Saturday, October 8, 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈ အေနအထားကို ဆန္းစစ္ျခင္း

by Amara Tun on Friday, September 30, 2011 at 7:06pm


(Bangkok Post မွ "Understanding Burma's political development" သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)
            ျမန္မာ အစိုးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့သည္မွာ ၆ လေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ မိတ္ဆက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ အမ်ားစုက ဆက္လက္ ေျပာဆိုေရရြတ္လ်က္ ရွိၾကသည္။
            အခ်ိဳ႕က အစိုးရသစ္အား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္မေပးသည့္အတြက္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ေနၾကခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

            သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္အရပ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ အျပစ္တင္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး လက္ရွိ ကာလအတြက္ လက္ေတြ႕မက် ေျခေျချမစ္ျမစ္မရွိဟု ကန္႔ကြက္မိပါလိမ့္မည္။
            ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေနသူမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္စမ္းပါဟု ဖိအား မေပးမီ အစိုးရ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါဟု အႀကံေပးလိုသည္။
            အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို အကဲျဖတ္ေနၾကေသာ ေလ့လာသူမ်ားက ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လာၾကသည္။ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူ မ်ားစြာက လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ အေနအထားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ သံုးသပ္ၾကသည္။
            ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က သူတို႔ အစြမ္းရွိသေလာက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ယခုအစိုးရသည္ ကိုလိုနီေခတ္အထိ ေျခရာေကာက္၍ရေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ရင္းျမစ္မ်ားကို အေမြရခဲ့သည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ အဆုိပါ ဆိုးေမြမ်ားအားလံုးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျဖရွင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရႏိုင္ပါ။
            လက္ရွိအာဏာရ သမၼတဦးသိန္းစိန္က မတ္လအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ယင္း၏ အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္ တိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လုပ္၍ မရႏုိင္ပါ။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ညႇိႏိႈင္းကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားစြာကို ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္သလို ျပည္ပႏွင့္ျပည္တြင္း ပညာရွင္မ်ားထံမွ အျပဳသေဘာေဆာင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံဥာဏ္ အားလံုးကို နားေထာင္သြားရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။
            သို႔ေသာ္ ယခင္ကကဲ့သို႔ အစိုးရအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ယခင္ႏွင့္မတူ ဆန္႔က်င္စြာပင္ တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ ႏိုင္ငံသား အုပ္စုမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ား အားလံုးႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
            အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအတိုက္အခံ မည္သူမဆို ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ႐ိုးသားစြာ လက္တြဲလိုသည္ဆိုပါက အစိုးရကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္သာ ျဖစ္သည္။
            အလားတူပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုးႏွင့္လည္း အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားလိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရက လက္စလက္န ထားခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကို မစြန္႔လႊတ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုအမ်ားစုက လက္ရွိအစိုးရကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္လ်က္ ရွိၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
            လက္ရွိအစိုးရက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယင္းအစီအစဥ္ကို ျငင္းပယ္ေသာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း လံုးဝမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထားေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္မႈ မရွိျခင္းသည္ သက္ေသျပႏိုင္ေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
            အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ အကဲျဖတ္ၾကပါဟု ကၽြန္ေတာ္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္သည့္ Sanctions မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈမရွိသည့္အျပင္ ေျပာင္းျပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံျခား အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာက လူသိရွင္ၾကား ဝန္ခံခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ Sanctions မ်ားသည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ မလုိလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ေပးခဲ့သည္။ ဆင္းရဲတြင္း နက္လြန္းေသာ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုႀကီးမွာ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လံုးပမ္းေနရေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္မေပးႏုိင္ၾကပါ။
            ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ ေျမာက္မ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးသည္ အစိုးရသစ္၏ ဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီရန္ ဆႏၵရွိၾကေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးသည္ လက္ရွိ အစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
            ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ကာ ႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝမ်ားလည္း ပိုမို ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်သည္။
            ႏိုင္ငံျခား အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ ေဝဖန္ျပစ္တင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရသစ္အား ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ျမႇင့္ရန္ ဆက္၍ ဖိအားေပးေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး မရွိႏုိင္ပါ။
