Monday, October 3, 2011

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား အခန္း (၄) ၊ အပိုင္း(၂)


အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပုိင္ခြင့္၏ အရင္းအျမစ္မ်ား 

          ေယဘူယ်အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ နုိင္ငံေတာ္တုိ႔သည္ ဘာသာေရးအရျဖစ္ေစ၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆအရ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ တရားဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ ျဖစ္ေစ ၄င္းတုိ႔၏အာဏာကုိ တရား၀င္မႈရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ တည္တံ့ခဲ့ေသာ စနစ္က်နသည့္ နုိင္ငံေတာ္တုိ႔၏ သမုိင္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ အုပ္ခ်ုပ္သူမ်ား၌ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကသည္။ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပုိင္ခြင့္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္ အတြက္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္အရင္းအျမစ္မ်ားဟူ၍ ခဲြျခားတင္ျပသြားပါမည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပုိင္ခြင့္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရင္းအျမစ္မ်ား

(၁)     အခ်ဳိ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက သူတို႔သည္ နတ္ဘုရားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔မွ ဆင္းသက္လာ ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ထူးျခားေသာ ဘုရားေပးေသာ တန္ခုိးျပာဋိဟာတုိ႔ကို ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္ဟု ေျပာဆုိၾက သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ျပည္၊ ေရာမျပည္၊ ပီရူးျပည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္တုိ႔မွ ဧကရာဇ္ဘုရင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး မျပီးဆံုးမီအခ်ိန္အထိ ဂ်ပန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ဘုရင္အား ေနနတ္မ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ နတ္ဘုရားတပါးအျဖစ္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ 

(၂)     အခ်ဳိ႕နုိင္ငံေတာ္မ်ားသည္ ၾသဇာၾကီးမားေသာ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူရာ သူတုိ႔၏အာဏာကုိ တရား၀င္ျဖစ္လာေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾကသည္။ ဥပမာ - ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာ သာ၀င္ အမ်ားစုေနထုိင္ၾကေသာ ျမန္မာ၊ ယိုးဒယားႏွင့္ သီရိလကၤာနုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဘုရင္သည္ သံဃာ့အဖဲြ႔အစည္း၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကုိ ခံယူ၍ သူတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ တရား၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အီရန္ကဲ့သုိ႔ေသာ နိုင္ငံတုိ႔တြင္ အုပ္စုိးသူမ်ားက အီမမ္ ( Imam ) ဟုေခၚသည့္ အစၥလာမ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ အလယ္ေခတ္ ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အုပ္စုိးသူမ်ားက ရုိမင္ကက္သလစ္ ခရစ္ယန္ေက်ာင္း ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူခဲ့ၾကေလသည္။ အစၥလာမ္ႏွင့္ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ ပုိမုိခုိင္ခံ့ေစရန္အတြက္ ဘာသာမတူသူမ်ားႏွင့္ “မြန္ျမတ္ ေသာစစ္ပဲြ” ေခၚ “ဘာသာေရးစစ္ပဲြ” မ်ားကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ- ေအဒီ ၁၁ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ ၁၃ ရာစု ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခရူးဆိတ္ စစ္ပဲြျဖစ္သည္။ ၁၅ ရာစုုႏွင့္ ၁၆ ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥေရာပရွိ  ဘုရင္မ်ားက သူတုိ႔တြင္ “ဘုရားသခင္ကေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ ” ( divine right to rule) ရွိသည္ဟု ေၾကညာျပီး နုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ နုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိဟု ဆုိၾကသည္။ 

