Monday, June 20, 2011

- သိပၸံ၊ ႏို္င္ငံေရးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ

  ATHEISM (အသယ္ဇင္) (ဂရိတ္ဘာသာ-A=မ, THEOS=ထာဝရဘုရား) ထာဝရဘုရား၌လည္းေကာင္း၊ တန္ခိုးဗ်ာဓိဟာမ်ားႏွင့္ ေသျပီးကာလ ေနာက္ဘဝရွိျခင္း စတဲ့ ဘာသာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အယူအဆမ်ား၌ မယံုၾကည္မႈ ျဖစ္သည္၊ ၎အယူအဆသည္ သိပၸံပညာတိုးတက္သည့္ ေခါမ တိုင္း၌ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။   ရုပ္ဝါဒ၏ သေႏၶယူမႈသည္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ေရွးပေဝသဏီကပင္ စခဲ့ပါသည္၊ လူသတၱဝါတို႔သည္ ေသျပီးေနာက္ ဘဝ မရွိေတာ့ဟု ယူသည့္ ဥေစၦဒဒိဌိသည္ ရုပ္ဝါဒ၏ ပဓါန ခံယူခ်က္ျဖစ္လာသည္၊   ဤသုိ႔ျဖစ္လာရျခင္းမွာလည္း ဘဝတို႔သည္ ဆက္ေန၏ ျပတ္သြားသည္မရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနသည့္ ဘဝမွ သုချဖစ္ေစမည့္ ဘဝကို ေရာက္ရန္ GOD ကို လည္းေကာင္း၊ မျမင္ႏိုင္ဘဲ တည္ရွိေနသည့္ တန္ခိုးရွင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏ တန္ခိုးဗ်ာဓိဟာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္အတူ ခံယူလိုက္နာက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ ေတာ့သျဖင့္ ဥေစၦဒဒိဌိ ရုပ္ဝါဒ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာရျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။  


ဘဝဟူသည္ ေသလွ်င္ျပတ္သည္ဟုယူသည့္ ဥေစၦဒဒိဌိႏွင့္ ယွဥ္သည့္ ရုပ္ဝါဒ ေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ ဘဝဟူသည္ ျပတ္သည္မရွိ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိးအတိုင္းစဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ေနဦးမည္ဆိုသည့္ သႆရဒိိဌိကို ျငင္းဖ်က္လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ စင္စစ္မွာ ဆက္ျခင္းေရာ ျပတ္ျခင္းပါ မွားေနသည္၊ ဒါကို မသိလွ်င္ မသိျခင္း သံသရာမွာ က်င္လည္ေနၾကရမည္၊ သိ၍ မွန္ကန္စြာ အေၾကာင္းခံလွ်င္ မသိ၍ သံသရာမွာ က်င္လည္ရမည့္ ေဘးမွကင္းေဝးသည့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း မည္သာ ျဖစ္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအက်ဳိးကို နားမလည္ေသးသူမ်ားအဖို႔ ဆက္ျခင္းႏွင့္ ျပတ္ျခင္း အယူအဆမွ မကင္းလြတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။     အဘိဓမၼာဆရာၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရးတပ္စ္ႏွင့္ အက္ပီက်ဴးရပ္စ္တို႔၏ ေနာက္ပိုင္း ေရာမအဘိဓမၼာဆရာၾကီး LUCRETIUS: လူကရက္ရွပ္က ကမၻာေလာကၾကီးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သိပၸံပညာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါ ကမၻာေလာကသည္ ရုပ္အႏုျမဴမ်ားျဖင့္သာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္း ထားၾကကုန္၏ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္၊   ဘာသာေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္သည့္ စိတ္၊ နာမ္၊ ဥာဏ္တို႔၏ အခန္းက႑ကို ျပစ္ပယ္ေဟာေျပာျပီး ဘာသာေရးကို ဆန္႔က်င္ျပသျဖင့္လည္း ထင္ရွားလာခဲ့သည္။   ၁၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစုအတြင္း၌ ကိုးပါးနီးကပ္၊ ဂယ္လီလီယို၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုဗရႈႏိုႏွင့္ အျခားဆရာၾကီးတို႔သည္လည္း ကမၻာေလာကႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး မသဲကြဲေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသတို႔ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္၊   အဲဒီေခတ္ အဲဒီအခါက သူတို႔ရွာေဖြေတြရွိခဲ့ၾကတဲ့ ေနသည္ ကမၻာကို မပတ္၊ ကမၻာကသာ ေနကို ပတ္သည္၊ ကမၻာ၊ လႏွင့္ အျခားျဂိဳလ္မ်ားသည္လည္း ေနကို ဗဟိုလ္ျပဳေသာ ေနစၾကၤာဝဠာပင္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ လက္ခံမႈႏွင့္အတူ ထာဝရဘုရား၏ ဖန္ဆင္းမႈႏွင့္ သဘာဝကို ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။   သုိ႔ေသာ္ ကမၻာ့သိပၸံဒႆန ပညာရွင္ၾကီးတို႔သည္ သူတို႔နားလည္တတ္ကြ်မ္းသည့္ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္သည့္ သိပၸံပညာႏွင့္ သူတို႔ထင္ျမင္ယူဆသည့္ ဘာသာေရးအယူအဆကို ႏႈိင္းယွဥ္ သံုးသပ္ျပီးမွ ဘာသာေရးကို စြန္႔ပစ္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္၊   ဤသုိ႔ဆိုေသာ္ သိပၸံအဘိဓမၼာဆရာၾကီးတို႔သည္ သူ႔ေခတ္ သူ႔အျမင္ႏွင့္သာ ဘာသာေရးကို ရႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ၾကပါသည္ဟု ေျပာရပါလိမ့္မည္၊   ဆိုခ်င္သည္မွာ သိပၸံဆရာၾကီးတို႔၏ အျမင့္ဆံုး နားလည္တတ္ကြ်မ္းမႈျဖင့္ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ေတြ႔ၾကံဳသိရွိေနသည့္ ဘာသာေရးကို တိုင္းတာျပီး အေျဖ ထုတ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္၊   ဤေနရာတြင္ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသလို ဘာသာေရးအေပၚတြင္လည္း အေကာက္အယူအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားပါသည္၊   ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဘာသာေရးမွာ ဂိုဏ္းဂဏ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲေနသည္သာျဖစ္သည္၊ ထို႔ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနသည့္ ဘာသာေရးအယူမ်ားထဲမွ တခုခုႏွင့္သာ သိပၸံဆရာၾကီးမ်ားက သူတို႔စမ္းသပ္ခ်က္ျဖင့္တိုင္းၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္၊   ထုိေၾကာင့္ သူတို႔သိနားလည္ထားသည့္ ဘာသာေရးသည္ သူတို႔သိနားလည္သည့္ ဘာသာေရးသာျဖစ္သည္၊ သူတို႔ မသိေသာ နားမလည္ေသးေသာ ဘာသာေရးသည္ ရွိေန ေသးသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

