Monday, December 12, 2011

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး

by Zaw Min Oo on Monday, December 12, 2011 at 7:35pm

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မွ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၀ -၁၈၅ ကို ျမန္မာျပန္သည္။
* * *

          လူတို႔အား အဂတိလိုက္စားေဖာက္ျပားေစသည္မွ အာဏာမဟုတ္၊ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာလက္လႊတ္ရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ အာဏာလက္ကိုင္ထားသူတို႔အား ေဖာက္ျပန္ေစၿပီး အာဏာ၏ ဒဏ္ခ်က္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ အာဏာလက္ေအာက္ခံတို႔အား ေဖာက္ျပားေစသည္။ ျမန္မာအမ်ားစုသည္ အဂတိတရားေလးပါးႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရိွၾကပါသည္။ အလိုဆႏၵေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္မႈ (ဆႏၵာဂတိ) ဟူသည္မွာ တံစိုးလက္ေဆာင္လိုခ်င္၍၎၊ မိမိခ်စ္ခင္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္၎၊ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ေဒါသာဂတိ) ဆိုသည္မွာ မိမိမုန္းတီးသူမ်ားကို ရန္ၿငိဳးလုပ္လိုသျဖင့္ လမ္းမွားသို႔ ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ေမာဟာဂတိ) ဆိုသည္မွာ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္သြာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဤဂတိေလးပါးထဲတြင္ အဆိုးဝါးဆံုးမွာ (ဘယာဂတိ) ျဖစ္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေၾကာက္႐ြံမႈ (ဘယာ) သည္ အမွားအမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္အားလံုးကို နစ္မြန္းေအာင္ျပဳ၍ တေျဖးေျဖး ပ်က္စီးေစသည့္အျပင္ အျခားအဂတိသံုးပါး၏ မူလအရင္းအျမစ္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။
          ေလာဘသက္သက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ပါက ဆႏၵာဂတိသည္ ခ်ဳိ႕တဲ့မည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊ မိမိခ်စ္ခင္သူမ်ား၏ ေမတၱာ၊ ေစတနာဆံုး႐ႈံးမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သကဲ့သို႔ မိမိထက္ သာသြားမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊ အႏွိမ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊ နစ္နာမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း စသည္တို႔ကလည္း ေဒါသာဂတိကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ လြတ္ကင္းစြာ အမွန္တရားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မရွာႏိုင္မျခင္း ေမာဟကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနရေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ဳိးစံုတို႔သည္ နက္႐ိႈင္းစြာ အေျခစိုက္လာပါသည္။
          ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားမွ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ စီးပြားေရးအခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက မေက်နပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ယူဆၾကပါသည္။ စပ္ဟပ္၍မရေသာ လမ္းစဥ္မ်ား၊ မဆီေလ်ာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တေန႔တျခားတိုးပြားေနေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ဝင္ေငြ၏ ဝယ္အားက်ဆင္းမႈ စသည္တို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ တျပည္လံုး စီးပြားေရးကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနရသည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရိုးရာဓေလ့အရ သေဘာေကာင္းၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္စြာေနတတ္ေသာ ျပည္သူတို႔၏ သည္းခံႏိုင္မႈတရား ပ်က္ျပားသြားရျခင္းမွာ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ရရွိႏိုင္ရန္ပင္ ခက္ခဲစြာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား ရ၍သာမဟုတ္၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊ ေဖာက္ျပန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနရသည့္ ဘဝ၏ ရွက္ဖြယ္ရာ အေနအထားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္မ်ား ေသဆံုးရသည္ကိုသာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနသည္မဟုတ္ဘဲ ပစၥဳပန္ဘဝကို အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ေစၿပီး အနာဂတ္အတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မေပးႏိုင္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္က ၎တို႔၏ အသက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္ကုိပင္ ျငင္းဆန္ေနသည္ကို ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ မခ်င့္မရဲ မခံခ်င္စိတ္မ်ားကို ပီပီသသ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလရာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔သြားပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကို စိတ္အထက္သန္ဆံုး ကူညီေထာက္ခံၾကသူမ်ားထဲတြင္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ေသာစနစ္တြင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္သာမက ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ရရွိထားၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သိူ႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈက ၎တို႔ကို စစ္မွန္ေသာ လံုၿခံဳမႈကိုေသာ္၎၊ ေက်နပ္မႈကိုေသာ္၎ မေပးႏိုင္ပါ။ တုိင္းသူျပည္သားအားလံုး ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသက္ရွင္သန္လိုသည္ဆိုပါက တာဝန္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တရပ္ကား အနည္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က မသိဘဲမေနႏိုင္ ျဖစ္လာရပါသည္။ အာဏာရွင္တို႔လက္ခုပ္ထဲမွ ေရကဲ့သို႔ မလႈပ္ႏိုင္မရွားႏိုင္ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနရေသာ မလံုၿခံဳေသာဘဝကို ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔ ၿငီးေငြ႕လာၾကပါသည္။
လက္ခုပ္ထဲက
ေရဘဝမို႔
ငါတို႔ေအးျမရေသာ္လည္း…
လက္ခုပ္ထဲက ဖန္ကြဲစေတြ
ငါတို႔ျဖစ္လိုက္ခ်င္ပါဘိ။
(ေမာင္သာယာ၏ “ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ” မွ)
          အေသးဆံုးေသာ ဖန္စကေလးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ၎တို႔၏ စူးရွခၽြန္ထက္ေျပာင္လက္ေသာ စြမ္းအင္ျဖင့္ ၎တို႔အား ေခ်မႈန္းမည့္ လက္တို႔အႏၱရာယ္မွ ၎တို႔ကုိယ္၎တို႔ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းသည္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ား၏ အရင္းအႏွစ္ျဖစ္ေသာ သူရသတၱိႏွင့္ ထင္းရွားေသာ သေကၤတမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေတာ္လွန္ေရးသမားဟု ယူဆၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာရာ၌ မေနမနားႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “သတၱိ၊ ဗ်တၱိ ရွိသူမ်ားကိုသာ အားမကိုးမူ၍ လူတိုင္းလူတိုင္းပင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သတၱိ၊ ဗ်တၱိရွိေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ စြန္႔စားရေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာလွ်င္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး လြတ္လပ္ေရးအစစ္ကို ခံစားခြင့္ရၾကေပလိမ့္မည္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ (အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံမိန္႔ခြန္း - ၂၀-၁-၄၆)
          ေန႔စဥ္ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္ မေဖာက္ျပန္ရေလေအာင္ မည္မွ် ႀကဳိးစားအားထုတ္ရသည္ကို တရားဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေနထိုင္ေနရသူမ်ားအဖို႔ အလြယ္တကူ သိျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒဟူသည္မွာ အျပစ္က်ဴးလြန္သူတို႔ကို မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ အျပစ္ဒဏ္ခတ္၍ ေဖာက္ျပန္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္းသာ မဟုတ္ပါ။ ေဖာက္ျပန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကို အားမကိုးဘဲ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူတို႔က ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေစမည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ရာတြင္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားက အေထာက္အကူျပဳေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားမရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္မူ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဟီရိၾသတပၸ တရားတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာက်င့္စဥ္တို႔ကို ခုခံကာကြယ္ရန္ တာဝန္သည္ သာမန္ျပည္သူတို႔အေပၚတြင္ က်ေရာက္လာပါသည္။ ျပည္သူတို႔၏ အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ တည္ၾကည္စြာ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈမ်ား၏ စုေပါင္းအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေၾကာင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ အဆိုးအေကာင္း သိတတ္ေသာစိတ္ဓာတ္တို႔ ပ်က္ျပားေနရသည့္ႏိုင္ငံတြင္ လူသားတို႔၏ ဆိုးသြမ္းေသာ စရိုက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ၎တို႔၏ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈလိုလားေသာ စိတ္မ်ားကို အားေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား စိုးမိုးေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
