Saturday, October 1, 2011

ေမတၱာသုတ္ရဲ့အနက္ သိဖို႔လိုသည္

 
ေမတၱာသုတ္တရားေတာ္ English Version

၁။ ယႆာ ႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊ ေန၀ ဒေႆႏိၱ ဘီသနံ။ ယမွီ ေစ၀ါ ႏုယုဥၨေႏၱာ၊ ရတၱိႏၵိ၀ မတႏိၵေတာ။

၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာစ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧ၀ မာဒိ ဂုဏူ ေပတံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၁။ ေဟ၊ အို သူေတာ္ေကာင္းတို႔။ သႆပရိတၱႆ၊ အၾကင္ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၏။ အာႏုဘာ၀ေတာ၊ အစြမ္းရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင္႔။ ယကၡာ၊ နတ္အမ်ားတို႔သည္။ ဘီသနံ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာရုံမ်ားကို။ ေန၀ဒေသႏၱိ၊မျပႏိုင္ၾကကုန္။ ယမွိေစတိ၊ အၾကင္ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္၌သာလွ်င္။ ရတၱိႏၵိ၀၊ ေန႔ညမျပတ္ အခါခပ္သိမ္း။ အတႏၵိေတာ၊ ပ်င္းရိျခင္းမရွိပဲ။ အႏုယုဥၨေႏၱာ၊ ထပ္တလဲလဲ စြဲျမဲရြတ္ပြားအားထုတ္သူသည္။

၂။ သုခံ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ။ သုပတိ၊ အိပ္စက္ရ၏။ သုေတၱာ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ရွိေသာ္။ ကိဥၥိ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ။ ပါပံစ၊ အိပ္မက္ဆိုးကိုလည္း။ န ပႆတိ၊ မျမင္မက္ရာ။ ဧ၀မာဒိဂုဏူ ေပတံ၊ ဤသို႔အစရွိေသာ အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ႏွင္႔ ျပည္႔စံုေသာ။ တံ ပရိတၱံ၊ ထိုေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို။ မယံ၊ ငါတုိ႔ သည္။ ဘဏာမ၊ ရြတ္ဆိုၾကကုန္စို႔။

စကားေျပ။ အို သူေတာ္ေကာင္းတို႔- ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင္႔ နတ္အမ်ားတုိ႔ေၾကာင္႔ နတ္အမ်ားတုိ႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာရုံမ်ိဳးကို မျပႏိုင္ပဲရွိၾကရသည္။ ထိုေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ေန႔ညမျပတ္ ထပ္တလဲလဲ စြဲျမဲရြတ္ပြားၾကိဳးစားအားထုတ္သူသည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္စက္ရ၏။ အိပ္ေပ်ာ္သည္ရွိေသာ္ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္မ်ိဳးကိုလည္း မျမင္မက္ရေပ။ ဤသို႔စေသာ အက်ိဳးအာနိသင္ႏွင္႔ ျပည္႔စံုေသာ ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ငါ တုိ႔ ရြတ္ၾကကုန္စို႔။

၃။ ကရဏီယ မတၱကုသေလန၊ ယႏၱ သႏၱံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။

၄။ သႏၱဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ နႏုဂိေဒၶါ။

၃။ သႏၱံ၊ ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ။ ပဒံ၊ နိဗၺာန္ကို။ အဘိသေမစၥ၊ အာရုံယူဘိ ထြင္းေဖာက္ျမင္သိ၍ (၀ိဟရိတုကာေမန၊ ေနျခင္းငွာ လိမၼာသူသည္။ ယံ ကရဏီယံ၊ အၾကင္ျပဳက်င္႔ရမည္႔ သိကၡာသံုးရက္အက်င္႔ျမတ္သည္။ အတၱိ၊ ရွိ၏။ တံ၊ ထိုသိကၡာသံုးရပ္အက်င္႔ျမတ္ကို။ ကရဏီယံ၊ ျပဳက်င္႔ထို္က္ေပ၏။ သေကၠာ စ၊ စြမ္းႏိုင္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ ဥဇူ စ၊ ေျဖာင္႔မတ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သုဟုဇူ စ၊ အလြန္ေျဖာင္႔မတ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သူ၀ေစာ စ၊ ဆိုဆံုးမလြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ မုဒု စ၊ ႏူးည႔ံေပ်ာ႔ေပ်ာင္းသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အနတိမာနိ စ၊ မာန္ေထာင္လႊားျခင္းမရွိသူလည္း။အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။