    မည္သို႔ဆိုေစ ေသဆံုးေလာင္တုံးဆိုသည့္ ဘဝျပတ္ေၾကာင္း သိပၸံရုပ္ဝါဒအယူႏွင့္ ဘဝဆက္သံသရာလည္ႏိုင္သည္ဟု ဟူသည့္ဘာသာေရး အေျခခံအယူအဆကေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။   ေဟာ္လံႏိုင္ငံမွ စပင္ႏိုဆာ (SPIONZA) ႏွင့္ အဂၤလန္မွ ေဟာ့ဗ္စ္ (HOBBES) တို႔ကေတာ့ ဘာသာေရးကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ တရားေသ က်ေသာ စာနာမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ဝါဒဟု ဆိုကာ ျပင္းထန္စြာ ထိုးႏွက္ ခဲ့ၾကျပန္ ပါသည္၊  ဆယ့္ရွစ္ရာစု အျမင္သစ္ ရုပ္ဝါဒီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဒီဒါရို (DIDEROT)၊ ဟဲလ္ဗက္ရွပ္ (HELVETIUS) ႏွင့္ ဟိုးဘက္ (HOLBACH) တို႔ကေတာ့ လူထု၏ အသိပညာကင္းမဲ့မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေခါင္းပံုျဖတ္ သူမ်ားမွာ ဘာသာေရး ဆရာမ်ား၊ သသာနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက ျပန္ပါသည္။   ကားလ္မာကၡ(စ္)ႏွင့္ အိန္ဂ်ယ္တို႔ လက္ထက္ေရာက္တဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ ေသြးစုပ္သူႏွင့္ ေသြးစုပ္ခံ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တခုလံုးကို ရုပ္သဘာဝ အေျခခံအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈၾကျပီး ဘာသာေရး ဟူသည္ ဖိႏွိပ္ခံ အလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားကို ကြ်န္စိတ္ သြတ္သြင္း ေပးသည့္ လက္နက္ ကိရိယာအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္၊ 

  ကမၻာၾကီးေပၚတြင္ ယခင္ေရာ ယခုပါ ဘာသာေရးကို ပစ္ပယ္သည့္ ရႈံခ်သည့္ တိုက္ခိုက္ေခ်ဖ်က္ၾကသည့္ သိပၸံဒႆန ဆရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဒႆန ဆရာၾကီးမ်ား အမ်ားအျပားပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသလို ေပၚေပါက္ဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္၊   ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းသည္လည္း သဘာဝတရားပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဘာသာေရးကို ယုံၾကည္သူရွိၾကလို မယံုၾကည္သူလည္း ရွိႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္၊   သို႔ေသာ္ အယူအဆမ်ားသည္ ႏွစ္ဘက္လံုး မွားေနသည္၊ ႏွစ္ဘက္လံုးမွန္ေနသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘက္လံုးမွာ အမွားႏွင့္ အမွန္ ေရာေနသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ျဖန္ေျဖ၍ မွတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ပါ၊   ရုပ္နာမ္လူသား အားလံုးအတြက္ အၾကြင္းမဲ့လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ထာဝရခ်မ္းသာျခင္းကို ရွာသည့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္အတြက္ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားသည္ ဘက္တဘက္မွာသာ ရပ္တည္ေနေပသည္၊ လံုးဝ မတိမ္းေစာင္းပါ၊   အဆင့္အဆင့္ေသာ ေလာကဓါတ္သိပၸံဆရာၾကီးမ်ားသည္ ဓာတ္ကမၻာ၊ စၾကၤာဝဠာႏွင့္ ေလာက၏ သဘာဝမွန္ကို သိျမင္ရန္ အပတ္တကုတ္အားထုတ္ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔ စတီဗင္ေဟာ့ကင္း(Stephen Hawking) တို႔ လက္ထက္သို႔ပင္ ေရာက္ခဲ့ပါျပီ၊   သူတို႔၏ စမ္းသပ္အားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း လူသားတို႔အတြက္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ၾကသလို လြန္စြာမွလည္း အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းလွပါသည္၊   ယေန႔ အင္တာနက္အဆင့္ပင္ေရာက္ရွိ ေနပါေတာ့သည္၊ သိပၸံပညာ၏ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈအဆင့္သည္ မည္သို႔ပင္တိုးတက္လာပါေစ လမ္းဆံုးသို႔ မေရာက္ၾကဘဲ ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ သံသရာတြင္ တဝဲဝဲ လည္ေနၾက ရသည္သာ ျဖစ္သည္၊   ရုပ္နာမ္ေလာကဓါတ္အားလံုးကို ရုပ္အေျခခံဘက္မွ တဘက္ျမင္အျဖစ္ ရႈၾကည့္သည့္ အျမင္ႏွင့္ ကမၻာ လူသားႏွင့္ စၾကၤာဝဠာ၏ ေရွးျဖစ္ ေနာက္ျဖစ္ကို နိမိတ္ဖတ္ရန္ ၾကိဳးစားေနဆဲကာလမွာ ယေန႔ ျပႆနာတက္ ေနၾကရျပီျဖစ္သည္၊   ရုပ္ျဒပ္တို႔၏ အေသးဆံုးျဖစ္သည့္ ႏ်ဴကလီးယပ္စ္အမႈွန္၏ ပမာဏႏွင့္ေရြ႔အားကို တိုင္းတာရန္ၾကိဳးပန္းမႈမွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေတာ့ေခ်၊ အေၾကာင္းမွာ တိုင္းမည့္ကိရိယာသည္ အတိုင္းခံ အမႈွန္ထက္ၾကီးေနသျဖင့္ တိုင္းသည့္ အား သက္ေရာက္မႈျပဳတိုင္း အမႈန္မွာ မခံႏိုင္ဘဲ ေရြ႔ရွားသြား ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊   ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ေဟာ့ကင္းတို႔ လက္ထက္တြင္ (အမႈွန္အခု၏ တည္ေနရာကို ထိုအမႈန္၏ အလ်င္ႏွင့္ ခြဲျခား၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ) ဟူသည့္ ကြမ္တမ္သီဝရီၾကီး ေပၚေပါက္ လာရေတာ့သည္။ 

    ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ရုပ္သမားတို႔သည္ ရုပ္၏ အေသးဆံုး အမႈန္၏ တည္ရွိရာ၊ ပမာဏ၊ အားႏွင့္ လားရာတို႔ကို သိႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ကမၻာအေၾကာင္းႏွင့္ ရုပ္ေလာက၏ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို မွန္ကန္စြာ ေဟာကိန္းထုတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈသာ ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္၊   ယေန႔ေခတ္ေလာကဓါတ္ သိပၸံပညာ၏ အျမင့္ဆံုးဆရာတဆူျဖစ္ေနသည့္ စတီဗင္ေဟာ့ကင္းသည္ မေသခ်ာျခင္း နိယာမကို လက္ခံျပီး သိပၸံပညာကို ပိုမိုတိုးတက္ သစ္လြင္ ေတာက္ေျပာင္ ေစခဲ့ပါသည္၊   အိုင္စတိုင္းထက္ပင္ ေခါင္းတလံုးပို၍ ျမင့္ေနျပန္ပါသည္၊ ေဟာ့ကင္းသည္ ဘလက္ဟုိး(Black Holes) တြင္းမဲၾကီးမ်ားကို ရွာေဖြျပီးသူ၏ ဘစ္ဘင္း (Big Bang) သီဝရီကို အခိုင္အမာ သက္ေသျပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္၊   သူ၏ သုေတသနျပဳမႈၾကီး ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္လွ်င္ စၾကၤာဝဠာ၏ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္မည္ဟု ေဟာ့ကင္းက ယံုၾကည္ေနပံုရပါသည္။   GOD ကို ကာကြယ္လိုသည့္ အိုင္စတုိင္းၾကီး၏ အႏုမာနကို ေရွာင္ေသြျပီး မေသခ်ာျခင္းနိယာမ(Uncertainty Principle) ျဖစ္သည့္ အနိစၥဝါဒ ဘက္ကို တိမ္းစျပဳသည့္ ေဟာ့ကင္းသည္ စၾကၤာဝဠာကို မွန္ကန္စြာ ခ်ဥ္းကပ္လာ ႏိုင္သည္ကို လည္း ေတြ႔ေနရပါျပီ၊   သို႔ေသာ္ စၾကၤာဝဠာ၏ အစႏွင့္ အဆံုးကို မဆိုထားဘိ မေဝးေသးေသာ အတိတ္ႏွင့္ မကြာလွမ္းေသာ အနာဂတ္ကိုပင္ ေဟာကိန္းထုတ္ရန္ အလား အလာ မရွိေသးပါ၊   ရုပ္နာမ္တို႔ႏွင့္ လူသားတို႔၏ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေဟာကိန္းထုတ္ရန္ဟူသည္ကား ေဝးလွပါေသးသည္၊ ဤကိစၥသည္ ရုပ္သိပၸံဆရာတို႔၏ အရာမဟုတ္ေခ်၊ လူ႔အသိပညာ၏ အထြ႗္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိ ရရွိသူ အရိယာျမတ္ၾကီးမ်ား၏ အရာပင္ျဖစ္ပါသည္၊   လူ႔အသိပညာ၏ အထြ႗္အထိပ္ျဖစ္သည့္ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ကို မရရွိေသးသည့္ သာသနာပ သမထ ဆရာၾကီး ေဒဝီလလို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ပင္လွ်င္ ေရွးကမၻာေလးဆယ္၊ ေနာက္ကမၻာေလးဆယ္ကို ျမင္သည္ဟု ဗုဒၶဘာသာမွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္၊   ဤကဲ့သုိ႔ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျမင္သည့္ သမထအျမင္ကိုသည္ပင္လွ်င္ ယေန႔ သိပၸံဆရာၾကီးမ်ား မျမင္ႏိုင္ မလိုက္ႏိုင္ၾကေသးပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သက္ရွိသက္မဲ့ ေလာကၾကီးကို ရုပ္ဟုသာ ျမင္ေနသျဖင့္ ရုပ္ကို ရုပ္ျဖင့္တိုင္းတာ စမ္းသပ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ 

  ထိုသို႔ စမ္းသပ္ရွာေဖြၾကံဆၾကရင္း ရုပ္ကို ရုပ္ျဖင့္ တိုင္းတာ၍ မရေတာ့သည့္အတြက္ ဘာမွ မေသခ်ာပါဘူးကြာဆိုေသာ အဆင့္မွာပင္ ေရစံုေမ်ာၾကပါေတာ့သည္၊   ထို႔ေၾကာင့္ သိပၸံဆရာၾကီးတို႔သည္ ပန္းတိုင္မဲ့ ရွာေဖြေရး ခရီးလမ္းကိုသာ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနသူမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူရပါေတာ့သည္။     ဘာသာေရးမွာ ပန္းတိုင္ရွိသည္၊ ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း ပန္းတိုင္ရွိသည္၊ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ပန္းတိုင္သည္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္၊ နိဗၺာန္သည္ မေဖာက္မျပန္ မျဖစ္မပ်က္ေသာ ထာဝရခ်မ္းသာသည့္ သေဘာကိုေဆာင္သည္၊   လူ႔အသိပညာ၏ အထြ႗္အထိပ္ကို ရသူေရာက္သူသည္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိသည္ ျမင္သည္ ခံစားသည္၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔အဖို႔ ေလာကသာမက ေလာကမွလြန္သည့္ ေလာကုတၱရာကိုပါ ျမင္ေတာ္မူၾကသည္၊   သို႔ျမင္ေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္း ေလာကဟူသည္ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မျပီးဆံုးႏိုင္သည့္ သံသရာဟု ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူခဲ့ၾကသည္၊   ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကထဲရွိ ရုပ္နာမ္ဟူသမွ်တို႔သည္လည္း ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းျဖင့္ မဆံုးႏိုင္ေသာ သံသရာဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္ပါသည္၊   ယေန႔ သိပၸံတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ လူသတၱဝါႏွင့္ ကမၻာ စၾကၤာဝဠာ အနႏၱသည္လည္း ျဖစ္လုိက္ပ်က္လိုက္ႏွင့္ မျပီးဆံုးႏိုင္ပါ၊ စၾကၤာဝဠာ၏ မျပီးဆံုးျခင္းနိယာမကို BIG BANG (မဟာေပါက္ကြဲမႈ) သီဝရီျဖင့္ သိပၸံက မႈန္ဝါးဝါးျမင္စ ျပဳလာျပီ ျဖစ္သည္။   သိပၸံဆရာၾကီးတို႔သည္ ဘလက္ဟိုး ၏ စုပ္ယူဝါးျမိဳျခင္းခံရသည့္ စၾကၤာဝဠာသည္ ဘိတ္ဘိတ္တံုး ခ်ဳပ္ဆံုးမွတ္ ေရာက္ေသာ္လည္း လံုးဝဥႆုန္ ခ်ဳပ္ျငိမ္း ရုပ္သိမ္းသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ မဟာေပါက္ကြဲမႈႏွင့္အတူ စၾကၤာဝဠာအသစ္တခု ျပန္လည္ ေမြးဖြား လာျပန္သည္ကို ေတြ႔ရွိ ေဖာ္ထုတ္စ ျပဳေနၾကပါသည္၊   ဤသို႔ဆိုေသာ္ စၾကၤာဝဠာသည္ ေမြးလိုက္ ေသလိုက္၊ ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္ သံသရာမွ လြဲမထြက္ႏိုင္ပါဟု ေကာက္ခ်က္တခုျဖစ္လာပါသည္။  

သို႔ေသာ္ ပ်က္သြားသည့္ (သို႔မဟုတ္) ေသသြားသည့္ စၾကၤာဝဠာေဟာင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ (သို႔မဟုတ္) ေမြးဖြားလာသည့္ စၾကၤာဝဠာသစ္တို႔သည္ တခုႏွင့္ တခု ဆက္စပ္မႈ ပါတ္သက္မႈကင္းသည့္ အသစ္ႏွင့္ အေဟာင္း လံုးဝသက္ဆိုင္မႈ ကင္းေနျပီလား (သို႔မဟုတ္) အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္သည္ မည္သို႔ဆက္စပ္မႈႏွင့္ မည္သို႔သက္ဆိုင္ျပီး မည္သို႔ေရာင္ျပန္ဟတ္မႈမ်ား ရွိေနမည္နည္းဆိုသည့္ ျပႆနာ ကေတာ့ သိပၸံဆရာၾကီး တို႔၏ ဦးေႏွာက္ကို မီးေတာက္ ပါလိမ့္အံုးမည္။   ဤကဲ့သို႔ ရုပ္စၾကၤာဝဠာ၊ ရုပ္ကမၻာတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို အသဲအသန္ရွာေဖြေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္ ေနၾကသည့္ သိပၸံအဘိဓမၼာ ဆရာၾကီးမ်ားသည္ နာမ္ႏွင့္ စၾကၤာဝဠာ၊ နာမ္ႏွင့္ ကမၻာအတြက္မူကား “ သက္တန္႔ လွမ္းခ်ီ ဖမ္းမမီ ” ဆိုသကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။   လူသားတို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းကို အလိုရွိၾကသည့္အတိုင္း ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္၊ ယာယီျငိမ္းခ်မ္းျခင္းထက္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရွာေဖြေနၾကျပန္သည္၊   ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရွာေဖြရာ၌သႆတဒိဌိႏွင့္ ဥေစၦဒ ဒိဌိတို႔ျဖင့္ မေတြ႔ရွိႏိုင္ေပ၊ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည့္ မဇၥ်ိမပ႗ိိပဒါ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ အစြဲသကၠာရကင္းသည့္ အယူသည္ ဗုဒၶဘာသာမွာရွိသည္၊ ဆက္ျခင္းႏွင့္ ျပတ္ျခင္း အစြန္းတရားႏွစ္ပါးထဲမွ လႊဲမထြက္ ႏိုင္သည့္ သိပၸံဒႆန ဆရာၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဒႆန ဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ဆရာၾကီးမ်ား သည္လည္း ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (Absolute freedam) ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ၊   ဒါေၾကာင့္လည္း အစြန္႔တရား ႏွစ္ပါးကို လက္ကိုင္ထားေနၾကသည့္သိပၸံ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ တဦးႏွင့္ တဦး တုိက္ခိုက္လိုက္ အသံုးခ်လိုက္ႏွင့္ ေလာကသံသရာတြင္ နစ္ေမ်ာ ေနၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

