Wednesday, December 21, 2011

အခ်ိန္ကုိ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲမလဲ


ဘယ္အခ်ိန္မွာျငင္းဆိုရ မယ္ ဆိုတာ ေလ့လာ သင္ယူပါ

-အရာအားလံုးကို သင္မလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါ၊
-သင္ၿပီးစီးေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တာေတြကို မေဆာင္ရြက္ပါနဲ႔။(တာဝန္ မယူပါနဲ႔)
-သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တစ္သမတ္တည္းေဆာင္ရြက္ပါ။
အခုထိေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြဟာ ေယဘုယ်စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ ပါတယ္။ အခု သင္တို႔ဘဝမွာ အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနည္းဗ်ဴဟာေတြကို ဆက္လက္ တင္ျပ ပါမယ္။ သင့္အခ်ိန္ကို သင္ဘယ္လို အက်ိဳးရွိရွိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါမယ္။
ဒီမဟာဗ်ဴဟာေတြရဲ႕ ပထမအဆင့္ကေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာ ျငင္းဆန္ ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမယ္။ ဦးေဆာင္သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝဟာ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းကို သင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေပးစြမ္းေဆာင္ရြက္ ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္ဘဲ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင့္ တာဝန္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး အရင္ထက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္ဆိုတာ သင့္ကိုယ္ သင္ သိလာပါမယ္။ ျငင္းဆန္ဖို႔ ေလ့လာသင္ယူေနစဥ္မွာ သင့္ရဲ႕ တာဝန္တံခါးကို ပိတ္ထားဖို႔ ေျပာ တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း သင့္ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မယ့္ အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကတိေပးထားတာကို ျပည့္မီေအာင္နဲ႔ အျမင့္မားဆံုးၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေသခ်ာသထက္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ျငင္းဆန္ႏိုင္ စြမ္းရွိဖို႔ သင့္အေနနဲ႔ ေအာက္ပါ အေျခခံသေဘာတရား(၃) ခ်က္ကို လက္ခံရပါမယ္။

(၁) အရာအားလံုးသင္မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တာကို သေဘာေပါက္ပါ။
(၂) လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း မၿပီးစီးႏိုင္မွန္းသိတဲ့ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာမတူပါနဲ႔။
(၃) သင့္အတြက္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႔ တစ္သမတ္တည္းမျဖစ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါမယ္လို႔ ကတိကဝတ္မျပဳပါနဲ႔။ တကယ္လို႔ ဒီအေျခခံ သေဘာ တရား (၃)ခ်က္ကို သင့္စိတ္ထဲမွာ မွတ္သားထား ရင္ တခ်ိဳ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ဘာ ေၾကာင့္ ပယ္ခ်ရသလဲဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔ လြယ္ကူသြားပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဦးစားေပး အဆင့္ ခြဲထားတဲ့အရာေတြကို ၿပီးစီးေအာင္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိလာ တာကို ေတြ႕ရပါမယ္။

ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာသင့္အခ်ိန္ကို အသံံုုုးးျပဳပါ။
- အေဝးေျပးကားေပၚမွာ ခရီးသြား ေနခ်ိန္၊
- ေဆးခန္းမွာ ဆရာဝန္ကိုေစာင့္ ေနခ်ိန္၊
- ေလယာဥ္ကိုေစာင့္ေနခ်ိန္
-(ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ေနရာ/ အစည္းအေဝးတို႔တြင္)သင္ေစာၿပီးေရာက္ ေနေသာအခါ၊ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ေစာင့္ဆိုင္းေနရ ေသာ သင့္အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပ်မ္းမွ် တစ္ေန႔ တာ ကာလအတြင္း ဘာမွမလုပ္ဘဲ အခ်ိန္ ေတြ ဘယ္ေလာက္ကုန္လြန္သြားခဲ့တယ္ ဆိုတာ သင္တို႔စဥ္းစားဖူးပါသလား။ ဘာ အလုပ္မွ မလုပ္ဘူးလို႔ သင္စီစဥ္ခဲ့တာ မဟုတ္ေပမဲ့လည္း အဲဒီလိုျဖစ္သြားခဲ့ပါ တယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီအခ်ိန္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ သင္ၿပီးစီးသြား မယ့္ အလုပ္ေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္-
- ရထားေပၚ သို႔မဟုတ္ ဘတ္စ္ ကားေပၚ ႐ံုးသြား၊ ႐ံုးျပန္ သင္ကုန္လြန္ သြားေသာအခ်ိန္၊
- ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သြားဆရာဝန္ ဆီမွာ သင့္အလွည့္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္၊
- ေလယာဥ္စီးေနခ်ိန္၊ ေလယာဥ္ ေစာင့္ေနခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ သင့္ဝန္စည္ စလည္မ်ား ေရြးရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္၊
- အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝး ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ သင္ေစာေရာက္ ေနေသာအခါ သင္ကုန္လြန္သြားေသာ အခ်ိန္၊
အဲဒီလို အခ်ိန္ကာလေတြကို နည္း လမ္း(၂)ခုနဲ႔ သတ္မွတ္ၾကည့္ပါ။ သင့္ အေနနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္ေတြကို ျဖဳန္းတီးခ်ိန္ (ဝါ) ကုန္လြန္သြားေသာအခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ လက္ေဆာင္ရတဲ့ အခ်ိန္လို႔မွတ္ယူႏိုင္ပါ တယ္။ တကယ္လို႔ သင့္အေနနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္ ကို လက္ေဆာင္ရတဲ့ အခ်ိန္လို႔ စဥ္းစား လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ အလုပ္ေတြကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္ အလမ္းအျဖစ္ အဲဒီအခ်ိန္ကို အသံုးခ်ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အခ်ိန္ကာလရွည္ ႀကီးေတာ့ မလိုအပ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူအမ်ားစုက သူတို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္မွာ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အရာေတြ အမ်ားႀကီးဆိုတာ သူတို႔ရွာေဖြေတြ႕ရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
- စာေပးစာယူျပဳလုပ္ျခင္း
- ေပးစာမ်ားႏွင့္႐ံုးတြင္းစာမ်ား
- စာအုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိပ္ေခြ မ်ား/စီဒီမ်ား သင့္ရဲ႕ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ေတြကို အသံုးျပဳမယ့္ နည္းတစ္နည္းက သင္ေစာင့္ ဆိုင္းေနခ်ိန္မွာ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မယ့္ သူနဲ႔အတူပါလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာ မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္စာမ်ား

စာမ်ားဖတ္ျခင္း
သင့္ရဲ႕စာေတြကို သင္နဲ႔အတူယူသြား ၿပီး သင္ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာအခ်ိန္ ဒါမွ မဟုတ္ ခရီးသြားေနခ်ိန္မွာ အဲဒါေတြကို ဖတ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ PDA ေတြက email သံုးလို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ အေနနဲ႔ ရထားေပၚ၊ ေလယာဥ္ေပၚ ဒါမွ မဟုတ္ ဆရာဝန္ရဲ႕ ႐ံုးခန္းမွာ သင့္ email ေတြကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
ေပးစာမ်ားႏွင့္ ရုံးတြင္းစာမ်ားေရးသားျခင္း
သင္ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္မွာ note pad ဒါမွမဟုတ္ PDA ကိုထုတ္ၿပီး ေပးစာနဲ႔ ႐ံုးတြင္းစာေတြေရးသားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Planner မွာအခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို မွတ္သားႏိုင္ ပါတယ္။
တိပ္ေခြမ်ား ဒါမွ မဟုတ္ CD မ်ားဖတ္ရႈျခင္း/နားေထာင္ျခင္း
စာအုပ္တစ္အုပ္ ဒါမွမဟုတ္ မဂၢဇင္း တစ္အုပ္ ဒါမွမဟုတ္ တိတ္ေခြတစ္ေခြ သင္ႏွင့္အတူ သယ္သြားပါ။ သင့္ PDA ထဲကို စာအုပ္ေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြကူးယူ သြားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဒါမွမဟုတ္ ေဆာင္းပါးေတြကို ဖတ္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ schedule ထဲမွာ အခ်ိန္မရွိပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ ေရႊ႕ဆိုင္းခံရလို႔ သည္းညည္း မခံႏိုင္ျဖစ္ေနမယ့္အစား သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဗဟုသုတနဲ႔စြမ္းရည္ေတြ တိုးတက္ဖို႔ ျပည့္စံု တဲ့ အခ်ိန္အျဖစ္မွတ္ယူၿပီး စာဖတ္ရင္း အခ်ိန္ကို အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။
လက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ အလုပ္ကုိ အာရု့စုိက္ပါ
- သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမွာ အာ႐ံုစိုက္ပါ၊
- ၾကားျဖတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ကို အာ႐ံုမစိုက္ပါနဲ႔၊ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္း မ်ားစြာကို အစဥ္ေျပေစဖို႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ရပါတယ္။ တျခား နည္း လမ္းလည္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း စိတ္ ထဲမွာ သိေနရမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ မဟာဗ်ဴ ဟာတစ္ခုကေတာ့ လတ္တေလာလက္ရွိ အလုပ္ေပၚမွာ လံုးဝအာ႐ံုစိုက္ထားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားေနတဲ့ အခါ သင့္စိတ္ထဲမွာ အာ႐ံုစူးစိုက္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းရွိရင္ သင့္အခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာ အသံုး ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚမွာ အာရုံစုိက္ပါ
သင့္မွာ အလုပ္ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္ ကတိေတြ၊ အေလးထားစရာ ေတြရွိေကာင္းရွိပါမယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လတ္တေလာ သင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အလုပ္တစ္ခုထဲအေပၚမွာသာ အာ႐ံုစိုက္ ထားခဲ့ရင္ ပိုမိုၿပီးစီးေအာင္ သင့္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။
ၾကားျဖတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားအေပၚ အာရုမစုိက္ပါနဲ႔
ဖုန္းေျဖဆိုဖို႔ မရွိလို႔၊ ဧည့္သည္ခ်ိန္း ဆိုထားတာမရွိလို႔ သင္အခ်ိန္ေပးႏိုင္တဲ့ အခါ သင့္ရဲ႕အာ႐ံုစူးစိုက္မႈဟာ အေျခခံဆံုး အဆင့္မွာေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ သင္သိ ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိန္လံုးလည္း သင္ သီးသန္႔ေနလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း တခ်ိဳ႕အခ်ိန္ေတြမွာ ၾကားျဖတ္အေႏွာင့္ အယွက္ေတြကေန ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ သင့္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ ေလွ်ာ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ေအာင္ျမင္ ျမင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဖုန္းေခၚဆိုတာေတြကို မျဖစ္မေန ျပန္ေျဖရမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေခၚဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ေန႔မွ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ေမးျမန္းရင္း ၾကားျဖတ္အေႏွာင့္ အယွက္ေတြကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

