Sunday, July 24, 2011

"ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ"

created the doc: "ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ"
Min Thant Syn created the doc:
အာဏာဆက္ဆံေရး
၂၀-၁၀-၂၀၀၈ ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္၌ `ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အေျခခံမဟာ ဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ စဥ္းစားျခင္း´ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးသားခဲ့သည္။ ဤေဆာင္းပါး၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး၏ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးျဖစ္ထြန္းမႈကို သက္ေသထူသည့္အေနျဖင့္ `လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ထြန္းမႈတြင္ သမၼႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ဇာတ္သိမ္း မေကာင္းခဲ့ၾကေပ။ လြတ္လပ္ေရးမရမီၾကားကာလ သမၼတျဖစ္သူ ေဒါက္တာဘဦးမွလြဲ၍ မည္သည့္ သမၼတ၊ မည္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ခပ္ေအးေအးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွ စင္းသြားရသည္ဟူ၍မရွိခဲ့ေပ´ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအလြမ္းဇာတ္ Political tragedy ကို ေဖာျ္ပလို၍ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမုိင္း၌မဆုိ ႏိုင္ငံေရး ေၾကကြဲဖြယ္ရာဇာတ္လမ္းတုိ႔ ရွိၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ သူ႔ထူးျခားခ်က္ႏွင့္သူျဖစ္ၾကသည္
သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းၾကျခင္းသည္ ေရွး႐ိုးျမန္မာစကားက `မင္းေျပာင္း မင္းလြဲ´ဟုဆုိ၍ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာ၊ အာဏာဆက္ခံမႈ Power succession ဟုေခၚေသာ ျပႆနာႏွင့္ သက္ဆုိင္အက်ံဳး၀င္သည္။ ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ ဤအာဏာဆက္ခံေရး ျပႆနာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာမျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္။

ဘယ္သင္းအေရးႀကီး
ထုိ႔ေၾကာင့္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာဆက္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေပၚရန္ အေျခခံေကာင္းေတြ႔ရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည္။ စာေရးသူအျမင္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာဆက္ခံေရး (၀ါ) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာလႊဲေျပာင္းေရးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကဲ့သို႔ မတိမ္းမယိမ္း အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆသည္။ ယေန႔ကမာၻႀကီးသည္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနသည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးကိစၥတုိ႔တြင္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနသည္။ အုိင္ဒီယာေတြ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနသည္။
ဤသို႔ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနေသာ အခါသမယႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးကို stereotypes ပံုေသကားခ်ပ္ပံုစံ၊ သမား႐ုိးက်ပံုစံတုိ႔ျဖင့္ စဥ္းစားလို႔မရေတာ့ေပ။ ေဖာ္ျမဴလာအေသ၊ ေလွနံဓားထစ္ စဥ္းစားလုိ႔ မရေတာ့ေပ။ သမုိင္ းျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ပကတိအေျခအေနတုိ႔ကို တီထြင္ဖန္တီးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ ၾကရန္လိုသည္။ စာေရးသူအျမင္၌ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အာဏာဆက္ခံေရး ျပႆနာတုိ႔ကို ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေရရွည္အျမင္၊ မဟာဗ်ဴဟာ အျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာဆက္ခံေရးကိစၥက ပို၍ အေရးႀကီးသည္။ ပို၍ အေျခခံက်သည္ဟုထင္သည္။

အႀကိဳႏွင့္အလြန္ၫြန္႔ေပါင္း
ဒိုင္ယာေလ့ာခ္တုိ႔၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ စသည့္စကားေတြ အေတာ္ၾကားရသည္။ အလြန္ေယဘူယ် က်ေသာ အလြန္ျဒပ္မဲ့ေသာစာသား The most generalized, the most abstract text တုိ႔သည္ ယခုလို တိတိက်က် အေကာင္အထည္ႏွင့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ေျပာရမည့္အခ်ိန္၌ အလုပ္ ျဖစ္ႏိုင္မလား။ လက္ေတြ႔က်ႏုိင္မလားဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာေပၚသည္။ ယေန႔ အေျခအေန၌ ျပႆနာကို လက္ေတြ႔က်က်ေဖာ္ထုတ္ရသည္။ အေျဖကို လက္ေတြ႔က်က် ေပးရသည္။ ေယဘူယ်ေတြ၊ ျဒပ္မဲ့ေတြျဖင့္ ေျပာေနလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးမဆန္။ ၀တ္အသင္းဆန္မည္။ မိမိတုိ႔၌ အိုင္ဒီယာ ဆင္းရဲေနျခင္းကိုလည္းျပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိေသာ စကားကို လက္ေတြ႔က်က်နားလည္ၾကည့္လွ်င္ Pre-election coalition ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ post-election coalition ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ျခင္း ပုံသ႑ာန္တုိ႔သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ပကတိအေျခအေနကို အေျခခံ၍ လက္ေတြ႔က်က ်အေျဖရွာျခင္းသာျဖစ္သည္။


ဗီးရွင္းႏွင့္ အစစ္အမွန္
စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖူးသည္။ ဤသို႔ ေတြ႔ဆံုတုိင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈျခင္း အေျခခံအရ မတူညီေၾကာင္းကို ေျပာရသည္။ သူတုိ႔က ႏိုင္ငံျခားမွေန၍ အယူအဆစိတ္ကူးတုိ႔ကုိ အရင္အုတ္ျမစ္တည္သည္။ အယူအဆတုိ႔ကို စိတ္ကူးထဲ အရင္ခ်က္ျပဳတ္သည္။ အရင္မီးဖုတ္သည္။ အရင္ထုတ္ပိုးသည္။ ဤသုိ႔ အရင္ႀကိဳတင္ခ်က္ျပဳတ္ ထုပ္ပိုးၿပီးသား စိတ္ကူးအေျခခံ pre-cooked, prepacked conceptual framework တုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေန အစစ္အမွန္ကို စြပ္ၾကည့္သည္။ ဤသို႔ စြပ္ၾကည့္၍ အံမကိုက္လွ်င္ ဆရာလုပ္သည္။
စာေရးသူက တံု႔ျပန္ရသည္။ စာေရးသူ၏ ခ်ည္းကပ္နည္းသည္ ပကတိအစစ္အမွန္ reality မွ စသည္။ မည္သည့္ ႀကိဳတင္စိတ္ကူးထာေသာ အုိင္ဒီယာအစြဲအလမ္းေတြမေတြး။ အစစ္အမွန္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္တုိ႔ ဘယ္လုိျဖစ္ထြန္းလာ သနည္းဟု ၾကည့္သည္။ how events or reality evolve ကိုၾကည့္သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အစစ္အမွန္တုိ႔ ျဖစ္ထြန္းပံုတုိ႔ကို သံုးသပ္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ဆြဲသည္။ ယေန႔ေခတ္ေပၚစကားႏွင့္ ေျပာလွ်င္စာေရးသူသည္ အစစ္အမွန္မွစသည္။ ဗီးရွင္း စိတ္ကူးမွ မစ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ ဗီးရွင္းအတြက္ အကန္႔အသတ္ေတြ မ်ားစြာရွိသည္။

ေမာင္စူးစမ္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...