Friday, October 21, 2011

အမွားအမွန္ ျပႆနာ


အမွားအမွန္တို႔၏ စံ
အမွားအမွန္တို႔၏ ထိုသို႔ေသာသေဘာသဘာ၀အရ အမွားအမွန္ခဲြျခားေရးျပႆနာကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာေျဖ ရွင္းနိုင္ေရးအတြက္ အမွားအမွန္တို႔၏ေယဘုယ်စံကို သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ အမွန္ဆိုသည္မွာ အေျခအေနအခိ်န္အခါနွင့္ ညီညြတ္ျပီးရည္မွန္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို ထိေရာက္စြာအကို်းျပုသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား(သို႔) နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းနွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္ရပ္ (သို႔) နည္းလမ္းမ်ားကို အမွားျဖစ္သည္ ဟူေသာေပတံျဖင့္ တိုင္းတာသတ္မွတ္ရေပမည္။ မိမိေနထိုင္ရန္ အိမ္တစ္လံုးေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ လ်င္ျမန္ စြာျပီးေရးသည္ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါက ျမန္ျမန္ျပီးေရးအတြက္ အေျခအေနအခိ်န္အခါနွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်သည္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ အိမ္တစ္လံုးျဖစ္ေရးရႈေထာင့္မွ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို မွားသည္ဟုေျပာ၍ မရနိုင္ေပ။

