Wednesday, October 26, 2011

ဒီမိုကေရစီ ေလ့လာေရးစာစဥ္ အခန္း(၅) အပိုင္း(၂)


ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္
(Electioral System)
          ႏွစ္ပါတီစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီစုံစနစ္က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ တခုမွာ ပါလီမန္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င့္သုံးေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္ျဖစ္သည္။ က်င့္သုံးေသာ ပါတီစနစ္နွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သုံးၾကသည္။ နွစ္ပါတီစနစ္ကို က်င့္သုံးၾကသည္။ နွစ္ပါတီစနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္နုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးၾကေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္သည္ ပါတီစုံစနစ္ က်င့္သုံးေသာ ဥေရာပနုိင္ငံ အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္နွင့္ ျခားနားပါသည္။ အျပန္အလွန္ သေဘာဆန္ဆန္ပင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္ကလည္း နွစ္ပါတီစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီစုံစနစ္ က်င့္သုံးေရးကို ျပဌာန္းေပးတတ္ ပါသည္။ ဥပမာ-ျဗိတိန္နုိင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္ကို ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဆြစ္ဇာလန္ ၊ ဂ်ာမဏီ နုိင္ငံတုိ႔တြင္ က်င့္သုံးေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလုိက္ပါက ျဗိတိန္ကို ပါတီစုံစနစ္ က်င့္သုံးေသာ နုိင္ငံအျဖစ္ေသခ်ာေပါက္ ရည္ညႊန္းရေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီစနစ္က်င့္သုံးျခင္း နွင့္အတူ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္အေၾကာင္းကို ေလ့လာရန္ လုိအပ္ပါသည္။
          ကမၻာ့နုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္ကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲထားသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ မဲအမ်ားစုစနစ္ (Majority System)နွင့္ အခ်ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (Propotional Representation) တုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးရာ၌ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိနွစ္မ်ိဳးမွ ဆင့္ပြားလာေသာ စနစ္မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိနွစ္မ်ိဳးစီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းနွင့္အတူ ဆင့္ပြားစနစ္မ်ား အေၾကာင္းကိုပါ ယွဥ္တြဲ ေလ့လာသင့္ေပသည္။

မဲအမ်ားစုစနစ္
(Majority System)
          မဲအမ်ားစနစ္ ဆုိသည္မွာ မဲဆႏၵနယ္တခု၏  ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္းမ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကရာတြင္ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း စနစ္ျဖစ္သည္။ မဲအမ်ားစုစနစ္ကို နွစ္မ်ိဳး ထပ္မံခြဲျခားနုိင္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ သာမန္ မဲအမ်ားစုစနစ္ ႏွင့္ (Simple Majority System) နွင့္ အျပတ္အသက္ မဲအမ်ားစုစနစ္ (Absolute Majority System) တုိ႔ ျဖစ္သည္။
          သာမန္ မဲအမ်ားစုစနစ္ ဆုိသည္မွာ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အနက္မည့္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးဦးကမွ် ဆႏၵမဲ ထက္၀က္ေက်ာ္ (၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္) မရရွိ ေစကာမႈ အမ်ားဆုံး ေထာက္ခံမဲရရွိသူကို ေရြးခ်ယ္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ပါတီစုံစနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆႏၵမဲေျမတခု၌ ပါတီ (၃) ခုနွင့္ အထက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံပါက မဲမ်ားျပန္႔သြားျပီး ပါတီတခု၏ ကုိယ္စားလွယ္တဦးတည္းက ေထာက္ခံမဲ ထက္၀က္ေက်ာ္ မရရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မၾကာခဏ ၾကဳံရတတ္သည္။ အကယ္၍ ပါတီနွစ္ခုတည္း၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကသာ အေရြးခံပါက တဦးက ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈရရွိျပီး တဦးက ထက္၀က္ေအာက္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေပမည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီေပါင္းစုံမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းစုံကို  ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္ပါက မည္သူ တဦးကမွ် ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈမရရွိဘဲ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသူကိုသာ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရသည္။
          ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးဆုံး ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ အိႏၵိယ နွင့္ ျဗိတိန္နုိင္ငံတုိ႔တြင္ သာမန္ မဲအမ်ားစုစနစ္ကို က်င့္သုံးၾကသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါတီၾကီး နွစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံၾကသျဖင့္ တဦးဦးက ေသခ်ာေပါက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈရရွိသျဖင့္ အေရြးခံသူသည္ မဲဆႏၵနယ္ရွိ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳရသည္။ ျဗိတိန္နုိင္ငံတြင္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ပါတီၾကီး နွစ္ခုကသာ နုိင္ငံေရး ေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားနုိင္သျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးဦး ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲ ရရွိနုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ အျခားေသာ ပါတီငယ္မ်ားမွ  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ မဲမ်ားျပန္႔သြားျပီ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈ မရရွိေစကာမႈ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရတတ္သည္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ ထက္၀က္ေက်ာ္မွ်ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ကုိယ္စားျပဳ ပါ၀င္ခြင့္မရဘဲ ဆုံးရံႈးသြားေလေတာ့သည္။ ဤအျဖစ္မ်ိဳး ျဗိတိန္နုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရံဖန္ရံခါသာ ၾကဳံရတတ္ေသာ္လည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ ၾကဳံေနရေသာ နုိင္ငံမွာ အိႏိၵယနုိင္ငံျဖစ္သည္။ အိႏိၵယနုိင္ငံတြင္ ပါတီေပါငး္စုံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ မဲမ်ားျပန္႔သြားျပီး မည္သည့္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကမွ် ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲ မရရွိၾကေပ။ တဖန္ တနုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနွင့္ျခဳံ၍ ပါတီတခု (ဥပမာ- ကြန္ဂရက္ပါတီ) က အနုိင္ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ တနုိင္ငံလုံး ျပည္သူ အမ်ားစု၏ ဆႏၵကုိ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရခ်င္မွရသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ သာမန္မဲအမ်ားစုစနစ္သည္ နွစ္ပါတီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္သာ ပုိ၍ သင့္ေတာ္သည္ကုိ ေတြ႔သည္။ ပါတီစုံစနစ္ရွိေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္မႈ အမ်ားစု ဆႏၵမဲမွာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရဘဲ ဆုံးရံႈးတတ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ေမးခြနး္ထုတ္ရန္ တခုရွိပါသည္။ ထုိေမးခြန္းကား အိႏိၵယနုိင္ငံတြင္ ပါတီစုံစနစ္ ရွိပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သာမန္ မဲအမ်ားစုစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနရပါသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ သာမန္မဲအမ်ားစု စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားစု၏ ဆႏၵမဲ အမ်ားဆုံးရေသာ္လည္း ထုိစနစ္အရသာ တည္ျငိမ္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရကို ေဖာ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္သည္ အိႏိၵယနုိင္ငံအတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ အခ်ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ က်င့္သုံးပါက အိႏိၵယနုိင္ငံတြင္ ပါတီေပါင္းစုံသည္ ပါလီမန္ထဲ၌ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ရျခင္းနွင့္အတူ မတည္ျငိမ္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရကိုသာ ဖြဲ႔စည္းရေပးလိမ့္မည္။
          ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္၊ ေမလက က်င့္ပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င့္သုံးသည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္သည္ သာမန္ မဲအမ်ားစုစနစ္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားမွေရြးခ်ယ္ ခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆႏၵမဲ ထက္၀က္ ေထာက္ခံမႈမရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တနုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ အမ်ားသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အမတ္ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အနုိင္ရေသာ္လည္း ဆႏၵမဲ အေနျဖင့္မႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆႏၵမဲထက္ ကိုယ္စားျပဳ ခြင့္ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေနျခင္းကို နုိင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ပိုမုိ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရျခင္း (Over Representing) ဟုေခၚသည္။ ကေနဒါ၊ နယူဇီလန္ နုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဤစနစ္ကို က်င့္သုံးၾကသည္။ 

