Saturday, October 15, 2011

သုေတသနစာတမ္း ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံလမ္းညႊန္ (မူၾကမ္း)



သုေတသနလုပ္ငန္း
ျပႆနာတရပ္၊ အေၾကာင္းရပ္တခုခုကို ထဲထဲ၀င္၀င္စနစ္တက်ေလ့လာကာ ဆႏၵစဲြ ( Subjectivism ) ကိုအေျခမခံဘဲ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအရ ပကတိေတြ႔ရိွခ်က္ (Objective Factors ) အေပၚအေျခခံလွ်က္ က်ဳိးေၾကာင္းက်က် သံုးသပ္ ( Analyse) ကာ နိဂံုးခ်ဳပ္အေျဖတရပ္ရပ္ကို ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ တိုးတက္ဖံြ႔ျဖိဳးေသာနိုင္ငံမ်ားအားလံုးမွာပင္ သုေတသနလုပ္ငန္္းမ်ားကို လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။ လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းကို လက္ရိွအဆင့္ တဆင့္မွေနာက္တဆင့္သို ့တိုးတက္သြားေစနိုင္ရန္မွာ သုေတသနလုပ္ငန္းသည္  နွလံုးသည္းပြတ္သဖြယ္ အေရးပါလွေပသည္။

သုေတသနလုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးရလာဒ္
သုေတသနျပဳသူအေနျဖင့္ အေၾကာင္းရပ္္တခုခုကို စူးစိုက္ေလ့လာတတ္သည့္အေလ့အထကို ရသြားေစသည္။
မိမိတသက္တာဘ၀တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းရပ္တခုခုကိုျဖစ္ေစ အေသအခ်ာ၊ ျပည္ ့ျပည့္စံုစံု၊ စနစ္တက် ေလ့လာျပီးမွ ေရး၊ ေျပာ၊ သံုးသပ္၊ အေျဖထုတ္သည့္ အက်င့္ေကာင္းကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သည့္ သေဘာသက္ ေရာက္သည္။ ရွုေဒါင့္အသြယ္သြယ္မွ ေလ့လသံုးသပ္ရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္ ဗဟုသုတတိုးပြားရံုသာမက အျမင္ က်ယ္ေစသည့္အျပင္ ရင့္က်က္တည္ျငိမ္မႈကို ရရိွေစသျဖင့္ သုေတသနျပုသူအတြက္ အက်ဳိးရိွသည္။ ထို႔အျပင္ သုေတသနျပု၍ရရိွေသာ ရလာဒ္ကို လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အသံုးခ်နိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးရိွသည္။

ယံုၾကည္မႈ
အေၾကာင္းရပ္တခုခုကို သုေတသနျပဳလုပ္ နိုင္စြမ္းရိွသည္ဟူ၍ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ယံုၾကည္မွုတည္ေဆာက္ရန္ လိုသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးလွုပ္ရွားမွုၾကီးကို စနစ္တက်အဆင့္ရိွရိွ တိုးျမွင့္သြား
ေစနိုင္ရန္မွာလည္း သုေတသနလုပ္ငန္းမွာ လိုအပ္ခ်က္တရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ ့ျမင္နိုင္ေပသည္။ လူထု ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပသနာမ်ားမွာ မည္သည့္အေျခခံကစျပီး ေပၚေပါက္လာသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္လူမွုပတ္၀န္းက်င္ အေျခခံအခ်က္မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုး ခ်ယ္လွယ္လွ်က္ရိွသည္။ မည္ကဲ႔သို ့ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးအေၾကာင္းခံမ်ားက လူထု၏ မည္သည့္ ျပႆနာကို မည္သို ့ၾကီးထြားလာေစသည္။ မည္သို ့ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည္။ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ သိျမင္လာေအာင္ လူထုကိုယ္တိုင္က ၾကိဳးစားရန္ လိုအပ္လာသည္။

သို ့ျဖစ္၍ အေျခခံသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ကာ လူထုရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပသနာမ်ားကို စနစ္တက် သိရိွေဖၚထုတ္နိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္း၊ ေဖၚထုတ္နိုင္လာေသာ ေတြ႔ရိွခ်က္ အမွန္တရားမ်ားကို ျပည္တြင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာက လက္ခံလာေအာင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားျဖင့္ လက္ရိွ၀ိုင္း၀န္းၾကိုးပမ္းေနၾကေသာ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးလွဳပ္ရွားမွုၾကီးကို အရိွန္တိုးျမွင့္ေပးသြားေစရန္တို႔ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးေသာ အနာဂါတ္ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံကို ေျမွာ္မွန္း၍လည္း လူထုအၾကားတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းကို ခ်မွတ္နိုင္ေစရန္ျဖစ္ သည္။ ငါတို ့နိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရင္ အားလံုးေျပလည္သြားလိမ့္မည္ဟူ၍ ခပ္လြယ္လြယ္သံုးသပ္ေသာ စိတ္ကူး အိပ္မက္မ်ားမွ နိုးထရန္လိုအပ္လာသည္။ မိမိတို႔လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ အရင္းခံျပႆနာမ်ား၊ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစနိုင္မည့္ အေနအထားမ်ားအေၾကာင္းကို  စနစ္တက်သိရိွေအာင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ၾကိုးစားၾကရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
သို ့ျဖစ္လွ်င္ လူထုအတြင္းမွ တစံုတရာအေျခခံေကာင္းျပီး လူထု၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္စိတ္၀င္စါးမွဳ ရိွေသာ ပုဂၢိုဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာလုပ္ေဆာင္လာၾကမည္ဆိုလွ်င္ လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အက်ဳိးရိွနိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္အေပၚယံုၾကည္မွုရိွရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

