Tuesday, October 18, 2011

နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၂၁ ရာစုအုပ္ခု်ပ္ေရးနွင့္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္
(ေက်ာ္၀င္း)

နယ္ပယ္နွင့္ သန္စြမ္းမႈ

          ဖံြ႔ျဖိုးတိုးတက္ေရးတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာနိုင္ရန္အတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခုနွင့္ စတင္လိုပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုမွာ အားၾကီးေသာအစိုးရ ပံုစံေလာ သို႔မဟုတ္ အားနည္းေသာ အစိုးရပံုစံေလာဆိုေသာ အေမးပုစၥာျဖစ္ပါသည္။ နွပ္ေၾကာင္းေပးထားေသာ ျဖစ္တန္ရာအေျဖ နွစ္ခုအနက္ တစ္ခုတည္းကိုေရြးလိုက္လွ်င္ တက္တက္စင္မွားသြားပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူ ပညာရွင္းမ်ားၾကား မွာပင္ အေျဖနွစ္မို်းရိွေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
          ပထမအေျဖကိုေပးလိုက္သူမွာ နိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ မာတင္လစ္(ပ) ဆက္ျဖစ္သည္။ လစ္(ပ)ဆက္ ၏အလိုအရ အေမရိကန္အဖဲြ့အစည္းမ်ားမွာ နိုင္ငံေတာ္အခြင့္အာဏာကို တတ္နိုင္သမွ်အနည္းဆံုးတြင္ ကန္႔ သတ္ထားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ဒီဇိုင္းဆင္ထားသည္ဟုဆိုသည္။
ဤသည္မွာလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သမိုင္းလမ္းေၾကာင္းနွင့္ဆိုင္သည္။ သိၾကသည့္အတိုင္း အေမရိကန္ဆိုသည္မွာ ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီအာဏာေအာက္မွ ေတာ္လွန္ရုန္းထြက္ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ရာ နိုင္ငံေတာ္အခြင့္အာဏာ ထိန္းခု်ပ္ေရးမွာ သူတို့ ၏ နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုလို ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဖဲြ့စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကာကြယ္ေရး၊ အာဏာခဲြေ၀က်င့္သံုးေရး ၊ ဖီဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ဤသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ လစ္(ပ) ဆက္၏အေျဖမွာ အားနည္းေသာအစိုးရ ျဖစ္လာသည္။
          ဒုတိယအေျဖကိုေပးသူမွာ လူမႈသိပၸံပညာရွင္ မက္၀ီဘာကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။ ၀ီဘာက နိုင္ငံေတာ္၏ အဓိပၸါယ္ကို ဤသို့ဖြင့္သည္။ နယ္ပယ္ပိုင္နက္တစ္ခုအတြင္း ရုပ္ပိုင္းအင္အားကို တရား၀င္အသံုးျပုနိုင္ေစရန္ အတြက္ လဲြအပ္ထားေသာအဖဲြ့စည္းဟူ၏။ ဤအဓိပၸါယ္အရဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္၏ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ အမိန့္အာဏာ တည္ေစျခင္း (enforcement) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖင့္ အမရိကန္နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ့စည္းပံုကို ၾကည့္လိုက္ ရာ အားနည္းေသာအစိုးရမဟုတ္။ အားၾကီေသာအစိုးရျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ ဗဟိုအဆင့္ သာမက ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ပါ ယာဥ္ဥပေဒမွအစ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒအလယ္ နိုင္ငံသားအခြင့္ေရး အဆံုး ေနရာအားလံုးတြင္ အမိန့္အာဏာတည္ေသာ အဖဲြ့အစည္းမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ရိွေနသည္ကို သာဓကတင္သည္။
          စင္စစ္ လစ္(ပ) ဆက္ေရာ ၀ီဘာပါ မွားသည္ဟု မဆိုနိုင္ပါ။ နွစ္ဦးလံုး၏အေျဖမ်ားမွာ သူ့ဟာနွင့္သူ မွန္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ္မည္။ ကဲြျပားျခားနားခ်က္မွာ အေျဖမဟုတ္။ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေသာမ်က္ႏွာစာခ်င္း မတူညီမႈ ျဖစ္သည္။ လစ္(ပ) ဆက္က နိုင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္ (Sope of state function) ကို ဖိုးကပ္(စ) လုပ္ျပီး၊ ၀ီဘာက နိုင္ငံေတာ္အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ သန္စြမ္းမႈ ( Strength of sate institution) ကို ဗဟိုျပုေလ့လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏နယ္ပယ္ကို တတ္နိုင္သမွ် ကန့္ သတ္ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္အဖဲြ့အစည္း၏ သန္စြမ္းမႈတြင္မႈ အလြန္ခိုင္မာ ေတာင့္ တင္းေသာ အစိုးရျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္အေျဖနွစ္ခုလံုးမွန္သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ အေျဖတစ္ခုတည္းကိုသာ အမွန္ဟုစဲြေနၾကျခင္းမွာ နိုင္ငံေတာ္က႑ဆိုသည္တြင္ နယ္ပယ္နွင့္ သန္စြမ္းမႈဆိုေသာ မ်က္နွာစာနွစ္ရပ္ရိွသည္ ကို သတိမမူဘဲ ဗလံုးဗေထြးစဥ္းစားၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
          ဤသို့ မ်က္နွာစာနွစ္ခု တိတိပပ ခဲြျခားနိုင္ျခင္းသည္ပင္ နိုင္ငံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တြက္ဆနိုင္ရန္ အတြက္ အေျခခံတစ္ခုရလာသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါလိမ့္မည္။ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္ကို ေရျပင္ညီ X ၀င္ရိုးအျဖစ္ယူျပီး၊ နိုင္ငံေတာ္အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ သန္စြမ္းမႈကို ေဒါင္လိုက္ Y ၀င္ရိုးအျဖစ္ယူဆကာ ဂရပ္ပံုစံ တစ္ခု ဆဲြလိုက္လွ်င္ X နွင့္ Y တို့ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာကြန္ခ်ာ (Metrix) တစ္ခုရလာလိမ့္မည္။ ဤကြန္ခ်ာ သည္ပင္ နိုင္ငံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အသီးသီးကို ေဖာ္ျပနိုင္သည့္ ညြန္းကိန္းၾကီးျဖစ္နိုင္စရာ ရိွပါသည္။

