Monday, June 27, 2011

အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ပညာေရး

ေဒၚေအးေအးခိုင္

အမ်ဳိးသားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေခတ္ကာလ မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းကပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာေပသင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ၾကေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာေပသင္ၾကားခြင့္မွာ မစားေကာင္းသည့္ အရာ တစ္ခုကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ စြမ္းပကားသည္ကား ပိတ္ပင္တားဆီးမ်ား အၾကားမွပင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္မွာ ထူးျခားလွေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာ့စာေပတြင္ ၁၁ ရာစုအတြင္း ပထမဆံုး ၀တၳဳေရးသားခဲ့သူမွာ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီး မူရာဇကီ ျဖစ္ေပသည္။


အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာေပသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာေပသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးဆိုသည္ကို ေျပာဆို ေတာင္းဆိုလာေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ စာေပ သင္ၾကားေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထား၍ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ရည္မွန္းခ်က္ ထားခဲ့ေသာ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာမဖတ္၊ မေရးႏုိင္သူ ဦးေရ အဆံုးသတ္ေရးအား အာရံုထား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား အၾကား စာဖတ္ႏုိင္သူ၊ ေရးႏုိင္သူ လူဦးေရ တူညီေရးအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မက္လံုးေပး ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္းအား ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ယင္းသို႔ အရည္အခ်င္းရွိေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအား တုိင္းတာႏုိင္ရန္ဟုေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း အစိုးရမ်ားကို စိန္ေခၚလာေနေပသည္။

ကမၻာႏွင့္အ၀န္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာေပ မတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ က်ဆင္းသင့္သေလာက္ က်ဆင္းမႈ မရွိေသးေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာမဖတ္ႏုိင္၊ မေရးႏုိင္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ႏွစ္ခ်က္မွာ သားမ်ားကို ဦးစားေပးေနေသးျခင္းႏွင့္ အစိုးရမွ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ပညာေပး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈ အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မိသားစုအတြင္း လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ခ်ိန္အထိ က်င့္သံုးေနမႈမ်ားအား ေလ့လာရန္ (တနည္းအားျဖင့္) သိထားရန္ လိုအပ္သည္။ က်မတို႔ ျမန္မာ့ လူ႔အသိုင္းအ၀န္းသာမက ေနရာ အႏွ႔ံအျပားတြင္ သားမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ ဓေလ့ အစဥ္အလာကို က်င့္သံုးေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွႏွင့္ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပုိ၍ က်င့္သံုးၾကေပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးစားေပးၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမွာလည္း စီးပြားေရး မေျပလည္မႈသည္ နံပါတ္ တစ္ အေရးႀကီးသလို အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ပညာတတ္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ေလာက္ အေရးမႀကီးဟူေသာ ေရွးရိုးစြဲ အယူအဆသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္ေနေသးသည္။

ယင္းေရွးရိုးစြဲ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ယေန႔ထက္တုိင္ အိမ္အလုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ား၊ ကေလး ထိန္းေက်ာင္းရျခင္းမ်ား၊ အိမ္အတြက္ ၀င္ေငြရွာျခင္းမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္ ၾကရေပသည္။ အိမ္တာ၀န္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စာဖတ္ခ်ိန္၊ စာၾကည့္ခ်ိန္လည္း နည္းပါးရေပသည္။ မေျပမလည္ ျဖစ္ေနေသာ စီးပြားေရး အေျခအေန ရင္ဆိုင္ၾကရသည္ ဆိုလွ်င္လည္း အိမ္၏ အလုပ္မ်ားကို ပိုမို လုပ္ေပးႏုိင္မည္၊ ပိုနားလည္ႏုိင္သည္ဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားကိုသာ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပစ္တတ္ၾကသည္မွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနလွ်က္ ရွိသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စာၾကည့္၊ စာဖတ္ခ်ိန္ နည္းပါးရသလို အျခား ပညာရႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပညာ ဗဟုသုတ ရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ဆံုးရႈံးေနၾကရသည္။ တဖန္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာဆည္းပူးရာတြင္လည္း မိန္းကေလးမ်ားမွာ ေယာက္်ားေလးမ်ားကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ ေလ့လာမႈကို မရရွိၾကေပ။ (၄င္းမွာ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ ရက္တို သင္တန္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ ဆိုသလို ေယာက္်ားေလးမ်ား အတြက္သာ ပိုမို ရည္ရြယ္ေပသည္။ )

ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ၾကည့္၍ "ငါတုိ႔သည္ သူတို႔လို လုပ္လို႔မရ" ဟူေသာ အေတြးမ်ား ၀င္ေစၿပီး ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးေစျခင္းကို စတင္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေတြးမ်ားသည္ ။ မိန္းကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းေနရျခင္းမွ ေ၀းကြာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ အတားအဆီး မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၄င္းသည္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဖန္တီးမႈ စြမ္းအင္ကို အကန္႔အသတ္ အလုပ္ခံရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ႀကံဳေတြ႔ ေနၾကရေသာ္လည္း ယခင္ကတည္းကပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေက်ာင္းပညာ ရရွိေရးအား အေလးမထားသည့္ အသိုင္းအ၀န္းတြင္ ေနရသည့္အတြက္ မည္သည့္ အားေပးမႈ၊ အႀကံဥာဏ္ ေပးမႈမွလည္း မရရွိၾကေပ။ ထို႔အတြက္လည္း မည္သို႔မွ ထူးထူးေထြေထြ မခံစားၾကရေပ။

အားမေပးသည့္အျပင္ "တတ္လည္း မထူးပါဘူး၊ ထမင္းတလုပ္ေတာ့ စားရမွာဘဲ" ဟူေသာ အေတြးအေခၚမ်ားပင္ ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ က်မတို႔ ႏုိင္ငံလို ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လိုက္၊ ပိတ္လိုက္ ျဖစ္ေနၿပီး ပညာတတ္ေသာ္ျငားလည္း အသံုးခ်ရန္ (အသံုးျပဳရန္) အခြင့္အလမ္း မရွိေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ပိုမို၍ အဟန္႔အတားမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ စာတတ္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္းသည္ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ ကိစၥဟုလည္း သူတုိ႔က ေျပာဆိုေနၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သူမ ေခၚ ထိုအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အခ်ိန္တန္သည့္အခါ လင္ေယာက္်ားက ရွာေကၽြးမည္ (သို႔) ေယာက္်ားေလးေလာက္ အဖိုးမတန္ဟူေသာ မရိုးေသာ စဥ္းစားခ်က္ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးအဖို႔ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား ပါရွိျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ တန္ဖိုး သတ္မွတ္မႈ ျဖစ္လာသည္။ မိန္းမႏွင့္ ေယာက္်ားဟူေသာ ဤသတၱ၀ါ ႏွစ္ဦးတြင္ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ အမ်ဳိးသားမ်ားေလာက္ စာဖတ္တတ္ ေရးတတ္ျခင္း ကိစၥတြင္ မသာေနေစဦးေတာ့၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းတူ စာေပ တတ္ေျမာက္ထားသင့္ ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သတၱ၀ါ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး စာေပသင္ၾကားႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရး တူညီစြာ ရရွိထားသင့္ေပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ အပိုင္းတြင္လည္း စာတတ္ေျမာက္ေရးဆိုင္ရာအတြက္ လႈပ္ရွားရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ေသာ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ား ခ်ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဥပမာ- မူလတန္း ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ မျဖစ္မေန သင္ၾကားရျခင္းႏွင့္ အခမဲ့ စနစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ စာမသင္ခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သက္ႀကီးစာေပ ေလ့လာ သင္ၾကားေရးကို လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္တုိင္သည္ အထက္က တင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ၄င္းတို႔ကိုယ္တုိင္ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ " အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥ" ဟု မခံယူႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားစြာ ရွိေပသည္။ ထုိအခါတြင္ အစိုးရမွ ျပဳလုပ္ေသာ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ "လုပ္ေပးေနသည္၊ လုပ္ေပးေနတာပဲ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကိုယ္တုိင္က...." ဟူေသာ အေျခအေနမ်ဳိး မျဖစ္ရေလေအာင္ အစိုးရမွ စနစ္တက် လႈ႔ံေဆာ္ အားေပးၿပီး ရပ္ကြက္အလိုက္၊ ၿမိဳ႕ရြာအလိုက္၊ ျပည္နယ္မ်ား အလိုက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမို စိတ္၀င္တစား ပါ၀င္ ပတ္သက္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္လည္း သင္ၾကားေပးရံုတင္ မဟုတ္ပဲ ၄င္းတုိ႔ ျပဌာန္းထားေသာ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား၏ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးသည္ကို နားလည္လက္ခံရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ေယာက္်ားမ်ား အုပ္စုိးေနေသာ ေက်ာင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္) ပညာေရး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ေက်ာင္းဆရာမမ်ား မရွိမျဖစ္ ပါ၀င္သင္ၾကားရန္ လုိအပ္လွေပသည္။ ၄င္းသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈတြင္ အဓိက က်ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

ကမၻာေပၚရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ ႀကီးသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပညာေရး အေျခအေနႏွင့္ ပက္သက္၍ ၁၉၇၀ မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း စာဖတ္ႏုိင္သူ၊ စာေရးႏုိင္သူ ဦးေရမွာ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာခဲဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းႀကီး ေပၚခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ကမၻာလံုးတြင္ စာမဖတ္ႏုိင္သူ၊ စာမေရးႏုိင္သူ စုစုေပါင္း (၁) ဘီလွ်ံ ရွိေနသည့္ အထဲတြင္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အတားအဆီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးတည္းကိုသာ ဆံုးရံႈး နစ္နာေစသည္ မဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ကို က်မတို႔ အားလံုး အထူးသတိျပဳမိရန္ လုိအပ္ေပသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကားႏုိင္ပါက ၄င္းတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ႏုိင္မႈမွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အထီးက်န္ျခင္း၊ အားငယ္ျခင္း၊ သိမ္ငယ္ျခင္း၊ မ၀ံ့မရဲျဖစ္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းတို႔ မခံစားရေတာ့ဘဲ လူတုိ႔၏ အက်ဳိးမ်ား ယခုထက္ ပိုမို ထမ္းေဆာင္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စနစ္တက် ပညာသင္ၾကား ေလ့လာရမည္ဆိုပါက တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ သာမက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္၊ တစ္ကမၻာလံုး အတြက္ပါ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ အနည္းဆံုး ပညာတတ္ေသာ အမ်ဳးိသမီးတစ္ေယာက္၏ သမီးျဖစ္သူ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ သူမအေနျဖင့္ ေက်ာင္းပညာ ေကာင္းစြာ သင္ၾကားေရးကို အားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သလို ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏုိင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပညာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ အျခား အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရွိသည္ကို သုေတသန ျပဳလုပ္မႈမ်ားက သက္ေသျပေနေပသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- တိုင္းျပည္၏ ထုတ္လုပ္မႈအား တိုးတက္ေစျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္အားျဖင့္ ၀င္ေငြ ပိုရေစျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အလုပ္မ်ား ရရွိေစျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ ေသႏႈန္း က်ဆင္းေစျခင္း၊ မိသားစုဘ၀ တစ္ခုလံုးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားမွာ ပိုမို တိုးတက္လာေစျခင္း၊ သားသမီးမ်ား ခဏခဏေမြးျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း၊ မိခင္ေသႏႈန္းကို ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊ မိသားစု၏ က်န္းမာေရးအား ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ စြမ္းအား ရွိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းႀကီး၏ အပိုဒ္ ၂၆တြင္ "လူတုိင္းလူတိုင္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရး" ကို အာမခံထားၿပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ဆုိင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၃ တြင္လည္း " မည္သူမဆုိ မည္သည့္ အရပ္ေဒသမွ လာသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ အရပ္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သည္ ျဖစ္ေစကာမူ စာေပသင္ၾကားပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး" ရရွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပထားေပသည္။

က်မတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက က်မတို႔ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အာမခံ ေပးထားသည္ကို သိထားသင့္သလို လက္ေတြ႔ဘ၀ တစ္ခုျခင္းစီ အတြက္လည္း လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးရန္ လုိအပ္ေပသည္။ " မိန္းကေလးပဲ လင္ရွာေကၽြးမွာေပါ့" ဟူေသာ အေျပာမ်ဳိး၊ စဥ္းစားခ်က္မ်ဳိးထက္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ပညာတတ္ျခင္းသည္လည္း ႀကီးမားေသာ လိုအပ္ခ်က္၊ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ဟူေသာ စိတ္ႏွလံုး သြင္းတတ္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ ပညာသင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိ အေနျဖင့္ ကေလး ၀ိုင္းထိန္းေပးျခင္းမ်ဳိး၊ အ၀တ္ ၀ိုင္းေလွ်ာ္ေပးျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ အားေပးႏုိင္ေပသည္။ မွားသည္ မွန္သည္ကို အျငင္းပြား ႏုိင္ခြင့္ ရွိသည့္ ဒီကေန႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကား ေျပာစမွတ္ ျပဳေနေသာ စကားရပ္ တစ္ခုကို တင္ျပခ်င္ပါသည္။ " အမ်ဳိးသားမ်ားအား ပညာေပးျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတည္းကိုသာ အက်ဳိးရွိေစၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးျခင္းသည္ မိသားစု တစ္ခုလံုးကို အက်ဳိးရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္။"

ယေန႔ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ၀င္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမ်ဳးိသမီးတို႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ သင္ၾကားေလ့လာခြင့္သည္ က်မတို႔အတြက္ အေရးႀကီးလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ က်မတို႔ ႏုိင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနေပသည္။

  1 comment:

  1. အမ်ဳိးသားမ်ားအား ပညာေပးျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတည္းကိုသာ အက်ဳိးရွိေစၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးျခင္းသည္ မိသားစု တစ္ခုလံုးကို အက်ဳိးရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္။"...

    ပို႕စ္ေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ ဖတ္ခြင့္ရလို႕ ေက်းဇူးပါအကို...

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...