သုေတသနအလုပ္ဟာ ပညာရွင္ေတြအလုပ္ဘဲ၊ ငါလုပ္လို ့မျဖစ္ဘူးထင္တယ္ဟု မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ေအာင္ျမင္မႈရနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္မွျဖစ္ပါ့မလားဟု ခီ်တံုခ်တံု မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္
ေနမည့္အစား၊ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္၊ ျဖစ္ေအာင္ၾကိုးစါးမည္၊ ငါ့ဘ၀အတြက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးလွုပ္ရွားမွုၾကီးအတြက္ မွတ္တိုင္တခု ျဖစ္ေစရမည္ဟုပိုင္းျဖတ္ကာ ဇဲြလံုးလၾကီးၾကီးထား၍ ေဇာက္ခ်လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုလွ်င္ မုခ် ေအာင္ျမင္နိုင္ေပသည္။

ေလ့လာမႈ
ယံုၾကည္မွုရိွေသာ္လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလ့လာမွုမရိွလွ်င္ သုေတသနလုပ္ငန္းသည္ မေအာင္ျမင္နိုင္ပါ။ မိမိ သုေတသနျပုရန္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမွန္သမွ်ကို ရွာေဖြဖတ္ရွုျခင္း၊ တတ္ကြ်မ္းနားလည္နိုင္မည့္ ပုဂၢိုလ္မ်ားထံမွာေမးျမန္းျခင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံရယူျခင္း၊ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း၊ စသျဖင့္နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုကို အသံုးခ်ကာ သုေတသနလုပ္ငန္း မစတင္မီ မွာပင္ မိမိသုေတသနျပုမည့္ အေၾကာင္းရပ္သက္သက္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ( Conceptual Framework ) အေျခ ခံအျမင္အယူအဆကို ရွာေဖြထားရန္ သို႔မဟုတ္ (Hypothesis) ေတြးျမင္ပံုေဖၚမွု ျပဳထားရန္လိုပါမည္။

အေျခခံ အျမင္အယူအဆနွင့္ ေတြးျမင္ပံုေဖၚမွု
သာဓကအားျဖင္ ့ ေက်းရြာတရြာ သို႔မဟုတ္ ေဒသတခု၏ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးမွဳကို ေလ့လာသံုးသပ္ သုေတသနျပဳ မည္ဆိုၾကပါစို႔။ အဆိုပါေက်းရြာ သို ့မဟုတ္ ေဒသကို လက္ေတြ႔မေလ့လာမီွ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိဳးမွုဟူေသာ ေ၀ါဟာရ နွင့္ သက္ဆိုင္နိုင္သည့္ ရွင္းလင္းေဆြးေနြးခ်က္မွန္သမွ်ကို ေလ့လာရန္လိုအပ္လာသည္။ တိုးတက္ဖံြ႔ျဖိုးမႈဆိုတာ
ဘာလဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားမွာ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို ့ပါရိွသလဲ။ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးမႈကို မည္သည့္ပညာရွင္မ်ားက မည္သို႔အဓိပါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသလဲ။ မည္သို႔ ေသာ အေျခအေနေရာက္မွ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးတယ္လို ့ဆိုနိုင္မလဲ။ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးမွုကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ နည္းလမ္း ေတြက ဘာေတြလဲ။ ဘယ္သူေတြက လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမွသာ တိုးတက္တယ္လို ့ေျပာနိုင္မလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ စီးပြားေရးအရ တိုးတက္မွုဆိုတာဘာကို ေျပာတာလဲ။ အခြင့္အလန္းနွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအရ တိုးတက္မွုမရိွဘဲ စီးပြားေရးတိုးတက္ရံုနဲ ့ လူ ့အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ကို တိုးတက္တယ္လို ့ေျပာနိုင္ပါ့မလား။ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးေရးကိစၥ
မွာျမန္မာနိင္ငံရဲ  ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြရဲ ့အခန္းက႑က ဘယ္လိုရိွသလဲ။ လူမွုဓေလ့ထံုးတမ္း ပတ္၀န္းက်င္ေတြ က တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးမွုကို အဟန့္အတားျပုတာရိွသလား။ နိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းသြားျပီဆိုရင္ တိုးတက္နိုင္ျပီလား။ စသည္ျဖင့္ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးမွုနွင့္စပ္ဆိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်ကို ၾကိုတင္ေလ့လာ ဖတ္ရွုထားရန္၊ မိမိ၏ အျမင္ကိုရွင္းေအာင္ ျပုလုပ္ထားရန္၊ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိုးမႈနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ မိမိလက္ခံနိုင္မည့္ အေျခခံအျမင္အယူအဆ ကို ရွာေဖြထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

