Saturday, August 20, 2011

ကြပ္ပ်စ္၀ါဒ ေပၚထြန္းျခင္း


by Soe Min on Wednesday, August 17, 2011 at 10:36pm
အေၾကာင္း တုိက္ဆုိင္လွ်င္ ကြပ္ပ်စ္ စကား၀ုိင္းမ်ား ျပန္လည္ ေပၚထြန္း ေစခ်င္သည္။ ခပ္ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ ေရွးလူၾကီးမ်ား၏ ကြပ္ပ်စ္ စကား၀ုိင္းမ်ားအေၾကာင္း ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။
အထူးသျဖင့္ လသာေသာညမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔၍သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ကြပ္ပ်စ္မ်ားေပၚ၌ ေရေႏြးၾကမ္း၊ ထန္းလွ်က္အစရွိေသာ အခ်ိဳတည္းစရာမ်ားျဖင့္ စကား၀ုိင္းမ်ား ခင္းက်င္းေဆြးေႏြးၾကပုံတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေျပာဆုိတင္ျပၾကေသာ အေၾကာင္းအရာက အေျခအေနေပၚ မူတည္မွာေသခ်ာသည္။ တခါတရံ စပါးေစ်းငါးေစ်းႏွင့္ အမေတာ္ေၾကးအေၾကာင္း ျဖစ္မည္။ တခါတရံ မုိးေလ၀သႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ေရးကိစၥ ျဖစ္မည္။ တခါတရံ သားေရးသမီးေရးႏွင့္ သာေရးနာေရး ျဖစ္မည္။ တခါတရံေတာ့ တရားဓမၼႏွင့္ စာအေၾကာင္း ေပအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ေျပာၾကမည္။
မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥကုိ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကသည္ျဖစ္ေစ...၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမွအပ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား ရွိခ်င္မွရွိလိမ့္မည္။ ဘယ္သူက ဘာမေျပာရဟု တားျမစ္ထားတာမ်ိဳး၊ ဘယ္သူက ဘယ္ႏွစ္ခြန္းထက္ပုိျပီး မတင္ျပရဟု ကန္႔သတ္ထားတာမ်ိဳးရွိႏုိင္မည္မဟုတ္။ ထုိ႔အျပင္ ကြပ္ပ်စ္၀ုိင္းသုိ႔ အျပင္လူမလာရ၊ မွတ္တမ္းမတင္ရ ဆုိသည္မ်ိဳးလည္း ေတြ႔ရမည္မဟုတ္ပါ။
စကား၀ုိင္းလုပ္သည့္ေနရာကုိက ေနအိမ္တစ္ခုခု၏ အျပင္ဘက္မွာ ရွိပါသည္။ အကာအရံမရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာ စုေ၀းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စကား၀ုိင္းကုိ ဦးေဆာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကြပ္ပ်စ္ေပၚသုိ႔ ေရာက္လာေသာအေၾကာင္းအရာတုိင္းကုိ ေနရာထုိင္ခင္း၏ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ သဘာ၀အေပၚ အေျခခံ၍ ေျပာဆုိၾကမည္ျဖစ္သည္။
ကြပ္ပ်စ္စကား၀ုိင္းသည္ တံခါးပိတ္အစည္အေ၀း မဟုတ္သည့္အတြက္ သတင္းေပါက္ၾကားမွာ စုိးရိမ္စရာမရွိပါ။ ထုိ႔ျပင္ ငါ့စကားႏြားရ ေျပာျခင္းမ်ိဳးလည္းမဟုတ္သျဖင့္ ေခါင္းျငိမ့္ေခါင္းခါသက္သက္ပဲ တုန္႔ျပန္စရာမလုိပါ။
ကြပ္ပ်စ္စကား၀ုိင္းသုိ႔ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အသိဥာဏ္တံခါးကုိ ဖြင့္ထားရန္သာ လုိအပ္သည္။ စကား၀ုိင္းအတြင္းသုိ႔ ဗဟုသုတ တစုံတရာ ေဆာင္ယူလာရန္( သုိ႔မဟုတ္ ) စကား၀ုိင္းမွ ျပန္သြားသည့္အခါ ဗဟုသုတ တစုံတရာ သယ္ယူသြားရန္သာ အဓိကက်ပါသည္။
သက္ၾကီးစကားသည္ သက္ငယ္အတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ သက္ငယ္စကားသည္ သက္ၾကီးအတြက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ဖြယ္ရာလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိအားတက္ႏုိးၾကားဖြယ္ရာႏွင့္ ဆက္လက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ားသည္ ေနာက္တေန႔ ရွင္သန္ရမည့္ လူမႈဘ၀အတြက္ လြန္စြာအဖုိးတန္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ တနည္းဆုိရလွ်င္ ကြပ္ပ်စ္စကား၀ုိင္းတုိ႔မွ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ အျပန္အလွန္ သေဘာထား အျမင္ဖလွယ္မႈႏွင့္ သင္ယူမႈတုိ႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘုိးဘြားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ေန႔တဓူ၀ စရုိက္လကၡဏာႏွင့္ အေမြအႏွစ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