၄။ သႏၱဳႆေကာ စ၊ တင္းတိမ္ေရာင္႔ရဲလြယ္သူလည္း။အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သုဘေရာ စ၊ အေမြးအျမဴလြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အပၸ၊ ကိေစၥာ စ၊ နည္းပါးေသာကိစၥရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သလႅဟုက၀ုတၱိ စ၊ ေပါ႔ပါးေသာ အျဖစ္မ်ိဳးရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သႏၱိျႏၵိေယာ စ၊ ျငိမ္သက္ေသာဣေျႏၵရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ နိပေကာ စ၊ ရင္႔က်က္ေသာ ပညာရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အပၸဂေဗၻာ စ၊ ၾကမ္းတမ္းရုိင္းပ်ျခင္းမရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ ကုေလသု၊ အိမ္သားအိမ္သူလူတုိ႔႔႔၌။ အနႏုဂိေဒၶါ စ၊ တြယ္တာတက္မက္ျခင္း မရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။

စကားေျပ။ ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ နိဗၺာန္ကို ေဖာက္ထြင္းသိျမင္၍ေနလိုေသာ အက်ိဳးစီးပြား၌ လိမၼာသူသည္ ျပဳက်င္႔ရမည္႔သိကၡာသံုးပါးအက်င္႔မ်ားကို ျပဳက်င္႔ရမည္။ ထိုသူကားစြမ္းႏိုင္ရမည္၊ ေျဖာင္႔မတ္ရမည္၊ အလြန္ေျဖာင္႔မတ္ ရမည္၊ ဆိုဆံုးမလြယ္ကူရမည္။ ႏူးညံ႔ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းရမည္၊ မာနမၾကီးသူ ျဖစ္ရမည္၊ ေရာင္႔ရဲလြယ္ရမည္၊အေမြးအျမဴလြယ္သူျဖစ္ရမည္၊ ကိစၥနည္းပါရမည္၊ ေပါ႔ပါးေသာအျဖစ္မ်ိဳးရွိရမည္၊ ျငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵရွိရမည္၊ ရင္႔က်က္ေသာပညာရွိရမည္၊ မၾကမ္းတမ္းမရိုင္းပ် ယဥ္ေက်းသူျဖစ္ရမည္၊ လူတို႔၌တြယ္တာမက္ေမာျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္။

၅။ နစခုဒၵမာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ံဳ။ သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၱဳ၊ သဗၺသတာၱ ဘ၀ႏၱဳ၊ သုခိတတၱာ။

၅။ ေယန၊ အၾကင္ဒုစရုိက္စု ယုတ္ည႔ံေသာအမႈေၾကာင္႔။ ၀ိညဴ၊ ပညာရွိျဖစ္ကုန္ေသာ။ ပေရ၊ သူတစ္ပါးတုိ႔သည္။ ဥပ၀ေဒယ်ံဳ၊ ကဲ႔႔ရဲ႔ျပစ္တင္ကုန္ရာ၏။ ခုဒၵံ၊ ယုတ္ည႔ံေသာ၊ တံ၊ ထိုဒုစရိုက္မ်ိဳးကို။ ကိဥၥိ၊ အနည္းငယ္ကေလး အေသးအဖြဲမွ်ကိုပင္။ နအာစေရ၊ မျပဳမက်င္႔ရာ။ သဗၺသတၱာ၊ သတၱ၀ါမွန္သမွ်တို႔သည္။ သုခိေနာ၀ါ၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းရွိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ေခမိေနာ၀ါ၊ ေဘးရန္ကင္းေ၀း ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းရွိကုန္သည္ လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ သုခိတတၱာ၀ါ၊ ခ်မ္းသာရႊင္ျပစိတ္ရွိၾကကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

စကားေျပ။ ပညာရွိအမ်ားသူတစ္ပါးသို႔ ကဲ႔ရဲ႔ျပစ္တင္မည္႔ဒုစရိုက္မႈ ယုတ္ညံ႔ေသာအမႈမ်ိဳးကို အေသးအဖြဲ႔အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ေစ မျပဳက်င္႔ပါေလႏွင္႔။(ထိုေနာက္ ေမတၱာပြားရမည္ မွာ) သတၱ၀ါမွန္သမွ် ကိုယ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ေဘးရန္ကင္းေ၀း ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ၊ စိတ္လည္း ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