ထို႔အတူအဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ အိမ္တစ္လံုးေဆာက္လုပ္ေရးသည္ ရည္မွန္ခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါကလည္း ထို ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေစမည့္ အေျခအေနအခိ်န္အခါနွင့္ ညီညြတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပီးမျပီးဟူေသာေပတံျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းမျပဳအပ္ေပ။ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျပီးေရး ဆိုပါက အဆင့္ျမင့္ေရးစံကို ေလွ်ာ့ေပါ့သတ္မွတ္အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ေရးဆိုပါက ျမန္ျမန္ ျပီးေရးစံကို ေလ်ာ့ေပါ့သတ္မွတ္အကဲျဖတ္ရေပမည္။ ျမန္ျမန္လည္းျပီးရမည္၊ အဆင့္အတန္းလည္း ျမင့္ရမည္ ဆိုပါက နွစ္ခုစလံုး၏စံကို အနည္းငယ္စီးေလ်ာ့၍ ညိွႏႈိင္းဆက္စပ္ အကဲျဖတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အမွားကိုဖံုးကြယ္သည့္ အမွား
သူတစ္ပါးကို ကူညီလိုသည့္လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္သည္ မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္ဟု လူအမ်ားက အသိအ မွတ္ျပဳလက္ခံထားေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူတစ္ခ်ဳိ႔သည္ ထိုစိတ္ဓာတ္ကိုပို်းေထာင္ရမည့္ အခက္အခဲနွင့္ ထိုစိတ္ဓာတ္ရိွလာ၍ ကိုယ့္အတြက္၀န္ထုတ္၀န္ပိုးတက္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိုစိတ္ဓာတ္ကို မပို်းေထာင္လိုၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္တြင္မရိွေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုအျခားသူမ်ားတြင္ ရိွေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါတြင္ မိမိ၏အတြင္းစိတ္၌ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈနွင့္ အားနည္းမႈကို ခံစားရတတ္ေပသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ငါလည္းသူတို႔လိုျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္မို်းေပၚသူ အေရအတြက္ထက္ မိမိ၏အားနည္းမႈကို ဖံုးကြယ္လိုစိတ္ျဖင့္ အျခားသူမ်ားအား အလုပ္ပိုေတြလုပ္ေနသူပါဟူ၍ ေျပာသူတို႔၏ အေရအတြက္က ပိုမိုမ်ားျပားလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အမွားကိုဖံုးကြယ္ရန္ အမွားျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုမွေနာက္တစ္ဆင့္တက္ပါက မွားေတာ့ဘာျဖစ္သလဲဟုဆိုကာ အမွားအမွန္ကို လံုး၀ေက်ာခိုင္း ပစ္ပယ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည ္ကမူးရွူးထိုးစိတ္  ၀င္လာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ အမွားအမွန္ျပႆနာ
          အမွားအမွန္ျပႆနာသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မ်ားစြာမဟုတ္လွေပ။ လူတစ္ဦးခ်င္းမွားပါက ထိုသူသာလ်င္ နစ္နာေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားနွင့္ဆိုင္ေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အမ်ားကို ကိုယ္စားျပု၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္မူ အမွားအမွန္ျပႆနာသည္ အထူးအေလးထားရမည့္ ျပႆ နာျဖစ္လာေပသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ မွားယြင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျပုလုပ္မိပါက မိမိကိုယ္စားျပု ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ပါ၀င္သူအားလံုး နစ္နာၾကရေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ က်ဴးလြန္မႈ အမွားနွင့္ ျခြင္းခ်န္မႈအမွားမ်ားကို မွန္ကန္စြာသံုးသပ္ဆံုးျဖတ္၍ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ေရးမွာ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္။ က်ဴးလြန္မႈအမွားမ်ားကို လ်စ္လူ်ရႈထားပါက လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးပ်က္စီးနိုင္ေပသည္။ လ်စ္လူ်ရႈမႈ မ်ားလာပါက ကူ်းလြန္သူတို႔သည္ အမွားကိုပင္အမွန္ ထင္လာတတ္ၾကေပသည္။
မရည္ရြယ္ေသာအမွားကဲ့သို႔ သေဘာထား၍ ဆက္လက္က်ဴးလြန္လာတတ္ေပသည္။ အျခားေသာသူမ်ားကို လည္း မေကာင္းေသာနမူနာမ်ားကို ေပးလာတတ္ေပသည္။ မရည္ရြယ္ေသာအမွားမ်ားကိုမူ အေရးမယူေသာ္ လည္း ျပုျပင္ ထိန္းေၾကာင္းရမည္သာျဖစ္သည္။ မရည္ရြယ္ေသာအမွားမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပုလုပ္မိပါက မွားမွန္မသိ၍လုပ္ရာမွ မွား မွန္းသိလ်က္နွင့္လုပ္သည့္ ကူ်းလြန္မႈကို စိုက္ေရာက္တတ္ေပသည္။ အမွားၾကာ၍ အမွန္ထင္လာတတ္ေပသည္။ အမွားမ်ားလာလ်င္ ခိုင္မာေသာအက်င့္ျဖစ္လာျပီး မျပုျပင္နိုင္ေတာ့ပဲ ကမူးရွူးထိုး စိတ္၀င္လာတတ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အမွားနွစ္မို်း အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရိွေပသည္။ 

          လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေခ်ာမြတ္ေစေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးျပႆနာမွာ အမွားအမွန္ကို မွန္ကန္စြာသံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ အမွားအမွန္ကိုအေျခအေနအခိ်န္အခါနွင့္ လုပ္ငန္း ရည္မွန္ခ်က္ပန္းတိုင္ ေျမာက္မေျမာက္ျဖင့္သာ တိုင္းတာဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ပင္ အမွားအယြင္းမ်ားနွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ ျခြင္းခ်န္မႈအမွားကို ကူ်းလြန္မႈအမွားကဲ့သို႔ သေဘာထား၍ အေရးယူအပစ္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ပင္ လူတိုု႔သည္ အလုပ္ကိုပင္ မလုပ္ရဲ မကိုင္ရဲျဖစ္နိုင္ေပသည္။ အမွားအမွန္ကို အေၾကာင္းအကို်းျဖင့္ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပုပဲ ဆနၵျဖင့္ယွဥ္၍ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထစ္ေငါ့မ်ားၾကံုေတြရေပသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အလုပ္ လုပ္သူသည္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္စံကို မ႑ိုင္ျပု၍ လုပ္ကိုရမည္ကိုပင္ မသိေတာ့ေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ရတတ္ေပသည္။ 
စိုးတင္၀င္း (ဘဏ္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...