          အတတ္ပညာ အလြန္အမင္း ထြန္းကားေသာေခတ္တြင္ တီထြင္ထားသည့္ ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ားကို အားနည္းသူႏွင့္ အကူအညီမဲ့သူတို႔အား လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးရာတြင္ အင္အားႀကီးသူ၊ အာဏာရွိသူႏွင့္ တရားလက္ကိုင္မရွိသူတို႔က အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္၎၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္၎ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ပိုမိုနီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ထားရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ေနပါသည္။ ဘာသာအယူဝါဒမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ႏိုင္ငံမေရြး လူသားအားလံုး ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ လူတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္သည္ဟု ကုလသမဂၢ ကမာၻ႕လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းက ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လတ္တေလာအက်ဳိးအျမတ္ကို ေရရွည္သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ထက္ ပို၍ ဦးစားေပးေသာ ကိုယ္က်ဳိးရွာအုပ္စုမ်ားကို အေျချပဳ၍၎၊ ျပည္သူလူထုေပးထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚတြင္ အေျခမခံဘဲ အတင္းအဓမၼလုပ္မႈအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အစိုးရမ်ားရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္၊ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက စုေပါင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူသည္မွာ တပိုင္းတစသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္အဆင့္တြင္ တည္ရွိေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။ လူ႔မိသားစုဝင္အျဖစ္ ရရွိထားေသာ မိမိႏွင့္ခြဲျခား၍ မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ခံေနၾကရသူမ်ားက မိမိတို႔ အားကိုး၍ ရုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းေနရသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွာမူ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
          အစစ္မွန္ဆံုးေသာ ေတာ္လွန္ေရးဟူသည္မွာ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပံုေဖာ္သည့္ စိတ္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟူေသာ အသိမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရုပ္ပိုင္းအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေရွ႕႐ႈ၍ အစိုးရလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရွိၿပီးသား လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ ဥပေဒမ်ားကိုသာ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသည္ စစ္မွန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရး မဆင္ႏႊဲပါက စနစ္ေဟာင္းတြင္ မမွ်တမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အင္အားစုမ်ား ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနမည္ျဖစ္၍ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးျဖစ္စဥ္ကို အၿမဲတမ္း အႏၱရာယ္ေပးေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုေနရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ ေမာဟဂတိ၊ ဘယာဂတိ တို႔ကုိ တြန္းလွန္ရန္ ထာဝရတည္ရွိေသာ အမွန္တရားအတြက္ အနစ္နာခံရန္၎၊ ခိုင္ၿမဲေသာ ဇြဲလံု႔လျဖင့္ တုိက္ပြဲဝင္ရန္၎ အားလံုး တညီတၫႊတ္ ျပတ္သားစြာ သႏၷိဌာန္ခ်ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
          သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္း ဟူသည္မွာ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ဇဲြ၊ လံု႔လ မေလွ်ာ့သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အဆုိရွိပါသည္။ ထို႔နည္းတူပင္ လြတ္လပ္သူဆိုသည္မွာလည္း လြတ္လပ္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ထိန္းသိမ္းထားမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မိမိႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မေလွ်ာ့တမ္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကေသာ အဖိအႏွိပ္ခံမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည့္ဝ၍ က်ဥ္းက်ပ္မႈမရွိေသာ ဘဝကို ရရွိေရးအတြက္ လူသားတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾကေသာ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားတြင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေရးသည္ နည္းလမ္းအျဖစ္၎၊ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္အျဖစ္၎ ထင္ရွားစြာ ေပၚလြင္ေနပါသည္။ အစိုးရ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ လြတ္ကင္းေစရန္ အာမခံေပးႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခိုင္မာစြာ အေျခစိုက္ထားေသာ တိုင္းႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္လုိသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္၊ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈစိတ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ပထမဆံုး ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
          အေျပာႏွင့္အညီ အစဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ေအာင္ဆန္းသည္ သတၱိကို အၿမဲတမ္းလက္ေတြ႕ျပသခဲ့ပါသည္။ ကာယသတၱိကိုသာမဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားကို ေျပာဆိုရဲျခင္း၊ ေျပာသည့္စကားအတိုင္း ရပ္တည္ျခင္း၊ ေဝဖန္မႈကို လက္ခံျခင္း၊ မိမိ၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို ဝန္ခံျခင္း၊ မိမိ၏ အမွားကို ျပင္ႏုိင္ျခင္း၊ အတိုက္အခံကို ႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ ရန္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မိမိသည္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္သင့္ကို ျပည္သူအား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း စေသာ စြမ္းရည္သတၱိမ်ားကို လက္ေတြ႕ျပသခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ သတၱိမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ဆန္းအား ျမန္မာတျပည္လံုးက အၿမဲတမ္း ၾကည္ၫိုေလးစားခ်စ္ခင္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အား သူရဲေကာင္းစစ္သည္ေတာ္အျဖစ္ႏွင့္သာမကဘဲ တိုင္းျပည္၏ စိတ္ဓာတ္ကို တက္ႂကြသန္႔စင္ေစသည့္ စံနမူနာထားအပ္သူအျဖစ္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မဟတၱမဂႏၵီႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ဝါဟလာေန႐ူး သံုးသြားေသာစကားမ်ားကို ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ေျပာရာတြင္လည္း သံုးႏိုင္ပါသည္။ “၎၏ ဆံုးမၾသဝါဒမ်ား၏ အႏွစ္သာရသည္ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားပင္ျဖစ္၍ ဤစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္ကာ လူထု၏ သာယာဝေျပာေရးကို အၿမဲတမ္း ဦးတည္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။”
          အၾကမ္းမဖက္ေရးလမ္းစဥ္ကို ေရွ႕ေဆာင္ျဖန္႔ခ်ီသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဂႏၵီႏွင့္ အမ်ဳိးသားစစ္တပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေအာင္ဆန္းသည္ ပင္ကိုယ္သဘာဝအရ ကြာျခားလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကာလေဒသမေရြး အာဏာရွင္စနစ္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ဆင္တူ႐ိုးမွားရွိသကဲ့သို႔ ထုိစိန္ေခၚမႈကို ၿပိဳင္ဆိုင္အံတုရန္ ထြက္ေပၚလာသူမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားသည္လည္း တူညီေလ့ရွိပါသည္။ ဂႏၵီ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေအာင္ျမင္မႈတရပ္မွာ အႏၵိယျပည္သူျပည္သားမ်းတြင္ သတၱိစိတ္သြင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆေသာ ေန႐ူးသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေခတ္သစ္အျမင္ရွိသူျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ဆယ္ရာစု လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ေသာအခါတြင္ ေရွးေဟာင္းအႏၵိယျပည္၏ ဒႆနအေတြးအေခၚမ်ားအထိ ျပန္လည္ရွာေဖြကာ ေရးသားတင္ျပထားသည္ကား “လူတဦး သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္တျပည္အဖို႔ အႀကီးက်ယ္အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ပါရမီသည္ အဘယ ေခၚ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိျခင္းျဖစ္၏။ ကာယသတၱိသာမဟုတ္၊ စိတ္ထဲမွာပင္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။”
           ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မရွိျခင္းသည္ ပါရမီျဖစ္ဖြယ္ရာရွိေသာ္လည္း ထိုထက္ပို၍ အဖိုးတန္ဖြယ္ရာရွိေသာ သတၱိမ်ား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ သတၱိ၊ ေၾကာက္စိတ္ကို လိုက္ေလ်ာရသည့္အျဖစ္ကို မေရာက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္၍ ရရွိလာေသာ သတၱိ၊ အၾကပ္ကုိင္ဖိႏိွပ္ေနသည့္ၾကားမွ တည္ၾကည္သိမ္ေမြ႕စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္စြာ အဆက္မျပတ္ ဖိႏွိပ္ေနသည့္ၾကားထဲမွ ထပ္ခါတလဲ တည္ၾကည္သိမ္ေမြ႕မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာသတၱိ စသည္တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
          အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားမရွိဟု ျငင္းပယ္ထားေသာစနစ္ေအာက္တြင္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္သာ ေန႔စဥ္အမွ် လႊမ္းမိုးေနပါသည္။ ေထာင္က်မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ေသရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ မိတ္ေဆြမိသားစု၊ ဥစၥာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း စသည္တုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမြးရာပါ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားမႈတို႔ကုိ မဆံုး႐ံႈးရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ သတၱိျပသည့္ ေန႔စဥ္လုပ္ရပ္ကေလးမ်ားကို အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ အရာမေရာက္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ အရမ္းကာေရာလုပ္သည္၊ မိုက္မဲျခင္းျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ကာ မိမိကပင္ ဘဝေပးအသိဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ ပညာဥာဏ္ရွိသကဲ့သို ဟန္ေဆာင္ျခင္းသည္ တိတ္တခိုးအႏၱရာယ္ေပးသည့္ အဆိုးဝါးဆံုးေသာ စနစ္ေအာက္၌ ပံုသြင္းျခင္းကုိ ခံရသူမ်ားအဖို႔ အင္အားကုန္ခမ္းေစေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈအဆိပ္ေငြ႕မွ လြတ္ကၽြတ္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ရန္မွာ မလြယ္ကူလွပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ ယဥ္ေက်းေသာလူသား၏ သဘာဝမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္ဆံုးေသာ အစိုးရယႏၱရားေအာက္၌ပင္ သတၱိသည္ ထပ္ခါတလဲလဲ ထႂကြလာပါသည္။
          အထိန္းအခ်ဳပ္မရွိေသာ အာဏာကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ သတၱိရွိမႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈတို႔အား အၿမဲတမ္း ရွင္သန္ေနေစေသာ ေရေသာက္ျမစ္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ အေပၚတြင္ ခိုင္မာစြာယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္မွ်ပင္ ႐ံႈးနိမ့္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား ရွိေစကာမူ လူသားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈႏွစ္ခုစလံုးကို ရရွိရမည္ဟူေသာ သမိုင္းသေဘာကို ယံုၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ မေကာင္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း စေသာ စြမ္းရည္တို႔သည္ လူသားတို႔ကုိ တိရစာၦန္ရိုင္းမ်ားႏွင့္ အထင္အရွားကြဲျပားေစေသာ အဓိကအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔တာဝန္ဝတၱရား၏ မူလ အရင္းအျမစ္မွာ လံုးဝ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းဟူေသာ သေဘာတရားကို နားလည္၍ အျပစ္ကင္းစင္လိုေသာစိတ္ဆႏၵ၊ အျပစ္ကင္းစင္ရန္၊ နည္းလမ္းရွာႏိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ယင္းနည္လမ္းအတုိင္း လိုက္နာလိုေသာစိတ္ဓာတ္၊ ယင္းနည္းလမ္းကို အဆံုးတိုင္ မလိုက္နာႏိုင္သည့္တုိင္ေအာင္ ကိုယ္ပိုင္ခၽြတ္ယြင္းခ်က္အကန္႔အသတ္ႏွင္ ပတ္ဝန္းက်င္အတားအဆီး မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ရန္လိုအပ္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ အနည္းဆံုးေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလိုျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိ၍ ယဥ္ေက်းေသာလူသားတို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူ႔ေလာကကို လူသားတို႔ စိတ္ကူးေမွ်ာ္ျမင္ၾကသည့္အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွ ကင္းလြတ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ မေၾကာက္မရြံ႕၊ အနစ္နာခံလုပ္ဝံ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သစၥာတရား၊ ဂရုဏာတရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ အေတြးအေခၚေဟာင္းႀကီးမ်ားဟုဆိုကာ ပစ္ပယ္၍ မရပါ။ ရက္စက္ေသာ အာဏာစက္ကို တြန္းလွန္ရာတြင္ ဤတရားမ်ားသည္သာလွ်င္ အကာအကြယ္ေပးေနလ်က္ ရွိတတ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...