Tuesday, October 25, 2011

Civil Society အေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး


ဓမၼါ ဝဘ့္ဘါ ၊ အခန္း(၂)၊ Civil Society၏ အဓိပၸါယ္ကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းမွ

           Civil Society အေပၚဖြင့္ဆိုထားေသာ ဘံုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ရွာၾကည့္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဤအပိုင္းတြင္ Civil Society အေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မည္မွ်ၾကြယ္ဝေၾကာင္း၊ မည္မွ်ကြဲ ျပားမႈရိွ ေၾကာင္း သိရိွႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ထင္ရွားေသာ ေခတ္ၿပိဳင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္တို႔ကို ႀကိဳးစားတင္ျပထားပါသည္။
          Civil Society ဆိုသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္(အစိုးရ)ကို တန္ျပန္ထိန္းညိႈ႔ႏိုင္စြမ္းရိွေလာက္ေအာင္ အင္အားေတာင့္တင္းၾကသည္။ အစိုးရမ်ားအား ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုမ်ားအၾကား၊ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး ကဲ့သို႔ ေသာ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပည့္ဝစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကန္႔ကြက္တားဆီးျခင္းမရိွေသာ္ လည္း အစိုးရ မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ လက္ဝါးႀကီးအုပ္လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ထားျခင္း၊ သီးျခား စီမံခြဲထုတ္ျခင္း မ်ား မရိွေစရန္ ကာကြယ္တားဆီးေပးထားသည္။
                                                                                    အားနက္စ္ဂဲလ္နာ(Ernest Gellner)

           Civil Societyဆိုသည္မွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာလူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား (social movements) ႏွင့္လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားၾကသည့္ ျပည္သူတို႔၏ အသင္းအဖြဲ႔ (civic organizations) မ်ားက ၎တို႔၏အေရးမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ကိုယ္ကိုစနစ္တက် စုစည္း ထားရာ နယ္ပယ္ႀကီးတစ္ရပ္ကို ရည္ညႊန္းေခၚဆိုသည္။
                                                             ပါေမာကၡ အဲဖရက္စတီဖင္(Professor Alfred Stepan)

          Civil Societyဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ(State)ႏွင့္ တသီးပုဂၢလ(individuais)ရိွ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားရိွသည့္ ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား( networking organizations)၊ အုပ္စုမ်ား၊ အစည္းအရံုးမ်ား၊အသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ Civil Society၏ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္္(အစိုးရ)ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အကူအညီမ်ားလက္ခံႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားရိွေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္(သို႔) ညႊန္ၾကားမႈေအာက္၌ရိွမေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္တသီးပုဂၢ လမ်ားအား အုပ္စုအျဖစ္စုေဝးၾကရန္ႏွင့္ အမ်ားအတြက္စုေပါင္းတာဝန္ယူၾကရန္ ေထာက္ခံအားေပးသည္။ အစြန္းေရာက္တသီးပုဂၢလ အယူဝါဒ (extreme individualism)ကို အားမေပးေသာ္လည္း အုပ္စုတစ္ခုုခု၏ မိမိ တို႔ကိုယ္ပိုင္ အက်ိဳးစီးပြား ရွာေဖြမႈ(သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္မႈတို႔ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳေခ်။
                                                                       အနိတ္ခ္ ေလာဝ္ထမၼထက္ Anel laothamatas

          Civil Society ဟူသည္ လူ႔ေဘာင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရိွ လူမ်ားက ကဒ္ဆုိးမ်ား(သို႔) ရႈပ္ေထြး နက္နဲ၍ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာျပႆနာမ်ားကို မေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို စုေပါင္းေျဖရွင္း ရန္(သို႔မဟုတ္) တစ္စုံတစ္ခုေသာရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူေသာတူညီသည့္ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ အုပ္စု(ဝါ) အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအျဖစ္ အခ်င္းခ်င္းလာေရာက္ပူး ေပါင္းစုစည္းၾကျခင္းကို  ဆိုလိုဟန္တူသည္။ ထိုကဲ႔သို႔လာေရာက္ စုစည္းၾကရာတြင္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တရပ္ ၏ေအာက္တြင္ ခ်စ္ခင္မႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ညွာတာ ေထာက္တားမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာစိတ္ဆႏၵသေဘာတရား မ်ားအရလာေရာက္စုစည္းၾကျခင္းျဖစ္္ၿပီး ကြန္ယက္ (Network) မ်ားအျဖစ္ ဆက္စပ္ထားျခင္းမ်ားရိွသည္။
                                                                            ဆရာဝန္ ခ်ဴးခ်ိဳင္း ဆုဘဝုမ္း(င္)


