Monday, August 1, 2011

ျမစ္မင္းဧရာဝတီ

Min Thant Syn created a doc.
ေနာက္ခံသမိုင္း
အလြန္ေရွးက်ေသာ ဆန္႕စ္ကရစ္ (SANSKRIT Indo-Aryan Language) ဘာသာစကားအရ ဟိမဝႏၱာ ေတာင္မွ
အစျပဳ စီးဆင္းလာေသာ ရာဗီ (RAVI) သို႕မဟုတ္ အိုင္ရာဗတီ (IRAVATI) ဆိုေသာ အမည္မွ
ဆင္းသက္လာသည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါ အိုင္ရာဗတီ (ဧရာဝတီ) အမည္တူ ျမစ္ကို ပါ...ကစၥတန္ နွင့္ အိႏိၵယ
ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ ေတြ ့ရွိႏိုင္သည္။
ပါဠိဘာသာစကားအရ အင္ဒရာ (Indra) အမည္ရွိေသာ ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားအေပါင္းတို႕၏ ဘုရင္စီးနင္းသည့္
ထူးဆန္းေသာ ဆင္ျဖဴၾကီး ဧရာေဗတာ (Airavata) ၏ မိခင္ အိုင္ရာဗစ္တီ္(Iraviti) ကို အစြဲျပဳျပီး ဧရာဝတီ ဟူ၍
ေခၚတြင္သည္။ ယင္းဆင္ကို ထိုင္းနိုင္ငံတြင္လည္း စီးပြားတိုးတက္မည္ဟု ယံုၾကည္ကာ ကိုးကြယ္ၾက၏။
ကမ္ေဘာဒီးယားနိုင္ငံတြင္လည္း လက္ရွိ နိုင္ငံေတာ္သေကၤတႏွင့္ ဘုရင့္ကိုယ္ပြားသဖြယ္ ကိုးကြယ္ အသံုးျပဳ
ၾကသည္။ ထိုနည္းတူပင္ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပူေဇာ္ပသ
ေလ့ရွိၾကသည္။

မိခင္ဧရာဝတီ

ဟိမဝႏၱာေတာင္ေျခတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံ၍ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲစြာ စီးဆင္းလာရေသာ (ညီမ) ေမခ သည္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ျဖင့္ ေခ်ာေမြ႕ညင္သာစြာစီးဆင္းခဲ့ရသည္
့ (အစ္ကို) မလိခ ႏွင့္ ေပါင္းဆံုျပီး ဧရာ၀တီျမစ္
အျဖစ္ အမည္တငြ ္လာခ့သဲ ည္။
ကမၻာၾကီး၏ဝိဥာဥ္ေတာ္နတ္ဘုရားက ေရႊခြက္ကို လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ကိုင္ျပီး ေအးျမေသာ ေရသြန္းေလာင္းေပး
ေန၍၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀န္းက်င္တြင္ ေရႊမွဳန္ေရႊခဲမ်ားေတြ႕ရွိရသည္ ဟု ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတို႕က ယံုၾကည္ သက္၀င္
ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ နဂါးနတ္သမီးႏွင့္ ေနသူရိန္ နတ္သားတို႕ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ျပီး ဥသံုးလံုးဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ပထမ
တလံုးကို သပိတ္က်င္းအနီးတြင္ ေပါက္ခဲ့ျပီး ပတၱျမားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဒုတိယတလံုးမွာ ျမန္မာျပည္
အလည္ပငို ္းတငြ ္ ေပါက္ဖာြ းခ့ျဲပီး က်ားမ်ားျဖစ္သြားသည္။ က်န္တလုံးမွာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ေပါက္ဖြား၍
မိေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သြားသည္ဟုလည္း
ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ား ရွိခဲ့သည္။
အဆိုပါ ဒ႑ာရီဆန္လွေသာ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီး နေဘး၌ပင္ ျမန္မာ့သမိုင္းအစ တေကာင္း အမည္ရွိ ျမိဳ႕ေတာ္
ရိွခ့သဲ ည္။ ထို႕အျပင္ နန္ခ်ိဳ (ယခု ယူနန္နယ)္ သားတို႕ ဖ်က္ဆီးခ့ဲေသာ ပ်ဴနိုင္ငံေတာ္သည္ လြန္ခ့ဲေသာ
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကတည္းက
စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ျမန္မာျဖစ္လာမည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏
အဘိုးအဘြားတို႕သည္ ဧရာဝတီျမစ္ညာသို႕ ဆန္တက္ျပီး ေက်ာက္ဆည္၊ ပုဂံ၊ အင္းဝ၊ အမရပူရ (မႏၱလး)
အစရွိသည့္ သမိုင္းဝင္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပုဂံမွသည္ ရန္ကုန္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္
ျမိဳ႕တာ္ၾကီးမ်ား တည္ေထာင္ခ့ၾဲကသည္။

