Monday, June 27, 2011

လူငယ္ရသစာေပႏွင့္ ေပါင္းကူးတံတားအနာဂါတ္ကိုလူငယ္ကသာေဆာင္က်ဥ္းသည္။လူငယ္သည္ေခတ္ကိုထမ္းပိုးသည္။ေခတ္တစ္ေခတ္၏တိုးတက္ေျပာင္းလဲေသာျဖစ္စဥ္တြင္
လူငယ္သည္ပင္မအသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုေျပာရမေလာက္ပင္အေရးပါသည္ ့အခန္းက႑မွပါ၀င္ေလသည္။လူငယ္ေတြ  အေပၚသည္လိုျမင္တက္လာရာမွထိုကဲ ့သို ့အေရးၾကီးသည္ ့အခန္းက႑တြင္ရွိေနေသာလူငယ္သည္စာေပဗဟုသုမ်ားစြာရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ရွိသည္ဟုလည္းခံစားမိလာသည္။စာေပဗဟုသုတရွိ၇န္အတြက္စာဖေပေလ  ့လာလိုစိတ္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။စာေပေလ ့လာလိုစိတ္သည္ အခ်ိန္ယူေလ ့က်င္ ့ယူေမြးျမဴရသည္ ့အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။


ထိုသို ့ေသာစိတ္ဓါတ္ကိုေမြးျမဴရန္အၽႊြက္လည္းအေျခခံစာဖတ္အားမွသာ
လွင္စတင္ရေပလိမ္ ့မည္။စာေပအေပၚတြင္စိတ္၀င္စားမွဳ ့ရွိလာရန္အတြက္ခံစားမွဳ ့ရသကိုလွံဳေဆာ္ေပးနိုင္သည္ ့စာေပမ်ိဳးမွစတင္သင္ ့မွပင္ စာေပအေတြ ့အၾကံဳေပၚတြင္လိုက္၍ ဘ၀ရပ္တည္မွဳ ့ဆိုင္ရာ၊လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မွဳ ့ဆိုင္ရာ၊စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ့ဆိုင္ရာလူမွဳ ့ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ   -
မွသည္အစအဆံုးမရွိေသာေတြးေခၚမွဳ ့ဆိုင္ရာစာေကာင္းေပမြန္မ်ားဖတ္ရွဳ ့ေလ ့လာလိုစိတ္ရွိလာနိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္။
ထိုကဲ ့သို ့အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိုင္သည္ ့စာေပမ်ားဖတ္ရွဳ ့ေလ ့လာလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚရာတြင္ရသစာေပသည္ေရွ ့ဆ့ုးမွဦးေဆာင္လမ္းျပေသာ စာေပျဖစ္လာေလသည္။

