲ့ ပစၥည္းျဖစ္တယ္။ ေဒၚညိမ္းေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ သူသာပိုင္တယ္လို႔ဆိုတယ္။
          ဒီအမႈသြားေနတုန္းမွာဘဲ အမႈသည္ေတြဟာ ခံုသမာဓိအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁အရ ဦးေက်ာ္ထြန္းဆိုသူကို ခံုလူႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး အျငင္းပြားတဲ့ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လြဲအပ္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ရံုးေတာ္ကို ေလွ်ာက္ထားၾက တာကို ရံုးေတာ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဦးေက်ာ္ထြန္းကို ခံုလူႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ဦးေက်ာ္ထြန္းကို ခန္႔အပ္တဲ့ အမိန္႔ျဖစ္တဲ့တရားမ ပံုစံ အမွတ္၁၂၁မွာ တရားလို၊ တရားခံတို႔က အထက္အမႈတြင္မိမိတို႔ သေဘာထားကြဲလြဲ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္စီရင္ဆံုးျဖတ္ေစျခင္းငွာ လႊဲအပ္ရန္သေဘာတူညီၾကသည္ျဖစ္၍ ၎အမႈ သည္တို႔သေဘာကြဲလြဲသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ လို႔ပါ ရိွတယ္။
          ဒါေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ထြန္းဟာသူ႔ကို ခံုလူႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တဲ့အတိုင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးသူ႔ ရဲ႕စီရင္ခ်က္ကို ရံုးေတာ္ကိုတင္သြင္းတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာတရားၿပိဳင္ဘက္ကို အသာေပးတာျဖစ္လို႔ တရားလိုဘက္က မေက်နပ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ အယူခံတတ္ေရာက္တယ္။
          အဲဒီအယူခံအမႈမွာ အဓိကစဥ္းစားတာက ခံုသမာဓိလူႀကီးခ်မွတ္တဲ့စီရင္ခ်က္ဟာ ခံုသမာဓိ အက္ဥပေဒ
ပုဒ္မ ၃၀မွာ အက်ံဳးဝင္၊ မဝင္ဆိုတဲ့ ျပႆနာဘဲျဖစ္တယ္။

တစ္ဦး- ပုဒ္မ ၃၀ က ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ ခင္ဗ်ား။

ကၽြႏ္ုပ္- ခံုသမာဓိအက္ဥပေဒပုဒ္မ၃၀(ဂ)မွာ ခံုလူႀကီးရဲ႕စီရင္ခ်က္ဟာ အျခားေသာအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ တည္ ၿမဲခိုင္မာမႈ မရိွရင္ စီရင္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုတယ္။

တစ္ဦး-ခံုသမာဓိရဲ႕စီရင္ခ်က္ဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနလို႔ပါလဲ ခင္ဗ်ား။

ကၽြႏ္ုပ္-အမႈက ကြယ္လြန္သူ အဘဒူရ္ကရင္မ္ ရဲ႕က်န္ရစ္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမြထိန္းစာ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အမႈျဖစ္တယ္ကြယ့္။ မူလတရားရံုး တရားသူႀကီးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ေကာက္ခ်က္ ၃မွာ ေလွ်ာက္ထားသူအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတိုင္း အေမြထိန္းစာရထိုက္သလားလို႔  ပါရိွတယ္။ အခင္းပစၥည္း ေတြကိုဘယ္သူအေမြဆက္ခံသင့္တယ္ ဆိုတဲ့ျပႆနာဟာ ဒီအမႈမွာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။
 ေလွ်ာက္ထားသူဟာ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အတိုင္း အေမြထိန္းစာ ရထိုက္တယ္၊ မရထုိက္ဘူးဆိုတာကိုသာ ဆံုး ျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ခံုသမာဓိ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁မွာခံုလူႀကီးကိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ လြဲေျပာင္းေပးႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ဟာ အမႈမွာ အမႈသည္ေတြ အျငင္းပြားေနတဲ့ ကိစၥရပ္ကိုသာ ဆိုလိုတယ္။ အမႈမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးမပါ ဘူးကြယ့္။ ခံုလူႀကီးခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ စီရင္ခ်က္ဟာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ခ်မွတ္တဲ့ အမိန္႔ျဖစ္တယ္လို႔ အယူခံ ရံုးက သံုးသပ္ခဲ့တယ္။

တစ္ဦး-တရားရံုးကို မေရာက္ေသးတဲ့ တရားရံုးျပင္ပ က ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရားရံုးမွာ တရားရံုးမွာ အယူခံတတ္ေရာက္ခြင့္ ရိွမရိွသိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္- ခံုသမာဓိအက္ဥပေဒအရ ခ်မွတ္တဲ့ အမိန္႔ေတြ အနက္ ဘယ္အမိန္႔ကို အယူခံဝင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ပုဒ္မ ၃၉ မွာ ျပဌာန္းထားတာရိွတယ္။
          အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ကို တရားရံုးျပင္ပမွာ ခုံသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရာမွာ ေဆာင္ ရြက္ရမယ့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းကို ၁၉၄၄ခုနစ္ ခံုသမာဓိအက္ဥပေဒ အခန္း(၂)မွာ ျပဌာန္းထားတယ္။ အဲဒီျပဌာန္း
ခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပုဒ္မ၃၁ (၁)မွာရိွတဲ့အတိုင္း တရားရံုးမွာ ပုဒ္မ၁၄ အရ တင္သြင္းရမွာျဖစ္တယ္။ တရားရံုးကသာ ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အစရိွတဲ့ ျပႆနာနဲ႔ ဆပ္လ်ဥ္းၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ပုဒ္မ (၂မွာ ျပဌာန္းပါရိွတယ္။ဒါ႔အျပင္ ခံုသမာဓိ လူႀကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ အေျခခံၿပီး တရားရံုးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္တစ္ရပ္ကို ရယူဖို႔ တရားတစ္ထံုး စြဲဆို ျခင္း မျပဳရဘူးလို႔လည္း ပုဒ္မ၃၂ မွာ တားျမစ္ထားတယ္။