          သာမန္မဲအမ်ားစုသည္ နွစ္ပါတီစနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ပါတီစုံစနစ္ က်င့္သုံးေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္မႈ တည္ျငိမ္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ က်င့္သုံးရာတြင္ အမ်ားစုဆႏၵမဲမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရဘဲ ဆုံးရံုႈးနုိင္ပါသည္။
          အျပတ္အသက္ မဲအမ်ားစုစနစ္သည္ သာမန္မဲအမ်ားစု စနစ္၏ ေပ်ာ့ကြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ကုစား ဖာေထးသည့္ အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ အျပတ္အသတ္ အမ်ားစုစနစ္၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ မဲဆႏၵရွင္းမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိမွသာ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္မဲအမ်ားစုစနစ္တြင္ ထက္၀က္ေက်ာ္ေသာ ဆႏၵမဲမ်ား ဆုံးရံုႈးနုိင္းေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဟူေသာ ဒီမုိကေရစီ၏ အနွစ္သာရကို အျပည့္အ၀ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ရန္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။
          အျပတ္အသက္ အမ်ားစုစနစ္ကို ပါတီစုံက်င့္သုံးေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္သာ က်င့္သုံးသည္။  နွစ္ပါတီစနစ္ရွိေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီနွစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရသျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ အျပတ္အသက္ အမ်ားစုစနစ္၏ အနွစ္သာရကို ရရွိျပီးျဖစ္သည္။ ပါတီစုံ စနစ္ရွိေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္မႈ ရံဖန္ရံခါတြင္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိတတ္သည္။ အကယ္၍ ထက္၀က္ေက်ာ္ကို ေထာက္ခံမႈရရွိပါက ထုိသူကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရံုသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထက္၀က္ေက်ာ္ မည္သူမွ် မရရွိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအဆင့္ ျပဳလုပ္ျပီး ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခမႈ ရရွိေအာင္ စီမံရသည္။ ထုိသိ႔ု ဒုတိယအဆင့္   စီမံမႈသည္ နုိင္ငံအလုိက္ ကြဲျပားျခားနားစြာ ရွိေနျပန္ပါသည္။ အဓိက အားျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ ပုံစံမွာ ျပင္သစ္နုိင္ငံနွင့္ ၾသစေၾတးလ် နုိင္ငံတုိ႔တြင္ က်င့္သုံးေသာ ပုံစံမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။
ျပင္သစ္နုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေသာစနစ္ကို ဒုတိယ အၾကိမ္ မဲေပးျခင္း (Second Ballot) စနစ္ဟု ေခၚသည္။ ျပင္သစ္သမတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ ဤစနစ္ကို က်င့္သုံးသည္။ ျပင္သစ္သမတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ သည္တုိက္ရုိက္မဲေပး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ မဲေပးစနစ္ကုိ က်င့္သံုးျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵမဲ ေပးျခင္း ၊ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအၾကား အခြင့္အေရး တူညီျခင္းနွင့္ အေထြးေထြးေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းစနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲျဖစ္သည္။ သမတေလာင္းအျဖစ္ ပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားနွင့္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္းအေရြးခံၾကသည္။ ပထမ အဆင့္ျဖစ္ေသာ ထုိေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးဦးက တျပည္လုံး ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈရရွိလွ်င္ သမတအျဖစ္ အေရြးခံရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပထမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ပထမအၾကိမ္ မဲေပးျခင္းတြင္ မည္သူတဦးကမွ် ဆႏၵမဲ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈရရွိလွ်င္ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူနွစ္ဦးတည္းကို ဒုတိယအဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ မဲေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေစပါသည္။ တဦးဦးသည္ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေပလိမ့္မည္။ ထုိနည္းအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ သမတျဖစ္လာသျဖင့္ ထိုေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ မဲေပးျခင္း စနစ္ဟုေခၚသည္။

