Thursday, July 28, 2011

ႏိုင္ငံေရးသည္ ပကတိသေဘာကို ပစ္ပယ္၍ မရ

Min Thant Syn created a doc.
ေလာက၌ အရာရာ တိုင္းသည္ နိစၥဓူဝ မဟုတ္ပါ။ အနိစၥ၊ အဓူဝ အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေနေပသည္။ ဤသည္မွာ သဘာဝ သေဘာ၊ ဓမၼသေဘာ အစစ္အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ အေရးေတာ္ပံု တစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ လာပါက ေယဘုယ် ႐ႈျမင္မႈႏွင့္ ခဲြျခမ္းစိတ...္ျဖာ ႐ႈျမင္မႈဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေလ့လာၾကေပသည္။
ပေဒသရာဇ္ႏွင့္ ေက်းကြၽန္မ်ား၊ ပေဒသရာဇ္ႏွင့္ အရင္းရွင္မ်ား၊ အရင္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔၏ ပဋိပကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ကမၻာ့ေနရာ အမ်ားအျပား၌ သူ႔အခ်ိန္အခါႏွင့္ သူ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ၾကသည္။ ၁၇ရာစုတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၌ ပထမခ်ားလ္စ္ ဘုရင္အား ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ကရြမ္းဝဲလ္၏ ေတာ္လွန္ေရးမွာ သမုိင္းဆရာ တုိ႔က ဘုရင္ဂ်ီ သာသနာ ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပဲြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္တုိ႔က ပေဒသရာဇ္ စနစ္အား ဓနရွင္ လူတန္းစား တုိ႔က အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ အေရးေတာ္ပံု အျဖစ္႐ႈျမင္ ခဲ့ၾကသည္။ တစ္နည္း အရင္းရွင္စနစ္ ေခါင္းေထာင္ လာေသာ အင္အား ေကာင္းလာေသာ အျဖစ္အပ်က္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။အလားတူ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ ဘူဇြာေတာ္လွန္ေရး မွာလည္း ေတြးေခၚ ပညာရွင္ Rousseau (႐ူးဆိုး)၏ လြတ္လပ္ေရး၊ ညီမွ်ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး တည္းဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထုိပဋိပကၡ မွာလည္း အရင္းရွင္တုိ႔က ဦးေဆာင္ကာ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကို တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ စနစ္မွ အရင္းရွင္ စနစ္သို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္တုိ႔က ကုန္သြယ္မႈ လြတ္လပ္ေရး၊ ပေဒသရာဇ္ႏွင့္ အရင္းရွင္ လူတန္းစားတုိ႔ သာတူညီမွ် ျဖစ္ေရးႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ႏွင့္ အရင္းရွင္တုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လက္ဝဲ ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ မ်ားကို အလုပ္သမားႏွင့္ ေျမယာ လုပ္သားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရး အျဖစ္ သမုတ္ခဲ့ၾကၿပီး မေအာင္ျမင္ေသာ အလုပ္သမား တုိက္ပဲြဟု သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။


အျဖစ္အပ်က္ တုိင္း၌ ဦးတည္ေျပာင္းလဲ လာေသာ မၿမဲေသာ သဘာဝႏွင့္ လတ္တေလာ ေျပာင္းလဲ ေစေသာေၾကာင့္ ပစၥယမ်ား ရွိေနေပသည္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ရွပ္နီ အေရးအခင္း ကိုလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက နည္းမ်ဳိးစံု ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ လမ္းမေပၚ၌ ဆႏၵျပကာ အစိုးရ႐ံုးကို ဝိုင္းဝန္းျခင္း၊ အစိုးရ အလုပ္မ်ား ပ်က္ေစျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ Street Politic လမ္းမေပၚမွ ႏိုင္ငံေရးဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္အား လုိလား ေထာက္ခံသူ မ်ားက စုေပါင္း ဆႏၵျပသည္ ျဖစ္၍ သက္ဆင္ အာဏာရရွိ ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ၾကသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။