(၃)     ထီးေမြ နန္းေမြ ဆက္ခံရရွိျခင္းသည္လည္း တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္၏ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အုပ္စိုးသူတစ္ဦးက မိမိသည္ လက္ရွိမင္းဆက္ကို စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့သူ၏ ထီးေမြ နန္းေမြခံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုလည္း အေမြဆက္ခံရရွိခဲ့ သည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္အမ်ားစုက ၄င္းတို႔ထံတြင္ရွိေသာ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပို္င္ခြင့္၏ အနည္းဆံုး တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္ ထီးေမြ နန္းေမြ ဆက္ခံျခင္းမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ “တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း” (Legitimacy) ဆိုေသာစကားရပ္သည္ “တရား၀င္ ျဖစ္ေသာ” (Legitimatea) ဆိုသည့္ စကားရပ္မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ ဥပမာ- “တရား၀င္သား သမီး” ဟူသည္ အတိအလင္း လက္ထပ္ထားၾကေသာ မိဘနွစ္ပါးမွ တရား၀င္ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးျဖစ္ျပီး ထိုနည္းအတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ိဳးကို မဆိုလိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ သည္။ တရား၀င္သားသမီးမ်ားကသာလွ်င္ မိဘ၏ ဥစၥာဓနနွင့္ အဆင့္အတန္းကို အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤအခ်က္တြင္ တရား၀င္ျခင္းနွင့္ ထီးေမြ နန္းေမြ ဆက္ခံျခင္းတို႔၏ နီးစပ္ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈကို ေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။

          အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရင္းအျမစ္တို႔အနက္ ပထမ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ ဘုရင္ကို နတ္ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု လက္ခံေသာ နိုင္ငံေတာ္မ်ား အနက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ ေနာက္ဆံုးနိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တန္ရာသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီးအျပီး ဂ်ပန္တို႔ စစ္ရံႈးခဲ့သည့္ ေနာက္တြင္းမွသာ ဂ်ပန္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ ဟီရိုဟီတိုက သူသည္ သာမန္လူသား တစ္ဦး သာျဖစ္ျပီး ေနနတ္ဘုရားအႏြယ္၀င္ ဘုရင္တစ္ပါး မဟုတ္ေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့ သည္။ အုပ္စိုးသူမ်ားသည္ နတ္ဘုရား သို႔မဟုတ္ နတ္ဘုရားတမွ် တန္ခိုးၾကီးၾကသည္ဟု ယံုၾကည္မႈ သည္ ဗုဒၶနွင့္ ခရစ္ေတာ္တို႔ မတိုင္မီ နွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ေလာက္ အရင္က တည္ရွိခဲ့ေသာ ေခတ္ဦး အီဂ်စ္မင္းဆက္မ်ား လက္ထက္ကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေရွးအက်ဆံုး အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။
          အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အရင္းအျမစ္မ်ားအနက္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ သည့္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရယူ၍ အာဏာကို တရား၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ ဓေလ့မွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အထိ ပ်ံ႕နွံ႕အေရးပါဆဲျဖစ္သည္။ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရးကို အဓိကမထားသည့္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး စက္မႈနုိင္ငံမ်ား၌ပင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဘာသာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ ထံုးတမ္းစဥ္ လာသေကၤတမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ  အသံုးျပဳတတ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္နိုင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ခရစ္ယန္နွင့္ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို စတင္သည့္ အခမ္းအ နားမ်ားတြင္ အဆိုပါ ဘာသာတရားနွစ္ခုတို႔၏ ဘုရားရွိခိုး ဆုေတာင္းစာမ်ားကို ရြက္ဆိုေလ့ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ သမတသစ္တစ္ဦးကို တင္ေျမွာက္သည့္ အခမ္းအနားတြင္လည္း သမတသည္ ခရစ္ယန္ သမၼာက်မ္းစာကို ကိုင္ကာ က်မ္းသစၥာ ဆိုေလ့ရွိသည္။ ဘာသာေရးကို အသံုးျပဳသည့္ကိစၥေၾကာင့္ လူနည္းစု ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားနွင့္ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒကို သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ မရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္မီနုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ နို္င္ငံေတာ္အာဏာအား တရား၀င္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာ၌ ဘာသာ ေရးကို အသံုးျပဳသည့္ကိစၥေၾကာင့္ လူနည္းစု ဘာသာေရးအဖြ႕ဲအစည္း၀င္မ်ားနွင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒကို သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ မရွိသည့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သည္ အဓိကဘာသာအယူ၀ါဒၾကီးမ်ားနွင့္ နီးစပ္ပတ္သက္လြန္းသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ သြားေစနိုင္သည့္ ျပႆနာရွိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဘာသာအယူ၀ါဒအျဖစ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနုက ေၾကညာခဲ့စဥ္ကလည္း အလားတူ ျပႆနာမ်ိဳး ၾကံဳခဲ့ၾကရပါသည္။