          စိတ္ေက်နပ္ေလာက္သည္ ့အထိခံစားမွဳ ့တစ္ခုခုကိုေပးနိုင္ေသာစာသားမ်ားျဖင္ ့ေရးစပ္ေသာ၊ဖန္တီးေသာကာတြန္း၊ကဗ်ာ၊၀တၳဳတို
၀တၳဳရွည္မ်ားအျပင္ရသစာတမ္းမ်ားစာစီစာကံုးမ်ားအစရွိေသာစာေပမ်ားသည္စာေပေလ ့လာလိုစိတ္ကိုတြန္းအားေပးေသာစိတ္အဟာရကို
ျဖည္ ့ဆီးေပးနိုင္ေသာစိတ္ဖိစီးမွဳ  ့မ်ားကိုေလ်ာ ့နည္းေစနိုင္ေသာစာေပမ်ားျဖစ္ေလသည္။ယေန ့ေခတ္လူငယ္မ်ားနွင္ ့ရသစာေပသည္  -
တေျဖးေျဖးနွင္ ့အလွမ္းေ၀းလာသေလာက္ျဖစ္ေနျပီးဟုယူဆမိေလသည္။ထိုကဲ ့သို ့ျဖစ္လာရျခင္းမွာေခတ္၏ေျပာင္းလဲတိုးတက္မွဳ ့၏ရိုက္ရိုက္ခတ္မွဳ ့ေၾကာင္ ့ျဖစ္သလိုရသစာေပ၏ထိုးေဖာက္နိုင္မွဳ ့သည္လူငယ္နွင္ ့တိုက္ရိုက္ထိေတြ ့နိုင္သည္ ့အခြင္ ့အေရးနည္းပါးမွဳ ့ေၾကာင္ ့လဲျဖစ္လာေလသည္။လူတစ္ေယာက္၊လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊တိုင္းျပည္တစ္ျပည္နွင္ ့ကမာၻ၏ေျပာင္းလဲတိုးတက္မွဳ ၊ ကိုယ္က်င္ ့တရားနွင္ ့စိတ္ဓါတ္ၾကံ ့
ခိုင္မွဳ ့အစရွိေသာလူမွျဖာထြက္သည္ ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ့အားလံုးတို ့သည္စာေပမွရရွိေသာအေတြ ့အၾကံဳမ်ားေၾကာင္ ့ဟုေျပာလို ့ရသ
ေလာက္ေအာင္ရာနွဳန္းျပည္ ့မွန္ကန္ပါလိမ္ ့မည္။
          လူငယ္တိုင္းကိုမဆိုလိုေသာ္လည္းမိမိနွင္ ့နီးစပ္ေသာလူငယ္မ်ားကိုတေစ ့တေစာင္ေလ ့လာရာတြင္တစ္ခ်ိဳ ့ေသာလူငယ္မ်ားသည္
က်ဴရွင္တက္၊သင္တန္းတက္၊ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာလူငယ္မ်ားရွိၾကသည္ထိုလူငယ္မ်ားသည္မိမိသင္ၾကားေသာအတန္းစာ၊မိမိတက္
ေရာက္ေနေသာသင္တန္းမွဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားတက္ေရာက္ျပီးခ်ိန္တြင္သင္ၾကားမွဳ ့ျပီးဆံုးျပီးဟုယူဆကာလဘၻက္ရည္ဆိုင္ထိိုင္ျခင္း
ဂိမ္း(game)ဆိုင္ထိုင္၇်္ဂိမ္း(game)ကစားျခင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင္ ့၀ိုင္ဖြဲ ့ကာ၈စ္တာတီးျခင္း၊မိန္းခေလးမ်ားဆိုလ်ွင္လဲအလွျပင္ဆိုင္သြားျခင္း
ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း၊ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားၾကည္ ့ျခင္းျဖင္ ့စသည္ျဖင္ ့အမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အပန္းေျဖၾကေလသည္။စာေပေလ ့လာဖတိရွဳ ့ေန
ေသာလူငယ္ဟူ၇်္မရွိသေလာက္နည္းပါးေနတက္သည္။တစ္ခ်ိဳ ့ေသာလူငယ္မ်ားသည္စာေပကိုဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္မသင္ခဲ ့ရေပ။ထိုသို ့ေသာ
လူငယ္မ်ားသည္မိမိနွင္ ့ထိေတြ ့ေနရေသာပါတ္၀န္းက်င္၏ရိုက္ခတ္မ်ဳ ့ကိုခံစားလာရတက္ေလသည္။ထိုရိုက္ခတ္မွဳ ့မ်ားကိုတြန္းကန္ထားနိုင္
သည္ ့ခံနိုင္ရည္အင္အားလည္မရွိသျဖင္ ့မိမိပါတ္၀န္းက်င္တြင္အခ်ိန္ျပည္ ့ရွိေနေသာသူမ်ားနွင္ ့ေရာယွက္ကာအေရာင္အဆင္းေျပာင္းလဲလာ   
ၾကေလသည္။သြန္သင္ဆံုးမေပးနိုင္ေသာလူၾကီးမိဘမ်ားနွင္ ့ထိေတြ ့လူငယ္မ်ားအတြက္သိပ္ျပီးျပသနာျဖစ္မလာေသာ္လည္း၊မမွန္ကန္ေသာ
အသိဥာဏ္ျဖင္ ့ဘ၀ရပ္တည္ေနေသာလူၾကီးမ်ားျဖင္ ့ထိေတြ ့ရေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ကားအင္မတန္ၾကီးမားေသာဆံုးရွံဳးမွဳ ့မ်ားျဖစ္လာနိုင္
ေလသည္။ကိုယ္က်င္ ့တရားမ်ားယိုယြင္းပ်က္စီးလာၾကေလသည္။တက္လူမ်ား၏ဘ၀သည္အညြန္ ့တလူလူနွင္ ့သာရွိေနရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ ့သို ့တံငါနားနီးတံငါမုဆိုနားနီးမုဆိုးျဖစ္လာရျခင္းမွာ အေပါင္းအသင္းမွား၊အယူအဆအမွား၊ခံယူခ်က္အမွားမ်ားကိုနွလံုးသြင္းတဆက္လာရျခင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားဥာဏ္ျဖင္ ့ရပ္တည္နိုင္မည္ ့ဆင္ျခင္ထံုတရားမ်ားေပးစြမ္းနိုင္သည္ ့စာေပအေတြ ့အၾကံဳမ်ားမရွိျခင္း၊အားနည္းျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ေလသည္။ထို ့ေၾကာင္ ့အလြယ္တကူေလ်ွာက္ လြယ္ေသာလမ္းမွားမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ခဲ ့ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။