သင့္ကုိယ္ပုိင္ အဓိက အခ်ိန္ကုိစဥ္းစားပါ
- မနက္ပိုင္းျဖစ္မလား၊
- ညေနပိုင္းျဖစ္မလား၊
-ညဥ့္နက္ပိုင္းျဖစ္မလား၊ သင္ဟာ ေနမထြက္ခင္ အိပ္ရာက ထၿပီး အလုပ္စလုပ္တဲ့ သူေတြထဲက တစ္ေယာက္လား၊ သင့္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ဟာ ညေနခင္းအေစာပိုင္းလား၊ ညေနစာစား ၿပီးမွလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္ဟာ တကယ့္ကို ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ဖို႔ညဥ့္နက္ ပိုင္း တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သူလား၊ လူတိုင္းဟာ မတူညီၾကပါဘူး။ ကြဲျပားျခားနားၾကပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈေတြ ရတဲ့အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ဈာန္ဝင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အလုပ္ဟာ တကယ့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ေစာ ေစာစီးစီးၿပီးတယ္လို႔ သုေတသနအမ်ားစု မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒါဟာ အၿမဲေတာ့ မမွန္ကန္ပါဘူး။ လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အဓိက အခ်ိန္ရွိတယ္ဆိုတာ အဲဒီ ေလ့လာစူးစမ္းမႈကပဲ အသိအမွတ္ျပဳပါ တယ္။ သင့္ရဲ႕အလုပ္ကို စီမံတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အဓိက အခ်ိန္ကို စဥ္းစားပါ။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ တစ္ခုကို ေစာေစာလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္ကို တစ္ေန႔တာရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ စီစဥ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈပိုမ်ားတဲ့ အလုပ္ေတြ ကို သင့္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမွာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အာ႐ံုစူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ရ ပါမယ္။ တကယ္လို႔ ေနာက္မွ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အမွန္တကယ္မျဖစ္ႏိုင္ရင္ မနက္ပိုင္းမွာ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္စရာေတြကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၿပီး ပိုမိုခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို ေနာက္မွ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ထားလိုက္ပါ။