          တတိယ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ ထီးေမြ နန္းေမြ ဆက္ခံျခင္းကိုတရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုခြင့္၏ အေရးၾကီးေသာ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၾကေသာ အယူအဆသည္ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အာရွနွင့္ အျခားေဒသတို႔ တြင္ ၂၀ရာစု ေခတ္အထိ အေရးပါစြာ တည္တံ႕ခဲ့ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ယူနိုက္တက္ ကင္းဒမ္း၊ ေနာ္ေ၀၊ ဒိန္းမတ္၊ ေဟာ္လန္၊ နီေပါ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ အစရွိသည့္ နိုင္ငံတို႔တြင္ ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္မ်ားထြန္းကားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔အားလံုးသည္ အေျခခံ ဥပေဒလာ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင့္ထံတြင္ အၾကြင္းမဲ့အာဏာ မတည္ရွိ ေတာ့ပါ။ ဘုရင္ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မသည္ နိုင္ငံေတာ္အား ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ား အား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္နိုင္ေတာ့ပါ။ စစ္မွန္ေသာ နိုင္ငံေရးအာဏာသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရင္သည္ နိုုငံေတာ္၏ သေကၤတသေဘာေဆာင္သည့္ ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ ျဗီးတိန္၊ ထိုင္းနွင့္ ဂ်ပန္နို္င္ငံတို႔ တြင္ ထီးေမြ နန္းေမြခံ ဘုရင္စနစ္တည္ရွိျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတို႔၏ တည္ျငိမ္ျခင္းနွင့္ တရား၀င္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျခင္းအတြက္ ေကာင္းေသာအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။ အကယ္၍ ဘုရင္စနစ္ကိုသာ လံုး၀ဥ္ႆံု ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ နိုင္ငံတို႔၏ တည္ျငိမ္မႈနွင့္ ထင္ရွားမႈတို႔ ေလ်ာ့က်သြားနိုင္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္၏ ေခတ္သစ္အရင္းအျမစ္မ်ား

(၁)     ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔နွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲတင္ေျမွာက္ၾကေသာ နိုင္ငံသားတို႔၏ မဲဆႏၵသည္ တရား၀င္ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါသည္။

