Monday, August 8, 2011

ႏိုင္ငံေရး (Political )/ အေျခခံႏိုင္ငံေရးသိပၸံ အပိုင္း ၁ + ၂ + ၃

by Socretes Athenisian on Monday, August 8, 2011 at 5:06pm
//HRDP ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ http://www.hrdpb.org/2010/02/basic-political-science-part.html မွ အေျခခံ ႏိုင္ငံေရးသိပႊံသေဘာတရားမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တင္ဆက္ေပးသြားပါမည္။ ။//
အခန္း (၁)

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌လည္းေကာင္း မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ဤကမာၻေျမႀကီး အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေန႔တဓူ၀ေတြ႕ၾကံဳ ျဖတ္သန္းေနရေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိေသာ အေရးအရာကိစၥမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ဘ၀တေလွ်ာက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရေသာ ျဖစ္စဥ္သာျဖစ္၏။


ဤေလာက၌ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာေသာအခါ ေနမႈ၊ ထိုင္မႈ၊ စားေသာက္မႈဆိုေသာ ကိစၥတို႔သည္ မလြဲမေသြ လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါ၏။ ဤသည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါ၏။

လူသားေတြသည္ ေမြးဖြါးႀကီးျပင္းလာၿပီးေနာက္ ေသဆံုးေသာအခ်ိန္ထိ မိမိတို႔ဘ၀ကို ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားသြားရတာခ်ည္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ သက္သက္သာသာ ႐ုန္းကန္ရျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲပင္ပမ္းစြာ ႐ုန္းကန္ရျခင္း၌သာ ကြာျခားေသာ္ျငားလည္း အားလံုးေသာ လူသားေတြသည္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရစဥ္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး၌ ဘ၀ကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခက္အခဲမ်ားအၾကား ႐ုန္းကန္ျဖတ္သန္းၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ဤသည္ကိုပင္ လူတေယာက္၏ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဟုဆိုပါ၏။ ဤကမာၻေလာက၌ လူတဦးတေယာက္တည္းသာ အသက္ရွင္ ႐ုန္းကန္ရသည္မဟုတ္ေပ။ ဤကမာၻေျမ၌ လူသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ တၿပိဳင္နက္တည္း ဘ၀ကို႐ုန္းကန္ ျဖတ္သန္းေနရေသာေၾကာင့္ လူသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးသည္ မိမိတို႔၏ မိသားစု၊ မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ မိမိတို႔၏ေဒသ၊ မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံ ထိုမွတဆင့္ ကမာၻႏွင့္ အ၀န္းဆီသို႔ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေပါင္းကူးဆက္စပ္မွ်က္ ဤကမာၻႀကီးႏွင့္ ဤလူသားေတြ တည္ရွိေနသ၍ တနည္းအားျဖင့္ လူတို႔၏စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြါးေရး စသည့္ လူမႈစီးပြားေရးအရာကိစၥမ်ား တည္ရွိေနသ၍ ဤႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးသည္ အစဥ္အျမဲျဖစ္ေပၚေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ျမန္မာ့ေလာက၌ ႏိုင္ငံေရးဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အစိုးရေထာက္ခံျခင္း၊ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း စသျဖင့္ လူအမ်ားစုသည္ လွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ အလြယ္တကူ နားလည္တတ္ၾကပါ၏။ အမွန္အားျဖင့္ "ႏိုင္ငံေရး" ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္အား သည္ထက္ပို၍ သေဘာေပါက္ နားလည္ထားသင့္ပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိဘ၀ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုတစုအတြင္းတြင္ စား၀တ္ေနေရး၊ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး စသည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေန႔တဓူ၀ ေတြ႕ၾကံဳျဖည့္စည္းေနရမည္သာ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ျဖည့္စြမ္း ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္အား၊ ေငြေၾကး၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြသည္ ထပ္မံလိုအပ္လာမည္ ျဖစ္၏။

ထိုလိုအပ္ခ်က္အားလံုးသည္ မိမိတို႔မိသားစုအ၀န္းအ၀ိုင္း၏ ပတ္၀န္းက်င္နယ္ပယ္ အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားအျခားေသာ မိသားစုတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္နယ္ပယ္ႏွင့္ ေပါင္းကူး ဆက္စပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ၏။

