Saturday, October 22, 2011

Facebook ႏွင့္ သင့္ဘဝ

 (Internet Journal အတြဲ ၁၂၊ အမွတ္ ၃၉၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဖၚျပပါရိွခဲ့သည္)

by Aung Myo Khant on Monday, September 26, 2011 at 5:57pm
Facebook သည္ Social Website တစ္ခုျဖစ္သည္။ Facebook ေပၚ၌ ဝါသနာတူမိတ္ေဆြမ်ားရွာ၍ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္၊ ေဝးလံေသာေနရာေဒသမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားရႏိုင္သည္၊ သင္ေပးခ်င္ ေသာ Message တစ္ခုကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း အထိေရာက္ဆံုး ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္သည္္။ သင္သိခ်င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေျဖၾကားမည့္ မိတ္ေဆြမ်ားရိွ္သည္။ ဗဟုသုတ ပြားမ်ားရန္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားေျပာႏိုင္သည္။ Topic တစ္ခုကိုအဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ဒါေတြသည္ Facebook ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေရာမရိွႏိုင္ဘူးလား ဟု သံုးသပ္ဖြယ္ရွိသည္။


မိတ္ေဆြရွာရလြယ္ကူေသာ Facebook သည္ ျပင္ပေလာက၌ အေပါင္းအသင္းရွားသူအတြက္ စြဲလမ္းစရာ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပေလာက (Real World) ၌ ျပဳလုပ္၍မရႏိုင္ေသာ၊ မေျပာဆိုအပ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို Facebook ၌ေျပာႏိုင္သည္။ သင္၏ စကားနည္းေသာအက်င့္သည္ ဤေနရာ၌ Chatting စြဲေသာလူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ တြန္းပို႔လိမ့္မည္။ အျပင္၌ Popular ျဖစ္ခ်င္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို နိစၥဓူဝတင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပေလာက၌ မျပည့္စံုေသာ မိမိျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားသည္ Facebook ၌ေပါက္ကြဲထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။

မိမိဆႏၵမ်ား ပြင့္အံထြက္ရာ Facebook သည္ ဆိတ္ကြယ္ရာျဖစ္၏ေလာ။ Facebook သည္ Real World မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပင္ပကမၻာမွလူမ်ားျဖင့္ သက္ဝင္လွဳပ္ရွားေနေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပင္ပကမၻာျဖင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္းရွိ၏။

Facebook တြင္ သင္သိရွိေနေသာ Friend မ်ားထဲတြင္ ျပင္ပမွသိျပီးသားမိတ္ေဆြမ်ားပါ၏။ ထိုနည္းတူ လက္ရွိ Facebook တြင္သာသိရွိေနေသာ Friend ဟုေခၚေသာ သူစိမ္းမ်ား ႏွင့္လည္း ေနာင္ကာလတြင္ ျပင္ပေလာက၌ မသိရွိႏိုင္ဟု အတပ္မေျပာႏိုင္။ Facebook မွစတင္၍ခင္မင္ကာ ျပင္ပ၌မိတ္ေဆြ ျဖစ္သြားေသာ သာဓကမ်ားသည္ အမ်ားအျပားရွိ၏။ ထိုကဲ့သို႔ ျပင္ပေလာက ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ Facebook ကိုသတိျပဳၾကရေတာ့မည္။

သင္မည္သည့္ အရာမ်ားကို Facebook ေပၚတင္ေနသည္ကို သတိျပဳရမည္။ သင္အမွတ္မထင္တင္ လိုက္ေသာ ဓါတ္ပံုသည္ သင္၏ဥပဓိရုပ္ကို ျပေနသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္လံုးေပၚပံုကိုသာတင္လိုက္ေသာ္လည္း ဓါတ္ပံု၏ ေနာက္ခံ (Background) ကိုၾကည့္၍ သင္၏ လူေနမႈအဆင္အတန္းႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းကို ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဓါတ္ပံုမတင္ခဲ့သည္ရွိေသာ္လည္း မိတ္ေဆြတစ္ဦးမွ သင္ပါဝင္ေသာ ဓါတ္ပံုတစ္ခုခု၌ သင့္ကို Tag လုပ္ခဲ့ေသာ္ သင္၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းအနည္းငယ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ ရွိႏိုင္သည္။

သင္တင္လိုက္ေသာ ေဆြးေႏြးစရာေခါင္းစဥ္ (Topic) တစ္ခုသည္ သင္၏ အေတြးအေခၚကို မွန္းဆရန္ျပတင္းေပါက္သဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ျငင္းခံုမႈတစ္ခုတြင္ အမွတ္မထင္ေရးလိုက္ေသာ Comment တစ္ခုေၾကာင့္ သင္၏ သည္းခံမႈႏွင့္ စိတ္ခံစားတတ္မႈကို သိႏိုင္သည္။ Group အသီးသီး မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ သင္၏ Comment မ်ားကိုၾကည့္၍လည္း သင္၏အယူအဆမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္မႈမ်ားကိုသိႏိုင္သည္။

သင္မည္သည့္အရာကို Like လုပ္ေနသည္ကိုလည္း သိၾကမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ဝါသနာ၊ စိတ္ဝင္စားမႈ အားလံုးကိုအလြယ္တကူသိႏိုင္သည္။ သင္၏ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို အျခားလူမ်ားမွ အလြယ္တကူ သိႏိုင္ျခင္းသည္ သင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈယူခ်င္သူမ်ားအတြက္ လက္နက္ေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

