Thursday, October 13, 2011

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား အခန္း (၅) ၊ အပိုင္း(၁)


နိုင္ငံေရးသည္ အသံုးခ်နည္းပညာမဟုတ္

          နီကိုမာခ်ီယင္ က်င့္ထံုးတြင္ နိုင္ငံေရးကို သိပၸံပညာရပ္အျဖစ္ အရစၥတိုတယ္က သံုးႏႈန္းျပခဲ့ရာ၌ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပၾကသည့္ သိပၸံပညာရပ္ဆိုသည္၏ အဓိပၸါယ္ထက္ မ်ားစြာက်ယ္၀န္းပါ သည္။ အရစၥတိုတယ္က နိုင္ငံေရးသိပၸံဆိုသည္မွာ လူ႔ဘ၀၏ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို သိေသာ သိပၸံပညာရပ္ ျဖစ္ရံုမွ်မက ဤရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္၀ေအာင္ျဖည့္ဆည္းရာ၌ လိုအပ္ေသာ (စိတ္ဓာတ္ေရးရာျမင့္ျမတ္မႈ အပါ အ၀င္ျဖစ္သည့္) နည္းပညာရပ္မ်ားပါ အက်ံဳး၀င္သည္ဟု ယူဆခဲ့ေလသည္။ သိပၸံပညာရပ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အယူအဆမွာ ထိုမွ်ေလာက္ ျပည့္စံုက်ယ္၀န္းျခင္းမရိွပါ။ သဘာ၀သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ၄င္းတို႔ ေလ့လာေနေသာ ရူပေဗဒ၊ ဓါတုေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ စသည့္ ပညာရပ္မ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္၏ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္စံုတရာ မပါ၀င္ဘဲ ပကတိအတိုင္း ရႈျမင္သံုးသပ္သည့္ ပညာရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုတတ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤသို႔ေသာ သိပၸံပညာရပ္မ်ိဳးသည္ လူ႔ဘ၀၏ အႏၱိမ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္လည္း မပတ္သက္၊ ဂုဏ္သိကၡာနွင့္လည္း မသက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
          စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးပညာရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား စသည့္ေခတ္သစ္ လူမႈသိပၸံပညာ ရွင္တို႔၏ သေဘာထားမွာလည္း အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ သေဘာထားနွင့္ တထပ္တည္း က်ေနပါသည္။ ထိုပညာရွင္မ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ား (Facts) နွင့္ တန္ဖိုးမ်ား (Values) တို႔အၾကားရွိ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ ကိုမၾကာခဏ ခြဲျခားေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ “အခ်က္ အလက္” ဆိုသည္မွာ ျပင္ပေစ့ေဆာ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေသာ သေဘာရွိျပီး လူမႈေရးနွင့္ သဘာ၀သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ အနွစ္သာရလည္းျဖစ္ပါသည္။ “တန္ဖိုး” ဆိုသည္မွာမူ အေလ့အက်င့္၊ အစြဲအလမ္းနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေနးအထားတို႔၏ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စိတ္ခံစားခ်က္ နွင့္ ဆက္ႏြယ္ပါသည္။ လူသားတို႔အခ်င္းခ်င္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေနရျခင္းမွာ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နွင့္ က်င့္၀တ္သိကၡာပိုင္း ဆိုင္ရာတို႔တြင္ တန္ဖိုးထားပံုျခင္း ကြဲျပားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု လူမႈေရးသိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။ ဤအဆိုသည္ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေသာအဆုိျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တစ္ဆင့္တက္၍ ဆိုလာၾကသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ တန္းဖိုးထားတတ္ပံုျခင္း ကြာျခား၍ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ပ႗ိပကၡကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္နွင့္ လူမႈေရးသဟဇာတျဖစ္မႈကို ထန္းသိမ္းျမွင့္တင္ နိုင္ရန္အတြက္၊ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ စိတ္ေစတသိက္၏ လံႈ႔ေဆာင္မႈမွ ကင္းစင္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ေပၚတြင္ အေျခစိုက္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္၍ဆိုရေသာ္ ပ႗ိပကၡမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည့္ စိတ္ဆႏၵအေလးအကဲေသာ “နိုင္ငံေရ” ကို လူသားအား သိပၸံနည္းက် “စီမံခန္႔ခြဲ” သည့္ ”အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” နွင့္ အစားထိုးရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ နိုင္ငံေရးကို အသံုးခ်နည္းပညာ ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းပစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉ရာစုနွင့္ ၂၀ ရာစုနွစ္မ်ားအတြင္း၌ ဤအယူအဆသည္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံမ်ားတြင္ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ နိုင္ငံေတာ္မ်ားတြင္ပါ သိသာထင္ ရွားစြာ တည္ရွိခဲ့သည့္ အယူအဆျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤအယူအဆသည္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္နွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြး မရွိလွပါ။