သင့္ေအာင္ျမင္မႈကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါ
အလုပ္နဲ႔အနားယူခ်ိန္ၾကားမွာ ဘဝ ရဲ႕ က်န္းမာတဲ့ ညီမွ်မႈရွိတယ္ဆိုတာ ခံယူ ထားဖို႔သင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ပါ။ သင္လုပ္ငန္းတစ္ခုၿပီးစီးတဲ့အခါ ဒါမွ မဟုတ္ စီမံခ်က္တစ္ခုၿပီးျပတ္သြားတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္သင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပါ။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ အသင္းအဖြဲ႕ပံုစံနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ တယ္ ဒါမွမဟုတ္ တျခားလူေတြကို တခ်ိဳ႕ အလုပ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိုယ္စားလႊဲအပ္ ခဲ့တယ္ဆိုရင္ အဲဒီလုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ပါတဲ့ သူေတြအားလံုးရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈေတြကို အားေပးခ်ီးျမႇင့္ပါ။ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳတာဟာ စီမံကိန္း စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ (Project Management)အား လံုးမွာ အဓိက အခန္းက႑ကပါဝင္ပါ တယ္။ သင့္ရဲ႕ schedule မွာ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ျပည့္ၾကပ္ေနပါေစ ေကာင္း ေကာင္းေလးအသံုးခ်ဖို႔ အခ်ိန္ရွိတယ္ဆို တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ကို စီမံခန္႔ခြဲတာကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
- ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ပါ၊ - ဦးစားေပးအဆင့္ခြဲပါ၊
- စီစဥ္ပါ၊ - ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျငင္းဆိုရမယ္ဆို တာ ေလ့လာသင္ယူပါ၊
- ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ သင့္အခ်ိန္ ကို အသံုးျပဳပါ၊
- လက္ထဲမွာရွိတဲ့ အလုပ္ကို အာ႐ံု စိုက္ပါ၊ - သင့္ကိုယ္ပိုင္ အဓိကအခ်ိန္ကို စဥ္းစားပါ၊
- ေအာင္ျမင္မႈကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါ၊ ဘဝရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို စီစဥ္သင့္တယ္ ဆိုတာကို ေျပာျပတဲ့ ေအာက္ပါဇာတ္လမ္း တိုေလးကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဘဝရဲဲ႕႕အေရးႀကီီးးေသာအရာမ်ား တစ္ေန႔မွာ အခ်ိန္ခန္႔ခြဲမႈ ဂု႐ုႀကီး တစ္ေယာက္ဟာ စီးပြားေရးပညာသင္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုတစ္စုကို စကားေျပာ ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ သူဟာ အုပ္စုရဲ႕ အေရွ႕မွာရပ္ၿပီး သူ႔ေရွ႕ကစားပြဲေပၚကို အဝက်ယ္ဖန္ပုလင္းႀကီးတစ္လံုးတင္လိုက္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ခဲတစ္ခါဇင္ ေလာက္ကို အဲဒီအဝက်ယ္ဖန္ပုလင္းႀကီး ထဲကို ထည့္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီဖန္ပုလင္း ႀကီး အဝအထိ ေက်ာက္ခဲေတြ ျပည့္သြား ၿပီး ေနာက္ထပ္ေက်ာက္ခဲေတြထပ္ထည့္ လို႔ မရေတာ့တဲ့အခါ သူက ေက်ာင္းသား ေတြကို-
“ပုလင္းျပည့္သြားၿပီးလား”လို႔ ေမး လိုက္ပါတယ္။ အတန္းထဲက ေက်ာင္းသား တိုင္းက ”ျပည့္ေနပါၿပီ”လို႔ေျဖၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဂု႐ုႀကီးက “တကယ္လား”လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက စားပြဲ ေအာက္ကေန ေက်ာက္စရစ္ခဲပံုးကို ယူ လိုက္ၿပီး အဲဒီပုလင္းႀကီးထဲကို ေက်ာက္ စရစ္ခဲေတြ သြန္ခ်လိုက္ၿပီး ေက်ာက္ခဲေတြ ၾကားက လြတ္ေနတဲ့ ေနရာေလးေတြထဲကို ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြ ဝင္သြားေအာင္ ဖန္ ပုလင္းကို အသာလႈပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ဂု႐ုႀကီးက ေက်ာင္းသားအုပ္စု ကို “ပုလင္းျပည့္ေနၿပီလား”လို႔ တစ္ႀကိမ္ ထပ္ေမးပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက သေဘာေပါက္သြား ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က “လံုးဝျပည့္သြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ ေျဖတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဂု႐ုႀကီးက- “ေတာ္တယ္”လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက စားပြဲေအာက္ကေန သဲပံုးကို ထုတ္လိုက္ၿပီး အဲဒီပုလင္းႀကီးထဲ ကို သဲေတြသြန္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ေက်ာက္ခဲ နဲ႔ ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြၾကားကေန လြတ္ ေနတဲ့ ေနရာေလးေတြထဲကို သဲေတြဝင္ သြားၾကပါတယ္။
ဂု႐ုႀကီးက- “ပုလင္းျပည့္ေနၿပီလား”လို႔ ေမးလိုက္ တဲ့အခါ “မျပည့္ေသးပါဘူး”လို႔ တစ္တန္း လံုးက ေအာ္ၾကပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ လည္း ဂု႐ုႀကီးက “ေတာ္တယ္”လို႔ျပန္ေျပာ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက ေရခရားတစ္ခု ကို ယူလိုက္ၿပီး ပုလင္းအေပၚ ႏႈတ္ခမ္းထိ ေရာက္ေအာင္ ေရကို ျဖည့္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အတန္းကို ၾကည့္ၿပီး ေမးလိုက္ ျပန္ပါတယ္။ “ဒီသ႐ုပ္ျပတာရဲ႕ အဓိက အခ်က္က ဘာလဲ” အဲဒီအခါမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး က လက္ေထာင္ၿပီး ေျဖပါတယ္။ “သင့္ရဲ႕အလုပ္ဇယားမွာ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ျပည့္ေနပါေစ၊ တကယ္လို႔ သင္ အမွန္တကယ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအထဲမွာ အေၾကာင္းကိစၥတခ်ိဳ႕ ဝင္ဆံ့ ဖို႔ အၿမဲျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္” “မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါက အဓိကဆိုလို ရင္း မဟုတ္ဘူး”လို႔ ဂု႐ုႀကီးက ျပန္ေျဖ ပါတယ္။ ဒီသ႐ုပ္ျပပံုရဲ႕ အမွန္တရားကေတာ့ “တကယ္လို႔ ေက်ာက္ခဲႀကီးေတြကို အရင္ မထည့္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ ထည့္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး(ေက်ာက္ခဲႀကီး ေတြကို ေနာက္မွထည့္မယ္ဆိုရင္ထည့္လို႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး)”ဆိုတာပါပဲ။ ဘဝရဲ႕ေက်ာက္ခဲႀကီးေတြက ဘာ ေတြလဲ၊

