Tuesday, July 12, 2011

နက္ေသာအသိတြင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္

by Khin Maung Maung on Saturday, May 14, 2011 at 5:20am
နက္ေသာအသိတြင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ နက္ေသာအသိတြင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္

          ဗုဒၶ၏ ကာလာမသုတ္သည္ ေခာတ္ေပၚ စဥ္းစားနည္းတို႔ထက္ သာလြန္ေသာ ဆင္ျခင္မႈကို ေပးစြမ္းထားသည္။ အေၾကာင္းတစ္ခု၊ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုအတြက္ အစမ္းသပ္ခံလည္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုေသာ သူတို႔တြင္ အမွန္တကယ္ နက္ေသာအသိမရွိၾက။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းတစ္စုံတစ္ရာ အင္အားနည္းၾကရသည္။ သာမန္သိ၊ ျပန္ေျပာေကာင္းရံု သိမႈကို နက္ေသာအသိျဖင့္ ယံုမွတ္ထားၾကေသာေၾကာင့္ လုိရာခရီးမေရာက္ႏိုင္ၾကေခ်။

          အစဥ္အလာဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ သုတဥာဏ္အဆင့္မွ်သာ သိႏိုင္ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိလွသည့္ ေလးေလးနက္နက္ျဖစ္သည့္ အေတြး၊ အျမင္၊ အက်င့္မွာ ခိုင္ၿမဲမႈ မရွိေသးပါေခ်။ သုတမွတဆင့္ ျဖစ္ေသာဥာဏ္၊ အသိမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ပတ္သက္၍သာ  ဦးစားေပးတတ္သည့္ ဆႏၵေပၚသာ ရပ္တည္ သည္။ ရွင္သန္သည္။ ေရွ႕ရႈၾကေလ့ရွိသည္။ တရားသည့္သေဘာ၊ မတရားသည့္သေဘာ ေကာင္းစြာ ခံယူခ်က္လည္း မရွိႏိုင္။ ရပ္တည္ခ်က္မွာ မိမိေကာင္းစားေရး၊ `ငါ´ ဗဟိုျပဳအေတြးသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ မတရားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြစုစည္းခဲ့ေသာ ဓနတို႔ထဲမွ ျပန္လည္လွဴဒါန္းျခင္းကို သန္႔ရွင္းမႈ ျဖစ္စဥ္အား ေမ့ထား၍ ကုသိုလ္ရသည္ဟု ထင္မွတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ၾကြား၀ါ၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္လို၍ လွဴဒါန္းျခင္းကို ေစတနာအရင္းခံထား လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ မွားယြင္းေနျဖစ္ၾကသည္။ နက္ေသာအသိ မျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းမဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေပသည္။

          သုတဥာဏ္လြန္၍ သစိၧကတဥာဏ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ၾကည့္ေသာ သေဘာပါလာ ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္လာသည္။ ႏွိပ္ကြပ္သူျဖစ္စဥ္က ကိုယ္ခ်င္းမစာတတ္ရျခင္းမွာ သုတဥာဏ္အဆင့္မွ်သာ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အႏွိပ္စက္ခံဘ၀ကို ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္လာလွ်င္ ႏွိပ္စက္မည္၊ ဖိႏွိပ္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ နက္ေသာအသိျဖစ္ပါမွ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းက ေနာက္မွ ကပ္ပါလာသည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥာဏ္အဆင့္ေရာက္ေသာအခါ သတၱ ဗဟိုျပဳမွ ခြါထြက္သြားၿပီး ျဖစ္သည္။ `ငါ´ဟူေသာ အေျခခံျဖင့္ မစဥ္းစားေတာ့။ ကိုယ့္အတြက္ထက္ အမ်ားအတြက္၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္၊ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္အတြက္၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ အေျခခံ စဥ္းစားလာသည္။ ထို႕ထက္ ပါရမီ ရင့္က်က္လာပါက သတၱ၀ါအားလုံးအတြက္၊ ေလာကအတြက္ ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားတတ္လာပါသည္။ အတၱသည္ ရြံ႕ရွာဖြယ္ရာလည္း ျဖစ္လာ၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာလည္း ျဖစ္လာရေတာ့သည္။

          ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔တြင္ မွန္ကန္စြာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳျခင္းသည္ အေရးႀကီး၏။ ငယ္စဥ္ အေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါး၊ အသိနည္းပါးေသး၍ မွန္ကန္စြာ မျဖစ္လွ်င္ မေထာင္းသာတတ္္ေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္၊ ရင့္က်က္သည့္အခါ မိမိ၏လုပ္ရပ္တို႔ မွန္ကန္စြာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ အေတာ္ပင္ ေမးေင့ါစရာ ျဖစ္ရေပမည္။ မွန္ကန္စြာ ဟူသည္ႏွင့္ညီညြတ္ လွ်င္ ေခာတ္သစ္အရ (win-win) ဟူေသာ ႏွစ္ဘက္အက်ဳိးျဖစ္ အေျခအေနျဖစ္၏။ မွန္ကန္စြာႏွင့္ ဆန္႕က်င္လွ်င္ တစ္ဖက္ဘက္က အက်ဳိးပ်က္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္လိုက္ဘ၀တြင္ မေထာင္းသာလွေသာ္လည္း ေရွ႕ေဆာင္တို႔ အဆင့္တြင္မူ မွန္ကန္စြာႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်င္ ပ်က္စီးရမည့္သူတို႔မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မဟုတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ေခ်။

          လူတို႔သည္ အတၱ၏သားေကာင္ကား မွန္၏။ ဆင္ျခင္မႈနည္းပါး၍ အသိမနက္ႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လံုး အတၱႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အေျခခံမွ ခြါႏိုင္မည္မဟုတ္။ လူတိုင္း အတၱႀကီးၾကလွ်င္ အားနည္းသူတို႔ ေနစရာ ရွိႏိုင္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္၊ ဆင္ျခင္ႏိုင္မွ တစ္စံုတစ္ရာ အင္အားေကာင္းလာလွ်င္ နက္နဲေသာအသိတို႔ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အတၱတို႔ အေတာ္ အတန္ ပါးသြားမည္သာျဖစ္သည္။ ေလာကအတြက္ဟူေသာ အဆင့္၊ သတၱ၀ါမ်ားအားလံုးအတြက္ ဟူေသာ


မေရာက္လွ်င္ေသာ္မွ Self Interest ဟူေသာ မိမိဗဟိုျပဳအေတြးအေခၚမွ National Interest ဟူေသာ ႏိုင္ငံအက်ဳိး၊ လူမ်ဳိးအက်ဳိး ဟူေသာ အဆင့္အထိ စဥ္းစားႏိုင္၊ ခံယူလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဟူေသာ အစုအဖြဲ႕ငယ္ေလး ၏ ဦးေဆာင္သူ အဆင့္မွ C.E.O ဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား အလယ္၊ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသအဆင့္ ဟူေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆံုးေကာင္းစြာ အသိနက္ႏိုင္ၾကလွ်င္ တစ္စံုတစ္ရာ ေအးခ်မ္းမႈကို ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

          Sympathy သည္ ခံစားမႈဟူေသာ Emotion မွျဖစ္ေပၚလာ၍ Empathy ဟူေသာ နားလည္ႏိုင္စြမ္းသည္ ဦးေႏွာက္၊ အသိျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါမွ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ သုတဥာဏ္အဆင့္တြင္ Empathy ဟူေသာ စာနာ မွ်ေ၀ ခံစားႏိုင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ သစိၧကတဥာဏ္သည္ ေလာကလြန္သေဘာ ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတၱဗဟိုမွ လည္းခြါၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတၱ၀ါတိုင္းကို Empathy ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

          ထုိေသာအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမွာ မ်ားစြာေ၀းကြာမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါေခ်………                                                                                                           Nay Zin Latt

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...