သုေတသနလုပ္ငန္း မစတင္မီမွာပင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၌ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတည္ရိွလာလွ်င္ တိုးတက္ဖံြ႔ျဖိုးမႈရိွနိုင္မည္ဟူ၍ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ခံနိုင္မည့္ေတြးျမင္ပံုေဖၚမွုကို ျပုထားရန္လိုပါမည္။ ယင္း အျမင္အယူအဆ သို ့မဟုတ္ ေတြးျမင္ပံုေဖၚထားမွုအေျခခံျဖင့္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာေက်းရြာ သို ့မဟုတ္ ေဒသ၏ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိဳးမွုကို သုေတသနျပုသြားရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ လူ ့အဖဲြ ့အစည္းကို ေလ့လာေသာ လူမွုေဗဒသုေတသန(Sociological Research )လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွၾကေသာ နည္းနာျဖစ္ပါသည္။


သိျပီးသားအေၾကာင္းအရာကို ခိုင္မာေစေရးအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားရွာေဖြျခင္း
သာဓကအားျဖင့္ သုေတသနစာတမ္းေခါင္းစဥ္မွာ “ျမန္မာနိုင္ငံ …. ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားရသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပဳျခင္း” ျဖစ္သည္ဆိုၾကပါစို႔။ ယင္းကို ေလ့ လာ သုေတသနျပုရာ၌ အေထာက္အပံ့ရေစမည့္ သုေတသနေမးခြန္း ( Research Question ) တရပ္မွာ ေအအိုင္ ဒီအက္စ္ေရာဂါ ျပန္႔ ပြားမွုကို အားေပးသည့္၊ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ လူမွဳစီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ မ်ားမွာ အဘယ္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ သုေတသနေမးခြန္း၏ အေျဖကိုရွာေဖြျခင္းမွာ လူမွုေဗဒသုေတသနလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။

“အာဏာရွင္စနစ္၏ လႊမ္းမိုးခူ်ပ္ကိုင္မွုေအာက္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လူမွုစီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းမ်ား
ေၾကာင့္ အမိူ်းသမီးငယ္မ်ားမွ မိမိကိုယ္ကို နည္းလမ္းမိူ်းစံုျဖင့္ ေရာင္းစားၾကရသျဖင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားရျခင္းျဖစ္သည္” ဟူသည့္အေျဖကို ၾကိုတင္၍ မိမိဦးေခါင္းထဲတြင္ မွန္းဆထည့္ထားကာ ယင္းကို အေထာက္အပံ ့ျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြေလ့လာသူမ်ားကို ေတြ႔ဖူးပါမည္။ ယင္းမွာ သုေတသန လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ။ ယင္းလုပ္ငန္းမွေပၚထြက္လာသည့္ စာတမ္းတေစာင္မွာ အစီရင္ခံ စာေတာ့ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ သုေတသန စာတမ္းတေစာင္ေတာ့ မျဖစ္နိုင္ပါ။

မသိရိွေသးေသာ အေၾကာင္းအရာတရပ္ရပ္ကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း
သုေတသန လုပ္ငန္း၏သေဘာမွာ မသိေသးေသာအေၾကာင္းအရာကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း (Explore )  ျဖစ္ ပါသည္။ အထက္ပါစာတမ္း၌ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားရသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားကို အျခားပုဂၢိုဳလ္ မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားက မွန္းဆအေျဖထုတ္ေရးသားထားေသာ စာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ရိွနိုင္ပါသည္။ မိမိ၏ သုေသသနလုပ္ငန္းတြင္ အေထာက္အပံ ့ရေစေရးအတြက္ အဆိုပါစာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရွုနိုင္ပါ သည္။ သို႔ရာတြင္အဆိုပါစာတမ္းမ်ား၌ ေထာက္ျပထားေသာအေျဖမ်ားကို သုေတသနျပုသူအေနျဖင့္ မိမိ၏ဦး ေခါင္းထဲတြင္ ၾကိုတင္မထည့္ထားရန္အေရးၾကီးပါသည္။ အေျဖကို ၾကိုတင္ထည့္ထားျပီး ယင္းအေျဖမွန္ကန္ ေၾကာင္း အေထာက္အထားလိုက္လံ ရွာေဖြေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ယင္းမွာ သုေတသနလုပ္ငန္း မဟုတ္နိုင္ ေတာ့ပါ။

သုေတသနျပုသူအေနျဖင့္ မိမိသိလိုေသာ သုေတသနေမးခြန္းအတြက္ အေျဖသေဘာေဆာင္သည့္ နိဂံုး ခ်ဳပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို မိမိ၏ဦးေခါင္းထဲမွ ထုတ္ထားရပါမည္။ မိမိသိလိုေသာ သုေတသနေမးခြန္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဘာမွ်မသိေသးဟူ၍ မိမိ၏ေတြးေခၚစဥ္းစားမွုကို အျဖူထည္သက္သက္ထားရိွရန္ လိုပါမည္။ ယင္းအေၾကာင္း အရာကို စူးစိုက္ေလ့လာကာ တစံုတခုကို ေတြ႔ရိွေဖၚထုတ္ျခင္းသည္သာ သုေတသန လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။


