Tuesday, October 25, 2011

ေအာ္တာေနးတစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား(၁)

စံပယ္ျဖဴ ၊ မဂၢဇင္းမွ

မိတ္ဆက္
          ေအာ္တာေနးတစ္ဆိုသည္မွာ ပင္မေရစီးမွခြဲထြက္ေသာ၊ ေခတ္သံုးစံညႊန္းမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ေသာ ကမာၻႀကီးကို ကိုယ္ပိုင္ရႈေထာင့္သစ္တစ္မ်ိဳးမွ ေျပာင္းလဲၾကည့္ျမင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ဆိုလိုပါသည္။ အႏုပညာ၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကဲ့သို႔ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏ နယ္ပယ္စံု၌ ေအာ္တာေနးတစ္အေတြးအေခၚမ်ား၊ စီးေၾကာင္းမ်ားရိွေနခဲ့ၾကသည္။ ေအာ္တာေနးတစ္ အေတြးေခၚမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကိုလႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားေသာ သမာရိုးက်ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ေဝဖန္ဆန္႔က်င္ ရံုမွ်မက မိမိတို႔ဘာသာလမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုကို တြင္က်ယ္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းလည္းရိွၾကသည္။
ယခုေဆာင္းပါးတြင္ တင္ျပမည့္ေအာ္တာေနးတစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအယူအဆမ်ားသည္ လက္ရိွတစ္ကမာၻ လံုး လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ (က်င့္သံုးရန္ႀကိဳးစားေနၾကေသာ) အရင္းရွင္ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တတ္မႈ အယူအဆဆိုင္ရာ ပါရာဒိုင္းတစ္ခုလံုးကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေဝဖန္ေခ်ဖ်က္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ အယူအဆမ်ားျဖစ္သည္။
၎တို႔သည္ပံုစံေဟာင္းကိုၿငီးေငြ႔ရံု အသစ္တည္ထြင္ဖန္တီးရံုသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါေပ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ ေမြးရာပါခၽြတ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္ကို ေတြးေခၚ အေျခခံအျဖစ္ က်င့္သံုးေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး ေပၚလစီမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွရာ၊အဆံုးအစြန္အားျဖင့္ထိုျပႆနာႀကီး မ်ားသည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈစနစ္ႏွင့္ကမာၻေျမ၏ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာစနစ္မ်ားကိုပါ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစႏိုင္
ေလာက္သည့္အဖ်က္စြမ္းအားရိွ္ၾကသည္။ ေအာ္တာေနးတစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚမ်ား၌လည္း အျခား အလားတူျပႆနာမ်ားရိွေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္၎တို႔သမာရိုးက် အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပါရာဒိုင္း၏ ျပႆနာမ်ားကိုေတာ့ အေလးအနက္ထားေျဖရွင္းရန္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႀကိဳးစားၾကသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ စံပယ္ျဖဴစာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအပါအဝင္ မိမိတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္တကြ ေျမကမာၻ၏ ကံၾကမၼာကို အေလးအနက္ထားၾကသူမ်ားအားလံုး ထုိအယူအဆမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
          စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (economic growth) ႏွင့္လူမႈအဆင့္ျမင့္မားေရး( development) တို႔မွာ စီးပြားေရး
ပညာ(economics) ဟူေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခု ေကာင္းစြာမေပၚေပါက္မီကပင္ လူတို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ႀကံစည္ေတြ ေတြးဆ လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ သီးသန္႔ပညာရပ္ နယ္ပယ္တစ္ခုအျဖစ္ တခမ္းတနားတည္ရိွေနၿပီး ေပၚထြက္ခဲ့သမွ် အသိဥဏ္ အညြန္႔အဖူး  ပုဂိဳလ္ေက်ာ္တို႔ က်င္လည္က်င့္စားရာ ရပ္ဝန္းတစ္ခုကလည္း အမ်ားက ေခတ္ အဆက္ဆက္လက္ခံထားတတ္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္္လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေရးအရာမ်ားက ို၎တို႔ (စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ိဳးဆက္မ်ား) က တာဝန္ယူကိုင္တြယ္စီမံၾကေပလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလြယ္တကူ ယံုစားထားေလ့ရိွသည္ ။ ယခုေဖာ္ျပသည့္ ေအာ္တာေနးတစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အယူအဆမ်ားအေၾကာင္း၊ မေဆြးေႏြးမွီ ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္ တစ္ခုကို ၾကည့္ၾကမည္။ စီးပြားေရးပညာရပ္၏ ျပကြက္တစ္ကြက္ပင္ျဖစ္သည္။