          ကားလ္မတ္ခ္စ္နွင့္ သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ အရစၥတိုတယ္နွင့္ မာခီယာလီတို႔၏ အယူအဆနွစ္ရပ္စလံုးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိခဲၾကေခ်။ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု အားျပိဳင္လွ်က္ရွိသည့္ ပစၥည္းရွိ ဘူဇြာလူတန္းစားနွင့္ ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမားလူတန္းစားတို႔၏ လူတန္းစား ပ႗ိပကၡကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာျဖစ္ျပီး ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမားလူတန္းစားက နိုင္ငံေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လာ နိုင္သည့္ တစ္ေန႔တြင္ အဆိုပါ လူတန္းစားပ႗ိပကၡသည္လည္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ ခဲ့ေလသည္။ ဆိုရွယ္လစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္တြင္ လူသားတိုင္း၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ စီးပြားေရးတို႔ကို သိပၸံနည္းက် လမ္းညႊန္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအဖြဲ႔ငယ္ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) ၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈကို နိုင္ငံသားတိုင္းက ေက်နပ္စြာခံယူၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအခါ နိုင္ငံေတာ္ဆိုသည့္ အယူအဆနွင့္အတူ “ပ႗ိပကၡနိုင္ငံေရး” တို႔သည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စိတ္ေစတသိက္၏ ေစ့ေဆာ္မႈကင္းမဲ့ေသာ သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒအေပၚတြင္ အေျခစိုက္သည့္ နည္းပညာ အမွီျပဳ အစိုးရဟူေသာ အယူအဆသည္ မ်ားယြင္းေသာ အယူအဆတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို မၾကာေသးမီ က ျပဳိကြဲပ်က္သုဥ္းသြားသည့္ ဆိုရွယ္လစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား-အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္အတြင္းက ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားက သာဓက ျပလ်က္ရွိသည္။ 

          ထိုင္၀မ္၊ ထိုင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားနွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံေတာ္မ်ားကမူ နိုင္ငံေရး၏ သရုပ္ သကန္ကို အပ်က္အယြင္းခံ၍ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔” ဆိုသည့္ အယူအဆကို ေရွ႕တန္းတင္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုနုိင္ငံ ေတာ္တို႔သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ သို႔မဟုတ္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကထိ စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနိုင္ငံေတာ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ ၾကသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အမ်ိဳးသားေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရမည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားနွင့္ အျခားလူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အေတာ္အတန္ ေပးခဲ့ၾက သည္။ ထိုနိုင္ငံေတာ္မ်ိဳး၏ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္မွာ  စီးပြားေရးတဟုတ္ထိုး တိုးတက္မႈ၊ စက္မႈနိုင္ငံ ေတာ္အျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းလဲနိုင္မႈနွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္တက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မႈတို႔ အေပၚတြင္ အေျခစိုက္ပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ပင္ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ ျမိဳ႕ေနလူတန္းစားတို႔က နိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ ခြင့္နွင့့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုၾကမႈမ်ား ေပၚထြက္လာျပီျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္မူ စစ္အာ ဏာပိုင္တို႔၏ ဖိနွိပ္မႈေၾကာင့္ က်န္နိုင္ငံမ်ားနွင့္ ယွဥ္လ်င္ ျဖစ္စဥ္မ်ားေနွးေကြးေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အမွန္ အားျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ လူတန္းစားမွာ နည္းပညာရွင္မ်ားက ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ၾကသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒတို႔၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ေရွးဦးစြာ ခံစားရရွိခဲ့ၾကသည့္ လူတန္းစားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးမည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေရြးခ်ယ္ရာ၌ ပါ၀င္ခြင့္ ရနိုင္ေစရန္အတြက္ နိုင္ငံေရးတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵမ်ားေပၚေပါက္ လာျပီျဖစ္သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ စစ္အရာရွိမ်ားနွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း နည္းပညာရွင္မ်ားက ေျပာသမွ် ဆိုသမွ် လိုက္လုပ္ၾကရသည့္ ဘ၀မ်ိဳးကို ေက်နပ္နွစ္သက္မႈ မရွိၾကေတာ့ပါ။ 