သက္ဆင္ရွီနာ ဝတၱရာမွာ ၂ဝဝ၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္း၍ ရာထူးမွ ျပဳတ္က်ကာ ျပည္ပ၌ ခုိလံႈေနရသည္။ ၄င္း၏ ထုိင္းရက္ထုိင္း ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းခံရၿပီး သက္ဆင္ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ ျပည္သူ႕အင္အား ပါတီ (PPF) ကိုလည္း ဘုရင္ႏွင့္ အခြင့္ထူးခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုရင့္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လိုလားေသာ ရွပ္ဝါဝတ္ PAD ေခၚ ျပည္သူ႕ ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တို႔၏ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆမတ္ ဆန္ဒရာေဝ့ရွ္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆင္၏ ေယာက္ဖေတာ္သူ ဆြမ္ခ်ဳိင္းေဝါင္ ဆာဝတ္၏ အစိုးရအဖြဲ႕တုိ႔ ျပဳတ္က် သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္တပ္ ေထာက္ခံေသာ ဒီမိုကရက္ ပါတီမွ အဘီဆစ္ ဗီဂ်ာဂ်ီဗာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။
ရွပ္နီ ဝတ္ထားေသာ သက္ဆင္ ေထာက္ခံသူမ်ားက အဘီဆစ္ အစိုးရအား ဥပေဒႏွင့္ မညီ၍ ထြက္ေပးေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ဖ်က္သိမ္းေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ ၾကျပန္သည္။ ဧၿပီလမွ စ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာလူ ၃ဝခန္႔ေသၿပီး တစ္ရာေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ အစိုးရက အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းလိုက္၍ ေခတၱၿငိမ္သက္ သြားခဲ့ ေသာ္လည္း ျပႆနာက မၿငိမ္းေသးပါ။ အခ်ိန္မေရြး ျပန္၍ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ပါသည္။


ဤ အျဖစ္အပ်က္၌ လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္မွာ ရွပ္နီႏွင့္ ရွပ္ဝါတုိ႔၏ လူထုတိုက္ပဲြ ပံုသဏၭာန္ ျဖစ္ေစခဲ့ ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမွာ ဘုရင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ ၿပီးေျမာက္ မွသာ ထုိင္းႏိုင္ငံေရး၌ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက လႊမ္းမိုး ထားေသာ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ဘုရင့္ အႀကံေပးဟု အမည္ တပ္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ား၊ လက္ေရြးစင္ လူခ်မ္းသာ တစ္စု၏ ထုိင္းႏိုင္ငံေရး၌ ျခယ္လွယ္မႈကို ဖယ္ရွား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ အယူအဆ ရွိသူတုိ႔က အစိုးရ အာဏာကို ရရွိလာေသာ အခါ ဘုရင့္ အာဏာႏွင့္ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရး၌ လႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ ၾကသည္။ ထုိင္းလူငယ္မ်ား၊ ပညာတတ္ မ်ားႏွင့္ ေတာနယ္ လူတန္းစားတုိ႔က ေထာက္ခံသည္။ ဘုရင္ႏွင့္ စစ္တပ္ လိုလားေသာ ပါတီကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ လူခ်မ္းသာ မ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစား တုိ႔က ေထာက္ခံၾကသည္။