          ကမာၻသမိုင္းတြင္ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ (trade) စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာအခ်ိန္ကာလတစ္ခုရိွခဲ့
သည္။ ယေန႔ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိုသို႔ကုန္သြယ္ေရးေခတ္ဦးအစတြင္ အဓိက ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏ ဥစၥာဓနမ်ားကို ထိုေခတ္ ထိုအခါက တည္းကပင္ စတင္စုေဆာင္းပြားမ်ား စည္ပင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာဂေဗဒစတင္ ေရႊထီးေဆာင္းေသာ ေခတ္ဟုပင္ဆိုႏိုင္ေလသည္။ ထုေခတ္က ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥစၥာဓနဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေအာက္ပါအၾကံကိုေပးသည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး၌ ျမတ္စြန္း ေအာင္ (ပိုေငြျပေအာင္) ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရလာေသာပိုေငြကို ေရႊဝယ္ယူ စုေဆာင္းထားရမည္ဟူေသာ အႀကံပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအင္အားသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာတိုက္တို႔၌ ေကာင္းစြာသိမ္းဆည္းထားအပ္ေသာ ေရႊသတၱဳတို႔၏ တန္ခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟူေသာအဆိုသည္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုး လက္ခံေသာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ ေရႊႏွင့္ဓနအင္အား တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ အယူုအဆကို Bullionsim ဟုေခၚသည္။ ထိုအယူအဆကိုေရႊတြင္းပိုင္ေသာႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေရႊတြင္းမပိုင္ေသာႏိုင္ငံမ်ား (ထိုအယူအဆႏိုင္ငံမ်ားကို ဤသို႔ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲသည္။) အားလံုးက်င့္သံုး
ႏိုင္သည္။ ေရႊတြင္းပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိုင္းတြင္းမ်ား၌ ေငြအား၊ လူအား ဆထက္တပိုးျမဳပ္ႏွံၿပီး၊ ေရႊထြက္ကို တိုးသည္ထက္တိိုးေစရန္ တူးၾကရမည္။ ေရႊတြင္းမပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမူကား ႏို္င္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးမွအျမတ္အစြန္းကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ရွာေဖြၿပီး ေရႊကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ လက္ေတြ႔အသံုးက်တန္ဖိုး (use value) ျမင့္မားေသာကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အျမတ္အစြန္းေပၚေအာင္ဟိုမွသည္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၾကၿပီး ရရိွေသာအျမတ္ျဖင့္ အသံုးခ်ေသာတန္ဖိုး မယ္မယ္ရရမရိွေသာ အဝါေရာင္ျဒပ္ဝတၳဳတစ္မ်ိိဳးကို စုေဆာင္းၾကရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 

ထိုျဒပ္စင္သည္သံုးခ်တန္ဖိုး သိပ္မရိွေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ဓနႏွင့္အင္အားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ အယူအဆတစ္ခုသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာ အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအယူအဆေၾကာင့္ ဘယ္လိုအက်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္သလဲဆိုတာ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကမည္။ ေရႊစုေရး ေဘာဂေဗဒ အလိုအရ ေရႊတြင္းမပိုင္ေသာႏို္င္ငံမ်ားအမ်ားစုျဖစ္ေနရာ ၎တို႔အဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးမွ အက်ိဳးအျမတ္ကို က်ားကုတ္က်ားခဲရွာရန္သာရိွသည္။ ကုန္သြယ္ေရး၏ သေဘာသဘာဝ အရ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရိွသည္။ ေစ်းအေပါဆံုးႏွင့္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးကုန္စည္ကို ေရာင္းခ်ႏိုင္သူမွာ ေရရွည္တြင္ အသာရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္စြမ္းကိုျမင့္တင္ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ မႈ ကုန္က်စရိတ္ကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးေလ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္တြင္ လုပ္အားမွာ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ေနရာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေစရန္အတြက္ လုပ္ခနိမ့္ပါးေနဖို႔