          Civil Society ဆိုသည္မွာ ပုဂၢလမ်ားျဖစ္ေသာ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားက တစ္ဖက္ ႏွင့္အစိုးရနယ္ပယ္မ်ားက တဖက္ၾကားတြင္တည္ရိွသည့္လူ႔ေဘာင္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ ခ်တ္ခ်္မ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏အသင္းအဖြဲ႔ကလပ္မ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို (Civil Society)အျဖစ္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻအေျခအေနမ်ားကို စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ခ်ိန္းေတြ႔ေဆြးေႏြးၾကေသာ အုပ္စုမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာသတ္မွတ္မည့္ အေရးကိစၥအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားအျဖစ္လည္း ျမင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ လူ႔ေဘာင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္မည္မွ်အထိ အလုပ္ျဖစ္၊  ခရီးေပါက္ေရာက္သည္ကို ဆိုသည္ကိုကၽြႏ္ုပ္ တို႔ႏွင့္ အျခားသုေတသနသမားမ်ားအေနျဖင့္ အေတာ္အတန္သင္ယူသိရိွခဲ့ၾကသည္။
          စိုစြတ္ေသာ ရုိင္းေျမအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အက်ိဳးျပဳေပးပံုႏွင့္ Civil Society အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳေပးပံုတို႔မွာ အဆင္တူသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္ မွာ Civil Society သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မိသားစု၏ အျပင္ဘက္ရိွ လူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာကိုပင္လွ်င္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက ‘လူမႈအရင္းမ်ား(social capitals)’ထုတ္လုပ္ထြက္ ေပၚရာ ေနရာဟုေခၚသည္။
                               ေဒးဗစ္ မက္သယူး David Mathews,The Kettering Foundation ၏ ဒါရိုက္တာ

Civil Society ဆိုသည္မွာ
(၁)အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကကုန္ထုတ္အင္အားစုမ်ားမွျဖစ္ေစ အေတာ္အတန္ လြတ္လပ္မႈ ရိွေသာ
(၂)၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရိွေသာ
(၃)အစုိးရယႏၱယားမ်ား၏ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္အစားထိုးေနရာယူရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမရိွေသာ
(၄)မူလတည္ရိွေနၿပီးသားလူမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား(သို႔)ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌သာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာ တူညီေသာ မိမိတို႔ဘာသာစုဖြဲ႔ထားၾကသည့္ ၾကားခံအစုအဖြဲ႔(သို႔)ၾကားခံစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
                                                                                    ဖိလိစ္ပ္ ရိွမစ္တာ Philipe Schmitter

          Civil Society ဆိုသည္မွာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္ၿပီးယင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား/မိမိတို႔၏သေဘာဆႏၵအရ လာေရာက္စုစည္းထားၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(သို႔မဟုတ္) ဒုတိယတန္းစားအဖြဲ႔အစည္း/အေဆာက္အအံု (secondary institutions) ဟူ၍၎၊ မၾကာခဏေခၚေဝၚၾကသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ မိသားစုမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ကုိယ္ထူကိုယ္ထ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လိုအပ္ေနသူမ်ားကို အကူ အညီေပးေသာ အလွဴရွင္ မ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အသင္းမ်ား/ရပ္ရြာ အသင္းမ်ား စသသည္တို႔ပါဝင္သည္။   
                                                          ယန္း ဘက္သ္ကီ အယ္လ္ရွတိန္း Jeam Bethke Elshtain

          အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေတာ္လွန္ေရးမ်ား၏  ဥပမာကိုၾကည့္၍ ကမာၻတစ္လႊား ရိွ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ေအာက္ပါအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို Civil Society ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားေလ့ရိွၾကသည္။ ၎တို႔မွာ…….
(၁)(အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရိွေသာ)ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ပံုႏိုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္း မ်ားအပါအဝင္ လူထုဆက္သြယ္ေရးယႏၱယားမ်ား။
(၂) မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊စာဖတ္အသင္းႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္မ်ား၊ ရုပ္ထုမ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပညာေရး အေဆာက္အအံု ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။
(၃) အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္းႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုမ်ား။
(၄) ခ်တ္ခ်္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား။
(၅) အပန္းေျဖခ်ိန္ႏွင့္အားလပ္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား။(ဥပမာအားျဖင့္ အားကစားအဖြဲ႔မ်ား၊ ကလပ္မ်ား၊ ရပ္ရြာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အိမ္ငွားသူမ်ားအသင္းမ်ား) စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
          အခ်ိဳ႕ေသာသီအိုရီသမားမ်ားကစီးပြားေရးစနစ္ကို Civil Society ထဲတြင္ထည့္ထားၾကေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ကထည့္သြင္းျခင္းမျပဳေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက(တခါတရံ ‘ဘဝကမာ ၻ(life world)’ဟုလည္း ရည္ညႊန္းေခၚဆိုေသာ) မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢလိက နယ္ပယ္မ်ားကိုCivil Society အတြင္းထည့္သြင္းေသာ္ လည္း၊ အခ်ိဳ႕ကထည့္သြင္းျခင္းမျပဳေတာ့ေခ်။ အလားတူအျခားအေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါ တီမ်ားႏွင့္မည္သည့္ေနရာတြင္ ထားရိွမည္လဲ ဟူေသာေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္Civil Society မ်ားၾကား ဆက္စပ္ေပးႏိုင္ေသာ သေဘာရိွသည့္ အတြက္ Civil Society အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၏ ေနရာ/အေနအထားမွာ မသဲမကြဲလွေပ။
                        ဒါရိုးလ္ ရွက္တာ Darraw Schecter, “Soverign State or Political Communities?”
                                                                                                    စာအုပ္ကိုေရးသားသူ
         