          ပထမဆံုး X ၀င္ရိုး (နိုင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္)ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါမည္။ ဤေနရာတြင္ ကမာၻၠ႔ဘဏ္မွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၇ ဖံြ့ျဖိုးမႈအစီရင္ခံစာကို အေျခခံသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားကို အုပ္စုၾကီးသံုးစု ခဲြလိုက္သည္။ ပထမတစ္စုမွာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (minimal function) ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတစ္ခုအေနနွင့္ မျဖစ္မေနလုပ္ကိုင္ရမည့္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအုပ္စုမွာ အလယ္အလတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (intermediate functions) ျဖစ္ျပီး တတိယအုပ္စုမွာ အျမင့္ဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (Activist functions) ျဖစ္ပါသည္။ ဤအုပ္စုနွစ္ခုလံုးမွာ သီးျခားနိုင္ငံအလိုက္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားနွင့္ ဆိုင္ပါသည္။ ဤအုပ္စု အားလံုးကို ေရျပင္ညီ X ၀င္ရိုးေပၚသို့တင္ၾကည့္လိုက္ရာ ဤသို့ေတြ့ရပါလိမ့္မည္။         
ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနၾကေသာ ေပၚလစီမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး နိုင္ငံအသီးသီးကို X ၀င္ရိုး ေပၚတြင္ ေနရာခ်ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအမွတ္(o)နွင့္ ေ၀းသြားေလေလ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္ က်ယ္လာေလေလဟု သေဘာယူပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ X ၀င္ရိုးသည္ပင္ နိုင္ငံေတာ္လက္တံ မ်ားျဖစ္ပါသည္။
          ဆက္လက္ျပီးX ၀င္ရိုး(နိုင္ငံေတာ္အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏သန္စြမ္းမႈ) ကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ပါမည္။ ဤေနရာတြင္ X ၀င္ရိုးနွင့္မတူသည္မွာ အမ်ားသေဘာညီ လက္ခံထားေသာစံခိ်န္စံညြန္း မရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္အဖဲြ႔ အစည္းဆိုရာတြင္လည္း က႑စံု၊ နယ္ပယ္စံုမွ ျဖစ္နိုင္ရာ မည္သည့္အဖဲြ့အစည္းက ပို၍အေရးၾကီးသည္ဟု ေျပာ ရခက္ပါသည္။ သို႔အတြက္ X ၀င္ရိုးေပၚတြင္ အထက္ေအာက္စီစဥ္၍ မျဖစ္နိုင္ပါ။ အဖဲြ႔အစည္းအားလံုးနွင့္ ေယဘုယ် အကံု်း၀င္နိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ညြန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ မွန္းဆရပါသည္။ ဤအတြက္နိင္ငံေပါင္း (၁၉၉) နိုင္ငံနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာပါ တြက္ခ်က္နည္းကို အေျချပုထားပါသည္။ ဤနည္းမွာ 