  ထိုသည့္အထဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာမွာ မပတ္သက္ေကာင္းပါ၊ မိမိတို႔ လမ္းႏွင့္ မိမိတို႔ေလွ်ာက္လွမ္းျပီးအစြန္းႏွစ္ဘက္ ႏွင့္ ကင္းလြတ္စြာေနရပါလိမ့္မည္၊   ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္သည္ ဒိဌိႏွစ္ပါး၏ လမ္းေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္လွမ္းျပီး မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးတို႔တြင္မွ ပါဝင္ ပါတ္သက္ျခင္းမရွိပါ၊   အသံုးခ်ခံျခင္းလည္း မရွိပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မွ၊ လူမႈေရးလုပ္မွ ဘုန္းၾကီး ေကာင္းျဖစ္သည္ဆိုတဲ့ အယူအဆသည္ လံုးဝ မဟုတ္သလို မျဖစ္သင့္ပါ၊  လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည့္ ဘုန္းၾကီးသည္ ဘုန္းၾကီးေကာင္းဟု ဆိုလွ်င္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းကို အားထုတ္ေနသည့္ ဘုန္းၾကီးမ်ားကို ဘုန္းၾကီးဆိုးဟု ေခၚရမလို ျဖစ္ေန ပါေတာ့သည္၊  သာသနာ၏ အဆံုးအမအတိုင္းဆိုလွ်င္ ဘုရား၏ အလိုေတာ္က် က်င့္ၾကံအားထုတ္သည့္ ရဟန္းသာလွ်င္ ဘုန္းၾကီးေကာင္းဟု ေခၚထိုက္ပါသည္၊  ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး လုပ္သည့္ ဘုန္းၾကီးသည္ သာသနာ့ အဆံုးအမ အတိုင္းဆိုလွ်င္ ဘုန္းၾကီးဟုပင္ ေခၚထိုက္သည္ဟု ဘယ္သူေျပာႏိုင္ပါမည္နည္း။   ဘုန္းၾကီးသည္ ဘုန္းၾကီး၏ အလုပ္ကို လုပ္ေနျခင္းသည္ပင္လွ်င္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထု၏ အက်ဳိးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရာေရာက္ပါသည္ဟု တခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကပင္ ေျပာခဲ့ဘူးသည္ မဟုတ္ပါလား၊   ပုထုဇဥ္ေလာကမွာ မျပီးဆံုးႏိုင္သည့္ သိပၸံ၏ ရွာေဖြေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး တို႔သည္ သႆတဒိဌိႏွင့္ ဥေစၦဒဒိဌိတို႔၏ တုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္း သံသရာသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ျငိမ္း ရုပ္သိမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာက ဘာမွ်ပါဝင္ ပါတ္သက္စရာမရွိပါ၊ လူ သတၱဝါ သံသရာသားတို႔ကို ကယ္တင္ျပီး ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္ပို႔ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။  

  နိဂံုးကမၸတ္အဆံုးသတ္ရေသာ္ ရုပ္ဝါဒ အဓိက သိပၸံဆရာၾကီး တို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အႏုပဋိေလာမ ရုပ္ဝါဒ အဓိက ႏိုင္ငံေရး ဆရာၾကီးတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း ဗုဒၶ ဘာသာသည္ မည္သို႔မွ် တူညီ ပါတ္သက္ျခင္း မရွိသလို ပုထုဇဥ္ လူဝတ္ေၾကာင္ တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ လည္း ပါတ္သက္ စပ္ယွက္မႈ မရွိသျဖင့္ အျပန္အလွန္ အသံုးခ် မႈမ်ားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို မဖ်က္ဆီးသင့္ပါေၾကာင္း သတိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 ေဆာင္းပါးရွင္- ဦးဖိုးသာေအာင္
၁၈ -၆ - ၂၀၁၁

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...