          စစ္ျပီးကာလ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ သာဓကမွာ နည္းပညာအေျချပဳ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအေျချပဳ နိုင္ငံ ေရး၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး သာဓကတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၅ ခုနွစ္တြင္ စစ္ရံႈးခဲ့ေသာ ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ အေမရ ကန္ျပည္ေထာင္စုျပီးလွ်င္ ဒုတိယ စီးပြားေရးအေတာင့္တင္းဆံုး နိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံ ေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရာ၌ ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ားနွင့္ ဒိုင္းယက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတါင္ အာဏာ မရွိလွပါ။ ယင္းတို႔အစား ဗ်ဴရိုကရက္ အရာရွိၾကီးမ်ား၏ အထက္တန္းလႊာတရပ္ကသာ ဂ်ပန္နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ၄င္၏ စက္မႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားေလ့ရွိပါသည္။ ထိပ္တန္း ဗ်ဴရိုကရက္ အရာရွိၾကီး မ်ားနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား၏ ဤကဲ့သို႔ေသာ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား “ဂ်ပန္စုေပါင္းအဖြဲ႔” သို႔မဟုတ္ “ဂ်ပန္ အင္ေကာ္ပိုေရးရိတ္တက္” (Japan Incorporated) ဟုေခၚေ၀ၚေလ့ရွိပါသည္။ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာ အထင္ၾကီးေလာက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အစဥ္အလာအရ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျပီး သေဘာထားက်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေရြးေကာက္ခံ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ဂ်ပန္ျပည္သူ တို႔၏  စက္ဆုပ္ရြံရွာမႈက နိုင္ငံေရးကို နည္းပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာထားသည့္ အယူအဆတြင္လည္း  ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းျပသေနပါသည္။ ဆိုခဲ့ျပီးသည့္တိုင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးအရႈပ္အ ေထြးမ်ားသည္ မဆန္းၾကယ္လွေတာ့ပါ။ သမာသမတ္က်ျပီး တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ေရွ႕ေရးအက်ိဳးစီးပြားကို သိပၸံနည္းက် ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေနပါသည္ဆိုေသာ ထိပ္တန္းဗ်ဴရိုကရက္တစ္ၾကီးမ်ားပင္လွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားတြင္ တစ္ခါတရံ ပါ၀င္ပတ္သက္ တတ္ၾကသည္။ အေရးပါဆံုးေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို အာဏာရ အယ္လ္ဒီပီ ပါတီ၏ ၾသဇာအာဏာအရွိဆံုး အဖြြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ထိန္တန္းဗ်ဴကရက္ၾကီးမ်ားနွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္းၾကီးမ်ားကသာ ခ်မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားကို ဒိုင္းယက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ လူထု ၾကားသို႔ ခ်၍ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းမ်ိဳး ရွားပါးလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးကို ေလ့လာ ၾကသူမ်ားက ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမဟုတ္ဟု ဆိုေလ့ရွိၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          နိုင္ငံေရးကို အသံုးခ်နည္းပညာရပ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာရပ္အျဖစ္ သေဘာထားသည့္ အယူအ ဆတြင္ နိုင္ငံေတာ္က ရည္မွန္းသည့္ အႏၱိမပန္းတိုင္ကို အမ်ားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပံုေဖာ္ရျခင္းသည္ အခက္အခဲ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္နွင့္တကြ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ စက္မႈနိုင္ငံသစ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးတဟုန္ထိုး ဖြံ႕ျဖိဳးလာျခင္းသည္ အမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို ရရွိေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ စင္စစ္မွာ ထိုသို႔ ေသာ အမ်ားဆႏၵကို ျပည္သူမ်ားထံမွ ရရွိေအာင္ စီးပြားေရးနွင့္ နိုင္ငံေရးအထက္တန္းလႊာတို႔က မျဖစ္မေန ၾကံေဆာင္ရယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
          အျခားျပႆနာတစ္ရပ္မွာ နည္းပညာအေျချပဳ နိုင္ငံေရးသည္ အထက္တန္းက်၍ ထက္ေအာက္စဥ္ ဆက္စနစ္အရ ဆက္ခံတတ္သည့္ သေဘာရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိပ္တန္းနည္းပညာရွင္မ်ားနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သည္ အသိပညာဗဟုသုတၾကြယ္၀၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀သူမ်ား ျဖစ္ၾကေလ့မည္ဟူေသာ အယူအဆ ေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔ေျပာသမွ်ကို လိုက္နာၾကရသည့္ သေဘာရွိပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကိုယ္၌ကလည္း သာမန္ျပည္သူတို႔သည္ မျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ နိုင္ငံေရးနွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္ သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သူတို႔၏ သံုးသပ္ပံုမွာ ဓမၼဓိဠာန္ မက်နိုင္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ နည္းပညာ အေျချပဳ နိုင္ငံေရးသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ နိုင္ငံေရးမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္ ထိပ္တန္း ဗ်ဴရိုကရက္ အရာရွီၾကီးမ်ားသည္ သာမန္သူတို႔ လက္လွမ္းမမီသည့္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ေနၾကသည္ဟု ေျပာဆိုခံရေလ့ရွိသည္။ 

          အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာ ၾကီးမားေသာ နိုင္ငံမ်ိဳး၌ပင္လွ်င္ နည္းပညာ အေျချပဳနိုင္ငံေရး၏ အရွိန္အ၀ါၾကီးမားလွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႔က နိုင္ငံေတာ္ကို စက္မႈယႏၱရားတစ္ခုနွင့္ ခိုင္းႏႈိင္း၍ ယင္းယႏၱရားေခ်ာမြတ္လည္ပတ္ေနသ၍ ျပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မည့္အသြင္ျဖင့္ ပံုေဖာ္ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ နိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရာဌာနတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာျပီး ဤသို႔အက်ိဳးေဆာင္ေပး မႈအတြက္ ျပည္သူတို႔က အခြင့္ေဆာင္၍ အခေၾကးေငြေပးေခ်ၾကရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေလသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လံုးသည္ စားေသာက္ဆိုင္ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီ ကုန္တိုက္စသည္တုိ႔နွင့္ ကြာျခားလွေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးေဆာင္ နိုင္ငံမ်ိဳး၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ လူမ်ားစုအား တင္းတိမ္ေက် နပ္မႈအျပည့္အ၀ရေအာင္ အတတ္နိုင္ဆံုးျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ျပည္သူတို႔သည္ နိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္မွ ေစ်း၀ယ္သူေဖာက္သည္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကရေတာ့သည္။ နိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို႔၏ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးေဖာက္သည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ေရး ကို ၾကံစည္အားထုတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