            အစိုးရမွန္သမွ်သည္ ရွင္သန္ႏိုင္ေရးကို အဓိကထားၾကရသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ အစိုးရသည္လည္း အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိပါ။ အကယ္၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဆက္၍ ပိတ္ဆို႔မည္၊ ပို၍ပင္ ပိတ္ဆို႔ဦးမည္ဆိုပါက တ႐ုတ္ႀကီးႏွင့္ နီးစပ္ေအာင္ တြန္းပို႔ရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။
            ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ၾသဇာခံျပည္နယ္တစ္ခု မျဖစ္ေစလိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေသာ ေထာင့္တြင္ ပိတ္မိေအာင္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ပိုမိုမွီခိုရေအာင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အတင္းအက်ပ္ ဖိအားမေပးသင့္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ ကမၻာေပၚမွ အျခားေသာ အစိုးရမ်ား အားလံုး ကဲ့သို႔ပင္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရသည္လည္း တစ္ကိုယ္ေတာ္မင္းသား မဟုတ္ပါ။
            ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းညႊန္ေျမပံုကို ဆက္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို အစိုးရက ရွာေဖြရမည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကေသာ တုိးတက္ပြင့္လင္းသူ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
            တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အဆုိပါ လစ္ဘရယ္ဝါဒီတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ ျမန္ဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ဆန္႔က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္လ်က္ ရွိၾကသည္။
            လတ္တေလာ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္မသြားေအာင္ အတိုက္အခံ ဆန္႔က်င္ေနၾကေသာ တာဝန္ရွိသူ အေတာ္မ်ားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ အစိုးရအတြင္းမွ အဆိုပါ သေဘာထားတင္းမာေသာ အုပ္စုသည္ အေတာ္ေလး အင္အားႀကီးေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လစ္ဘရယ္ဝါဒီ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ပိုမို ျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားသည့္ အခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာ သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လစ္ဘရယ္ဝါဒီ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပိုမို အင္အားႀကီးလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိုမို ျမင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
            အကယ္၍သာ လက္ရွိ ပါဝါဂိမ္းကစားပြဲတြင္ လစ္ဘရယ္ဝါဒီမ်ား အသာစီး မရခဲ့ပါက တိုင္းျပည္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပိုမိုပြင့္လင္းရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္သြားပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လစ္ဘရယ္ဝါဒီ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အေနအထား အားနည္း မသြားရေအာင္ အေသခ်ာ ဂ႐ုစိုက္ၾကရမည္။ အကယ္၍ သေဘာထားတင္းမာေသာ အုပ္စုသာ အသာစီးရသြားပါက အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လံုးဝရွိလာေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
            အကယ္၍သာ အစိုးရအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္သူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ခဲ့မည္ ဆိုပါက သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားက အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားအေပၚ တင္းမာေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ အသံုးခ်သြားႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုက္႐ိုက္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္ပါေသးသည္။
            တိုင္းျပည္၏ အေရးေပၚအေျခအေန ကာလမ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္က အစိုးရအာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယင္းသို႔သာ ျဖစ္လာပါက အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အဆံုးသတ္သြားပါလိမ့္မည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ နက္႐ိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လက္ရွိအစိုးရသစ္က အခ်ိန္ယူေနျခင္းကို စိတ္ရွည္သည္းခံၾကပါ ဟု ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
            ယခုအခ်ိန္တြင္ အမွားမလုပ္မိရန္ အေရးႀကီးသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အင္အားႀကီးေသာ အဖြဲ႕ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းေကာင္း ရွိမည္ဆိုလွ်င္ အာဏာသိမ္းရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွ လစ္ဘရယ္ဝါဒီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။
            ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္မလာေသးမီ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ရဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သန္စြမ္း ခိုင္မာလာရန္ အခ်ိန္ လိုအပ္သည္။
            အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေျမာက္မ်ားစြာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ မွတ္ပံုတင္မထားေသာ NLD ပါတီကို လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။
            သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ သူတို႔၏ သေဘာထား ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေဘးဖယ္ကာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဤႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးစလံုးက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
            လက္ရွိအစိုးရသည္ မၾကာမီအတြင္း သိသာထူးျခားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း မူဝါဒအသစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေျပလည္မႈရေစရန္ အထူး ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လူတိုင္းက ျမင္ေတြ႕လိုၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္၍ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္သည့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
---------------
forward mail မွ ရေသာ ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို မွ်ေဝလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...