ထုိအခါ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး၊ က်န္းမားေရး၊ ေငြေၾကး၊ လုပ္အားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ စသည့္တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္ေတြသည္ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းစြာ ႀကီးမားလာမည္သာ ျဖစ္၏။ ထိုမွတဆင့္ ေဒသတစ္ခု၊ ခ႐ိုင္တစ္ခု၊ ျပည္နယ္တစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု စသျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သြားၿပီး ေနာက္ဆံုး ကမာၻႏွင့္အ၀န္းဆီသုိ႔ ၿငိမ္သက္ေနေသာ ကန္ေရျပင္ထဲသို႔ ခဲလံုးတစ္လံုး က်သြားသည့္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လႈိင္းဂယက္ပမာ အရပ္မ်က္ႏွာအဘက္ဘက္ဆီသို႔ ပ်ံႏွံ႐ိုက္ခတ္သြားၿပီး အျပန္အလွန္ ေပါင္းကူး ဆက္စပ္သြားမည္ျဖစ္၏။

တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္၊ မိသားစုတစ္စုဆီမွ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ အိမ္ေထာင္စုသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ စား၀တ္ေနမႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ထိုမွတဆင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားအား အနည္းစုမွ အမ်ားစုအထိ ဆက္စပ္ေျဖရွင္းရေသာ ျဖစ္စဥ္သာျဖစ္၏၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးေသာ နည္းစနစ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း၊ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားအား မိမိတို႔ျပဳလုပ္လိုေသာ အေၾကာင္းတရားအေပၚမီ၍ အက်ဳိးဆက္ဟူသည္ ျဖစ္ေပၚေစမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဟူေသာ စကားလုံုးႏွင့္အတူ ဤကမာၻေျမ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ စကားရပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၅၇၀) ခန္႔ကတည္းက ေပၚထြက္လာခဲ့ပါ၏။ ထိုမွစ၍ လူတို႔၏စား၀တ္ေနေရး က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ျပႆနာရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေရးဟူေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းရာ၌ ယေန႔ထက္တိုင္ ပထမေနရာမွစ၍ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေသာ အစဥ္အလာတရပ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။

ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ မိမိတို႔၏ အေရးကိစၥသာ ျဖစ္၏၊ ႏိုင္ငံေရးအား စဥ္းစားရာ၌ မိမိတို႔၏ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားရန္ လိုပါ၏။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရန္လိုပါ၏။ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္၍ အေျဖရွာရန္လို၏။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိသည္ လူသားတေယာက္၌ရွိေသာ ေလာကတာ၀န္၀တၱရားအေပၚ တာ၀န္ေက်ႁပြန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

"လူ"ဟူသည္ လူသားတာ၀န္ ေက်ႁပြန္ရန္လိုအပ္ပါ၏၊ ဤေလာက၌ မိမိ၏ကာယအား၊ ဉာဏအားေတြျဖင့္ ဤကမာၻေလာကအက်ဳိး၊ ဤလူသားေတြအက်ဳိးစီးပြါးကို ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ၌ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္သင့္ေပ၏။ ဤသို႔ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ရာ၌လည္း မိမိအက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးထက္ အမ်ားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈေသာ ကာယအား ဉာဏအားမ်ဳိးသာ ျဖစ္သင့္ပါ၏။ သို႔မွသာ မိမိ၊ မိမိတို႔၏ မိသားစု၊ မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ မိမိတို႔၏ ေဒသ၊ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံ၊ မိမိတို႔၏ ဤကမာၻ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၀ေျပာေသာ လူ႕ေဘာင္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါ၏။

ဤသို႔အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ မိမိတို႔ရွင္သန္ေနထိုင္ရာ ဤကမာၻႀကီး၌ လူသားအားလံုးတို႔သည္ မိမိတို႔အသက္ရွင္ေနသ၍ ကာလပတ္လံုး ေန႔တဓူ၀ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ စား၀တ္ေနေရးတည္းဟူေသာ ဒုကၡသစၥာ (အျမဲတမ္းမွန္ကန္စြာ မေဖါက္မျပန္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရား) ပင္ျဖစ္ပါ၏။
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုင္း (၂)

ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီ (Political Theories)

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ လူတို႔၏ စား၀တ္ေနမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး စသျဖင့္ေန႔တဓူ၀ တြ႕ၾကံဳျဖတ္သန္းေနရေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္၏။ ထိုမွတဖန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာ မိသားစု အေျခအေနမွ၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္၊ မိမိတို႔၏ေဒသ၊ မိမိတို႔တိုင္း ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ကမာၻႏွင့္အ၀န္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားထိ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ ဟူေသာ ကာလသံုးပါးအေပၚ ဗဟိုျပဳ၍ ခ်ဲ႕ထြင္ စဥ္းစားခဲ့ၾကပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခံက်က် မႈတည္၍ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို ထုတ္ေဖၚ တင္ျပလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။

1)ႏိုင္ငံေတာ္
2)အစိုးရစနစ္
3)မူ၀ါဒမ်ား
4)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
5)တရားစီရင္ေရးစနစ္
6)ဥပေဒျပဳေရး
7)လူမ်ဳိးေရးျပႆနာမ်ား
8)ဘာသာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
9)လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
10)ေျမယာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာမ်ား
11)လူသားမ်ားရရွိသင့္ေသာ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
12)တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ခြင္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
13)ေတာင္သူလယ္သမားအေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
14)အလုပ္သမားဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား


စသည့္အခ်က္မ်ား၏ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚေနဆဲအေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလတၱံခန္႔မွန္း အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤကမာၻ၌ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကို ေရွးေခတ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ စနစ္မ်ားအျဖစ္ေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကပါ၏။ ဤကဲ့သို႔ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားအား ေဖၚထုတ္ခဲ့ရာ၌ ေရွးေခတ္ ဘီစီ-၅၀၀ခန္႔မွ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ထက္တိုင္ ထင္းရွားပါ၏။

လိုအပ္ပါကထပ္မံျဖည့္စြတ္ေပးရန္
ေရွးေခတ္ႏိုင္ငံေရး အယူအဆမ်ားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္က်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ား

ပေဒသရာဇ္(ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္) (Monarchy)

မင္းဆိုးမင္းညစ္စနစ္ (Tyranny)

ကြန္ျဖဴးရွပ္ (China, Confucius)

ဆိုခေရးတီးစ္ (Realism, Naturalism, Greek)

အရစၥတိုကေရစီ(အထက္တန္းလႊာ၊ မ်ဳိး႐ိုးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ) (Rule by the Best)

ပေလတိုကေရစီ (Greek, Rule by the Wealth)

လူတစုကမိမိတို႔အက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Oligarchy)

ေတာက္၀ါဒ (China, Taoism)

ဒီမိုကေရစီ(ျပည္သူလူထုမွအုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္) (Democracy)

အရင္းရွင္၀ါဒ (Capitalism, Europe)

ကိုလိုနီ၀ါဒ (Colonism, Europe)

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ (Communist) (Karl Marx)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


အေျခခံ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ

အပိုင္း (၃)

International Political Systems

Form of Governments


1. Anarchism မင္းမဲ့၀ါဒ
2. Aristocracy (The rule by the Best) အေကာင္းဆံုးလူမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
3. Authoritarianism အာဏာပိုင္မ်ားႀကီးစိုးေသာ၀ါဒ
4. Autocracy သက္ဦးဆံပိုင္အာဏာရွင္စနစ္
5. Communist State ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံ
6. Democracy (demo, Kratos) ျပည္သူလူထုမွအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
A. Direct Democracy
B. Representative Democracy
7. Despotism ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေကာင္းစားေရး၀ါဒ
8. Dictatorship အာဏာရွင္၀ါဒ
9. Fascism လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ
10. Feudalism ကံေႂကြးခ်စနစ္(ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္)
11. Hierocracy (Rule by the Priests) ဘာသာေရးဘုန္းႀကီးမ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
12. Kleptocracy (Rule by the Thieves) သူခိုး၊ ဒျမမ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
13. Kritarchy (Rule by the Justice) ဘာသာေရးအဆံုးအမမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
14. Krytocracy (Rule by the Judges) တရားသူႀကီးမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
15. Meritocracy (Rule by the Ability) လူစြမ္းေကာင္းပုဂၢိဳလ္မွအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
16. Monarchy သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္
A. Absolute Monarchy အႂကြင္းမဲ့သက္ဦးဆံပိုင္
B. Constitutional Monarchy စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္
17. Ochlocracy (Rule by Mob) လူဆိုးေသာင္းက်န္းသူမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
18. Oligarchy (Rule by the Elite) ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားေသာသူမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
19. Plutocracy (Rule by wealth) ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
20. Republic ျပည္သူလူထုမွအုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္