          နိုင္ငံတစ္နုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အခါ အထူးထူးေသာ နည္းပညာဗဟုသုတတို႔ကို လိုအပ္သည္မွ ေသခ်ာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေခတ္သစ္နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ မလႊဲမေသြပါ၀င္ပတ္သက္ရေပမည္။ ဆူကာနိုလက္ထပ္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္္ငံႏွင့္ ဦးေန၀င္းလက္ထပ္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔တြင္ ရွိခဲ့သည့္ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းတို႔သည္ သာမန္ျပည္သူတို႔ကို ပို၍ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစမည္သာျဖစ္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္း၍ နည္းပညာပိုင္းအရ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ လူထုက်န္းမာေရး စီမံကိန္းမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာဂါဘယဒဏ္ျဖင့္ ျပည္သူတို႔ မေသအပ္ဘဲ ေသေၾကရျခင္းမ်ိဳးသာ အဖက္တင္လိမ့္မည္။ ထိုနည္းတူစြာ ထိေရာက္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမရွိသည့္အျပင္ ေခတ္မွီလက္နက္ကိရိယာတို႔  ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ စစ္တပ္မ်ိဳးသာ ရွိသည့္နိုင္ငံကို ရန္သူတို႔ စိုးမိုးက်ဴးေက်ာ္လာေပလိမ့္မည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား အရပ္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္တတ္ၾကသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥသည္ နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ကို ခ်ိနဲ႔သြားေစနိုင္ပါ သည္။ ၁၉၆၅ ခုနွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုနွစ္အထိ အာဏာရခဲ့ေသာ သမတ မားကို႔စ္က ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ၏ ဘဏၰာမ်ားကို မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ခိုးယူခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္ ဥပမာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္းအရ ကုံလုံျပည့္စံုလ်က္ရွိသည့္ ဂ်ပန္နွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံတို႔သည္ ပမာဏၾကီးမားေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ ၾကံဳရသည့္တိုင္ေအာင္ ခံနိုင္ရည္ရွိသျဖင့္ နိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေခ်ာမြတ္စြာ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပလိမ့္မည္။
          နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၍ နည္းပညာပိုင္းနွင့္ သိပၸံနည္းက် ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို အထူးလိုအပ္ သည့္တိုင္ေအာင္ အစိုးရဟူသည့္ အေျခခံသဘာ၀အားျဖင့္ နည္းပညာနွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ နိုင္ငံေရးဟူသည္မွာ လည္း အသံုးခ်နည္းပညာတစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္နွစ္ခ်က္ အားျဖင့္ သိသာေစနိုင္ပါသည္။ 

(၁)     နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္ရပါသည္။ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တန္ဖိုးနွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာတို႔အၾကား ခက္ခက္ခဲခဲ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိပါသည္။
(၂)     ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္တြင္ တိက်ေသခ်ာေသာ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ တည္ရွိေနသည့္အျပင္ နိုင္ငံ သားမ်ားကို္ယ္တိုင္က ဤနိုင္ငံေတာ္ကိုေကာင္းမြန္ေသာ နိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုအျဖင့္ ရႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးသည္ အသံုးခ်နည္းပညာတစ္ရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွားေစပါသည္။

ခက္ခဲလွေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား
          နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မိမိ တြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ကန္႕သတ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ခက္ခဲစြာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရေလ့ရွိသည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘဏၰာေရးခြဲတမ္းခ်မွတ္ရာတြင္ ဤအခ်က္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။ ဥပမာတစ္ရပ္အား ျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၄င္း၏ရန္သူမ်ားကို ေအာင္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေခတ္မီလက္နက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူရန္ကိစၥႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ ကိစၥနွစ္ရပ္အနက္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ဆိုပါစို႔ ဤသို႔ေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ သက္ဆုိင္ရာကိစၥအလိုက္ ဦးတည္ခ်က္ခ်င္းမတူညီသည့္ လမ္းေၾကာင္းနွစ္ခုအနက္ တစ္ခုခုကိုသာ ေရြး ခ်ယ္ရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
          ပန္းတိုင္တစ္ခုတည္းသို႔ ေရာက္ရွိေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ ဤေရြးခ်ယ္မႈသည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရသည့္ နည္းပညာတစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ စင္စစ္ ဤသည္မွာ တန္ဖိုးထားမႈအေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ရေသာ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ သာျဖစ္ပါသည္။ 