သင္ႏွင့္ ယခုမွအျပင္တြင္သိရွိေသာသူသည္ သင္၏ Facebook Name သို႔မဟုတ္ Gmail လိပ္စာ (တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ User မ်ားသည္ Facebook Name ႏွင့္ Gmail User Name ကိုအတူတူထားတတ္ၾကသည္) ကိုရရံုျဖင့္ သင္၏အက်င့္စရိုက္၊ ဝါသနာ၊ အေလ့အထႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို Facebook သို႔တက္ေရာက္စံုစမ္းႏိုင္သည္။ သင္ Like လုပ္ထားမႈမ်ား၊ Comment ေရးထားမႈမ်ားသည္ သင္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ အက်င့္စရိုက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ မိမိထံသို႔ အလုပ္လာေလွ်ာက္ေသာ ဝန္ထမ္း၏အက်င့္စရိုက္ကို သိရွိလို၍ Facebook သို႔ တက္ေရာက္စံုစမ္းျခင္း မ်ိဳးရွိႏို္င္၏။

Place လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သင္မည္သည့္ေနရာေဒသသို႔ေရာက္ေနသည္ကို ညႊန္ျပေနလိမ့္မည္။ မိမိမည္သည့္ေနရာသို႔ ခရီးသြားေနသည္ကို တစ္ကမၻာလံုးကသိျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးကပို မ်ားမည္သာျဖစ္သည္။

မဖြယ္မရာေသာပံုမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာ Comment မ်ားေပးျခင္းကိုလည္းသိနိုင္သည္။ ဤသည္မ်ားကို ၾကည့္၍ သင္သည္မည္ကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို အေတာ္အတန္မွန္းဆဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

ျပင္ပေလာက ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ Facebook တြင္ ဤကဲ့သို႔ သင့္အေၾကာင္းမ်ားကို သိျခင္းသည္ ျပင္ပေလာကဆက္ဆံေရးအေပၚ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ သင္ Facebook အသံုးျပဳသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ျပန္လည္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ Facebook ကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ၾကရမည္။

Facebook တြင္ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိသည့္အေလွ်ာက္ သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေသာလုပ္ရပ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဝါသနာတူမိတ္ေဆြမ်ားဖြဲ႔၍ Subject တစ္ခုကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ႏိုင္သည္။ မိမိ၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေဝငွႏိုင္သည့္အျပင္ တစ္ပါးသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွလည္း ျပန္လည္သင္ယူႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္တြင္ ျပည့္ဝသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္းဝါသနာပါသူ Photographer တစ္ဦးျဖစ္ပါက သင္၏ လက္စြမ္းျပခ်က္ မ်ားကို မိတ္ေဆြအမ်ားသို႔ မိနစ္ပိုင္း စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္းျဖန္႔ခ်ည္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုပံုမ်ားကိုၾကည့္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈ (Feedback) ကိုလည္းအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Facebook သည္ မိမိ၏ အယူအဆမ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားသို႔ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေသာ ေနရာေကာင္းတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာျပဳလိုသူတစ္ဦးအတြက္ သာသနာျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာေကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စာေပဝါသနာပါသူမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာ၊ ဂီတ ဝါသနာပါသူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို အလြယ္တကူျဖန္႔ေဝႏိုင္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ားျဖင့္ အတူတကြ ေဝမွ်ခံစားႏိုင္သည္။

Facebook တြင္ မိမိအတြက္ျဖစ္ေစ အမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အက်ိဳးရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္သင့္ သည္။ Facebook ျဖင့္ အလဟႆ အခ်ိန္မကုန္သင့္။ မိမိဝါသနာပါေသာ Subject မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာအၾကံဉာဏ္မ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားထံမွေတာင္းခံျခင္း၊ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာေပမ်ား၊ အႏုပညာဖန္တီးမႈမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ စစ္မွန္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားရွာေဖြျခင္း စသည္တို႔အျပင္ မိမိလုပ္ငန္းကိုျဖစ္ေစ ထုတ္ကုန္ကိုျဖစ္ေစ ေၾကျငာျခင္း တိုျဖင့္အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်သင့္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Facebook ကိုေလးစားပါ။ ျပင္ပေလာကကဲ့သို႔ ဂရုျပဳသံုးစြဲပါ။ Facebook သည္ Tool တစ္ခုျဖစ္သည္။ Tool ဟူသည္ သူ႔ခ်ည္းအားျဖင့္ မည္သည့္ ဂုဏ္သတၱိမွ်မရွိ။ အသံုးျပဳသူအေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးရွိမႈကြာျခားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အက်ိဳးရွိစြာသံုးစြဲပါ။ Facebook မသံုးခင္ သင္၏ အေၾကာင္းကို မည္မွ်ေပးသိမည္ကို အရင္ဆံုးျဖတ္ပါ။ Privacy Setting ကို ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳပါ။ Tag လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ Like လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စီစစ္ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ Place လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ Chatting မ်ားျဖင့္ Facebook စြဲျခင္း၊ ျပင္ပေလာကမွထြက္ေျပးလို၍ Facebook တြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း မ်ိဳးမ်ားသတိျပဳပါ။ ဓါတ္ပံုမ်ားကို အရမ္းကာေရာတင္ျခင္းမ်ိဳးေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ Comment ေပးျခင္းကို ျပင္ပတြင္ေျပာေသာ အဖိုးတန္စကားမ်ားကဲ့သို႔ အေလးထားပါ။ Facebook ကိုအေပ်ာ္သက္သက္ မသံုးစြဲပဲ အက်ိဳးရွိစြာသံုးစြဲပါ။ Facebook Friends မွသည္ ဘဝအတြက္ အကူအညီရႏိုင္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ Facebook သည္ သင့္ဘဝအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ Tool တစ္ခုျဖစ္ပါေစ။


ေအာင္မ်ိဳးခန္႔ (ေမာ္ကြ်န္း)
၉၊ ၉၊ ၂၀၁၁ (ေသာၾကာေန႔)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...