          တစ္ခ်ိဳ ့ေသာလူငယ္မ်ားမွာမိသားစုစီးပြားေရးအခတ္အခဲေၾကာင္ ့အရြယ္မတ္ုင္မွိပင္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ခဲ ့ၾကရသည္မ်ားရွိၾကေလသည္။ ေန ့စဥ္နွင္ ့အမ်ွေငြရရန္သာာလ့ုးပန္းရွာေဖြလုပ္ကိုင္ေနရေလသည္။ ေနထြက္ခ်ိန္မွစ၇်္လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာပင္အခ်ိန္ကိုျဖတ္သန္းေက်ာ္လြန္လ်ွက္ တေနကုန္ ပင္ပန္းၾကီးစြာခြန္အားသံုးလုပ္ကိုင္ခဲ ့ရ၇်္နံဳခ်ိစြာခံစားေနရသမ်ွေသာစိတ္နွင္ ့ခႏၵာကိုယ္ကို သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းဇာတ္လမ္းအေခြၾကည္ ့ျခင္းစသျဖင္ ့အပန္းေျဖအနားယူ ၾကေလသည္။မည္သည္ ့စာေပနွင္ ့မ်ွထိေတြ ့ခြင္ ့မရခဲ ့ၾကေပ။ထိုသို ့ထိေတြ ့ခြင္ ့မရသျဖင္ ့လည္း စာေပဗဟုသုတနွင္ ့ပါတ္သက္သမ်ွသည္သူတို ့နွင္ ့ဘာမွ်မဆိုင္သလိုခံစားကာစာေပဖတ္ရွဳ ့ေလ ့လာလိုစိတ္မ်ားမရွိၾကေတာ ့ေပ။ထိုကဲ ့သို ့လူငယ္နွင္ ့ရသစာေပအလွမ္းေ၀းလာရျခင္းသည္ လူငယ္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ နစ္နာမွဳမ်ား ျဖစ္လာသလို မိမိပါတ္၀န္းက်င္၊ရပ္ကြက္၊ျမိဳ ့နယ္တိုင္ျပည္အျပင္ကမာၻ ့လူသားထုမ်ားအားလံုး၏ဆုတ္ယုတ္မွဳ ့မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရိုက္ခတ္လာသည္။ထိုမ်ွေသာဆံုးရွံဳးနစ္နာမွဳ ့မ်ားကို တဖတ္တစ္လမ္းမွ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္မွာစာေပဖတ္ရွဳ ့ေလ ့လာလိုစိတ္မ်ားျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစရန္လိုအပ္လာေလသည္။
          သိဂၤါရ ရသ(ခ်စ္ခင္ျခင္း)၊ဟသ၁ရသ(ျပံဳးရယ္ျခင္း၊ရုဒၵရသ(ရုန္ ့ရင္းၾကမ္းတမ္းျခင္း)၊ ဂရုဏာရသ(သနားၾကင္နာျခင္း)၀ီရရသ(ရဲရင္ ့ျခင္း)၀ိဘစၦရသ(ရံြရွာစက္ဆုပ္ျခင္း)၊ ဘယာနကရသ (ေၾကာက္ရံြ ့ထိတ္လန္ ့ျခင္း)၊အဗၻဳတရရသ(အံ ့ျသျခင္း)၊သႏၱရသ(တည္ျငိမ္ရင္ ့က်တ္ျခင္း)
စသည္ ့ရသတို ့နွင္ ့ဖြဲ ့စပ္သီကံုးေသာစာေပမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္၏ အတြင္းစိတ္ကို အၾကီးမားဆံုး ေျပာင္းလဲတိုးတက္မွဳ ့သို ့ေရာက္ေအာင္တြန္းပို ့ေပးနိုင္စြမ္းရွိၾကေလသည္။ထိုကဲ ့သို ့ရသစာေပမ်ားနွင္ ့လူငယ္မ်ားတေျဖးေျဖးေ၀းကြာလာရာမွလူငယ္မ်ားစာဖတ္အားနည္ိးလာရသည္ ့အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လာရေလသည္။

          လူငယ္နွင္ ့ရသစာေပကိုအလြယ္တကူဆံုစည္းေပးနိုင္ေသာ စာေပကြန္ယက္တြင္ ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ အထိေရာက္ဆံုးေသာေပါင္းကူးတံတားတစ္ တားတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း လူထုဆီ လြယ္ကူစြာေရာက္ရွိနိုင္ေသာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာရသစာေပေနရာမ်ားမ်ားရခဲ ့ပါလ်ွင္လူငယ္နွင္ ့
ရသစာေပသည္နီးစပ္မွဳ ့ရွိလာနိုင္သလိုလူငယ္မ်ား၏စာေပဖတ္ရွဳ ့ေလ ့လာလိုစိတ္ကိုလည္း အေထာက္အကူၾကီးမားစြာေပးနိုင္မည္ဟုခံစားမိပါသည္။

                                                                                                                                   မင္းလူန
(ဟယ္လိုဂ်ာနယ္)………………………….      ့

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...