          ဆိုခဲ့ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးသည္ လူသားတစ္ေယာက္ ဆက္ျခင္ေတြးေခၚေသာ အခါမ်ိဳး၌ ေတြ႕ၾကံဳရေလ့ ရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရမႈမ်ိဳးနွင့္ ဆင္ဆင္တူပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္လိုသည္။ မိမိ ၏ဘ၀ကို မိမိမည္သို႔မည္ပံု ေနထိုင္အသံုးခ်သြားလိုသည့္ မည္သည့္အရာတို႔ကို မိမိတန္ဖိုးထားမည္ အစရွိသျဖင့္ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚ၍ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေဟာင္း ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔သည္ လူ႔ဘ၀တြင္ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ေလးရပ္ရွိျပီး ယင္းတို႔မွာ (၁) ကာမ (၂) ခြန္အားနွင့္ဓန (၃) ဓမၼနွင့္ (၄) မဂ္ တို႔ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ဤအရာတို႔သည္ လူ႔ဘ၀တြင္ အေျခခံက်လွသည္ျဖစ္ရာ ယံုၾကည္ၾကပါ သည္။ ယင္းအရာတို႔သည္ လူ႔ဘ၀တြင္ အေျခခံက်လွသည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔အနက္ ဦတည္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေရာက္ရွိရာ ေရာက္ရွိေၾကာင္း နည္းလမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ မည္သည့္ ဦးတည္ခ်က္သည္ မိမိ အတြက္ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္ကို ေရွ႕ဦးစြာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရေပလိမ့္မည္။ ၁၈ ရာစုနွစ္ ဂ်ာမန္ေတြးေခၚပညာရွင္ အီမန္ႏ်ဴ၀ယ္လ္ကန္႔ (Immanuel kant ၁၇၂၄ -၁၈၀၁ ေအဒီ) က လူသားဟူသည္ မိမိဘ၀၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရာေရာက္ရွိေၾကာင္းနည္းလမ္းမ်ားေသာ္ လည္းေကာင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရြးခ်ယ္နိုင္ေသာ သတၱ၀ါတစ္မ်ိဳျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။
          စင္စစ္အားျဖင့္ မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္းကို မဏာမ ေရြးခ်ယ္ျပီးမွသာ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ ေစရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းနာနည္းသယမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရေပလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လူထုက်န္းမာေရး စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္တို႔၏ ကန္သတ္ခ်က္အေပၚ ၌ မူတည္၍ ျမိဳ႕နွင့္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေဆးရံုးအနည္းငယ္မွ်ကို တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆးေပး ခန္းငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔၌ မည္သည္ကပို္၍ အက်ိဳးမ်ားမည္ ေဆးဘက္ပညာသည္မ်ားကို ျပည္တြင္းနွင့္ျပည္ပ မည္သည့္ေနရာတြင္ သင္တန္းေပးသင့္သည့္ တိုင္းရင္းေဆးနွင့္ ေခတ္ေပၚေဆးမ်ားအနက္ မည္သည္ကို အသံုးျပဳမည္ စသည္တို႔ကို ဦးစြာ ေတြးေတာေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ 

          သို႔ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္အမ်ားစုသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္းမ်ားတစ္ခုထက္ ပိုမိုထားရွိၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရည္မွန္းခ်က္အလိုက္ မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္တို႔ကို ခြဲေ၀သံုးစြဲရေလ့ရွိပါသည္။ လူထုက်န္း မာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာစိုက္ထုတ္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္သည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ အျခားအေ၇းၾကီးေသာ က႑မ်ားကို လံုး၀ ပစ္ပယ္ထားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဦးစားေပးေနရာခ်ထားမႈအေပၚ မူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သရုပ္သကန္ကို ေပၚလြင္ေစသျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခန္႔ခြဲေနရာခ်ထားမႈသည္ က်င့္၀တ္သိကၡာနွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္သည္ဟု ဆိုနုိင္ေပသည္။ ဘ၀၏ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ေနာင္တြင္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ ဘ၀ပံုသ႑ာန္မည္သိုိ႔ ရွိလာမည္ ဆိုသည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသကဲ့သို႔ ပင္တည္း။
          ဤသို႔ေသာခက္ခဲသည့္ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရမႈမ်ိဳးကို အရင္းအျမစ္နည္းပါးသည့္ ဆင္းရဲေသာ တတိယ ကမၻာ နိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားတြင္သာ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည္ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးနိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၄၀ ျပည့္နွစ္ေနွာငး္ပိုင္း နွစ္မ်ားအတြင္းက ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာအျဖစ္ ဆန္႕က်င္သည့္ တိုက္ပြဲတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ဖူးသည္ ထိုအခါ ေခတ္မီလက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ ဧရာမစစ္တပ္ၾကီးအတြက္လည္းေကာင္း ၁၉၆၁ခုနွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုနွစ္အတြင္း ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ အင္းဒိုခ်ိဳင္းနားစစ္ပြဲမ်ားနွင့္ အျခားအားတူစစ္ပြဲမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြသန္း ကုေ႗ေပါင္းမ်ားစြာကို သံုးစြဲခဲ့ရေလသည္။ 