A. Mixed Government ဘုရင္စနစ္ႏွင့္မ်က္ေမွာက္စနစ္တို႔ေပါင္းစပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
B. Constitutional Republic ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအရ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အား ျပည္သူမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္၍ အာဏာခြဲေ၀မႈႏွင့္ ကန္႔သတ္ တားျမစ္မႈ မ်ားအားျပဌာန္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
C. Parliamentary Republic ေခါင္းေဆာင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုကန္႔သတ္၍ ျပည္သူ လူထုမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ
လည္းေကာင္းတို႔ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္အား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း။
D. Socialist Republic ျပည္သူ႕ဆိုရွယ္လစ္အရင္းရွင္
E. Capitalist Republic ဆိုရွယ္လစ္အရင္းရွင္

21. Single Party State တပါတီႀကီးစိုးေသာစနစ္
22. Thalassocracy အင္ပါယာစနစ္
23. Theocracy ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားတြဲစပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
24. Timocracy (Rule by the honor) (Rule by the wealth)
25. Totalitarianism ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရး၀ါဒ၊ အႂကြင္းမဲ့အာဏာပိုင္စနစ္
26. Tyranny မင္းစိုးမင္းညစ္

အထက္ပါစနစ္မ်ားသည္ ဤကမာၻေပၚရွိေဒသအသီးသီးတို႔၌ က်င့္သံုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာ၊ ဆက္လက္က်င့္ သံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

လုိအပ္ပါကျဖည့္စြက္ေပးရန္

အထက္၌ေဖၚျပခဲ့ေသာ ႏို္င္ငံေရးစနစ္မ်ားအားေလ့လာ၍မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚေနဆဲအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္၍ မိမိလက္လွမ္းမီရာႏိုင္ငံ၊ ေဒသတစ္ခု၏ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚဆဲအေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္၍ သုေတသနျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။
ဤသို႔သုေတသနျပဳရာ၌ ဓမၼဓိဌာန္က်က်သုေတသနျပဳမွသာ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္အေပၚ၌မွ် အစြဲမရွိဘဲ သုေတသနျပဳမွသာအားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ပီျပင္စြာျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကိုေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရာ၌ တိုးတတ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတ လွ်က္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင့္သိသာျမင္သာစြာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ ေဖၚျပပါေမးခြန္းမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္အျဖစ္၎၊ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ အျဖစ္၎ ေဖၚျပထားပါသည္။

1. မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ မည္သည့္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သနည္း။
2. မ်က္ေမွာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား မည္သို႔ထူေထာင္ခဲ့သနည္း။
3. ဆင္းရဲျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသလား။

မွတ္ခ်က္
1. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေျမယာသည္ ျမန္မာျပည္ထက္နည္းပါသည္။
2. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ အလြယ္အကူသစ္ပင္ မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါ။
3. စိုက္ခ်င္သည့္ အပင္အား စိုက္လို႔မရႏိုင္ေပ။
4. အသီးစားၿပီး အေစ့လႊင့္ပစ္လိုက္႐ုံႏွင့္အပင္မေပါက္ႏိုင္ေပ။
5. စိုက္ပ်ဳိးေျမ၏ ေျမဆီလႊာမ်ားကို အျမဲတမ္းျပဳျပင္ေနၾကရပါသည္။
6. သဘာ၀သယံဇာတအားျဖင့္ သဲႏွင့္ေက်ာက္စရစ္ဘဲရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္ ကမာၻ၌အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံမ်ား၌ တႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
သင္မည္သို႔ယူဆပါသနည္း။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...