၆။ ေယေကစိ ပါဏဘူတတၱိ၊ တသာ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ေသသာ။ ဒီဃာ၀ါေယ၀ မဟႏၱာ၊ မဇၥိ်မာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

၇။ ဒိဌာ ၀ါ ေယ၀ အဒိဌာ၊ ေယ၀ဒူေရ ၀သႏၱိ အ၀ိဒူေရ။ ဘူတာ ၀ သမၻေ၀သီ၀၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၱဳ၊ သုခိတတၱာ။

၆။ အန၀ေသသာ၊ ၾကြင္းမဲ႔ဥႆံု အလံုးစံုကုန္ေသာ။ ေယတသာ ၀ါ၊ အၾကင္ထိတ္လန္႔တက္ေသာ ပုထုဇဥ္ေသကၡတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။ ေယ ထာ၀ရ ၀ါ၊ အၾကင္မထိတ္လန္႔ တည္တ႔႔ံခုိင္ျမဲေသာ ရဟႏၱာတို႔သည္ လည္းေကာင္း။ ေယဒီဃာ၀ါ၊ အၾကင္ခႏၶာကိုယ္ရွည္လ်ား သတၱ၀ါမ်ားတို႔သည္လည္းေကာင္း။ ေယမဟႏၱာ၀ါ၊ အၾကင္ခႏၱာကိုယ္ၾကီးမားသတၱ၀ါမ်ားတို႔သည္ လည္းေကာင္း။ ေယမဇၥိ်မာ ၀ါ၊ အၾကင္ ပုကြနိမ္႔တို ခႏၱာကိုယ္ရွိေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္လည္းေကာင္း။ ေယအဏုကထူလာ၊ အၾကင္ေသးငယ္မႈံမႊားသတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း။

၇။ ေယအဒိဌာ၀ါ၊ အၾကင္မျမင္ဖူးေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။ ေယ အ၀ဒူေရ ၀သႏၱိ၊ အၾကင္အေ၀းအရပ္၌ေနၾကေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။ ေယ အ၀ိဒူေရ ၀သႏၱိ၊ အၾကင္အရပ္၌ေနၾကေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။ ေယ ဘူ တာ၀ါ၊ အၾကင္ေနာက္တစ္ဖန္ဘ၀အသစ္၌ ျပန္မျဖစ္ေသာ ရဟႏၱာ တို႔သည္ လည္းေကာင္း။ ေယသမၻေ၀သီ ၀ါ၊ ေနာင္ျဖစ္ရမည္႔ဘ၀ကိုရွာ အၾကင္ပုထုဇဥ္ ေသကၡသတၱ၀ါတို႔သည္လည္းေကာင္း။ ေယေကစိ၊ အလံုးစံုေသာ။ ပါဏဘူတာ၊ သတၱ၀ါတုိ႔သည္။ အတၱိ၊ ရွိကုန္၏။ ဣေမပိ သဗၺသတၱာ၊ ဤအလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္လည္း။ သုခိသတၱာ၊ ခ်မ္းသာေအးျမ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးရွိၾကကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

စကားေျပ။ လံုးစံုေသာ ထိတ္လန္႕တက္ေသာ ပုထုဇဥ္ေသကၡမ်ား၊ မထိတ္မလန္႔တက္ေသာ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာရွည္လ်ားေသာ သတၱ၀ါမ်ား၊ ပုကြနိမ္႔တိုကိုယ္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား၊ ေသးငယ္မႈံမႊားေသာ သတၱ၀ါမ်ား၊ ဆူျဖိဳး၀ိုင္း၀န္းေသာ သတၱ၀ါမ်ား၊ ျမင္ဖူးေသာသတၱ၀ါမ်ား၊မျမင္ဖူးေသာသတၱ၀ါမ်ား၊ အေ၀း၌ေနေသာသတၱ၀ါမ်ား၊ ေနာင္ဘ၀အသစ္ မျဖစ္ေတာ႔ေသာ ရဟႏၱာမ်ား၊ ေနာင္ဘ၀အသစ္ရွာမွီးတတ္ေသာ ေသကၡပုထုဇဥ္မ်ား၊ ေလာကရွိ ဤသတၱ၀ါအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာ တိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည နာည မညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။