လိုသည္။ ထိုသို႔လုပ္အားချမင့္တတ္မလာေစရန္ လုပ္သားအင္အား (အလုပ္လုပ္လိုသူ) အၿမဲတမ္းပိုလွ်ံ ေနရေစမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္အားအၿမဲပိုလွ်ံေစရန္အတြက္ လူဦးေရတိုးေအာင္ျဖစ္ေစ၊ လူလုပ္အားအစားထိုး နည္းပညာမ်ားထြန္းကာေအာင္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဤေနရာတြင္အဓိကေထာက္ျပလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်မ္းသာႀကြယ္ဝေရးအတြက္ ၎တို႔၏ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုဆင္းရဲေနရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုဆင္းရဲ သားထုႀကီးသည္ ၎တို႔၏ေစ်းေပါေသာလုပ္အားကို ေရႊတြင္းမ်ား၌ျဖစ္ေစ၊ ေရႊကိုရရိွရာ ရရိွေၾကာင္းျဖစ္ ေသာ ကုန္သြယ္ေရး၌ျဖစ္ေစ ထည့္ဝင္အသံုးေတာ္ခံရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ေရႊဆင္းတူးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရႊအလိုငွာကုန္သြယ္သည္ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏တစ္သီးပုဂလဘဝကို တိုက္ရိုက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းေတာ့မရိွေပ။ လုပ္အားခ အနည္းငယ္ရသည္မွန္ေသာ္လည္း ေရႊသည္လည္း ေကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ပင္ကိုသေဘာသဘာဝအရလူတို႔၏ ဘဝပိုမိုေကာင္းမြန္ ခ်မ္းသာလာေရးတြင္ မယ္မယ္ရရ အက်ိဳးျပဳသည့္သေဘာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
          ထိုတက္ပို၍ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ကုန္သြယ္မႈမွ အျမတ္ရွာၾကဟူေသာလမ္းညြန္ခ်က္သည္ႏိုင္ငံ
တိုင္း၏ပန္းတိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာအရ တစ္ႏိုင္ငံ၏ပိုေငြ 
(surplus) သည္အျခားတႏိုင္ငံ၏လိုေငြ (deficit) သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကုန္သြယ္မႈရွင္းတမ္းတြင္ ပိုေငြျပေအာင္လုပ္ဟူေသာ အႀကံေပးခ်က္မွာ ပိုေငြျပေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရိွေသာ္လည္း ထိုသို႔ႏိုင္ငံတိုင္း လုပ္ႏိုင္ေရးမွာမူ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ထိုျဖစ္ရပ္ကို ေဘာဂ ေဗဒစာအုပ္မ်ားတြင္ Fallacy of comp-Osition (အားလံုးလိုက္လုပ္ပါက မွားသြားျခင္း) ဟု တင္စားဥပေဒ ေပးၾကသည္။ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္၏ ဂႏၱဝင္ေျမာက္အမွားတစ္ခုဟု တင္စားႏိုင္ပါသည္။

မျဖစ္ႏိုင္မႈနိယာမႈ နိယာမမ်ား

အထက္ပါျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္၍ ကၽြနု္ပ္တို႔ၿပံဳးေကာင္းၿပံဳးေနမိမည္။ မိုက္မဲေလျခင္းဟုလည္း စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ေခါင္းခါမိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေခတ္ထိုကာလမူ အျငင္းပြားဖြယ္မရိွေသာ အဆိုမွန္အျဖစ္ အားလံုးကလက္ခံထားၾကသည္။ ဤသို႔ဆိုသျဖင့္ ေရွးေခတ္လူမ်ားသည္ ဤမွ်ရိုးစင္ေသာကိစၥ၌ပင္ အမွန္ မျမင္ရေလာက္ေအာင္အသိဥာဏ္ ႏုံနည္းမိုက္လွေခ်တကားဟူ၍မူ မယူဆသင့္ေပ။ ၎တို႔အမွားကို ကၽြနု္ပ္တို႔ကပိုေတာ္ ပိုအသိဥာဏ္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ လံုးဝမဟုတ္ဘဲ သမိုင္းကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္ခြင့္ရေသာ
အားသာခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။သမိုင္းတြင္ ေခတ္လူတို႔သည္ ေရွးလူတို႔၏အမွားမ်ားကို ဆင္ခ်င္သံုးသပ္
သင္ခန္းစာယူၾကေလ၏၊။သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အမွားမ်ားကိုမူ မည္သို႔မွ် ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ျခင္း မ
ရိွမူဘဲ ေႏွာင္းလူတို႔ သင္ခန္းစာယူ ေရွာင္ရွားၾကရန္ အလို႔ငွာ ထားခဲ့ၾကရသည္။ေဘာဂေဗဒပညာရပ္သာမ
ဟုတ္။လူ႔သမိုင္းတစ္ခုလံုးဤသို႔သာျဖစ္ေလသည္။
          စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို ကုန္သြယ္မႈပိုေငြျဖင့္ စံသတ္မွတ္္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ အတိတ္ ေပါလစီမ်ား၏ျမင္
သာထင္ရွားေသာ အမွားကိုေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား ကိုဆက္လက္ေဝဖန္ သံုးသပ္သြားပါမည္။ ဤေနရာတြင္ ပထမဦးဆံုး ဆင္ခ်င္သံုးသပ္ရန္ ရိွသည္မွာGNP ဟုအတိုေကာက္ေခၚေသာ စုစုေပါင္းအမ်ိဳးသားထုတ္ကုန္ အယူအဆျဖစ္သည္။ GNP ကို ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္သံုး စံခ်ိန္စံညြန္းတစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၃၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ အတြင္က်ယ္ဆံုး လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး တိုင္းတာမႈစနစ္တရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူသံုးမ်ားသည္ ႏွင့္အျငင္းပြားဖြယ္အေကာင္းဆံုး၊ ျပႆနာအျဖစ္ဆံုး ေဝါဟာရတစ္ခုလည္းျဖစ္လာေတာ့သည္။ ေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာ concept တစ္ခုက္ိုလက္ခံသံုးျပဳၿပီးဆိုသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေပါလစီမ်ား လည္း ထို concept ကို ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့သည္။