          ထိုစစ္စရိတ္ကို ေထမိေစရန္အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးက႑နွင့္ ပညာေရးက႑ စသည္တို႔မွ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို စစ္တပ္အတြက္ ခြဲေ၀သံုးစြဲခဲ့ရေလသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ လူဆင္းရဲမ်ား တိုးပြားလာျခင္း က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း က်ဆင္းလာျခင္း အေနာက္ဥေရာနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတို႔မွ ပညာေရး စနစ္မ်ားနွင့္ ယွဥ္ေသာ္ အေမရိကန္ပညာေရးစနစ္သည္ သိသိသာသာနိမ့္က်သြားျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေလသည္။ အကယ္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္သာ အဆိုပါနွစ္မ်ားအတြင္းက စစ္ေရး ထက္ လူမႈဖူလံုေရးနွင့္ ပညာေရးက႑တို႔ကို ဦးသားေပးေသာ ျခားနားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့မည္ ဆိုပါလွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ရွိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အလြန္သိသာကြဲျပားေသာ အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေလာက္ျပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးက႑သည္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္တိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားေသာ္လည္း စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလမ်ားအတြင္းက ရွိခဲ့သည့္ အေမရိနိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၌ ရန္လိုမႈနည္းပါးသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒကိုသာ က်င့္သံုးခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ စရိတ္စကၾကီးမားသည့္ စစ္လက္နက္အျပဳိင္အဆိုင္ တပ္ဆင္မႈနွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ရမႈတို႔ကို ေရွာင္လြဲနိုင္ခဲ့မည္သာ ျဖစ္သည္။ 

          ဤအခ်က္သည္ အရစၥတိုတယ္၏ ဆိုမိန္႔ခ်က္ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရးဟူသည္ “မဟာပညာရပ္” တစ္ခုျဖစ္ ျပီး နိုင္ငံေတာ္က ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အႏၱိမပန္းတိုင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ပံုသ႑ာန္ ကို အဓိကပံုသြင္းေပးသည္ ဆိုသည့္အခ်က္နွင့္ ဆင္တူေပသည္။ ဂ်ာမနီနိုင္ငံသည္ ၁၉၃၃ မွ ၁၉၄၅ ခုနွစ္မ်ား အတြင္းက တည္ရွိခဲ့ေသာ ဟစ္တလာ ရီဂ်င္းမ္ အႏၱိမပန္းတိုင္သည္ ဥေရာပကို စိုးမိုးကၽြန္ျပဳေရးျဖစ္ျပီး ၁၉၄၅ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း ေပၚထြန္းလာေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ အေနာက္ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၏ အႏၱိမပန္းတိုင္ မ်ားမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ လူမႈဖူလံုေရးနွင့္ ဥေရာပရွိ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေန ထိုင္လိုမႈတို႔ ျဖစ္ေလသည္။ စစ္ၾကိဳေခတ္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံနွင့္ စစ္ျပီးေခတ္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတို႔၏ နိုင္ငံေတာ္နွစ္မ်ိဳးသည္ မယံုၾကည္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ကြဲျပားျခားနားလွပါသည္။ 

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။  
ကက္နက္ေအ မက္ေကးေရးသား၍ ေဒါင္းညိုဘာသာျပန္ဆိုေသာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား စာအုုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...