၈။ ပေရာ၊ တစ္ပါးသူတစ္ေယာက္သည္။ ပရံ၊ သူတစ္ပါးဟု အျခားသူတစ္ေယာက္ကို။ န နိကုေဗၺထ၊ စဥ္းလဲသမႈ လွည္႔ပတ္ျခင္း မျပဳပါေစလင္႔။ ကတၳစိ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာအရပ္၌(ဘယ္အရပ္မွာမဆို)။ ကိဥၥိ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ။ နံ၊ ထိုသူတစ္ပါးကို။ နတိမေညထ၊ မာန္ေထာင္သမႈ မထီမဲ႔ျမင္မျပဳပါေစလင္႔။ ဗ်ာေရာသနာယ၊ ကိုယ္ ႏႈတ္တုိ႔ျဖင္႔ ေစာ္ကားထိပါးႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း။ ပဋိဃ သညာယ၊ ေဒါသစိတ္ျဖင္႔ လည္းေကာင္း။ အညမညႆ အခ်င္းခ်င္း (တစ္ေယာက္သည္တစ္ေယာက္)၏။ ဒုကၡံ၊ ဆင္းရဲျခင္းကို။ နဣေစၧယ်၊ အလိုမရွိပါေစလင္႔။

စကားေျပ။ သူတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူတစ္ေယာက္ကို စဥ္းလဲလွည္႔ပတ္မႈ မျပဳပါေစႏွင္႔၊ ဘယ္အရပ္မွာမဆို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုမွ် မေထမဲ႔ျမင္ မျပဳပါေစလင္႔။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္တို႔ျဖင္႔ ထိပါးႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ ေဒါသစိတ္ျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္၏ ဆင္းရဲမႈကို အလိုမရွိပါေစလင္႔။

၉။ မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ ဧ၀မိၸ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

၉။ မာတာ၊ ေမြးသည္႔မိခင္ေက်းဇူးရွင္သည္။ နိယံပုတၱ၊ မိမိရင္ႏွစ္သားရင္းျဖစ္ေသာ။ ဧကပုတၱံ၊ တစ္ဦးတည္းေသာ သားကို။ အာယုသာ၊ မိမိအသက္ျဖင္႔ေသာ္ပင္။ အနရေကၡယထာ၊ အစဥ္မကြာ ကြယ္ကာေစာင္႔ေရွာက္ဘိသကဲ႔သို႔။ ဧ၀မိၸ၊ ဤအတူလည္း။ သဗၺဘူေတသု၊ အလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတို႔၌။ အပရိမာဏံ၊ အတိုင္းအတာပမာဏမရွိေသာ။ မာနသံ၊ ေမတၱာစိတ္ကို။ ဘာ၀ေယ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ပြားမ်ားရာ၏။

စကားေျပ။ ေမြးမိခင္သည္ မိမိ၏ ရင္ေသြးျဖစ္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ သားကို မိမိအသက္ႏွင္႔လဲ၍ပင္ အစဥ္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ဘိသကဲ႔သို႔ ထို႔အတူ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔၌ အတိုင္းအတာပမာဏရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားပါေလ။

၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺ-ေလာကသိၼ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။ ဥဒၵံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အ-သမၺာဓံ အ-ေ၀ရ မ-သပတၱံ။

၁၀။ ဥဒၶံ၊ အထက္ေလာက အရူပဘ၀၌ လည္းေကာင္း။ အေဓာ၊ ေအာက္ျပည္ေလာက ကာမဘ၀၌ လည္းေကာင္း။ တိရိယံ၊ အလယ္ေလာက ရူပဘ၀၌ လည္းေကာင္း၊ သဗၺေလာကသၼိ၊ အလံုးစံုေသာေလာက၌။ အပရိမာဏံ၊ အတုိင္းအတာ ပမာဏ မရွိေသာ။ ေမတၱံ၊ ေမတၱာႏွင္႔ယွဥ္ေသာ။ မာနသံ၊ စိတ္ကို။ အသမၺာဓံ၊ အပိုင္းအျခားကင္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမရွိသည္ကို။ အေ၀ရံ၊ ေဒါသဟူဘိ အတြင္းရန္လည္း မရွိသည္ကို။ မ-သပတၱံ၊ ႏွိပ္စက္ရန္မူ အပရန္သူလည္းမရွိသည္ကို ( ကတြာ ျပဳ၍ ) ဘာ၀ေယ၊ ပြားမ်ားရာ၏။