ဆႏၵစဲြကင္းျခင္း
သုေတသနလုပ္ငန္း စတင္ျပီဆိုလွ်င္ပင္ သုေတသနျပုသူမွာ ဆနၵစဲြကင္းရန္လိုပါသည္။ မိမိသုေတသနျပုမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ယင္းနွင့္စပ္ဆိုင္ေသာပုဂိုလ္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးအေပၚတြင္ ဆနၵစဲြကင္းစြာ အရိွကိုအရိွအတိုင္း လက္ခံရန္လိုပါမည္။ ၾကိဳတင္ရိွထားေသာ အာဃာတမ်ား၊ မလိုမုန္းထားမွုမ်ား (Prejudice) ကို မိမိ၏ဦးေခါင္းထဲမွ ဖယ္ထားရပါမည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ဘာ့ေၾကာင့္ျပန္႔ပြားရသလဲဟူေသာ သုေတ သနေမးခြန္း အတြက္အေျဖကို လိုက္လံရွာေဖြရာ၌ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ၾကီးစိုးလႊမ္းမိုးေနသမွ် ဒီလိုေရာဂါေတြ ရိွေနမွာဘဲ ဟူ၍ သုေတသနမျပုမီမွာပင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေပၚၾကိဳတင္၍ အာဃာတမ်ား၊ မလိုမုန္းထားမွု မ်ားရိွေနမည္ဆိုလွ်င္ ဆႏၵစဲြရိွေနျပီဟုေျပာနိုင္ပါသည္။ ဆႏၵစဲြျဖင့္ ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လုပ္သြားမည္ ဆိုလွ်င္ သုေတသန လုပ္ငန္းမျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါ။

ဆိုလိုသည္မွာ မိမိလိုလားျမတ္နိုးလက္ခံနိုင္သူက လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ငန္းဟုယူဆျပီး၊ မိမိမုန္းတီးရြ ံရွာသူက လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို မေကာင္းသည့္လုပ္ငန္းဟု ယူဆျခင္းမွာ ဆႏၵစဲြျဖစ္ပါသည္။ မိမိၾကိုက္နွစ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ လက္ခံျပီး၊ မိမိသေဘာဆႏၵ နွင့္ မကိုက္ညီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရန္ျငင္းပယ္ျခင္းမွာ ဆႏၵစဲြျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ဆနၵစဲြကင္းစြာ အရိွကိုအရိွအတိုင္း ပကတိကို ပကတိအတိုင္း လက္ခံရန္လိုပါသည္။ ယင္းသို႔ လက္ခံရရိွေသာ ခိုင္မာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံကာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွုရိွစြာ သံုးသပ္နိုင္ မွသာလွ်င္ သုေတသနလုပ္ငန္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

သုေတသနျပဳသူ၏ ကိုယ္က်င့္တရား (Morality)
သုတသနျပုသူတိုင္းသည္ မိမိ၏သုေတသနလုပ္ငန္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မွုရိွရန္ တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိသုေတသနျပုေနေသာ အေၾကာင္းအရာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အျခားပုဂၢိုဳလ္တဦးဦးက စုေဆာင္းထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္၊ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ စာတမ္းမွ ကိုးကားရယူထားသည္ဆိုလွ်င္ ယင္းသို႔ကိုးကားထားေၾကာင္းကို မိမိ၏သုေတသနစာတမ္းတြင္ အညႊန္း အတိအက်ျဖင့္ ရည္ညႊန္းေဖၚျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသို ့မဟုတ္ဘဲ ကူးခ်ထားျခင္းမွာ ခိုးခ်သည့္ သေဘာ (Plagiarism) သက္ေရာက္သျဖင့္ သုေတသနျပဳသူ အေနျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းရာ ေရာက္ ပါသည္။ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ယင္းသို ့မလုပ္ေဆာင္ သင့္ပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
သုေတသနစာတမ္းတိုင္းတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူရင္းသတင္းအခ်က္အလက္ကို ေဖၚျပေရးသားထားေသာ စာေၾကာင္းမ်ား မုခ်ပါရိွပါမည္။ ယင္းသို ့ပါရိွသည္ဆိုလွ်င္ ယင္းသတင္းအခ်က္ကို္ မည္သည့္ေနရာမွ ရရိွသည္   (Source of Information ) ဟူသည္ကို ေအာက္ေျခမွတ္စု(Foot Note) သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္မွတ္စု (End Note) တြင္ ေဖၚျပရပါမည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွ ရရိွ သည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေန႔က၊ မည္သူ႔ကို၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ျပီးရရိွေၾကာင္း ေဖၚျပရပါမည္။ အျခားစာေစာင္၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ ရရိွသည္ ဆိုလွ်င္ အဆိုပါစာေစာင္၊ စာအုပ္ စာတမ္းနွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ညႊန္းခ်က္အျပည့္အစံုကို ေဖၚျပရပါမည္။


သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ခိုင္လံုမွုကိုစစ္ေဆးျခင္း
ျဖစ္ရပ္တခုကို ကိုယ္တိုင္သိ၊ ကိုယ္တိုင္ျမင္၊ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ ့ရသူမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္ရရိွေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မူရင္းသတင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနစာတမ္း၏ ခိုင္လံုမႈမွာ မူရင္းသတင္း အခ်က္မ်ားကို မည္မွ်အထိ တိက်မွန္ကန္စြာ စုေဆာင္းနိုင္သည္ဟူသည့္အေပၚ ရာနုန္းအမ်ားစုမူတည္ပါသည္။ မိမိေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလိုက္ေသာ ပုဂၢိုဳလ္တဦးတည္းထံမွ မူရင္းသတင္း အခ်က္အလက္ တခုတည္းရရိွရံုျဖင့္လည္း ယင္းသတင္းကို ခိုင္လံုျပီဟုယူဆလက္ခံရန္ မျဖစ္နိုင္ေသးပါ။ အျခားသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရိွနိုင္မည့္သတင္း မ်ားနွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျပီးမွသာ ခိုင္လံုမႈရိွမရိွ ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ခိုင္လံုမွုရိွသည္ဟု သံုးသပ္လက္ခံထား ျပီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္ျဖစ္ပါသည္။

စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားမွာလည္း မူရင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရနိုင္ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ “ကရင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးၾကီး၏ အမ်ဳိးသားေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပုမည္” ဆိုပါစို႔။ ၄င္းကိုယ္တိုင္ေရးသားခဲ့သည့္ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းဒိုင္ယာရီ၊ ၄င္း၏ေပးစာမ်ား၊ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၱဳပတၱိပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မူရင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေစာဘဦး ၾကီးအေၾကာင္း အျခားပုဂၢိုဳလ္မ်ားကေရးသား ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဒုတိယ အဆင့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုေတသန ျပုရာတြင္မူရင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရနိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသတင္း အခ်က္အလက္ကို လံုး၀မရနိုင္သည့္အခါမွသာ ဒုတိယအဆင့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကို ကိုးကားသင့္သည္။

နိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ရပ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာတခုခုကို သုေတသနျပဳ
မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအေၾကာင္းအရာနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အဆိုပါ ပါတီအဖဲြ ့အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာၾကားသြားခဲ့ သည့္ မိန္ ့ခြန္းမ်ား၊ ၄င္းပါတီ အဖဲြ ့အစည္းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေျဖၾကားမႈမ်ားသည္ မူရင္းသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားျဖစ္သည္။

ေက်းရြာမ်ားအတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈကို သုေတသနျပုမည္ဆိုလွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ရြာသားမ်ားနွင့္ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထိုသို ့ရြာမ်ားေရႊ ့ေျပာင္းေပးရန္အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာအမိန္႔စာမ်ား၊ ရြာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္က အေၾကာင္းကိစၥ တရပ္ရပ္ျဖင့္ အဆိုပါရြာသို ့ေရာက္ရိွသြားျပီး မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ ့ေတြ ့ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မူရင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ရြာေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ကိစၥကို ဓါတ္ပံုနွင့္တကြ သတင္းစာ တြင္ ေဖၚျပပါရိွေသာသတင္း မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားကေရးသားၾကေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ ဒုတိယ အဆင့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုေတသန ျပုမည္ဆို လွ်င္ သတင္းစာဆရာတဦးနွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရရိွခ်က္မ်ားသည္ မူရင္းသတင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ပံုနိွပ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ မူရင္းသတင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒကိုကိုးကား၍ နိုင္ငံသားတဦးကို အေရးယူလိုက္ေသာ တရားရံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မူရင္းသတင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆို ခြင့္ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ နိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မူရင္းသတင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံအတြင္းရိွ သတင္း စာ အယ္ဒီတာအာေဘာ္အခန္းတြင္ ေ၀ဘန္ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မူရင္းသတင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ တဦး က ၄င္း၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေျပာဆိုမည္ဆိုလွ်င္ ဒုတိယအဆင့္ သတင္္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ပံုနိွပ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ပညာရွင္တဦးက ေ၀ဘန္ေရးသားေသာေဆာင္းပါးသည္ ဒုတိယ အဆင့္ သတင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုကိုးကား၍ နိုင္ငံသား တဦးကို တရားရံုးကအေရးယူလိုက္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ေဖၚျပပါရိွေသာ သတင္းသည္ ဒုတိယအဆင့္ သတင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိင္ငံအတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ ဆံုးရံွူးလွ်က္ရိွေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႔ၾကီးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္သည္ ဒုတိယအဆင္ ့သတင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မွုမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကို ထိပါးလွ်က္ရိွေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ပို ့စ္ သတင္းစာၾကီးတြင္ ေဖၚျပပါရိွိ လာလွ်င္ ယင္းမွာ ဒုတိယ အဆင့္သတင္းျဖစ္သည္။