ကင္ညာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရုိးရာစကားပုံတစ္ခုတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါးဟု အဆုိရွိပါသည္။ ထုိစကားကုိ ေဂ်ာ့ခ်္ဘားနတ္ေရွာ ေျပာခဲ့ေသာ စကားတစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ ေတြးၾကည့္ခ်င္ပါသည္။
သူက အယူအဆအသစ္မ်ားသည္ ေရွးဦးစြာ လူရယ္စရာအျဖစ္၊ စိတ္ကူးယဥ္အျဖစ္ ေပၚထြက္ လာတတ္ၾကသည္ တဲ့။ ျပီးေတာ့မွ မိစၦာဒိ႒ိ အယူကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ အစဥ္အလာေဖာက္ျပန္မႈ ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲကာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္လာၾကသည္တဲ့။
ေနာက္ဆုံးက်မွ အေျခခုိင္မာေသာ အမွန္တရားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အယူအဆအသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖုိ႔အတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ အဆင့္မ်ားျဖတ္သန္းခဲ့ရပုံကုိ သူက ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ထုိအဆင့္မ်ားထဲတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္းဆုိသည့္အခ်က္ ပါ၀င္ေနျခင္းႏွင့္ ထုိအေျခအေနအား မလြဲမေသြေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔လုိအပ္သည္တုိ႔ကုိ အေလးအနက္ထားခ်င္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘ၀တြင္ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အျမင္အသိ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာတုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ ထုိအခ်က္အတြက္ ကနဦးေျခလွမ္း စ လွမ္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းမ်ားကုိ ေၾကာက္လန္႔စုိးထိတ္ဖြယ္ရာအျဖစ္ ရႈျမင္သူမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွတဆင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ အသီးအပြင့္တုိ႔ကုိ မယုံၾကည္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မလြဲမေရွာင္သာ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည့္ အျမင္ကြဲလြဲႏုိင္မႈကုိ လက္ခံရန္ ခက္ခဲသူမ်ားဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အမွန္ေတာ့ အျမင္မတူညီျခင္းသည္ အျမဲတေစ အဟန္႔အတားတစ္ခု မဟုတ္ပါ။
လူသားအားလုံး၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ...၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား လုပ္ေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္က အသိသညာဖလွယ္ျခင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။
ကမၻာ့အဆင့္မီ အစည္းအေ၀းခန္းမမ်ား မွာသာမဟုတ္..။ ျမိဳ႕ေပၚက ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ..၊ ေစ်းထဲက စားေသာက္ဆုိင္မွာ..၊ လမ္းေဘးက ပလက္ေဖာင္းမွာ..၊ ေက်းလက္က ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာ.. (ေနရာမ်ားသာ ကြဲခ်င္ကြဲသြားမည္) ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတိမထားမိႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အေရာင္အေသြး စုံလင္လွမွန္း အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိးထိေပါင္းစပ္ၾကည့္မွ သိလာရပါသည္။
မၾကာေသးမီက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ လက္ေဆာင္ေပးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ အနည္းငယ္ ကုိးကားခ်င္ပါသည္။ စာအုပ္အမည္က စားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒျပိဳလဲျခင္း ( The Roundtable Talks and The Breakdown of Communism by Jon Elster )..။