စကားေျပ။ အထက္အရူပဘ၀၊ ေအာက္ ကာမဘ၀၊ အလယ္ရူပဘ၀ အလံုးစံုေသာေလာက၌ ပိုင္းျခားကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို အပိုင္းအျခားကင္းက်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမရွိေအာင္ ေဒါသဟူေသာ အတြင္းရန္မရွိေအာင္ အပရန္သူလည္း မရွိေအာင္ ပြားမ်ားပါေလ။

၁၁။ တိဌံ စရံ နိသိေႏၷာ၀၊ သယာေနာ ယာ၀တာႆ ၀ိတမိေဒၶါ။ ဧတံ သတိ အဓိေဌယ်၊ ျဗဟၼေမတံ ၀ိဟာရ မိဓ မဟု။

၁၁။ တိဌံ ၀ါ၊ ရပ္လ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း။ စရံ ၀ါ၊ သြားလ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း။ နိသိေႏၷာ ၀ါ၊ ထိုင္လ်က္ ေသာ္လည္းေကာင္း။ သယာေနာ ၀ါ၊ အိပ္လ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ယာ၀တာ၊ အၾကင္မွ်ေလာက္။ ၀ိတ မိေဒၶါ၊ ကင္းေသာအိပ္ျခင္းငိုက္ျမည္းျခင္းရွိသည္။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အထ၊ ငိုက္ျမည္းျခင္းကင္းထိုအခ်ိန္အတြင္း၌။ ဧတံ သတိ၊ ထိုေမတၱာယွဥ္ဘိစ်ာန္သတိကို။ အဓိေဌယ်၊ စြဲျမဲမကြာ ေဆာက္တည္ရာ၏။ ဣဓ၊ ဤဘုရား သာသနာေတာ္၌။ ဧတံ၊ ဤေမတၱာမကင္း စ်ာန္ျဖင္႔ ေနျခင္းကို။ ျဗဟၼံ၊ ထူးျမတ္ေသာ၊ ၀ိဟာရံ၊ ေနျခင္းမ်ိဳးဟူ၍။ အာဟု၊ ျမတ္ဘုရားတို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူကုန္ျပီ။

စကားေျပ။ ရပ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ သြားလ်က္ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္လ်က္ျဖစ္ ငိုက္ျမည္းျခင္းကင္းေနေသာအခ်ိန္မွာ ေမတၱာစ်ာန္သက္ကို စြဲျမဲစြာ ေဆာက္တည္ရာ၏။ ဤဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္၌ ဤေမတၱာစ်ာန္သတိျဖင္႔ေနျခင္းကို ျဗဟၼ၀ိဟာရ ( ထူးျမတ္ေသာေနျခင္းမ်ိဳးဟူ၍ ) ဘုရားရွင္မ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။

၁၂။ ဒိဌိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလ ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ ကာေမသု ၀ိေနယ် ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢမၻေသယ် ပုနေရတိ။

၁၂။ ေသာ၊ ထိုေမတၱာစ်ာန္ရျပီးေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္။ ဒိဌိဥၥ၊ အတၱ ဒိဌိသို႔လည္း။ အႏုပဂၢမၼ၊ မစြဲသူမကပ္ေရာက္ပါ၍။ သီလ၀ါ၊ ေလာကုတၱရာ သီလရွိသူသည္။ ဒႆေနန၊ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ႏွင္႔။ သမၸေႏၷာ၊ ျပည္႔စံုသူသည္။ ( သမာေနာ၊ ျဖစ္လ်က္ )။ ကာေမသု၊ ၀တၱဳအာရံုကာမဂုဏ္တို႔၌။ ေဂဓံ၊ ကိေလသာျဖင္႔ တြယ္တာမက္ေမာျခင္းကို။ ၀ိေနယ်၊ တစမၾကြင္း အရွင္း ပယ္ရွားျပီးေသာ္။ ဇာတု၊ စင္စစ္ဧကန္ အမွန္ပင္။ ပုန၊ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္။ ဂဗၻေသယ်ံ၊ ပဋိသေႏၶ တည္ေနျခင္းသို႔။ နဟိဧတိ၊ မေရာက္ရေတာ႔ေပ။

စကားေျပ။ ထိုေမတၱာစ်ာန္ရျပီးေသာ ေယာဂီသည္ အတၱဒိဌိ အစြဲမရွိေအာင္ျပဳ၍ ေလာကုတၱရာသီလရွိေသာ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဉာဏ္ႏွင္႔ျပည္႔စံုသူျဖစ္လ်က္၀တၱဳအာရုံကာမဂုဏ္တို႔၌ ကိေလသာျဖင္႔ တြယ္တာျခင္းကို အရွင္းပယ္ရွားျပီးေသာ္ အမွန္ပင္ ေနာက္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶမေနရေတာ႔ေပ။