(၁) ေပၚလစီ တီထြင္ဖန္တီးနိုင္စြမ္းနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္စြမ္း
(၂) အုပ္ခု်ပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီအရြယ္အစား (ဗ်ဴရိုကရက္နွင့္ တကၠနိုကရက္ ပါ၀င္မႈအခို်းျဖင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီ အရြယ္အစားကိုတြက္သည္။)
(၃) အာဏာအလဲြသံုးစားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူနွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားအေပၚ ထိန္းခု်ပ္ကာကြယ္နိုင္စြမ္း
(၄) တာ၀န္ယူနို္င္မႈနွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
(၅) တရားဥပေဒျပုေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရး
          ဤ (၅) ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး အဖဲြ့အစည္းတို့၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတြက္ခ်က္ကာ နိုင္ငံအလိုက္ Y ၀င္ရိုးေပၚတြင္ တင္ၾကည့္ပါသည္။ မူလဗဟိုအမွတ္ (၀)နွင့္ ေ၀းေလ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေလဟု ယူဆသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ Y ၀င္ရိုုးသည္ပင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပဒါးတိုင္ျဖစ္ပါသည္။
          ၀င္ရိုး X (နယ္ပယ္)နွင့္ ၀င္ရိုးY(သန္စြမ္းမႈ)တို့ကို အေျချပု၍ ဂရပ္ပံုတစ္ခုထုတ္လိုက္လွ်င္ နို္င္ငံတို့၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုေဖာ္ျပေသာ ကြန္ခ်ာၾကီးတစ္ခုရရိွပါလိမ့္မည္။ နိုင္ငံအလိုက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အလြယ္ တစ္ကူ ခဲြျခားမွန္းဆနိုင္ရန္ အဆိုပါကြန္ခ်ာကို အေသးစိတ္ခဲြ၍ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ (ပံုနွင့္ တဲြ၍ၾကည့္ပါရန္)


          စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈရႈေထာင့္မွ အကဲျဖတ္လွ်င္ ပထမအစိတ္တြင္ရိွေသာ ပံုစံ (၁) သည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္ကို အနိွမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ ကန့္သတ္ ထားျပီး နိုင္ငံေတာ္အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုမူ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ ဤအားသာခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔နွင့္တိုင္ ပညာရွင္ အခို့်ကမူ အေမရိကန္ပံုစံမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အျမင့္ဆံုးဖန္တီးနိုင္ေသာ္လည္း လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ မရိွဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။ သူတို့၏ အလိုအရ ဒုတိယအစိတ္တြင္ရိွေသာ ပံုစံ (၂) ကိုသာ အေကာင္းဆံုးဟု ခံယူျပသည္။ နိုင္ငံေတာ္ကပါ၀င္ဦးေဆာင္သည့္ ေရႊျပည္သာလမ္းေၾကာင္းကို ပို၍အာရံုက်ေသာ ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ဒုတိယစီးပြားေရး စူပါပါ၀ါ ဂ်ပန္နွင့္ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံသည္လည္း ဤအစိတ္ ထဲမွာပင္ရိွသည္။
          တတိယအစိတ္တြင္ပါ၀င္ေသာပံုစံ (၃) မွာ မေအာင္ျမင္ေသာ အိုင္-အမ္-အက္ဖ္ ေပၚလစီ၏ အကို်း ဆက္ဟုဆိုနိုင္သည္။ နိုင္ငံေတာ္က႑ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုေသာ ေၾကးြေၾကာ္သံေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ သာမက အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပါနိမ့္လာျပီး မေအာင္ျမင္ေသာ အားနည္းခ်ိနဲ႔ေသာနိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ ေပၚလာရသည္။ ဖံြ႔ျဖိုးမႈေနာက္အက်ဆံုး နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆီရာလီယြန္မွာ ဤအစိတ္ထဲတြင္ရိွသည္။ အာဖရိကနိုင္ငံအခို်ဳ႕တြင္လည္း ဤပံုစံမို်းကိုေတြ႔ရသည္။ စတုတၳအစိတ္မွ ပံုစံ (၄) မွာ စက္မႈနိုင္ငံသစ္မ်ားတြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ တူရကီ၊ ဘရာဇီးနွင့္ အာရွစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမတိုင္မီွ အာရွက်ားမ်ား တြင္ ေတြ႔နိုင္သည္။ ဂီ်ဒီဘီ၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုမွာ နိုင္ငံေတာ္က႑တြင္သာ စီး၀င္သြားရာ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ ကို ေရရွည္မထိန္းနို္င္ျဖစ္သြားရသည္။ နိုင္ငံေတာ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းျပီး နိုင္ငံေတာ္ လက္တံမ်ား ရွည္လွ်ားလွရာ မနိုင္၀န္လိုျဖစ္ လာရသည္။        

ပံုတြင္ အေသးစိတ္ကြန္ခ်ာအတြင္း နိုင္ငံအလိုက္ ေနရာယူပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
         

ဤေနရာတြင္ အထူးသတိျပုဖို့လိုသည္မွာ နိုင္ငံမ်ား၏ေနရာယူမႈကို အတိအက်နွင့္ အေသက်က် မယူဆမိဖို႔ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အခိ်န္နွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲရိွနိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္ရသည္။ ပံုတြင္ ဂ်ပန္၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံနွင့္ နယူးဇီလန္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေရႊ႔ကို သတိျပုဆင္ျခင္နိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။
          ဂ်ပန္၏စီးပြားေရးပံုစံမွာ ေကာ္ပိုရိတ္အရင္းရွင္စနစ္ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ားနွင့္ အစိုးရ အီလစ္မ်ားလက္တဲြျပီး စီးပြားေရးကိုပံုေဖာ္ယူသည္။ နိုင္ငံေတာ္အဖဲြ့အစည္းမ်ား အားေကာင္းသည့္တိုင္ နိုင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ အျပန္႔က်ယ္လြန္းသည့္အတြက္ ကမာၻလံုးစီးပြားေရးေခတ္၏ ျမန္နႈန္းကို အမီွမလိုက္နိုင္ရိွသည္။ ပံုစံ(၂) ဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းကာလ တာရွည္စီးပြားေရးတန့္ရပ္မႈနွင့္ ရင္ဆိုင္လာရာမွ  ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္က႑ကိုကန့္သတ္၍ ပုဂၢလိကပိုင္းကို ပိုအားကိုးလာသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းနိုင္လွ်င္ ပံုစံ(၁)သို့ ဦးတည္နိုင္စရာရိွပါသည္။
          ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာ စီမံကိန္းစီးပြားေရးနွင့္ သြားေသာပံုစံျဖစ္သည္။ သို႔နွင့္တိုင္ အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အထိုက္အသင့္ျမင့္မားခဲ့၍ ပံုစံ(၂) အတြင္းမွာပင္ရိွသည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံျပိုကဲြျပီး ေနာက္ပိုင္း အိုင္- အမ္- အက္(ဖ) မူကိုအေျခခံ၍ စီးပြားေရးျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ ဤတြင္နိုင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနွင့္အတူ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ပါ အက်ဘက္ ျပလာသည္။ သို႔နွင့္အမွ် ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးကို မတည္ေဆာက္နိုင္ဘဲ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္အေျခအေနတြင္ ကာလအတန္ၾကာ ေမ်ာေနခဲ့သသည္။ ဗလာဒီမာပူတင္ေခတ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္လက္တံမ်ား ျပန္လည္သန္စြမ္း လာျခင္းနွင့္အတူ စြမ္းေဆာင္ရည္ပါ အထိုက္အသင့္တက္လာရာ ပံုစံ(၄) သို႔ ဦးတည္လာသည္ဟုဆိုနိုင္ပါသည္။

          နယူးဇီလန္မွာ ေရႊျပည္သာနိုင္ငံမ်ားစီမံခ်က္ကို တက္တက္ၾကြၾကြ အေကာင္ထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ အစိုးရတာ၀န္ယူေသာလူမႈဖူလံုေရးမ်ား အားေကာင္းေသာ္လည္း အဖဲြ႔အစည္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ ရည္ပိုင္းတြင္မူ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၈၁ ခုနွစ္ထိ ပံုစံ(၄)ထဲမွ နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ က႑မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္း စေသာ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္လာခဲ့သည္။ သို့ျဖင့္ ၁၉၉၅ တြင္ ပံုစံ(၁) သို႔ေရာက္လာျပီး သိသိသာသာ ဖံြ႕ျဖိုးတိုး တက္ လာခဲ့ပါသည္။

          ဤအခ်က္မ်ားက ဘာကိုေဖာ္ျပေနသနည္းဆိုလွ်င္ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က မည္မွ်စကားေျပာသည္ဆိုေသာ အခ်င္းအရာကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းဟု ဆိုနိုင္လိမ့္ မည္ ထင္ပါသည္။

(၁၊ ၄၊ ၂၀၀၆)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...