Monday, October 24, 2011

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား အခန္း (၆) ၊ အပိုင္း(၂)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နိုင္ငံသားဘ၀
        အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နိုင္ငံသားအယူအဆ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပံုကို အထူးစိတ္၀င္စား ၾကျခင္းမွာ ၁၇၇၆ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ျဗိတိသွ် ဘုရင္စနစ္လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေေရးေၾကညာခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသည္ ေခတ္သစ္ကမၻာ၌ နိုင္ငံသားက်င့္စဥ္အေပၚ အေျခစိုက္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ပထမဆံုးနိုင္ငံ ျဖစ္ရံုသက္ သက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ “နိုင္ငံသား”၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ျပီး ခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ေခတ္အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ခဲ့၊ တိုးတက္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရအတြက္မ်ားျပား ေသာလူအုပ္စုတို႔ အေနျဖင့္ ဤအဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ပိုမိုအက်ံဳး၀င္လာေနဆဲ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ေစာေစာပိုင္း ေအဒီရာစုနွစ္မ်ားအတြင္း ေရာမနိုင္ငံသား အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္နွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ဆင္တူလ်က္ရွိပါသည္။
          အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၁၇၈၇ ခုနွစ္ကဆို လွ်င္ ဥစၥဓနၾကြယ္၀ေသာ လူျဖဴလူနည္းစုကသာ ျပည့္၀ေသာ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ရရွိခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ထိုစဥ္က မည္သည့္ရပိုင္ခြင့္မွ မရွိခဲ့သည့္ အာဖရိကတိုက္သား ကၽြန္ဦးေရမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္အေမရိ က ေဒသ၏ ဌာနတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ အင္ဒီးယန္းတို႔တြင္လည္း မည္သည့္အခြင့္အေရးမွ မရွိခဲ့ၾကေခ်။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း နိုင္ငံေရးဘ၀တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ပိုင္ခြင့္ မရွိခဲ့ၾကေခ်။ ၁၈၂၉ မွ ၁၈၃၇ ခုနွစ္အထိ သမတတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အင္ဒရူးဂ်က္ဆင္ (Andrew Jackson) လက္ထက္ ေရာက္မွသာ ပစၥည္းမဲ့ နွင့္ ပစၥည္းရွိလူျဖဴေယာကၤ်ားတိုင္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၆၁ ခုနွစ္မွ ၁၈၆၅ ခုနွစ္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ၾကီး အျပီးတြင္မူ အေျခခံဥပေဒ ျပင္္ဆင္ခ်က္ အမွတ္ ၁၅ အားျဖင့္ အေမရိကန္လူမည္းတို႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၂၀ အေရာက္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ အမွတ္ ၁၉ အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။
          သို႔ရာတြင္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္မွလြဲ၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ ေရြးခ်ယ္ခံျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အေရးပါေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း အစရွိသည့္ လူျဖဴအမ်ိဳးသားတို႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခံစားခဲ့ၾကေသာ ျပည့္၀သည့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို အေမရိကန္လူမည္းမ်ား (အေမရိကန္ အင္ဒီးယန္းမ်ားနွင့္ အေမရိကန္ အာရွႏြယ္ဖြားမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္) အျခားလူနည္းစု လူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရရွိခံစားခဲ့ၾကသည္မွာ မၾကာျမင့္လွေသးေပ။ အေမရိကန္ လူမည္းတို႔အား ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အမွတ္ ၁၅ ကို ၁၈၇၀ ခုနွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အေမရိကန္လူမည္း အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သီးျခားကိုယ္ပိုင္ဥပေဒ မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ လူမည္းတို႔အား မဲေပးျခင္းကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ လူမည္းမ်ား အေနျဖင့္ မဲေပးမည့္အေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိေစရန္အတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရသည္။ ေတာင္ပိုင္းသားလူျဖဴတို႔မွာ ဤစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္မလိုေပ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျပီး ဘက္လိုက္သည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကို ၁၉၆၅ ခုနွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ကရက္လႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ အက္ဥပေဒ” အရ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္လူမည္းမ်ားစြာတို႔သည္ မဲဆႏၵေပးခဲ့သည္သာမက ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ၾကေသာ လူမည္းဦးေရမွာ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အေမရိကန္ လူမည္းတို႔အေနနွင့္ စစ္မွန္ေသာ နိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။