စပ္ဆိုင္ျခင္း ( Relevancy )
သုေတသနျပုရန္အတြက္ စတင္သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းကထဲကပင္ မိမိသုေတသနျပုသည့္ အေၾကာင္းအရာနွင့္ တိုက္ရိုက္စပ္ဆိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ စုေဆာင္းရန္လိုပါမည္။ ပို၍ အေရး ၾကီးသည္မွာ မိမိသိရိွလိုေသာသုေတသနေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကိုရရိွနိုင္ရန္ စဥ္းစားရာတြင္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ စုေဆာင္းရန္၊ ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုသာ မိမိ၏ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပရန္အေရးၾကီးပါသည္။ မဆိုင္္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြ စုေဆာင္းေနမည္ဆိုလွ်င္ အခိ်န္ကုန္လူပမ္းျဖစ္ရံုသာမက သုေတသနစာတမ္းတြင္ အေရးအသားေဖါင္းပြ သည္မွလဲြ၍ မည္သို႔မွ် အက်ဳိးမရိွနိုင္ပါ။

သံုးသပ္ေဖၚျပခ်က္မ်ား ( Analysis )
သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွာ မူရင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္လွ်င္ သံုးသပ္ေဖၚျပ ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါမည္။ သံုးသပ္ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွာ မိမိကိုယ္တိုင္က သံုးသပ္ထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ရန္လိုပါမည္။ အျခားသူ မ်ား၏အာေဘာ္ကို တပ္မံေဖၚျပခ်က္မ်ား မျဖစ္သင့္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေျခ ခံ၍ မိမိကိုယ္တိုင္၏ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ သံုးသပ္ထားမွုမ်ားကိုသာ မိမိ၏သုေတသနစာတမ္း တြင္ ထည့္သြင္းေရး သားရန္ျဖစ္ပါသည္။

သို ့ျဖစ္၍ မိမိ၏သုေတသနစာတမ္း (မူၾကမ္း) တြင္ ေရးသားထားေသာစာေၾကာင္းတိုင္းကို အေသအခ်ာ ထပ္မံစီစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စာေၾကာင္းတခုျခင္းစီမွာ မူရင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သလား၊ သို ့မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ သံုးသပ္ေဖၚျပထားေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သလား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။



တကၠေဗဒ ( Logic ) အမွား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စနစ္တက်သံုးသပ္မွုမ်ား လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ သုေတသန ျပဳသည့္လမ္းေၾကာင္းကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ ေရာက္ပါသည္။ မည္သို႔သံုးသပ္မည္နည္းဟူသည္မွာ အေရး ၾကီးလာပါသည္။ ဤေနရာ၌ တကၠေဗဒအမွားမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားရန္လိုလာပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ဆိုပါမည္။ ေလာကတြင္ ကီ်းကန္းအေကာင္ေပါင္း သန္းနွင့္ခီ်၍ ရိွနိုင္ပါသည္။ သုေတသနသမားက ကီ်းကန္းမ်ားမွာ မည္ သည့္အေရာင္ရိွၾကေၾကာင္း ေလ့လာသည္ဆိုၾကပါစို ့။ ပထမတေနရာတြင္ ေရာက္ရိွေသာအခါကီ်းကန္း တ ေကာင္ကို အျဖူေရာင္အျဖစ္ေတြ႔ရသည္။ ဒုတိယ တေနရာကိုေရာက္ရိွ ေသာအခါတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ကီ်း ကန္းတေကာင္ကို အျဖူေရာင္အျဖစ္ပင္ ထပ္မံေတြ႔ရိွရပါသည္။ တတိယ တေနရာကိုေရာက္ရိွေသာအခါတြင္ လည္းအလားတူ ကီ်းကန္းမ်ဳိးကိုပင္ အျဖူေရာင္အျဖစ္ ထပ္မံေတြ ့ရိွရျပန္ပါသည္။ သံုးေနရာတြင္ ကီ်းကန္းသံုး ေကာင္လံုးကို အျဖူေရာင္အျဖစ္ေတြ႔ရိွ လိုက္ေသာ အခါ ေလာကတြင္ရိွေသာ ကီ်းကန္းအားလံုးမွာ ျဖဴသည္ဟူ၍ သုေတသနသမားက နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။ ဤသည္ကို တကၠေဗဒအမွားဟု ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပပါ သည္။

ဤ တကၠေဗဒအမွား ဥပမာကေလးမွာ ရိုးရိုးလြယ္လြယ္နွင့္ လူတိုင္းသိၾကပါသည္။ သို ့ရာတြင္ တကယ့္ လူ အမ်ားစုၾကီးမွာ လက္ေတြ ့ေလာက၌ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍သံုးသပ္ရာတြင္ အၾကိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာပင္ တကၠေဗဒအမွားကို ထပ္ခါထပ္ခါ က်ဴးလြန္ၾကေလ့ရိွသည္။ သုေတသနစာတမ္းသည္ တကၠ ေဗဒအမွားေပါင္းမ်ားစြာကို က်ဴးလြန္၍ေရးသားထားေသာ စာေၾကာင္းမ်ားကိုစုစည္းထားသည္ ့စာတမ္းတေစာင္ မျဖစ္သင့္ပါ။ ယင္းသို ့ျဖစ္လွ်င္ မည္မွ်ပင္ေဖါင္းပြ၍ ရွည္လ်ားစြာေရးသားထားေသာ္လည္း စာတမ္းမွာ လံုး၀ပင္ တန္ဘိုးမရိွနိုင္ပါ။