          ထုိစနစ္နွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသင္ေသာ စနစ္တခုမွာ ဖိလစ္ပိုင္၌ သမတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္သမတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ ပါတီအသီးသီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားနွင့္ သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံၾကရာတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံရ၍ သမတျဖစ္လာ သူသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈရရွိသူ နည္းလွသည္။ သာဓက အားျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုနွစ္၊ ေမလ သမတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ သမတေလာင္း (၇) ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံၾကရာတြင္ သမတ အျဖစ္ အေရြးခံရေသာ ဖီဒယ္ရာမုိ႔စ္ (Fidel Ramos) သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲ၏ ၂၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ေထာက္ခံမႈ ရရွိသူမွာ မုိင္ရီယာန္ဆုိင္တီဂုိ ( Miran Santigo) ျဖစ္ျပီး ၄င္းရရွိေသာ မဲအေရအတြက္မွာ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္နုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေသာ ဒုတိယ အၾကိမ္ မဲေပးျခင္းစနစ္ အရသာဆုိလွ်င္ ထိုႏွစ္ဦးကို ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေစျပီး အျပတ္အသတ္ ေထာက္ခံမႈရွိသူသာ သမတအျဖစ္ အေရြးခံရမည္ ျဖစ္သည္။
          ျပင္သစ္နွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နုိင္ငံတုိ႔သည္ သမတတြင္ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ အစုိးရမ်ား ရွိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ သမတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲသည္ နုိင္ငံေရးအရ အထူးအေရးပါရွိ သျဖင့္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံမ်ား၏ ပါလီမန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ အေရးၾကီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ ပုံစံရွိသည့္ နုိင္ငံမ်ားတြင္ သမတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ အဓိကမက်ေတာ့ဘဲ ပါလီမန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသာ အဓိကက်ေတာ့သည္။ ယခု ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ တင္ျပေနေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံစံစနစ္သည္ နုိင္ငံေရး အရ အေရးၾကီးေသာ အေထြေထြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။
          ၾသစေၾတးလ် နုိင္ငံသည္လည္း အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစုစနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ နုိင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔၇ာတြင္ ၾသစေၾတးလ် နုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေသာ စနစ္သည္ ျပင္သစ္နုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေသာစနစ္နွင့္ မတူကြဲျပား ေနျပန္သည္။ ၾသစေၾတးလ် ပါလီမန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ က်င့္သုံးေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္ကုိ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္နုိင္ေသာ မဲျပား (Transferable or Preferential Vote) စနစ္ဟုေခၚသည္။ ဤစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုသည္ မဲေပးျခင္းကို တစ္ၾကိမ္သာ ျပဳလုပ္ရျပီး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚ မူတည္၍သာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး ေကာ္မရွင္က အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵမဲျပားမ်ားအေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပါတီအသီးသီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအနက္မွ မိမိအနွစ္သက္ဆုံး သူတဦးကို ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထုိသူသည္ ထုိမဲဆႏၵနယ္တြင္ အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိခ်င္မွ ရရွိေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ထုိသူသည္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲ ရရွိခဲ့ပါက ထုိမဲဆႏၵနယ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈကို မည္သူတဦးကမွ် မရရွိလွ်င္ သာမန္မဲအမ်ားစုစနစ္ကိုသာ က်င့္သုံးပါက မဲအမ်ားဆုံးူ ရသူတဦးကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၾသစေၾတးလ် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္အရ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲ မရရွိလ်ွင္ မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မွ်ေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳပါ။ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံရရွိေသာ နည္းလမ္းကို ဖန္တီးထားသည္။ ထုိနည္းလမ္းအရ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲျပားမ်ား ဆုံးရံႈးေလလြင့္မႈ မရွိေအာင္လည္း ထိန္သိမ္းနုိင္သည္။ သာမန္မဲအမ်ားစု နစ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးကို မဲဆႏၵရွင္တဦးက မဲေပးေထာက္ခံေသာ္လည္း ထုိကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက ထုိမဲဆႏၵနယ္ပင္တြင္ မဲအမ်ားဆုံး မရရွိပါက ထုိသူသည္ အေရြးမခံရေတာ့ပါ။ ထုိသူ အေရြးမခံရျခင္းနွင့္အတူ ထုိသူကို မဲေပးေထာက္ခံေသာ ဆႏၵရွင္၏ မဲမ်ားသည္လည္း ဆုံးရႈံးေလလႊင့္ သြားေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဆုံးရႈံးေလလႊင့္မႈသည္ သာမန္မဲအမ်ားစုစနစ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ရွိ ဆႏၵမဲမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ပမာဏရွိ တတ္သည္။ ၾသစေၾတးလ် နုိင္ငံတြင္မူ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦသည္ အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ စီမံလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဆုံးရံႈးေလလႊင့္ေသာ မဲအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရေသာ မဲအေရအတြက္ကို ျမွင့္တင္နုိင္သည္။