           ထိုမွ်မက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွ နို္င္ငံကူးေနထိုင္လိုသူမ်ားကို လက္ခံခဲ့ သည္။ ထိုသူမ်ားအနက္ အေမရိကန္နိုင္ငံသားဘ၀ ခံယူခဲ့ၾကသည့္ “အေမရိကန္ နိုင္ငံသားသစ္” မ်ားသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံေရးဘ၀၏ အေရးပါေသာ က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံသားအျဖစ္ကူးေျပာင္း ခံယူ ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဌာေနဖြား နိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးသည့္ စနစ္မ်ိဳးကို ကမၻာနိုင္ငံအားလံုးက လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ ၁၈၂၄ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္ သူမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္္ဆက္မ်ားအား (ဧည့္နိုင္ငံသာနွင့္ နိုင္ငံသားဟု) ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ နွစ္ဆင့္ခြဲ နိုင္ငံသား ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ဦးေန၀င္းေခတ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၀ ခုနွစ္မ်ားအတြင္ ျပဌာန္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။ အေရ အတြက္အားျဖင့္ ခုနွစ္သိန္းခန္႔ ရွိမည့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံဖြား ကိုရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ိဳး မရွိေပ။ ဂ်ပန္နိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး မိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၌သာ ျပည့္၀ေသာ နိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားစုတို႔ ရရွိခံစားနိုင္ရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ အေမရိကန္ နိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုနွစ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ အမွတ္ ၂၆ ကို ျပဌာန္းျခင္း အားျဖင့္ အသက္၁၈ နွစ္ ျပည့္ျပီးသူတိုင္းအား မဲေပးပိုင္ ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ အသက္၂၁ နွစ္ ျပည့္ျပီးသူမ်ားတြင္သာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့သည္။  သို႔ရာတြင္ အသက္ ၁၈ နွစ္ျပည့္ျပီးသူတို႔သည္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ၾကရသည့္နည္းတူ ၄င္းတို႔ထံတြင္ မဲဆႏၵေပး ပိုင္ခြင့္ ပါရွိသင့္သည္ဟူသည့္ အဆိုေၾကာင့္ အဆိုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။
(၃)     နိုင္ငံသားနွင့္ လူမ်ိဳး
        ခိုင္မာေသာအယူအဆနွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ိဳးစုတို႔ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ၾက သည့္ လူမ်ိဳးစံုနိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာ နိုင္ငံေရး အယူအဆ တိုးတက္ထြန္းကားရန္ ပို၍လိုအပ္သည္။ ဤ အခ်က္သည္ လူမ်ိဳးေရး တံတိုင္းကိုေက်ာ္လြန္၍ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အာမခံနိုင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္လွေပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္သည့္ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ိဳးေရးအရ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရလည္းေကာင္း၊ ကြဲျပားစံုလင္မႈ အရိွဆံုးနိုင္ငံ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ နွစ္မ်ား၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒအရ အေနာက္တိုင္း နိုင္ငံမ်ားမဟုတ္သည့္ အာဖရိက၊ အာရွ နွင့္ လက္တင္အေမရိ က ေဒသတို႔မွ နိုင္ငံကူးေျပာင္းလာသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ေရာက္ရွိလာျပီးေနာက္ ထိုအခ်က္သည္ ပိုမို ထင္ရွားမွန္ကန္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေနာက္ထပ္ေရာက္ရွိလာသူတို႔တြင္ တူညီမႈ အလြန္နည္းပါးသည့္အျပင္ တန္ဖိုးထားပံုစနစ္ျခင္းလည္း သိသာစြာ ျခားနားေလသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကားကို မတူညီေသာလူမ်ိဳးစုတို႔အတြက္ ေပါင္းကူး ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်က္ ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ရံဖန္ရံခါတြင္ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္မည့္ ဘာသာစကားပင္ မရွိေတာ့သည့္ အေနအထားသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာတတ္သည္။ ထိုမွ် ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ိဳးစုတို႔အား ခိုင္မာေသာ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ အားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ရွိေစရန္ အလို႔ငွာ အေမရိကန္နိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားနွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက “အေမရိကန္နိုင္ငံသားမွန္လွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သာဘာစကား ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အစရွိသည္တို႔ မည္မွ်ပင္ ကြဲျပားျခားနားပါေစ တူညီမွ်တေသာ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ကို တန္းတူရည္တူ ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္” ဆိုေသာ အယူအဆ တိုးတက္ခိုင္မာလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွၾကသည္။
          လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ နိုင္ငံေတာ္တို႔အေနနွင့္ ခိုင္မာေသာ နိုင္ငံသားအယူအဆ တိုးတက္ျပန္႔ပြားလာေစရန္ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း နွစ္သြယ္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
(၁)     လူနည္းစုျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားအား လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစုၾကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ လူေနမႈဘ၀ အတိုင္း က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကေစရန္ ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္း-နွင့္
(၂)     လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ “ဗဟု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း” တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးျပီးလွ်င္ ဤအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားူထက္ စီးပြားေရးကိုသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
          လူမ်ားစု လူမ်ိဳးၾကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္း ျပည္သူတို႔အားက်င့္ၾကံေနထိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ အတု အေယာင္သေဘာေဆာင္ေသာ “လူမ်ိဳးစုမ်ား ေရာယွက္စည္းလံုးျခင္း” ကို ဖန္တီးယူသည့္ ပထမ နည္းလမ္းကို ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေလသည္။ ဦးေန၀င္း က်င့္သံုးခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ ဤနည္း ကိုလိုက္ေသာ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ ဦးေန၀င္းသည္ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ျခားနားေသာ လူေန မႈဘ၀၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈတို႔ကို ဂရုစိုက္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ မရွိရံုသာမက လူမ်ားစုဗမာလူမ်ိဳး မ်ားနွင့္ အတူ နိုင္ငံေရးအာဏာအား ခြဲေ၀က်င့္သံုးမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဤအခ်က္သည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျပီးခ်ိန္မွ စ၍ ျမန္မာနို္င္ငံအား ဖိစီးနွိပ္စက္ေနခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးစုစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္သူ႔သမတနိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ တရုတ္နိုင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဟန္ (Han) လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တိဘတ္၊ မြန္ဂို နွင့္ တာ့ခ္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ သေကၤတသေဘာမွ်သာျဖစ္ျပီး အနွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာ ကိုင္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို  ရရွိၾကေသာ္လည္း ဆိုင္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးစု၏ လူေနမႈဘ၀ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ မည့္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ ဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္။ သတို႔တြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဟန္လူမ်ိဳးစု၏ လႊမ္းမိုး ၀ါးမ်ိဳမႈကို ခံရနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေလသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေပါင္း မ်ားစြာ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း လူမ်ားစု ရပ္ရွားလူမ်ိဳးမ်ားက လႊမ္းမိုးထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ားစု လူမ်ိဳးစုၾကီးတစ္ခုက က်န္ရွိေသာလူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ားအား လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အင္ပါယာ နိုင္ငံၾကီးမ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ အင္အား ခ်ိနဲ႔ေလ့ရွိသည္ကို  ၁၉၉၁ ခုနွစ္၌ လြတ္လပ္ေသာနိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ျပိဳကြဲေရာက္ရွိသြားခဲ့သည့္ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ ျဖစ္ရပ္က သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈ ေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္တိုက္ရင္ဆိုင္ရျပီးသည့္ေနာက္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကီး အစည္းေျပလာျပီးလွ်င္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ားက ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ကာ ကိုယ္ပိုင္နိုင္ငံေတာ္ မ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု မတိုင္မီက ရွိခဲ့ေသာ ရပ္ရွားဧကရာဇ္ကို လီနင္က “လူမ်ိဳးစု မ်ား၏ အက်ဥ္းစခန္း” ဟု ေခၚေ၀ါသမုတ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဤစကားသည္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္ေရာက္သည္အထိ မွန္ကန္ခဲ့ေလသည္။