ျပႆနာကဤေနရာတြင္တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ GNP ကိုစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုတိုင္းသည့္ အေကာင္းဆံုးေပတံ တစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးပါက ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေပါလစီမ်ားကိုလည္း GNP  ေပတံျဖစ္တိုင္းခလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးစားေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္ GNP သာမကမည္သည့္ ေဘာဂေဗဒသံုးစံခ်ိန္စနစ္မ်ားမွ လူသား ၏ ဘဝဖူလံုေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္ျမင့္မားေရးကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ထင္ဟပ္ျပျခင္းမရိွဘဲ GNP ကမတိုင္းတာ မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားစြာရိွသည္။ ထိုသို႔ GNP ကမတိုင္းတာေသာကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕သည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး မႈ ကိုသာမက လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ဆက္လက္ရွင္သန္တည္ၿမဲေရးကိုပင္ ထိခို္က္ႏိုင္ေလ သည္။
          အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့ေသာကုန္သြယ္ဝါဒႏွင့္ေရႊစုေရးေပါလစီတို႔ထက္ GNP အယူအဆက ပိုၿပီးစမတ္က်သလိုထင္ရေသာ္လည္း အေျခခံက်ေသာအမွားမ်ားတြင္ မွားပံု မွားနည္း အဆင္တူသည္။ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြကိုႏိုင္ငံတိုင္းရွာေဖြ၍မရႏိုင္သလို၊ GNP ျမင့္တင္ေရးကိုလည္း ႏိုင္ငံတိုင္းၿပိဳင္တူလုပ္၍ မရႏိုင္ေပ။ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို ယေန႔အေမရိက၏စတိုင္၊ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ကမာၻႏိုင္ငံအားလံုးက ရရိွေဆာင္ ရြက္ေနၾကပါက ဘယ္သို႔ရိွမည္နည္း။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ကမာၻႀကီးပ်က္စီးရံုသာ ရိွလိမ့္မည္ဟု ဆိုရမည္ သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ GNP အျမင့္ဆံုးျမင့္တင္ေရးသည္  လက္ရိွအေမရိကန္၏ လူတစ္ဦးခ်င္း GNP ႏႈန္းႏွင့္သယံဇာတ စြမ္းအင္စီးဆင္းမႈတို႔အရဆိုလွ်င္ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားလိုက္ေဆာင္ရြက္၍မရ (generalize) ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။
          ယေန႔ေခတ္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာေသာကိစၥသည္ လူႀကိဳက္အလြန္နည္းေသာဘာသာ
ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနေပၿပီ။ သိပၸံနည္းပညာ ထြန္းကားမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေကာင္းျမင္ဝါဒမွတဆင့္ “ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုသည္မွာ မသိ” ကဲ့သို႔ အားတတ္ဖြယ္ ဒႆနမ်ားေပၚထထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အရာရာျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚ ျမစ္ဖ်ားခံလာသည့္ သိပၸံပညာကိုယ္၌ပင္ မျဖစ္ႏိုင္မႈ အဆိုမ်ားေပၚ၌ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားေသာ အေတြးအေခၚစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျဒပ္ႏွင့္စြမ္းအင္ကို ဖ်က္ဆီး၍ မရ၊ ဖန္တီး၍လည္းမရ။ အလင္းအလ်င္ ထက္ျမန္ေအာင္သြားႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္။ ထာဝရ လည္ပတ္ေနသည့္ စက္ယႏၱရားမ်ားကို တည္ေဆာက္၍ မရစေကာင္း….စသည္ စသည္ျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္မႈ နိယာမမ်ားစြာကို သိပၸံပညာက အေျချပဳထားရသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္သိနားလည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္ႏိုးအထင္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ႀကိဳး ပမ္းၿပီးမွ အေဟာသိကံျဖစ္ရျခင္းမ်ုိဳးကို ေရွာင္ရွားေစႏိုင္လိမ့္မည္။ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္လည္း သိပၸံေလာကသားမ်ားပီပီ မျဖစ္ႏိုင္မႈ နိယာမမ်ားကို အထူးအေလးနက္ထားၾကရန္လိုအပ္လွပါသည္။ အထက္ကေျပာသလို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ပွ်မ္းမွ်အသံုးျပဳေသာ စြမ္းအင္ႏွင့္ သံယံဇာတ ပမာဏကို ေျခာက္ဘီလွ်ံမွ်သာ ကမာၻသူကမာၻသားအားလံုး လိုက္လံ သံုးစြဲၾကမည္ဆိုပါက မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အကယ္၍ျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုဦးေတာ့ ျဖစ္ခြင့္သက္တမ္းမွာ အလြန္တိုေတာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ား သိနားလည္သင့္ေပသည္။