မင္းရဲ႕သား/သမီး၊ မင္းခ်စ္တဲ့ သူ၊ မင္းရဲ႕ပညာေရး၊ မင္းရဲ႕အိပ္မက္ေတြ၊ ကိုယ္တန္ဖိုးထားတာေတြ၊ စာသင္ၾကား တာေတြ၊ မင္းႀကိဳက္တာလုပ္ေနရတာေတြ၊ မင္းအတြက္အခ်ိန္ေတြ၊ မင္းရဲ႕က်န္းမာေရး၊ မင္းရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြ စတဲ့ ဘဝရဲ႕ အေရးႀကီးတာေတြေပါ႔၊ ေက်ာက္ခဲႀကီးေတြ ကို အရင္ထည့္ဖို႔ သတိရပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ရင္ သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွထည့္လို႔ရေတာ့ မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေက်ာက္စရစ္ခဲ၊ သဲနဲ႔ေရ တို႔ကေတာ့ ဘဝရဲ႕ အေရးမႀကီးတဲ့ အရာ ေတြပဲေပါ႔။ ဒါေၾကာင့္ အေရးမႀကီးတဲ့ အေသးအမႊားေလးေတြကို သင့္ဘဝမွာ အရင္ျဖည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေက်ာက္ခဲႀကီး ေတြနဲ႔တူတဲ့ သင့္ဘဝရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အရာေတြအတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေတာ့မွ က်န္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီည ဒါမွမဟုတ္ နံနက္ ခင္းမွာ ဒီဇာတ္လမ္းတိုေလးကို သင့္အေနနဲ႔ အေလးအနက္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ရင္း သင့္ကိုယ္သင္ ဒီေမးခြန္းေလးကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ “မိမိဘဝမွာ ဘယ္အရာေတြက ေက်ာက္ခဲႀကီးေတြလဲ (ဘယ္အရာ ေတြက အေရးႀကီးတာေတြလဲ)၊ အဲဒီေနာက္ သူတို႔ကို သင့္ပုလင္းထဲ အရင္းဆံုးထည့္ လိုက္ပါ။” တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

အုန္း၀မ္( ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ )
အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္
Posted By Mr.Moon
ေမမြန္ေက်ာ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...