          လူမ်ိဳးစုေပါင္းစံု နို္္င္ငံေတာ္၏ အေျခခံအျဖစ္ နိုင္ငံသားအယူအဆကို အသံုးျပဳနိုင္သည့္ ဒုတိယ နည္းလမ္းတစ္သြယ္မွာ “ဗဟု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို” တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေ၀ါဟာရကို တီထြင္သူမွာ  Colonial Policy and Practice: Comparison of Burma and India စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ ပညာရွင္ J.S Furnivall ျဖစ္သည္။ ဤေ၀ါဟာရ၏ ရည္ညႊန္းခ်က္မွာ “ျခားနားေသာ လူမ်ိဳးစု အသီးသီးတို႔သည္ မတူညီေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ (စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး နွင့္ သစၥာေစာင့္သိေရးကို ျမွင့္တင္ျခင္း မျပဳနိုင္သည့္ တိုင္ေအာင္) ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး၏ ေယဘုယ်ၾကီးပြားတိုတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္” ဟု ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာနိုင္ငံကို ၾကည့္ပါ။ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ကိုလိုနီအစိုးရကို လည္းေကာင္း၊ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို လည္းေကာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ တရုတ္နွင့္ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးတို႔က လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား နွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တို႔တြင္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ဆင္းရဲေသာ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားက အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း ကခ်င္ နွင့္ ကရင္ကဲ့သို႔ေသာ လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုမ်ားက စစ္တပ္နွင့္ ပုလိပ္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေလ့ ရွိသည္။ ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာမူ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ ေနထိုင္         ၍ စပါးနွင့္ အျခားသီးနွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေကာင္းခဲ့ စဥ္က ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား မရွိၾကေခ်။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၃၀ ခုနွစ္၌ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္မႈ ၾကီးနွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါတြင္မူ ဤ “ဗဟု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း” သည္ ခ်ဳပ္သီထားရာ ေနရာတို႔မွ တစ္စစီ ျပဳတ္ထြက္လာျပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ျပဳိကြဲပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဟူသည္ ( အထူးသျဖင့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ကာလမ်ားတြင္) အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးကို လံုေလာက္စြာ အေထာက္အပံ့ ျပဳခဲလွသည္။
          နိုင္ငံသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္သည္ လူမ်ိဳးေရးအားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ တန္းတူညီမွ်ေသာ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရွိေသာအခါတြင္မူ  ထိုင္က်ည္ေသာ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ ေရးနွင့္ သစၥာေစာင့္သိေရး ခံယူခ်က္တို႔ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ားစု လူမ်ိဳးစုၾကီး၏ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို လူနည္းစုတို႔အေပၚတြင္ သတ္မွတ္ျပဠာန္းလ်က္ရွိေသာ တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔အေနျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းစည္းထားသမွ် ကာလတစ္ခုအထိသာ တည္တံ့ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ေသာ နိုင္ငံေတာ္တို႔ အားေပ်ာ့ခ်ိနဲ႔လာျပီဆိုလွ်င္  ၁၉၉၁ ခုနွစ္၌ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျပဳိကြဲသြား သကဲ့သို႔  အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေလသည္။ “ဗဟု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” သည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ေနသည့္ ကာလတြင္ သာယာဝေျပာ တတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို ေပါင္းစည္းထားသည္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ေလ့ မရွိသည့္ ဥစၥာဓနသာ ျဖစ္ရကား၊ ဤအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ စီးပြားေရး အင္းအားစုတို႔၏ ဓါးစာခံသဖြယ္သာ ျဖစ္ေနေပသည္။
          နို္င္ငံသားနွင့္ လူမ်ိဳးစု ကြဲျပားျခားနားျခင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လာမည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္နွင့္ လူနည္းစု အခြင့္အေရးက႑ (အခန္း ၁၄) တြင္ ပိုမိုစံုလင္စြာ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။  
ကက္နက္ေအ မက္ေကးေရးသား၍ ေဒါင္းညိုဘာသာျပန္ဆိုေသာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား စာအုုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...