GNP ၏မျပည့္စံုမႈမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းမႈမ်ား

          GNP ၏ယူနစ္မွာ ေငြေၾကးစနစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ GNP ကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြ(real income)
အျဖစ္လည္း သတ္္မွတ္ယူဆၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဝင္ေငြ(income) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံက်ေသာ စဥ္းစားမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ဝင္ေငြဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဝင္ေငြကိုတိုင္းတာ တြက္ခ်က္ေနၾကသနည္း။ ထိုသိုဝင္ေငြတိုင္းတာမႈရလာဒ္မ်ားသည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ ေဆာင္သနည္းစသည့္ ရိုးစဥ္းလြန္းသည္ဟု ထင္ရေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္းၾကသည္။ ဆာဘြဲ႔ရ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂၽြန္ဟစ္ခ္ ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ဤေနရာတြင္ အလြန္စဥ္းစားဖြယ္ေကာင္းေနသည္။ သူ၏အလိုအရ လူတစ္ဦး၏ဝင္ေငြဆိုသည္မွာ ေဘာဂေဗဒ သေဘာ တရားသက္သက္ မဟုတ္မူဘဲ ထိုသူ၏ အျပဳအမူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳရေသာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ဥပမာ-လူတစ္ဦး၏ တစ္လဝင္ေငြဆိုပါစို႔ ထိုေငြသည္ တစ္လအတြင္း သူအစြမ္းကုန္ သံုးစြဲပစ္ႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔သံုးစြဲလိုက္သျဖင့္ သူသည္ လကုန္တြင္ သူလဆန္းက ရရိွခဲ့ေသာ အျခအေနထက္ပို၍ ဆင္းရဲ ယုတ္ေလ်ာ႔သြားျခင္းမရိွေစရ။ ထို႔ေၾကာင့္ လကုန္တြင္ ပိုမဆင္းရဲသြားဘဲ သံုးႏိုင္ေသာ ေငြသည္ တစ္လ အမွန္ဝင္ေငြျဖစ္ၿပီး လကုန္တြင္ လဆန္းကထက္ ဆင္းရဲသြားပါက အမွန္ ဝင္ေငြ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္လည္း ထိုနည္းႏွင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
          ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အမွန္ဝင္ေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ GNP သည္ ဟစ္ခ္ အယူူအဆအရ ထိုႏိုင္ငံက
ကုန္စင္ေအာင္ သံုးစြဲပစ္ႏိုင္ေသာ ေငြမဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔သံုးစြဲပါက ႏွစ္ကုန္တြင္ ထိုႏို္င္ငံ ပိုဆင္းရဲသြားလိမ့္ မည္။ GNP ကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား(ဥပမာ-စက္ယႏၱရား၊ ေျမဆီ လႊာစသည့္)အနည္းွႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ပြန္းပဲ့ ယိုယြင္းျပဳန္းတီးမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖာေထးသည့္စရိတ္ (Depreciation Cost) ကိုႏုတ္ၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံ၏အမွန္ဝင္ေငြကို ရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟစ္ခ္၏ အမွန္ဝင္ေငြမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

NNP(Net National Product) = GNP   Depreciation cost


          NNP ကို sustainable income ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ တန္ဖိုးမ်ားတြင္ သဘာယပတ္
ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးစရိတ္မ်ားကိုကိုပါ ထပ္ႏုတ္မည္ဆိုပါက GNPသည္ ပို၍ေလ်ာ့သြားဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ထုတ္ကုန္သည္ GNP ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစက္ရံုက ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ အခ်ိဳ႔ကိုလည္းမလြဲမေရွာင္သာျဖစ္ေစသည္။ ထိုအညစ္အေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္သန္႔ရွင္းရာ တြင္လည္း ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳ႕ရိွမည္။ ထိုအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမွတဆင့္ အနီးအနားေနထိုင္ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစအံုးမည္။ ထိုအခါ ေဆးကုသ စရိတ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ ေဆာင္မႈ စရိတ္မ်ားလည္း ထပ္တတ္ျပန္သည္။ သမာရိုးက် GNP အတြက္နည္းအတိုင္းဆိုပါက စက္ရံုမွ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးကိုေရာ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈစရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးစရိတ္ကိုပါ စုစုေပါင္း ထုတ္ကုန္ တန္ဖိုးအျဖစ္ ထည့္တြက္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ပါက ဒုတိယႏွစ္ခုသည္ အမွန္တကယ္စက္ရံုမွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ(benefit)မဟုတ္ေပ။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဖယ္ရွားရေသာကုန္က်စရိတ္ (cost)မ်ားသာ ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၎တို႔ကိုႏုတ္လိုက္မွသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဘဝသာယာမႈကို အမွန္တကယ္ ထင္ဟပ္ေသာ တန္ဖိုး အညြန္းကိန္းတခု(SSNNP = Socially Sustainable Net National Product )ကို ရရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။
          NNP ႏွင့္ SSN ကဲ့သို႔ေသာ concept မ်ားကဲ့သို႔ပင္ စာရင္းအင္းပညာ(accounting)ရႈေထာင့္မွGNP၏
ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပေသာသံုးသပ္မႈ မ်ားစြာရိွေသးသည္။ လူသိမ်ားေသာ ေဝဖန္မႈတစ္ခုမွာ GNP/GDP တြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ေလ့မရိွေသာ အလုပ္မ်ား၏တန္ဖိုးကို ထည့္မတြက္ႏိုင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
ဥပမာ-အိမ္မႈကိစၥရပ္မ်ား သားသမီးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ အလြန္ေရးႀကီးေစေသာ လူမႈတာဝန္မ်ား၏ လုပ္အား GDP တြင္ထည့္မတြက္ေပ။ ထိုအခ်က္ကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစေသာ ဟာသဆန္ဆန္ ဥပမာ- ပံုေဆာင္မႈတခုမွာ အလြန္ထင္ရွားသည္။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္မိမိ၏ အိမ္ေဖာ္ (အိမ္ေထာင္ထိန္း အမ်ိဳးသမီး) ကိုလက္ထပ္လိုက္ပါက တိုင္းျပည္၏ GNPေလ်ာ့သြားမည္ဟု ထိုဥပမာကဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဇနီးမယားျဖစ္သြားသျဖင့္အိမ္မႈကိစၥေဆာင္ရြက္ခ ပို္က္ဆံမေပးရေတာ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာသည္ယခုမွစတင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား၌ အလြန္အေရးပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Formal စီးပြားေရးေဆာက္အအံု စတင္က်ယ္ျပန္႔လာေသာအခါ ယခင္က စီးပြားေရးက႑ ၏ အျပင္တြင္ရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စည္းဝင္စီးပြားေရးအတြင္းသို႔ ဆြဲသြင္းလိုက္ေသာအခါ ေငြေၾကးရွင္း တမ္း၌ တဟုန္ထိုး တိုးတတ္လာၿပီး GNP ဖြ႔ံၿဖိဳးႏႈန္းျမင့္ျမင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားအား ျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ား၌ ယခင္ကစီးပြားေရးအျဖစ္ မယူဆေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ယခု အခေၾကး ေငြ တန္ဖိုးသင့္လာၾကျခင္းသာျဖစ္ေနတတ္ၿပီး လူမႈဖူလံုမႈ(social well fare) တိုးတတ္လာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။

စိတၱေဗဒႏွင့္္ဒႆန ရႈေထာင့္မွျငင္းဆိုျခင္း

          ၁၉၇၆ ခုနစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဖရက္ဒ္ေဟာ့ရွ္၏နာမည္ေက်ာ္စာအုပ္ “Social limit to Growth”
တြင္ positional goods (လူမႈအဆင့္တန္းျပ ကုန္ပစၥည္းမ်ား) ဟူေသာ အယူအဆကို တင္ျပထားသည္။ မ်က္
ေမွာက္ေခတ္တြင္ အသံုးျပေနေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕မွာ အသံုးဝင္မႈ သက္သက္ထက္ ဂုဏ္ျဒပ္ အဆင့္တန္းကို ေဖာ္ျပရန္သာျဖစ္သည္။ ရိုးရိြဳြက္ကားႏွင့္ဂူခ်ီတံဆိပ္ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ားသည္ အလြန္ သိသာ ထင္ရွားေသာ ဥပမာအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစု၏ဝင္ေငြ အဆင့္အတန္းတတ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အဆင့္ အတန္းျမင့္မႈႏွင့္ သီးသန္႔ျဖစ္မႈကို ညြန္းဆိုေသာ ထုိပစၥည္းမ်ား၏ signifier အျဖစ္အသံုးဝင္မႈ ေလ်ာ့ပါးလာ လိမ့္မည္။ ရိုးရြဳိက္ကားစီးႏိုင္သူေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကားပိုင္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ ဂုဏ္အဆင့္အတန္း ေလ်ာ့သြားမည္ဆိုသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ Postructuralist ရႈေထာင့္မွ ေမာ္ဒန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေတြးေခၚမ်ားကို ျငင္းဆန္ရာတြင္ဤအခ်က္သည္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကိုမူရင္း အိုင္ဒီယာမွ လမ္းေခ်ာ္ထြက္ လာေသာ အဓိပၸါယ္မဲ့ ေဖာ္ညြန္းခ်က္မ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ (Statements divorced from ideas)ဟုေခၚသည္။ သမာရိုးက် ေမာ္ဒန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၌ Signifier (အညြန္း) မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အညြန္းခံ(signified)ဆီသို႔ မရည္ညြန္းဘဲ အျခားမဆီမဆိုင္ signif-Ier မ်ားသို႔ ညြန္းဆိုေနသည္ဟုဆိုကာ ၎တို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ လက္ေတြ႔တြင္လည္းရိုးရိြဳက္ကားေၾကာင့္ထူးၿပီး ဂုဏ္မတတ္ေတာ့ပါက ရိုးရြိဳက္ထက္ ပို၍ျမင့္မားေသာ အညြန္းျပဳsignifier မ်ားကိုဖန္တီးၾကမည္သာျဖစ္ရာ ထိုျဖစ္စဥ္ႀကီးသည္ ဆံုးႏိုင္ဖြယ္ မျမင္ ရေသာ အဓိပၸါယ္မဲ့ မိုက္မဲမႈႀကီးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ထပ္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ျငင္းဆန္မႈတစ္ခုမွာ ဝင္ေငြ၏ စတၱေဗဒ ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာေသာ သုေတသနမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က ဝင္ေငြတိုးတတ္လာျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ေရရွည္တြင္ဆက္စပ္ျခင္းမရိွဟု ေတြ႔ရိွခဲ့ၾကသည္။ ဝင္ေငြအလြန္ႏိုမ့္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္၌ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေျပာင္းျပန္ အခ်ိဳးက်ႏိုင္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ဝင္ေငြ အတိုင္းအဆတစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးပါက ဝင္ေငြတိုးျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ လံုးဝဆက္စပ္ျခင္း မရိွဟူေသာအဆိုကို တင္ျပသည့္ Easterlin Paradox အယူအဆသည္စိတ္ပညာနယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ထင္ရွားခဲ့ေသာ အဆိုတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။GNP (သို႔မဟုတ္) ဝင္ေငြနွင့္မဆက္စပ္ေသာ္လည္း လူသား၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ ေက်နပ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွအခ်င္းအရာမ်ားစြာရိွေသးသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွာေဖြခြင့္၊ အနားယူအပန္းေျဖမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔ စည္းအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ ဥပမာျဖစ္သည္။

          စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈ အယူအဆမ်ားအေၾကာင္းေျပာရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ
( happiness) ကိုစံတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာဆိုရသနည္း၊ဟုုမူ အေနာက္တိုင္း လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ ဒီမိုက ရက္တစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ ဒႆန ေနာက္ခံအျဖစ္ Utilitarianism ေခၚေပ်ာ္ရႊင္မႈ စံျပဳဒႆန အယူဝါဒတည္ရိွေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၈ရာစုေနာက္ပိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈစံျပဳဒႆန၏ အေတြးအေခၚ ဖခင္ႀကီးျဖစ္ေသာဂ်ယ္ရမီ ဘင္သမ္၏ “အစိုးရ ေပၚလစီမ်ား၏ တာဝန္မွာ လူအမ်ားစုႀကီးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖန္တီးေပးရမည္။” (to maximize the greatest happiness of the great number of people )ဟူေသာအဆိုမွာ အရင္းရွင္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး၏ အေျခခံ က်င့္ဝတ္ အေတြးအေခၚျဖစ္သည္။ ထိုအေတြးအေခၚအရ အစိုးရ(သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား သည္ သူတို႔၏ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ (preference) မ်ားကိုသိရန္လိုၿပီး ၎တို႔ကိုသိႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈတို႔၏ေစ်းကြက္တန္ဖိုးသည္ ၎တို႔ကို သူတို႔က မည္မွ်ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး စားသံုးမႈစုစုေပါင္းတန္ဖိုး (total consumption) သည္ စုစုေပါင္းေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