တစ္ဦး- အဲဒီအခ်က္ကိုသိပ္မရွင္း သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္-အမႈတစ္မႈအေၾကာင္း ေျပာျပပါမယ္ ။ ေဒၚခင္ျမင့္ဆိုသူက သူနဲ႔ဦးလွျမင့္တို႔ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာ ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ေပါင္းသင္းလာခဲ့ရာ အခင္းျဖစ္ ေျမကြက္နဲ႔ အိမ္တစ္ေဆာင္ျဖစ္ ထြန္းခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပလို႔မိမိတို႔ရဲ႕ျပႆနာကို သမာဓိလူႀကီး ေတြကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေစခဲ့တယ္လို႔ဆိုတယ္။ သမာဓိလူႀကီးေတြက မိမိတို႔ကို လင္မယားအျဖစ္ ျပတ္စဲခြင့္ျပဳ ၿပီးတဲ့ေနာက္ အိမ္နဲ႔ေျမကို တစ္ဝက္စီယူၾကဖို႔ အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတယ္။
          မိမိတို႔ဟာ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အိမ္ကို တဝက္စီ ခြဲေဝၿပီးယူခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အဲဒီေနာက္ ဦးလွျမင့္ကို မိမိရရိွတဲ့ အိမ္ေအာက္ထပ္မွာ ေခတၱ ေနခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း အခုအခါ ဦးလွျမင့္ဟာ အိမ္ခန္းကဖယ္ရွားေပးဖို႔
ျငင္းဆန္ေနတဲ့အေၾကာင္း  ဒါေၾကာင့္အခ်င္းျဖစ္အိမ္နဲ႔ အိပ္ရာရဲ႕ လက္ယာဘက္တစ္ျခမ္းကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ျမြက္ဟ ေၾကျငာေပးေစဖို႔နဲ႔ ဦးလွျမင့္ကို အခြင့္အမိန္႔အရ ေနထိုင္သူအျဖစ္နဲ႔ ေျမညီထပ္မွ ဖယ္ရွားေပးဖို႔တရား တစ္ေဘာင္စြဲဆိုခဲ့တယ္။ ပုဒ္မ ၃၂မွာ တားျမစ္ထားတယ္ ဆိုတာက အဲဒီလိုမ်ိဳးစြဲခြင့္မရိွဘူးဆိုတဲ့ သေဘာေပပဲ။

တစ္ဦး-ဒါျဖစ္ရင္ ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အေဟာသည့္ကံ ျဖစ္မသြားဘူးလားခင္ဗ်ား။

ကၽြႏု္ပ္- လုပ္နည္းလုပ္ဟန္လြဲမွားေနတယ္တဲ့။ခုံသမာဓိလူႀကီးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးရင္ ၿပီးၿပီလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။
အဲဒါမွားယြင္းတယ္။ ခံုသမာဓိလူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးၿပီဆုိရင္ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပုဒ္မ ၃၁(၁)မွာ ပါရိွတဲ့ အတိုင္းတရားရံုးမွာ ပုဒ္မ၁၄ အရ တင္သြင္းရအံုးမွာျဖစ္တယ္။ တရားရံုးကသာ ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပႆနာနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းတာကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္တယ္။ ဒါကို ပုဒ္မ၃၁(၂)မွာ ျပဌာန္းထားတယ္။

တစ္ဦး-ဒီလိုတင္သြင္းရာမွာကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ရိွမရိွသိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္- ကာလစည္းကမ္း သတ္အက္ဥပေဒ ပထမဇယားစာပိုဒ္ ၁၇၈မွာ ေဖာ္ျပထားတာ က ရက္ေပါင္း၉၀ အတြင္းတင္သြင္းရမယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။
          အဲဒီလို ပုဒ္မ၁၄ အရ မတင္သြင္းပဲ ေနာက္မွ ခုံသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚအေျခခံၿပီးတရား
ရံုးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္တစ္ရပ္ရပ္ ရယူဖို႔ တရားတစ္ထံုး စြဲဆိုျခင္းမျပဳရဘူးလို႔ ပုဒ္မ ၃၂က တားျမစ္ထားတာျဖစ္ တယ္။ဒီလိုစြဲဆိုတာဟာ ခံုသမာဓိလူႀကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးဖို႔သြယ္ဝိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ စြဲဆိုတာ မ်ိဳး ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရလိမ့္မယ္။ ဒါကိုပုဒ္မ ၃၂က တားျမစ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုစြဲဆုိတာဟာ ခံုသမာဓိလူႀကီး ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ သြယ္ဝိုက္နည္းနဲ႔စြဲဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရလိမ့္မယ္။ ဒါကိုပုဒ္မ၃၂
ကတားျမစ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ကဲ….ဒီေလာက္ဆိုရင္ ခံုသမာဓိအက္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အတန္းအဆင့္ သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။

တစ္ဦး- ဟုတ္ကဲ့အခုလိုမ်ိဳးသိခြင့္ရတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ကိုးကားအမႈမွာ-

(၁)၁၉၈၂၊ မတစ၊ ၉၂
(၂)၁၉၆၈၊ မတစ၊ ၂၁၈
(၃)၁၉၆၆၊ မတစ၊ ၈၇၈

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...