သူရေဲ ကာင္းတို႕ ေမးြ ဖာြ းခ့ရဲ ာ ဤ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္၊ သိကၡာ၊ ဘဝ၊ ယဥ္ေက်းမႈ
သမိုင္းမွတ္တိုင္ အဆက္ဆက္ကို ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။ ဧရာဝတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္။ ဧရာဝတီသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဝ။
ဤ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးကိုမွီျပီး ျမိဳ႕ရြာေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ ပိုက္ကြန္ယက္သကဲ့သို႕ ျမစ္ခြဲငယ္
မ်ားျဖင့္ ျဖာထြက္ေနေသာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအရ အေရးပါသျဖင့္ ျမန္မာတို႕၏ စပါးက်ီအျဖစ္
တင္စားေခၚေ၀ၚခ့ၾဲကသည္။ ဧရာဝတီမွ သယ္ေဆာင္လာေသာႏံွဳးေျမနုမ်ားေၾက
ာင့္ အကဒ္ မန္ပင္လယ္ထဲ၌
တႏွစ္လွ်င္ပ်ဥ္းမွ် ေပ (၁၅၀) ခန္ ့ တိုင္းျပည္နယ္ေျမကို က်ယ္ေစသည္။
ဧရာဝတီ၏ အလွ၊ ဧရာဝတီ၏ ေက်းဇူးမ်ားကို ေဖၚက်ဴးရလွ်င္ ကုန္ႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။
ဧရာ၀တီကို ဖ်က္ဆီးၾကေလျပီ
စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္လက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိပဲ၊ ျပည္ပသို႕ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာ ေရာင္းစားေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားလဲ ကုန္လုျပီ။ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္မွ ငါးမ်ားသည္လဲ မ်ိဳးတုန္းလုျပီ။ ကၽြန္းမွသည္
ပိေတာက္အဆံုး၊ သစ္တံုးၾကီးငယ္ တင္ထားေသာ ကားၾကီးမ်ား ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ေန႕ေန႕ညည
သြားေနသည္ကိုလဲ ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိုလဲ အေမွာင္က်ေနေသာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အသံုးမခ်ပဲ ႏိုင္ငံျခားသို႕
ေရာင္းခ် ခ့ၾဲကသည္။ ကိုးကိုးကၽနြ ္းႏွင့္ ဇာဒက္ၾကီးကၽြန္းအပါအ၀င္ ကၽြန္းငယ္မ်ားစြာမွာလဲ ႏိုင္ငံျခားသို႕
ေရာင္းခ်ခံရလုမတတ္ အေျခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ရရွိေသာ ဝင္ေငြကိုလဲ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း မရွိပဲ၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္၍ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူလူထုအား လက္နက္ျဖင့္ ဗိုလ္က်ျခိမ္းေခ်ာက္ အႏိုင္က်င့္လ်က္ရွိသည္။
စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္တို႕သည္ ယင္းသို႕ အဖုိးတန္သယံဇာတမ်ားကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးေနရံုသာမက
မဟာျမစ္မင္း ဧရာဝတီ၏ အလွတရားကိုလဲ နအဖ အမည္ေျပာင္း သိန္းစိန္အုပ္စုမွ ဖ်က္ဆီးေနၾကေလျပီ။ China
Power Investment Co-Operation ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
ထုတ္လုပ္ကာ တရုတ္ျပည္သို႕ ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္
၆ေပအထိ က်ဆင္းသြားနိုင္ျပီး ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ ျမစ္ခြဲတခ်ိဳ႕ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္သည္။
ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းမွ ရရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ဧရာ၀တီကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႕ မခံစားရပဲ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားတို႕ကသာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
ေရကာတာေၾကာင့္ ျမစ္ညာအထက္ သစ္ေတာမ်ားကို ေရဖံုးလႊမ္းသြားႏိုင္ျပီး၊ ျမစ္ေအာက္ဖက္ ေရေနသက္ရွိ
တည္ရွိမွဳစနစ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေရကာတာေၾကာင့္ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေစျပီး၊
ဧရာ၀တီျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားရွိ ေရတင္ေျမမ်ားဆီသို႕ သဘာ၀ေရစီး၀င္မွဳႏွင့္ ေျမဆီျဖစ္ထြန္းမွဳကို
ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္အိုးၾကီးျဖစ္ေသာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုက္ေစ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ထိုမွ်မက ေရကာတာသည္ ေျမငလ်င္လွဳပ္လြယ္ေသာ ေဒသတြင္း ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာင္းမွ ကီလိုမီတာ (၁၀၀)
အကြာတြင္သာ ရွိသည္ျဖစ္ရာ၊ ေရကာတာ က်ိဳးေပါက္သြားပါက ျမစ္ေအာက္ဖက္ ကီလိုမီတာ (၄၀) အကြာတြင္
တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားအား ေရလႊမ္းမိုးခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ အသက္
ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမကံ နိ း္က ုိ ဆန႕္ က်ငၾ္က
သို႕ျဖစ္ပါ၍ ျမစ္မင္းဧရာ၀တီ၏ အလွတရားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကို မွီ၍
တည္ေထာင္ထားေသာ ျမိဳ႕ျပရပ္ရြာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး တို႕အတြက္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းအား
လက္တြဲညီညီ ၀ိုင္း၀န္းဆန္႕က်င္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။
  မဂၤလာ၊ မင္းညိဳေအာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...