          ေပ်ာ္္ရႊင္မႈ စံျပဳဒႆန ေနာက္ခံ GNP ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အယူအဆမ်ားကို ဒႆနႏွင့္က်င့္ဝတ္ရႈေထာင့္မွပင္ ကန္႔ကြက္ရန္ အေၾကာင္းမ်ားစြာရိွသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈစံျပဳ ဒႆနသည္ စုစုေပါင္း ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့မႈ(total sum of happiness) ကိုသာ အဓိကထားၿပီးလူ႔ဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ လူအခ်ိဳ႕ ႔(သို႔)လူတန္းစားတစ္ရပ္က ဒုကၡဆင္းရဲခံရလွ်င္လည္း ထိုက္တန္သည္ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္သို႔ ေရာက္သြား တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ထိုဒႆနအရ GDPကဲ့သို႔ကိန္းဂဏာန္းမ်ားအရ ညြန္းျပေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မွာလူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုတည္း၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသာျဖစ္ၿပီး ဤေျမကမာၻေပၚ၌ လူသားတို႔ႏွင့္ အတူ တကြယွဥ္တြဲျဖစ္တည္လာၾကေသာ အျခားသက္ရိွမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ (အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္) ကို လံုးဝထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ျခင္းမရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တတိယ အခ်က္မွာGNP အျခခံေပ်ာ္ရႊင္မႈျမင့္တင္ေရးျဖစ္စဥ္၌ လက္ရိွအသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးဆက္မ်ားသာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္၌မေမြးဖြားေသးေသာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏  ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုထည့္တြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအေမရိကန္ႏွင့္ေနာက္တိုင္းအရင္းရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ GNP အေျခခံစီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလြန္အကၽြံသံုးစြဲမႈ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာတရုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ က်န္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားက  အရိွန္ အဟုန္ျဖင့္ ထပ္ခ်ပ္လိုက္ၾကမည္ဆိုပါက မေဝးလွေသာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအဖို႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈထားလို႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္စရာ ကမာၻေျမႀကီးပင္  အေကာင္းပကတိ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ မဟုတ္ေပ။
          ထို႔ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးႏိုင္စြမ္းႀကီးမားလွေသာ အေနာက္တိုင္းအရင္းရွင္ စနစ္၏အေျခခံ GNP ကိုယ္စားျပဳ တိုးတတ္ေရးအယူအဆမ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည့္အျပင္ ၎တို႔ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၊ တရားမွ်တေသာ အေမွ်ာ္အျမင္ပိုႀကီးေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈ အယူအဆ မ်ားကိုတင္ျပသူမ်ားစြာရိွသည္။ ၎အနက္ UNDP ကဲ့သို႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အသံုးျပဳေသာ HDI (Human  Development Index)ကဲ့သို႔  လက္ရိွ GNP အယူအဆကို ပိုမိုအျပစ္အနာအဆာကင္းေစရန္ မြန္းမံသည့္ ရႈေထာင့္မ်ားမွအစ မာက္စ့္ ဝါဒႏွင့္ နီယိုမာက္စ့္ဝါဒမွ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အယူအဆမ်ား poststrusturalism ႏွင့္ Post developmentalism အယူအဆမ်ားFeminism ရႈေထာင့္မွ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး သီအိုရီမ်ားလည္း deepecology ဒႆန အယူအဆအေပၚ အေျခခံေသာGross National Happiness ၊ Radical Democracy ကဲ့သို႔ လံုးဝသီးျခားခြဲထြက္ ေသာ ေအာ္တာေႏွးတစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆိုင္္ရာ အယူအဆ မ်ားစြာ ရိွသည္။ ထိုအယူအဆမ်ားအေၾကာင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္အလ်င္သင့္သလို မိတ္ဆက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
                                                                                                လိွဳင္ျမတ္
-Daly, H.(1996) ‘Beyond growth’ Becon Press, Boston.
-Peef,R.and Hartwitck,E.(1999) ‘Theory of Developments’,The Guiford  press , New York.
-Blowers,A.and Hunchliffe,S.(2003) ‘Environmental Response’ Chichester,Jonh Wilcy & Son/The Open University0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...