''ေမတၱာသုတ္ျပီး၏''
Htar Htar Moe METTA SUTTA

1. Yessa nubhavato yakkha.neva dassenti bhisanam.yamhi ceva' nuyunjanto.rattimdiva matandito.

2. Sukham' sup ati sutto ca.pa pam kimci na p assati.eva' madi gunu' pet am. parittam tam bhanama he.


Due to the power of discourse on Metta, S pirits dare not disclose the frightful sights. One who devotes to himself this discourse day and night diligently. Sleep happily, and does not see any frightening dream when he asleep. Oh good-will dear devotee (dear friends). Let us chant this Sutta endowed with such and other glories and benefits.

3. Karaniya' matthakusalena.yanta santam padam, abhisamecca.sakko Uju ca suhuju ca.suvaco ca'ssa mudu anatimani.

4. Santussako ca subharo ca.appakicco ca sallahukavutti,santindriyo ca nipako ca,appagabbho kuleswa' namugiddho.


He who is skilled in doing welfare, who wishes to attain the state of calm, should act; He should be capable, upright, perfectly upright, easy to speak to, gentle, and humble. Contented, easy to support, having few responsible, simple in livelihood, serene in faculties, prudent, modest, not be greedily att ached to families.

5. Na ca Khudda' macara kinci,Yena vi nnupara upavadeyum,sukhino va khmino hontu,sabbasvatta bhavantu sukhiatta.


He must not commit even the slightest sin for which otherwise men might censure him. He must contemplate thus;- May all beings be happy, may all being be secure, may all beings be happy-midded.

6. Ye keci panabhutatthi,tasa va thavarava navasesa.diga va yeva mahanta,majjhima rassaka anukathula.

7. dattha va yeva adittha,yeva dure vasanti avidure.bhutava sambhavesvasabbasatta bhavantu sukhitatta.


whatever living beings there may be: feeble or strong: tall, medium or short: small, medium or large, thin medium or short, may all beings, without exception, be happy and secure, may all being be happy minded. whatever living beings there may be: seen or umseen, those dwelling far or near, those who are already born or those who are to be born, without exception, may all beings be happy, secure and be happy mined.

8. Na paro param, nikubbetha, na' timannetha katthaci na kinci. byarosana patigha sanna, nannamannassa dukkha' micheya.

A. Let none be angry with another in anyplace.
B. Let none be despised anyone in anyplace
C. Let anyone not wishes another's misery because of anger or ill will.
D. Let anyone not wishes another's suffering by frustrated enmity.
E. Let anyone not wish another's harm by means of physical and verbal actions, out of anger or ill will.

9. Mata yatha niyamputta, mayusa ekaputta manurakke, evampi shbhabhytesu, manasam bhavaye apprimanam.


Just as a mother, who has only son of her own, would protect him at the risk of her life, even so, Let anyone permeate the boundless rays of pureheart towards being in the entire world.

10. Mettanca sabbatokasami,manasam bhavaye aprimanam.Uddham adho ca tiriyanca,sambadham avera' ma sapattam.


Let everybody radiate the measureless radiants of the though of lovingkindness towards all beings in every cornor of the world, to the above, below and across without any obstruction, without any hatred, without any enmity.

11. Tittham caram nisinnova,sayano yavatassa vitamiddho.etam satim adhittheya,brahmametam vihara' midha' mahu.


while anyone in standing, walking, sitting or lying down, as long as be is awake without sloth, he should developed this mindfulness of love. They said that this is the Highest Conduct and this is called the Noble Living here and now.

12. Ditthainca anupaggamma,silava dassanena sampanno.kamesu vincyya gedham,na hi jatugabbhaseya puna'reti.


If the meditator, without falling into wrong view (egoism) being virtuous, endowed with perfect insight, has expelled the desires of sensual pleasure, he will never come surely to be reborn again in any womb.

"THE END OF DISCOURSE ON LOVE"

--
ခံစားတဲ႔ စိတ္ထက္ ေတြးေခၚတဲ႔စိတ္ကို ပိုလက္ခံပါ ။
ထိုင္းမွိဳင္းတဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထက္ျမက္တဲ႔စိတ္ ကြဲျပားသြားပါလိမ္႔မည္ ။
https://barnay.wordpress.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...