          Civil Society ဆိုသည္မွာတသီးပုဂၢလအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လာေရာက္ စုစည္း ထားၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း(သို႔)အလြတ္ သဘာဝစုဖြဲ႔ထားသည့္ ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာနယ္ပယ္ကို ရည္ညႊန္း ေခၚဆိုသည္။
          Civil Society သည္အစိုးရ၏ျပည္သူအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္မတူေသာအခ်က္မွာ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လာေရာက္စုစည္းထားၾကသည့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္မတူသည့္အခ်က္မွာ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္၊ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ Civil Societyကို တခါတရံ ‘တတိယမ႑ိဳင္(third sector)’ဟုေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္မူCivil Society အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရၾကားခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ၾကားခံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဤသေဘာတရားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေကာင္းေနရသည့္ အဓိကေၾကာင္းအရင္းမွာ၎ ျမစ္ဖ်ားခံ စတင္ခဲ့သည့္ စေကာ့လူမ်ိဳး ဥာဏ္အလင္းျပ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားေခတ္ကတည္းက အဆိုပါ သေဘာတရားက အမ်ားေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ပုဂၢလိက ေကာင္းက်ိဳးကို သမမွ်တေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
          Civil Society အတြင္းတြင္ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္း အဖြဲ႔မ်ိဳးစံုပါဝင္သည္။ ခ်တ္ခ်္မ်ား၊ရပ္ရြာအသင္းမ်ား၊  သမဝါယမအသင္းမ်ား၊ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ စုစည္းထား ၾကေသာအသင္းမ်ား၊ အလွဴေပးေသာအလွဴရွင္မ်ား၊ သမဂၢမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အက်ိဳးစီး ပြားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားပါဝင္သည္။ Civil Society အတြင္းမိသားစုမ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္
Civil Society ၏ အဓိကဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သီအိုရီဆိုင္ရာ စာေပမ်ားတြင္ Civil Society အတြင္း မိသားစုမ်ားထည့္သြင္းရန္၊ မသြင္းရန္ ဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိဝါဒ အမ်ိဳး မ်ိဳးရိွေနၿပီး မရွင္းလင္းမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရိွသည္။
          လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဤေဝါဟာရမ်ားကို ျပန္လည္သက္ဝင္လႈပ္ရွားေစခဲ့ေသာ အေရွ႕ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားရိွ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားကCivil Society ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အလံုးစံုထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာစနစ္မွ ဒီမိုကေရစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ခက္ခဲသည့္ အေနအထားမ်ားအျဖစ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရိွေရွးရိုးစြဲဝါဒီ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားကမူ ဤေဝါဟာရကို ၾကားခံ အေဆာက္အဥိီးမ်ား (mediating structures) အျဖစ္ပိုမို က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကၿပီး မိသားစု၊ ရပ္ရြာအသင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္းရိွမိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေလာက္ကိုသာ အဓိကအာရံုစိုက္သည္။ လက္ဝဲယိမ္းေသာ လက္ ဘရယ္ပညာရွင္မ်ားကမူ လူမႈလႈပ္ရွားမႈ အသြင္သစ္မ်ား( the new social movements)ျဖစ္သည့္(အမ်ိဳးသမီး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစသည္) မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ လာေသာCivil Society သေဘာတရား၏ ပင္မေရ ေသာက္ျမစ္အျဖစ္ ဖြင့္ဆိုေလ့ရိွၾကသည္။
ကာမင္း ဆီရီယန္နီ Carmen Sirianni(Civic Pratices Netwark)၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ လီးဝစ္စ္ဖရိုက္လန္းဒ္ Lewis Friendland(Civic Practices Netwark) ၏ သုေတသန ဒရိုက္တာ။

Civil Society အေပၚစာေရးသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကား
          Civil Society သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ရိွမေနေသာ၊ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵ ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္အရ လာေရာက္စုစည္းထားၾကသည့္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုအရံုးမ်ား၊ အစုအဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမ်ိဳးစံုကိုဆိုလိုၿပီး၊ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊အမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ျဖစ္ေစ အတူတကြတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး၍ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။  ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ယက္မ်ားအေနျဖင့္အားေကာင္းလာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အာဏာအား ကန္႔ကြက္ထိန္းညႈိ႔ထားမည့္ (သို႔) တရားမွ်တမႈ မရိွေသာအစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ် ႏိုင္သည္အထိ စြမ္းေဆာင္လာႏိုင္ မည့္ အလားလာမ်ား ရိွေလသည္။

ဓမၼါ ဝဘ့္ဘါ


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...