အဆုိပါစာအုပ္တြင္ ၁၉၈၉ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရွ႕ဥေရာပကြန္ျမဳနစ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံအုပ္စုတုိ႔၏ မ်ားစြာေသာ စားပြဲ၀ုိင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ပုိလန္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယားႏွင့္ ဂ်ာမန္ဒီမုိကရက္တစ္ရီပက္ဗလစ္ႏုိင္ငံ ၅ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ၿပိဳလဲေစျခင္း၊ (ပုိ၍အေရးၾကီးသည္က) ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
ေအာင္ျမင္ေသာ စားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အတူ သင္ခန္းစာယူရန္အျဖစ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ညိွႏႈိင္းမႈအေျဖရွာမႈတစ္ခုကိုလည္း အခန္းတစ္ခုခြဲကာ တင္ျပထားပါေသးသည္။ ထုိမေအာင္ျမင္မႈက အျခားမဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ တရုတ္ကြန္ျမဳနစ္အစုိးရႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုိလားသူမ်ား အၾကားက ရင္ဆုိင္ေတြ႔မႈပင္ ျဖစ္သည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အခန္းငယ္တစ္ခုထဲမွ စားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျမိဳ႕အလုိက္၊ႏုိင္ငံအလုိက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြါးရေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားထက္ ပုိျပီး ၾသဇာတိကၠိမ ၾကီးမားေၾကာင္း သမုိင္းက သင္ၾကားေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။
ထုိအခ်က္သည္ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မဟုတ္မွန္း ယခုအခါ ဒီမုိကေရစီ၏အက်ိဳးကုိ ခံစားေနရျပီျဖစ္သည့္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားက သက္ေသျပလွ်က္ ရွိပါသည္။ အေရးၾကီးသည္က ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ သမာသမတ္ မရွိေသာရလဒ္တစ္ခုခုအတြက္ ေက်ာ့ကြင္းေထာင္ထားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာထူေထာင္ရန္အတြက္ သမားဂုဏ္ျပရမည့္ ေနရာမ်ိဳးမျဖစ္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ အျမင္ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ နားလည္မႈတုိ႔ကုိေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ရုိးသားစြာ ႏွလုံးရည္ခ်င္း ေပါင္းဆုံျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ရုိးရာအစဥ္အလာမ်ား၏ ေကာင္းေမြကုိ ဆက္ခံေသာအားျဖင့္ ကြပ္ပ်စ္စကား၀ုိင္းမ်ား ျပန္လည္ေပၚထြန္းေစခ်င္သည္။ ကြပ္ပ်စ္၏လြတ္လပ္ေသာ အခင္းအက်င္းကုိ ျမတ္ႏုိးစိတ္ သက္သက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ဖုိ႔ အေျခခံက်က် လုိအပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
တစ္ေယာက္အားကုိ တစ္ေယာက္ယူဖုိ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္က ေတာင္းဆုိေနေသာေၾကာင့္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ အျမင္ကြဲျခင္းသည္ သဘာ၀ျဖစ္သည္။ အျမင္မွားေနျခင္းသည္သာ သဘာ၀မွ ေသြဖီျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုေခတ္ၾကီးတြင္ သစ္သား (သုိ႔မဟုတ္) ၀ါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အဆင္တန္ဆာ မရွိသည့္ ကြပ္ပ်စ္ကုိ ပြဲထုတ္ခ်င္ရပါသနည္း..။ ကြ်န္ေတာ္၏အေျဖသည္ ကြပ္ပ်စ္တစ္လုံး ကဲ့သုိ႔ပင္ ရုိးစင္းေကာင္း ရုိးစင္းႏုိင္ပါသည္။
ကြပ္ပ်စ္၏သဘာ၀အရ အားလုံး လက္ေရတျပင္တည္း စုေပါင္း၀ုိင္းဖြဲ႔ ထုိင္ႏုိင္ျခင္းကုိ ေဖာ္ညြန္းပါသည္။ ကြပ္ပ်စ္ေပၚတြင္ ေနရာအနိမ့္အျမင့္မရွိေသာေၾကာင့္ ေနရာအဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈလည္းမရွိျပန္ပါ။
ေက်းလက္မွ ကြပ္ပ်စ္တစ္လုံးေပၚတြင္ မည္သူက မည္သူ၏အထက္မွာ ရွိျခင္းသည္ အဓိကမက်။ မည္သူကမည္သူထက္ ၾကီးျမတ္သည္ဆုိျခင္းမွာ ကြပ္ပ်စ္ေပၚတြင္ ေျပာမည့္ ကာယကံရွင္၏ႏႈတ္မွ ထြက္ေသာ စကားေပၚတြင္သာ မူတည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သူရိယမ်ိဳး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...