ကီ်းကန္းအေကာင္ေရ သန္းနွင့္ခီ်၍ရိွသည့္အနက္ ကီ်းကန္းေပါင္းမည္မွ်ကို ေလ့လာျပီးေနာက္မွသာ ကီ်းကန္းဆိုသည္မွာ အျဖူေရာင္ရိွေၾကာင္း သို ့မဟုတ္ အနက္ေရာင္ရိွေၾကာင္း သံုးသပ္သင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ ပံုေသမရိွနိုင္ပါ။ သုတသနျပဳသူ၏ ထိုးထြင္းဥာဏ္ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။

အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အရည္အတြက္ကိုၾကည့္ျပီးမွ အေျဖကိုေဖၚထုတ္ရေသာ ( Qualitative Method ) သုေတ သနျပုနည္းမ်ားရိွသကဲ့သို ့ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းကိုေလ့လာျပီး ( Qualitative Method ) အေျဖ ထုတ္ရသည္မ်ား လည္းရိွပါသည္။ အရည္ အတြက္နွင့္ အရည္အခ်င္းနွစ္ခုလံုးေပါင္းျပီး သုေတသနျပုသည္မ်ား လည္းရိွပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို တေနရာတြင္ ေဆြးေနြးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

စာၾကည့္တိုက္နွင္ ့စာေစာင္စာတမ္းမ်ား၊ ေရွးေပစာ ပရပိုက္မ်ား၊ သမိုင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ မ်က္ေမွာက္ နိုင္ငံ တကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ားကို အသံုးခ်ကာ သုေတသန စာတမ္းျပုစုၾကသူမ်ားလည္း ရိွ သည္။ ယင္းကို စာတမ္းအမွတ္အသား အေျချပဳသုေတသန ( Documentary Research )ဟုလည္း သတ္မွတ္ ၾကသည္။ စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားကိုအေျချပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားစုေဆာင္းရာတြင္ မိမိတို႔ကိုးကား ေလ့လာသည့္ စာေစာင္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ စာတမ္းအမွတ္အသား၏ အားေကာင္းခိုင္လံုမွဳအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ ပါသည္။ မိမိတို႔ကိုးကားေလ့လာသည့္ စာေစာင္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ စာတမ္းအမွတ္အသားမွာ အားေကာင္းခိုင္လံုမႈရိွလွ်င္ လူမ်ားစြာကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေသာ္လည္း ရနိုင္ရန္ခဲယဥ္းသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၄င္းစာတမ္း အမွတ္အသားမ်ားမွ ရရိွနိုင္ပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စာေစါင္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ စာတမ္းအမွတ္ အသားမွာ အားေကာင္း ခိုင္လံုမႈရိွသည္ကို သုေတသန ျပုသူကသာ မိမိသုေတသနျပုလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ နွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားကာ ဆံုးျဖတ္ ရန္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား မ်က္ေမွာက္ေလာေလာဆယ္အခိ်န္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား၊ စာတမ္းအမွတ္အသားအျဖစ္ မွတ္တမ္းမတင္ရေသးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အေျခအေနအေၾကာင္းအမိူ်းမိူ်းေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္မရေသးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေန တတ္ပါသည္။ ယင္းသို ့ျဖစ္ေနလွ်င္ စာ ေစာင္၊ စာအုပ္ သို ့မဟုတ္ စာတမ္းအမွတ္အသားအား လိုက္လံ ရွာေဖြေနလွ်င္ အခိ်န္ကုန္ရံုသာရိွနိုင္သည္။ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွရန္မျဖစ္နိုင္ပါ။ လူအမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းနိုင္သည့္နည္းလမ္းသာ က်န္ရိွပါေတာ့သည္။ မည္သို ့ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းလွ်င္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ရနိုင္မည္ဟူသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ သုေတသန ျပုသူက သာ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။

ေတြးျမင္သံုးသပ္မွုမ်ားကို စုစည္းျခင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ရရိွလာျပီးသည့္အခါတြင္ မိမိတြင္ မူလကထဲက တည္ေဆာက္ ထားျပ၊ီးျဖစ္ေသာ ( အေျခခံအျမင္အယူအဆ သို႔မဟုတ္ ေတြးျမင္ပံုေဖၚမွု ) ကိုအေျခခံကာမိမိစုေဆာင္းရရိွ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ရပါသည္။ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာပင္ မိမိမူလက ေတြးျမင္ပံုေဖၚ ေျမွာ္မွန္းထားသည္ကတမ်ဳိး၊ တကယ့္လက္ေတြ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွလာေသာ အခါ နိဂံုးခူ်ပ္အေျဖက တျခားလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကိစၥမရိွပါ။ တကယ့္လက္ေတြ ့သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ရပါမည္။