ၾသစေၾတးလ် မဲေပးစနစ္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာငး္မွ် ထက္၀က္ေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈမရွိပါက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ ဒုတိယ အဆင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္နုိင္ရန္ မဲဆႏၵရွင္းမ်ားက မဲေပးစဥ္အခါကတည္းက မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ပထမ ဦးစားေပး၊ မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ဒုတိယ ဦးစားေပး၊ တတိယ ဦးစားေပး စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလုိက္ရသည္။ ေကာ္မရွင္က မဲေရတြက္ရာတြင္ ပထမဦးစားေပး ဆႏၵမဲအရ ဆႏၵမဲအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈကို မည္သူမွ် မရေသာအခါ မဲအနည္းဆုံးရထားသူ၏ မဲျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဒုတိယဦးစားေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုိ႔ ထုိဆႏၵမဲကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလုိက္သည္။ ထိုအခါ အျခားသူမ်ားရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္သည္ တုိးျမွင့္လာေပလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ ဆႏၵမဲ လႊဲေျပာင္းေပး ျပီးေသာ အခါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီးရရွိေသာ ဆႏၵမဲကို ထက္မံေရတြက္ရသည္။ ထုိအဆင့္တြင္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိသူ အေပၚေပါက္ပါက ထုိသူကို ေရြးခ်ယ္ျပီး အကယ္၍ မရရွိပါက ပထမအၾကိမ္ လႊဲေျပာင္းျပီိးေနာက္ မဲအနည္းဆုံးရသူ၏ မဲျပားမ်ားကို ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ မဲျပား လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရသည္။ ဤသုိ႔ အဆင့္အဆင့္ျပဳလုပ္လွ်င္ တၾကိမ္ၾကိမ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးဦးသည္ ေသခ်ာေပါက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲ ရရွိေပလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ ဆႏၵမဲျပားမ်ားလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္နုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္နုိင္ေသာ မဲျပားစနစ္ ဟုေခၚသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစုစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ ဤစနစ္အရ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ၾသစေၾတးလ် ပါလီမန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (House of Reperesentatives) ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ က်င့္သံုးသည္။ 

ျပင္သစ္နုိင္ငံနွင့္ ၾသစေၾတးလ် နုိင္ငံတုိ႔သည္ အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစုစနစ္ကို က်င့္သုံးၾကသည္ျခင္း တူေသာ္လည္း အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစုရေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ နည္းလမ္းမွာ နွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရႈတ္ေထြးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို တီထြင္ထားရျခင္းမွာ အမ်ားစုက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံသေဘာ အရ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္၊ ရာထူးတာ၀န္ကို ရယူမည့္၊ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေစရန္ လုိအပ္၍ျဖစ္သည္။ တဘက္တြင္ ထုိသို႔ရႈတ္ေထြးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္မ်ားတီထြင္လာရျခင္းသည္ ပါတီစုံစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ နွစ္ပါတီစနစ္ကိုသာ က်င့္သုံးပါက ထုိသုိ႔ေသာ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးျခင္းဆုိရာ၀ယ္ ဒီမုိကေရစီ အနွစ္သာရ အားေကာင္းေနေရးအတြက္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ားေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိနုိင္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီစုံစနစ္က်င့္သုံးျခင္းနွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္ သတ္မွတ္ ျခင္းတုိ႔သည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္စပ္ေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအထိ တင္ျပခဲ့သည္မ်ားမွာ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အမ်ားစုက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဟူသည့္ အနွစ္သာရ ရရွိေအာင္ ပါတိီစုံစနစ္အတြင္းက တီထြင္ဖန္တီးမႈ မ်ားသာျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ တင္ျပမည့္  အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳျခင္းေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ပုံစနစ္သည္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြင္း၌ ပါတီမ်ား စုံစုံညီညီ ဆက္စပ္ပါ၀င္ေနေအာင္ ဖန္တီး တီးထြင္မႈျဖစ္သည္။