(၂)     အဆိုပါနိုင္ငံေတာ္တို႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လူမ်ားစုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ လူမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထြန္းကားေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ နို္င္ငံေတာ္တစ္ရပ္သည္ လူနည္းစုတို႔၏ အခြင့္အေရးနွင့္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ၾကရပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္သည္ နိုင္ငံသားအားလံုးတို႔နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ နုိင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သတ္မွတ္၍ ဤအခြင့္အေရးတို႔ကို နိုင္ငံေတာ္အာဏာျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကရပါသည္။ ဤအရာသည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို တရား၀င္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဒုတိယအေရးအၾကီး ဆံုးေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသည္။
(၃)     စတာလင္ေခတ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံကဲ့သို႔ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ သိုမဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ ေဆာင္သည့္ နိုင္ငံေတာ္တို႔တြင္မူ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား အရင္းရွင္ လူ႔ေဘာင္မွ ဆိုရွယ္လစ္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ လူ႔အေဘာင္ဆီသို႔ ဦးေဆာင္ရန္တာ၀န္ရွိေသာ ေတာ္လွန္ေရးပါတီ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားအားျဖင့္ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အဆိုပါ တစ္ပါတီနိုင္ငံေတာ္တို႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္အျပင္ နိုင္ငံသားတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္ အေရးတို႔ကို အာဏာအကာအကြယ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ ပိုင္ခြင့္ကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ့ မရွိေပ။
(၄)     လူမ်ိဳးစု တစ္စုတည္းတည္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးစုၾကီး တစ္ခုတည္းက ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာ နိုင္ငံေတာ္တို႔တြင္မူ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္သည္ အဆိုပါလူမ်ဳိးစု၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္း သာမႈနွင့္ အက်ဳိးစီးပြားတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈတို႔ကို တစ္ေပါင္းတစည္းတည္း ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္နုိင္စြမ္းေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံေတာ္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒတို႔အားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို တရား၀င္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။
(၅)     နိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္မူ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံသားတို႔၏ စီးပြားဥစၥာနွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းတို႔ကို တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ နိုင္ငံေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္စြမ္းရွိျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီ ရင္ပိုင္ခြင့္အား တရား၀င္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေလသည္။ ထိုနိုင္ငံ မ်ိဳးတြင္ အစိုးရသည္ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္၀ေအာင္ျမင္ေစရန္ စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ကို အဓိကအာရံုစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္တတ္ ၾကေလသည္။
          အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီနုိင္ငံမ်ားတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္၏ အရင္းအျမစ္နွစ္ရပ္ရွိေလသည္။
(၁)     ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ နိုင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ ေစ ေဖာ္ထုတ္ျပသၾကသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ နိုင္ငံသားတို႔၏ ဆႏၵနွင့္
(၂)     တရားဥပေဒအရ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ နိုုင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔ကို နိုင္ငံေတာ္က ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
          ဤအခ်က္မ်ားကို ေနာင္တြင္ အေသးစိတ္ ထပ္မံရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး အျခားတစ္ခ်က္ကိုသာ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုျခင္းမွာ မျဖစ္နိုင္ေကာင္းေပ။ ဒီမိုကေရစီနည္းမက် ေသာ နိုင္ငံေတာ္တို႔အေနျဖင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူတို႔က ကိုယ္ပိုင္အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုလာမည္ဆိုပါက အဆိုပါ နိုင္ငံေတာ္မ်ိဳးသည္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိနွိပ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္နွင့္ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုုးပိုင္ခြင့္တို႔ကို တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္၍ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မရမေနဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးလမ့္ မည္။ ျဗီတိသွ်လက္ေအာက္ခံ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္သည္ ဤကိစၥမ်ိဳးအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ဥပမာ ပင္ျဖစ္သည္။ ျဗီတိသွ်တို႔သည္ အိႏၵိယအင္ပါယာအတြင္းတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၂၀ရာစုနွစ္မ်ားအတြင္း အႏၵိယအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးလႈပ္ရွားမႈတို႔ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ျပင္းထန္စြာ နွိပ္ကြပ္ခဲ့ေလသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံမ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ နိုင္ငံသားတို႔၏ ဆႏၵကို ေလးစားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအနက္ အေတာ္အတန္မ်ားျပားေသာ ျပည္သူတစိတ္တေဒသ၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိုမူ လစ္လ်ဴရႈေကာင္း ရႈေပးလိမ့္မည္။ ယင္းကို “လူမ်ားစု၏ အနိုင္က်င့္ျခင္း” ဟု ရံဖန္ရံခါ ေခၚဆိုၾကသည္။ ဤအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနွင့္ အာဖရိက ႏြယ္၀င္ အေမရိကန္ နိုင္ငံသား မ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ယင္း၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ဥပမာအျဖစ္ တင္ျပလိုပါသည္။ ၁၉၆၀ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား မတိုင္မီကဆိုလွ်င္ အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အေျခအေနအၾကာဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ အပါအ၀င္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားစြာတို႔ကို ဆံုးရႈံုးခဲ့ပါသည္။ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ လူျဖဴတို႔ကမူ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ နုိင္ငံေတာ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက လူမ်ားစု၏ သေဘာထားနွင့္ ဘက္လိုက္မႈကို မူ၀ါဒမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျပဌာန္းျခင္းအားျဖင့္ လူနည္းစုတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္သေဘာ မသက္ ေရာက္ေစရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ အေျခခံဥပေဒ၌ ဤရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ဖြင့္္ဆိုထားေသာ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းနွင့္ အျခားျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမ်ားကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ အထူးသျဖင့္ တရားလႊတ္ခ်ဳပ္သည္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ (အစိုးရ၏ ဥပေဒအဖြဲ႔နွင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔) သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္စံုတစ္ေယာက္က ထိပါးေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေစရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေလသည္ နိုင္ငံသားအမ်ားစု၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္နွင့္ နိုင္ငံသားအနည္းစု သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံသားတစ္ဥိီးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔သည္ ရံဖန္ရံခါ  ပူတြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္အတြက္ အဆိုပါအခ်က္ နွစ္ခ်က္စလံုးလိုအပ္ပါသည္။
မတ္ခ္စ္- လီနင္၀ါဒ အေတြးအေခၚကို တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ အယူအဆ၏ အေရးပါမႈသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားနွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ အစပိုင္း နွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုဗီယက္ယူနီယံနွင့္ အေရွ႕ဥေရာပမွ ကြန္ျမဴနစ္ ရီဂ်င္းမ္ မ်ားျပဳိကြဲျပဳတ္က်သြားခ်ိန္မွ စ၍ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ပါသည္။ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ က်ဆံုးသြားျပီေလာ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ ဆိုရွယ္လစ္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္၏ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသြင္သစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္ေပၚထြန္းလာမည္ေလာ ဆိုသည့္ကိစၥကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒနွင့္ လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒတို႔ကိုမူ “နိုင္ငံေတာ္” မ်ားက ၄င္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပို္င္ခြင့္ အား တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အေရးၾကီးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ေနဆဲ ျဖစ္ပါ သည္။ န၀တသည္ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးခြဲျခားေသာ၀ါဒကို အတံုးလိုက္အတစ္လိုက္ အသံုးျပဳ၍ လူမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ ၾကံစည္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ျဗီတိသွ်နုိင္ငံသားတစ္ဦးအား လက္ထပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ န၀တက ပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနျခင္းကို သတိျပဳနိုင္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုမ်ားနွင့္ အမ်ဳိးသားေရး အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ေခတ္သစ္နိုင္ငံေတာ္မ်ား၏ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ား အတြက္လည္း အဓိကျပႆနာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါ သည္။ ေရွးက တစ္နိုင္ငံတည္းေန လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း ျပည္တြင္းစစ္ခင္းေနၾကေသာ ယခင္ ယူဂိုဇလား ဗီးယားနုိင္ငံတြင္ ေၾကကြဲဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္သည္ ဤကိစၥအတြက္ ဥပမာျဖစ္သည္။
နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစမႈကို တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုိင္ခြင့္၏ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ပုံ႑ာန္တမိ်ဳးမ်ိဳးျဖင့္ သတ္မွတ္မႈအား ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနွင့္ ဥေရာပ ဘံုေစ်းအဖြဲ႔၀င္ နိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ နိုင္ငံေတာ္ အားလံုးနီးပါးတြင္ ေတြ႔ရွိနိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ဥပမာသည္ ယခုကိစၥတြင္ အေကာင္းဆံုးဥပမာ ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီးျပီးစက ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ နုိင္ငံေရးသမားမ်ား ၄င္းတို႔၏ အက်င့္ပ်က္ေသာ ေငြးေၾကးနိုင္ငံ ေရးအတြက္ ျပည္သူတို႔က ေယဘုယ်အားျဖင့္ အထင္အျမင္ေသးခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ျပည္၏ နိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ နိုင္ငံေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားသည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ကိစၥမွ်သာျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံကို ၁၉၅၅ ခုနွစ္မွ ၁၉၉၃ ခုနွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ “အယ္လ္္ဒီပီ” အေနျဖင့္ အစိုးရအာဏာကို ဤမွ်ၾကာၾကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ယင္းပါတီကို ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေကာင္းမြန္ လာမႈတို႔နွင့္ ဆက္စပ္ရႈျမင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔က အယ္လ္ဒီပီ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား သည္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပီး မရိုးမသားရွိၾကေသာ္လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လူထုအက်ိဳးကိုေတာ့ သယ္ပိုးၾကေသးသည္ ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ လက္၀ဲအတိုက္အခံ နိုင္ငံ ေရးပါတီတို႔သည္ အေတြ႕အၾကံဳနည္းပါးျပီး အက်ိဳးမရွိေသာ သေဘာတရားေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားနွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနသည္အေလ်ာက္ အယ္လ္ဒီပီ ပါတီထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို လုပ္မျပနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ဇြန္လိုင္လ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတြင္မူ အယ္လ္ဒီပီ ပါတီသည္ အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရေလသည္။ နွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါးမွ် အာဏာရရွိခဲ့ေသာ အယ္လ္ဒီပီ ပါတီ၏ အေရးနိမ့္မႈကို အေၾကာင္းနွစ္ခ်က္အားျဖင့္ ရွင္းလင္းနိုင္ပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ လူထုက “ေငြေၾကးနိုင္ငံေရး” ကို ပိုမိုစက္ဆုတ္ရြံရွာလာၾက ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအၾကီးအက်ယ္ က်ဆင္းလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရမည္ ဟူေသာ အယ္လ္ဒီပီ ပါတီ၏ အစဥ္အလာ အာမခံခ်က္သည္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းသြားမည္ကို တိုး၍ ပူပန္လွ်က္ရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ တို႔အား ဆက္လက္မစြဲေဆာင္နိုင္ေတာ့ပါ။ ထိုအခါ အယ္လ္ဒီပီအေနျဖင့္ လူမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ဆက္လက္မရရွိေတာ့သည့္အတြက္ ၄င္း၏တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ အရင္းအျမစ္ကိုပါ ဆံုးရံႈးလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ေရနံထြက္ နိုင္ငံမ်ား ဥပမာ ဘရူနိုင္း၊ ကူ၀ိတ္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနိုင္ငံ (ယူေအအီး) နွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် ကဲ့သို႔ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရနံတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိသည့္အျပင္ လူဦးေရလည္း နည္းပါးသည့္အတြက္ နိုင္ငံသားတို႔၏ လူမႈအဆင့္အတန္း အထူးေကာင္မြန္ေစရန္ (လာဘ္ထိုးသည့္သဖြယ္) ရက္ေရာစြာ ေထာက္ပ့ံထားေလ့ရွိသည္။ ဤသည္ မွာ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မႈအား တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပို္င္ခြင့္၏ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းအ တြက္ အေကာင္းဆံုးဥပမာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္္ ဆိုရလွ်င္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္၏ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ မီွခိုအားထားေနရျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မကင္း ေသာ မူ၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဟူသည္ အတက္အက်ရွိသည္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဟူသည္လည္း ရံဖန္ရံခါ သက္တမ္းတိုးေလ့ရွိသည္။ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြက္ အျခားအရင္းအႏွီးမ်ားရွိ သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုအတက္အက်မ်ိဳးကို ခံနိုင္ရည္ ရွိေသာ္လည္း ကူ၀ိတ္နိုင္ငံကဲ့သို႔ စီးပြားေရးအျမတ္အစြန္းတစ္ခုတည္းအေပၚတြင္ မီွတည္ေနရေသာ နိုင္ငံေတာ္မ်ိဳးအေနျဖင့္ ခံနိုင္ရည္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ေရနံစြမ္းအင္အစား ေနေရာင္ျခည္ သိုပမဟုတ္ အနုျမဴစြမ္းအင္တို႔ကို အစားထိုးသံုးစြဲလာၾကေသာ တစ္ေန႔၌ ကမၻာေရနံေစ်းကြက္ျပိဳကြဲ သြားပါက ဘရူနိုင္း နိုင္ငံနွင့္ ကူ၀ိတ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံေတာ္မိ်ဳးတြင္ နို္င္ငံေရး မျငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္မွာ ေျမၾကီးကိုလက္ခက္မလြဲပါ။ 

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။  
ကက္နက္ေအ မက္ေကးေရးသား၍ ေဒါင္းညိုဘာသာျပန္ဆိုေသာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား စာအုုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...