သို႔ရာတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရး၌ မ်က္ေမွာက္ကာလ အထိ အာဏာ ရလာေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမ်ားမွာ စစ္တပ္၏ အခြင့္ အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါက အာဏာသိမ္းျခင္း ခံရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းမႈ ၁၉ ႀကိမ္ရွိၿပီကို ေထာက္႐ႈ၍ သိႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္သူ မ်ားက ထုိင္းႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၌ စဲြၿမဲေနၿပီး ျဖစ္ေသာ အခြင့္ထူးခံႏွင့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ၿဖိဳလွဲရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အစိုးရသည္ ၿဖိဳခဲြခံရမည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကို လွည့္စားရန္ အတြက္ စစ္တပ္က ထုိင္းဘုရင္ကို ေရွ႕တန္းတင္ ေနေၾကာင္း။ ဤသို႔ေသာ သေဘာ သဘာဝကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၿပီး လမ္းသစ္ရွာ၍ ေလွ်ာက္ႏိုင္သူ သည္သာ ထုိင္းႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္၌ တည္ၿမဲမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိေဝဖန္ ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ပကတိ အေျခအေနကို ပစ္ပယ္၍ မရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရး အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကို ဒုတိယကမၻာ စစ္ကာလ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တုိ႔အား တိုက္ခိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အရင္းတည္ အေျခခ် ထားခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။၁၉၄၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ BIA(BDA) ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက်္ာႏွင့္ ဗိုလ္ေနဝင္း တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီ)မွ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကိုဗေဆြႏွင့္ သခင္ခ်စ္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ သခင္စိုး၊ သခင္ဗဟိန္းႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း စုေဝးတုိင္ပင္ ခဲ့ၾကကာ ဖတပလေခၚ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ႀကီးကို ထူေထာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ဤအဖြဲသည္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဝ လြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ ျပည္သူတုိ႔ကို စည္း႐ံုး ႏိုင္ခဲ့သလုိ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အသီးသီး ကုိလည္း ညီၫြတ္စည္း႐ံုး ေစခဲ့သည္။ မူလက ဖက္ဆစ္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဝ လြတ္လပ္ေရးကို ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁၂ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရထံမွ လြတ္လပ္ေရး အေရးဆုိရန္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းရပ္ကြက္ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းရွိ ေနသူရိန္ ႐ံုႀကီး၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အလြန္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ညီလာခံႀကီး ကို ဖဆပလ ဦးေဆာင္၍ က်င္းပခဲ့သည္။ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၍ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ သီဟိုဠ္ကြၽန္း ကႏၵီၿမိဳ႕ရွိ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ စစ္ေသနာ ပတိခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္လူဝီ ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ မွစ၍ မနားမေန ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ကာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး လံုးဝ လြတ္လပ္ေရး ရရန္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ေရး တည္းဟူေသာ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ သြားမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဆုိရန္ တိုဗီလာ စီမံကိန္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး အၿပီး ျမန္မာ့ စီးပြားေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အကုန္အစင္ မလုပ္ခဲ့ သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးၿပီး ဖဆပလ အစိုးရမွာ တာဝန္မေက် ျဖစ္ခဲ့သည္။
မူလ ဖဆဖလ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အမာခံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ အေရးေတာ္ပံု ေခၚ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ တုိ႔မွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရခါနီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကဲြ၍ ေတာခိုခဲ့ၾကသည္။ ဖဆပလ တပ္ေပါင္းစု ထဲမွ ဆုိရွယ္လစ္ မ်ားလည္း ခဲြထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ဖဆပလမွာ တည္ၿမဲ၊ သန္႔ရွင္း၊ ပမညတ၊ ဦး၊ ဗိုလ္၊ သခင္ဟူ၍ ေရာင္စံု ကဲြကုန္ေတာ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ က်ားကုတ္ က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ရေသာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး မွာလည္း ဦးႏု၏ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္က်ဳိးဖက္မႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား သူပုန္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ ရသည္။ ဦးႏုသည္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္ဟု ဆုိကာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းကို အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ တာဝန္ လႊဲအပ္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္အတူ ေပါက္ဖြား လာေသာ တပ္မေတာ္က လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ၁ဝႏွစ္ အၾကာတြင္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ စတင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ (ပထစ) ျပည္ေထာင္စု ပါတီမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ကတိကဝတ္ မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ မစဥ္းစားဘဲ မိမိတုိ႔ ပါတီ အာဏာ ရရွိေရး အတြက္ ေတာင္တန္း ေဒသ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ညီၫြတ္ေရးကို ၿပိဳကဲြေစမည့္ ကတိမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ပါလီမန္၌ ျပည္ေထာင္စု အေရး ကိစၥမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခသို႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္၌ အာဏာ သိမ္းခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ပထစ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံကို ေခ်ာက္ထဲသို႔ က်ေအာင္ လုပ္ေန၍ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္း ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရး ရယူစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္မွ ေသြဖည္၍ အရင္းရွင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ လိုက္ေန၍ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ က်င့္သံုးမည္ဟု ဆိုကာ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။


ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို တပ္မေတာ္က အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ သြားမည့္ အျပင္ တပ္မေတာ္သည္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ အမာခံ ေက်ာ႐ိုး အျဖစ္လည္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူ ေပါက္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွာ အျခားအျခား ႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ မတူသည့္ အခ်က္မွာ စစ္ေရး ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆမ်ား ကိုပါ သိရွိ အကြၽမ္းဝင္ ေနခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ဟူသည္ ဘံုဝါဒ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္၏ အေျခခံရာ ျဖစ္သည္ဟု လက္ဝဲႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက ဆုိၾကသည္။ လူတန္းစား ပဋိပကၡသည္ ဆုိရွယ္လစ္ ဝါဒ အတြင္း၌ပင္ အေတာ္ ေလ်ာ့နည္း ကုန္ၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတန္းစား ပဋိပကၡ အသြင္ နည္းခဲ့သည္။
ေခတ္စနစ္ တုိ႔သည္ နိစၥဓူဝ မတည္ၿမဲ၊ အနိစၥ အဓူဝ ေျပာင္းလဲ ေရြ႕လ်ား ေနသည္။ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒသည္ ၂၁ ရာစု အဝင္နား၌ ေျပာင္းလဲလာေသာ Globalization ေခၚ ကမၻာျပဳမႈကို အမီ မလုိက္ႏိုင္ခဲ့။ ကမၻာတစ္ဝန္း ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ ျမင့္လာျခင္းႏွင့္ အတူ မလိုက္ပါႏိုင္ခဲ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၈၈ အေရးအခင္းဟု ဆိုေသာ လူထုအံုႂကြမႈ ေပၚေပါက္ ခဲ့ရသည္။ ထုိကာလ အနီးတစ္ဝိုက္၌ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္း မ်ားမွာ အဓိက မဟုတ္၊ ေျပာင္းလဲ သင့္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္၊ ကုန္ထုတ္စနစ္ မ်ားကို ေျပာင္းလုိျခင္း၊ စီးပြားေရး ထြက္ေပါက္ ပိတ္ေနျခင္းကို ရွာေဖြ ခဲ့ၾကျခင္းသာဟု ဆုိက မွားမည္ မထင္ပါ။


မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစ ဆူပူမႈ ျဖစ္ပြားပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္မည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ေရး၊ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေသာက ကင္းေဝးေရး အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရက တပ္မေတာ္ လက္သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို လႊဲအပ္ ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး၌ ပါဝင္လာခဲ့ ရျပန္သည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရး မရမီ ကတည္းက လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ လည္းေကာင္း တုိင္းျပည္ အေရးကို လ်စ္လ်ဴ မျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေလာကႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ခဲြျခားရန္ ခက္လွသည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေဝဖန္သူမ်ားက ဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ အေနအထား၌ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပဲြကို က်င္းပမည္။ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္၍ အယူအဆ ဝါဒေရးတို႔ မ်ဳိးစံုလိမ့္မည္။ ပါတီမ်ား အတြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကရမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရကုိ ကန္႔သတ္ ေပးထား သကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္ အတြက္လည္း အခ်ဳိးတစ္ခု ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား မ်ားလည္း ပါဝင္ လာမည္မွာ ေသခ်ာ ေနသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီး ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ ကီးပေလယာ အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။
အာဏာရသည့္ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ပါတီ၊ ျပည္သူႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တုိ႔အား လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေပါင္းစပ္၍ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ခ်ႏိုင္ပါက တုိးတက္ေသာ ေျခလွမ္းကို လွမ္းႏိုင္မည္မွာ မုခ်ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈ မတုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ဘဲ ပဋိပကၡ အသြင္မ်ားကို ေပၚေပါက္ ေစမည္ ဆုိပါက အာဏာရ အစိုးရသည္ သက္ဆုိး ရွည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု သံုးသပ္ရမည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းခရီး၌ ျမန္မာ့ လက္႐ံုးတပ္၊ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စသည္တုိ႔မွာ လက္႐ံုးရည္ (စစ္ေရး)ႏွင့္ ႏွလံုးရည္ (ႏိုင္ငံေရး) တုိ႔ကို ပူးတဲြ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ ရသည္ ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ အတြက္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေလာကသည္ စိမ္းေနမည္ မဟုတ္ပါ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ စည္း႐ံုး မဲဆြယ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ အာဏာ ရခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္ တုိ႔အား သီးျခားစီ မျမင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ကို သတိ ခ်ပ္အပ္၏။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္း၌ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသာ ေပၚခ်ီတစ္လွည့္ ငုပ္ခ်ည္တစ္ဖန္ ျဖစ္ေနခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္အတူ ရွိေနခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ေသခ်ာ က်နစြာ သံုးသပ္ ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး၏ ပကတိ သဘာဝ တရားကို မ်က္ကြယ္ ျပဳ၍ မရသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ ခင္းထားၿပီးေသာ ေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္လိုသည္မ်ားကို အဝိုင္းအဝန္း ထဲ၌ ညႇိႏိႈင္းကာ တိုးတက္မႈကို ရွာရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း...။
ေမာင္သာႏု

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...