အခ်ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္
(Propotional Representation)
          အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဆုိသည္မွာ ကြဲျပားျခားနားေသာ နုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးအား ေထာက္ခံမဲ ေပးလုိက္ေသာ မဲျပားအေရအတြက္ အခ်ိဳးအစားအလုိက္ ပါလီမန္ အမတ္ေနရာကို ခြဲေ၀ယူျခငး္ စနစ္ျဖစ္သည္။
          အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ နုိင္ငံေရးပါတီအားလုံး ၄င္းတုိ႔ရရွိေသာ ေထာက္ခံမဲျပား အေရအတြက္ အေပၚမူတည္၍ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရေစေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ သာမန္ မဲအမ်ားစု စနစ္တြင္မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူသည္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရသည္။ အျပတ္အသတ္မဲအမ်ားစု စနစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရရွိသူသည္ အေရြးခံရသည္။ အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစုစနစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရရွိသူ သည္ အေရြးခံသည္။ ထုိစနစ္နွစ္ခုတြင္ အျခားကိုယ္စား လွယ္မ်ား ရရွိသည့္ အမ်ားစု မဟုတ္ေသာ မဲျပားမ်ားမွ ဆုံးရႈံးလ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဆုံးရႈံးမႈ မရွိေစရန္ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဆႏၵမဲျပားမ်ား အားလုံး ပါလီမန္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေနေစရန္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္က စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
          အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံး ပါလီမန္ထဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ရသျဖင့္ ပါတီစုံစနစ္သည္ ပို၍အႏွစ္သာရရွိသည္ဟု ဆုိနုိင္ပါသည္။ သာမန္ မဲအမ်ားစုစနစ္နွင့္ အျပတ္အသတ္ မဲအမ်ားစု စနစ္တြင္ပါတီေပါင္းစုံ ပါလီမန္ထဲ၌ ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရန္ မလြယ္ကူေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ မဲေပးျခင္းကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးခ်င္းစီအေပၚ မူတည္ မဲေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပါတီကို အေျခတည္ မဲေပးျခင္းစနစ္ကို အမ်ားအားျဖင့္ က်င့္သုံးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အေျခတည္၍ မဲေပးရေသာ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ မဲအမ်ားစု စနစ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵနယ္ တခုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးစီသာ ေရြးခ်ယ္ရေသာစနစ္ (Single Member Constituency) ကိုသာ က်င့္သုံးရန္ လုိေသာ္လည္း အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္မႈ ကိုယ္စားလွယ္ စုံညီ မဲဆႏၵနယ္ (Multi Member Constituency) စနစ္ကို က်င့္သုံးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ မည္သူက ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရမည္ ဆုိသည္ကို ဆုံးျဖတ္မႈအား မဲဆႏၵအလုိက္ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ တနုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အရသာ ဆုံးျဖတ္ရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးတြင္ ပါတီစုံနွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေပါင္းစုံကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသီးသီးသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေထာက္ခံမႈမဲမ်ား ရရွိၾကသည္။ တနုိင္ငံလုံးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးမွ ပါတီမ်ားနွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရရွိေသာ ေထာက္ခံမဲကို စုေပါငး္လုိက္ျပီး ပါတီအသီးသီးနွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီး ရရွိေသာ မဲမ်ားကို အခ်ိဳးခ်လုိက္သည္။ ထုိအခ်ိဳးအတုိင္းကို ပါလီမန္ရွိ အမတ္ဦးေရကို အခ်ိဳးခ် ခြဲေ၀ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္။
ABSDF မွထုတ္ေ၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေလ့လာေရးစာစဥ္မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...