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ခ်နိုင္လာေသာအခါ မိမိ၏ သုေတသနစာတမ္းကို စတင္ေရးသားရန္ ျပင္ဆင္ရပါမည္။ ယင္းသို ့စတင္ေရးသားနိုင္ေရးအတြက္ ပထမဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ မိမိ၏ေတြးျမင္မွုမ်ားကို စုစည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိေတြးျမင္သံုးသပ္နိုင္မွုမ်ားကို စနစ္တက်စုစည္းရန္ (Organizing Ideas) လိုအပ္လာပါသည္။ မိမိ၏ေတြးျမင္ သံုးသပ္နိုင္မွုမ်ားမွာပံ် ့ၾကဲေနလွ်င္ အေျဖတခုခုကိုဦးတည္ျပီး ထုတ္ေဖၚနိုင္ျခင္းမရိွလွ်င္ မည္သို ့မွ်သုေတသန စာတမ္းေကာင္းတခု မျဖစ္နိုင္ပါ။ ေတြးျမင္သံုးသပ္မွဳမ်ားကို စနစ္တက်စုစည္းျပီးမွ သာ မိမိစာတမ္းအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ( Outlines ) ခ်မွတ္ရပါမည္။


သုေတသနအေၾကာင္းအရာကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ နည္းလမ္းငါးသြယ္

(က) စစ္ေဆး သို႔မဟုတ္ သံုးသပ္သည္။ (Examine or Analyze)
(ခ) အကဲျဖတ္ သို႔မဟုတ္ ေ၀ဘန္သည္။ (Evaluate or Criticize)
(ဂ) တူညီမွုမ်ားကို နိုင္းယွဥ္ေဖၚျပသည္၊ သို႔မဟုတ္ ကဲြျပားမွုမ်ားကို ခိ်န္ထိုးျပသည္။
(Compare and Contrast)
(ဃ) ဆက္စပ္မွုမ်ားကို ေဖၚညႊန္းသည္။ (Establish Relationships)
(င) ဆန္႔က်င္သည့္အျမင္မွ ျငင္းခံုေဆြးေနြးသည္၊ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံမွုရိွလာေစရန္ ဆဲြေဆာင္သည္။
          (Argue for or against something or try to pursuade readers to agree with you.)

(က) အျဖစ္အပ်က္ အေသးအမွႊားေလးတခုမွ ျဖစ္စဥ္ၾကီးတရပ္လံုးအထိကို စစ္ေဆးသံုးသပ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။
(ခ) ျဖစ္ရပ္အေပၚတြင္ အေကာင္းဘက္မွေရာ အဆိုးဘက္မွပါ အရည္အေသြးအရအကဲျဖတ္ရန္ ေ၀ဘန္ရန္
          ျဖစ္သည္။
(ဂ) နွစ္အပိုင္းအျခားအရ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရ၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆအရ၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ နိုင္းယွဥ္ ေဖၚျပရန္ ခိ်န္ထိုးရန္ျဖစ္သည္။
(ဃ) အမ်ားျပည္သူသိရိွျပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ မသိရိွေသးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္စပ္ ေဖၚျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။
(င) ရပ္တည္မွုတရပ္အေပၚတြင္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း ( Defend a position )၊  လုပ္ေဆာင္မွုတရပ္ကို မွန္ကန္ ေၾကာင္း အက်ဳိးေၾကာင္းျပျခင္း ( Justify and action )၊ ယံုၾကည္မွုတခုခုကို ေထာက္ခံျခင္း၊ သက္ေသျပျခင္း
( Prove or support a belief ) နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးရန္ ဆဲြေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ရပ္တည္မွုတရပ္အေပၚတြင္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း
သာဓကအားျဖင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ အနာဂါတ္လူ႔့အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပမည္။

လုပ္ေဆာင္မွုတရပ္ကို မွန္ကန္ေၾကာင္း က်ဳိးေၾကာင္းျပျခင္း
သာဓကအားျဖင့္
အနာဂါတ္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၌ လြတ္လပ္၍အားေကာင္းေသာ လူထုအသင္းအဖဲြ႔မ်ားတည္ရိွလာမည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရ၏အာဏာကို ဟန္ခ်က္ျပဳထားနိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ ထပ္မံမေပၚေပါက္ေအာင္ ကာကြယ္ ဟန္ ့တားထားနိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ယံုၾကည္မွုတခုခုကို ေထာက္ခံျခင္း၊ သက္ေသျပျခင္း
သာဓကအားျဖင့္
လူ ့အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးစဥ္းစားလာေသာ ယေန႔ေခတ္ကာလၾကီးတြင္ တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္ စစ္ေဆးမွု လူတိုင္းရရိွေစရန္အတြက္ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သံသယရိွသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခု်ပ္ေနွာင္ျပီး ေျဖာင့္ခ်က္ရယူသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
ဦးေအာင္ထူး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...