Saturday, October 22, 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ Stock & Share Market တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟုဆို

by Moenge Aung on Sunday, October 23, 2011 at 9:00am


Myanmar News Weeks

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ Stock & Share Market တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊  ထိုေငြေၾကး ေဈးကြက္တြင္ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားစြာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္အသစ္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား အၾကားတြင္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ အုပ္စုႀကီးသည္လည္း စြမ္းအားရွိသေရြ႕ အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီအုပ္စု လီမီတက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ခင္ေရႊမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ေျပာၾကားသြားသည္။


အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အဆိုပါ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လႊာတြင္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ယခုအခါ သက္တမ္း (၁၀) ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ထည့္ဝင္ ပံ့ပိုးခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ကုမၸဏီအုပ္စုျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အစုေပၚ အျမတ္ ၁၄၆% ျပန္လည္ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကးတန္ဖိုး အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၄)ေသာင္းနီးပါးကို အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးၿပီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုန္႔ေႏွး က်ဆင္းလာမႈ ဂယက္ ဘဏ္အခ်ိဳ႕ လႈပ္ခတ္မႈ ဂယက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စတင္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမ႓ာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ဂယက္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘဲ မၾကာခဏ အတက္အက် ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျခင္း ဂယက္ စသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စ၍ တိုးျမႇင့္ခြင့္ မရရွိေသာ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လံုးဝ ရပ္တန္႔ သြားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ ယေန႔ထက္တုိင္ ကုမၸဏီ သက္တမ္းတုိးႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ထုိက္သင့္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕ ဝန္ထမ္း အဆင့္ဆင့္၏ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကမႈကုိ အေလးအနက္ အသိေပး တင္ျပလုိေၾကာင္းကုိ ေဒါက္တာ ခင္ေရႊက အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီအုပ္စု လီမိတက္တြင္ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အစုရွယ္ယာရွင္ (၂၁၆၅) ဦး ရွိၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလကုန္အထိ အစုရွယ္ယာေပါင္း (၃၂၂၈၉၂) ရွိကာ အစုထည့္ဝင္ၿပီးေငြ က်ပ္သန္း (၄၁၈၆.၂၄၈) ရွိေၾကာင္း ယင္း ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအရ အစုတစ္စုလွ်င္ တန္ဖိုး (၁) ေသာင္းႏွင့္ ပရီမီယံအျဖစ္ (၄) ေထာင္ သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးသည္ အစုရွယ္ယာ အနည္းဆံုး (၃၅၀၀) စုကို ပိုင္ဆိုင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဒါ႐ုိက္တာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္သည့္ အစု (၃၅၀၀) ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဦးေရ (၂၉) ဦးကိုလည္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီအုပ္စု လီမိတက္ (NDCG) သည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္အခမ်ားေပးရန္ လ်ာထားၿပီး အသားတင္ အျမတ္က်ပ္ (၄၄၅၆.၀၂) သိန္းရရွိခဲ့ၿပီး Retain Earning မွာ က်ပ္ (၅၆၄၁.၉၄) သိန္း က်န္ရွိေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ အေနျဖင့္ အစုအေပၚ အျမတ္ေငြ ခြဲေဝရာတြင္ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ အစုအေပၚ အျမတ္ေငြ ၁၄၆% ၊ က်ပ္ (၃၉၆၉၀.၈) သိန္းကို ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အစု ထည့္ဝင္ထားသည့္ ေငြထက္ ၄၆% ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ NDCG အေနျဖင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အသားတင္ အျမတ္ေငြက်ပ္ (၄၄၅၆.၀၂) သိန္း ရရွိၿပီး လက္က်န္ Retained Earning ႏွင့္ေပါင္းလွ်င္ Retained Earning က်ပ္ (၅၆၄၁.၉၄) သိန္း ေပၚထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ NDCG ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္ခြဲေဝေပးမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ိဳးအစားကို ၁၂% အျဖစ္ သေဘာတူ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...