Monday, October 10, 2011

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား အခန္း (၄) ၊ အပိုင္း(၃)

တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္နွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ
        ေရွ႕ေဟာင္းအီဂ်စ္နိုင္ငံသားတိို႔က သူတို႔၏ ဖါရိုးဘုရင္သည္ နတ္ဘုရားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ ၾကေသာေၾကာင့္ ၊ ထိုဘုရင္၏ အမိန္႔မ်ားသည္ ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ အမိန္႔မ်ားျဖစ္လင့္ကစား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအတြင္းကလည္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ပန္စစ္သား မ်ားနွင့္ အရပ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဧကရာဇ္ဘုရင္အတြက္ ဆႏၵျပင္းျပစြာ အသက္ ေပးလွဴခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၀ နွင့္ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားအတြင္းက ဂ်ပန္စစ္တပ္မွ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမွဴးမ်ား၏ အဆိုအရ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေသအံ့မူးမူးျဖစ္ေနသည့္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေရရြတ္သံမွာ “တင္ေနာ္ေဟကာ၊ ဘန္ဇိုင္း” (ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ) ဆိုေသာ စကားျဖစ္ သည္ဟူ၏။ စစ္အတြင္းက ဂ်ပန္စစ္၀ါဒတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕ေရး၀ါဒမ်ားမွာ ကိုယ့္ေသတြင္းကို တူးဘိသကဲ့သို႔ မိမိသာ နစ္နာစရာရွိေသာ္လည္း သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ နည္းပါးလွသည္။ တရုတ္ ျပည္တြင္ မင္မင္းဆက္ (၁၃၆၈-၁၆၄၄ ေအဒီ) နွင့္ ခ်င္မင္းဆက္ (၁၆၄၄-၁၉၁၂ေအဒီ) ဘုရင္မ်ား အုပ္စိုးေနစဥ္ကာနွင့္ ရုရွားနိုင္ငံတြင္ ဇာဘုရင္မ်ား စိုးစံေနစဥ္ကာလတို႔တြင္ အုပ္စိုးသူမ်ားကို နိုင္ငံသား မ်ားက တိုင္းျပည္၏ ဖခင္သဖြယ္ ယူမွတ္ခဲ့ၾကသည္။ စတာလင္၏ ၾကမ္းတမ္းခတ္ထန္ေသာ အုပ္စိုးမႈ ေအာက္တြင္ ဆိုဗီယက္ျပည္သူတို႔က အလားတူယူဆခဲ့ၾကသည္။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအုပ္စုိးသူ မ်ားကို ျပည္သူတို႔က ရိုေသက်ိဳးႏြံခဲ့ၾကရေၾကာင္း သံသယျဖစ္စရာမလိုပါ။ ေရွ႕ေဟာင္းဂရိနိုင္ငံ ေရာမနိုင္ငံနွင့္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္မတိုင္းမီက ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားရွိ ေက်းကၽြန္းမ်ားသည္ ျပင္းထန္စြာ ဖိနိွပ္ခံရျပီး တခါတရံေက်းကၽြန္မ်ားက ျပန္လည္ပံုကန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ေက်းကၽြန္စနစ္ကို နိုင္ငံေတာ္က တရား၀င္ျပဌာန္းထားသည့္ အေျခအေနကို လက္သင့္ခံခဲ့ၾကသည္။ အထက္ပါဥပမာတို႔သည္ နိုင္ငံေတာ္အသီးသီးထံ၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ယင္းတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အရင္အျမစ္တို႔ တည္ရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလွ်က္ရွိေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္တြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤလူ႔ေဘာင္မ်ိဳးကို ေတာင္းတလွ်က္ရွိေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဖိနွိပ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္မ်ိဳးကို ရိုေသက်ိဳးႏြံေနရျခင္းနွင့္ ဤျဖစ္ရပ္အား တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူၾကံေဆာင္ၾကျခင္းတို႔ကို အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့လွသည္ဟု ယူဆၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆင္ျခင္ မႈနွင့္သာ အဓိကပတ္သက္ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္တရပ္လံုးကို တရား၀င္သည္ဟု လူထုက ေယ်ဘုယ အားျဖင့္ ယံုၾကည္ျပီဆိုပါက ကိုယ္ပိုင္အယူအဆသေဘာအရ တရား၀င္သည္သာ ျဖစ္သည္။ တနည္း ဆိုရင္လွ်င္ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္သည္ လူထုေထာက္ခံမႈအေပၚတြင္ မူတည္ေပသည္။
          တရုတ္ေတြးေခၚပညာရွင္ မင္ဇူက ေကာင္းကင္ဘံုကေျပာေသာ စကားသည္ လူသားတို႔ထံမွ လာသည္ဟု ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္နိုင္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မိမိတို႔အား အုပ္စိုးသူအျဖစ္ ျပည္သူတို႔က လိုလားလက္ခံမႈအေပၚတြင္ ထင္ဟပ္မွီတည္ ေနေပသည္။
          ဤေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ရွိေသာ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ ခြင့္အာဏာနွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ရွိေသာ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို သိရွိရန္လိုအပ္လာပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုနွစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ တမၼတေဂ်ာ့ဘြတ္ရွိသည္။ သမၼတေလာင္း ဘီလ္ကလင္တန္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵမဲေပးသူတို႔၏ အျမင္တြင္ သမၼတေဂ်ာ့ဘြတ္သည္ (ဥပမာ-စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းသည္ဆိုသည္ကာ) တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဆံုးရံႈးသြားရျပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒ၌ အေျခစိုက္ ထားေသာ အေမရိကန္နိုင္ငံေရးစနစ္၏ တရား၀င္မႈအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္သက္၀င္ျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ပါ။ စင္စစ္အားျဖင့္ သမၼတေရြးပြဲတြင္း မဲဆႏၵေပးခဲ့ျခင္းကို၌က နိုင္ငံေရးစနစ္၏ တရား၀င္မႈကို ျပည္သူတို႔က ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျပဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္၏ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မင္းဆက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာ္၀င္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအေန ျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျပားျပီး အရည္အခ်င္းခ်ဳိ႕တဲ့လာေသာ အခ်ိန္တြင္မွသာ ေနာက္ထပ္ မင္းဆက္သစ္ တစ္ခုက အစားထိုးေနရာယူခဲ့ေလ့ရွိသည္။ (တရုတ္ျပည္၏ အဓိကမင္းဆက္တို႔သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ နွစ္ေပါင္း ၃၀၀ မွ် တည္တံ့ခဲ့ၾကသည္။) တရုတ္ျပည္၏ ဘုရင္စနစ္သည္ တရုတ္သမၼတနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၁၂ ခုနွစ္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး မတိုင္မီအထိ မေျပာင္းမလဲ တည္တံ့ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၁၂ ခုနွစ္ က်မွာသာ ဘုရင္စနစ္၏ တရား၀င္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ စိန္ေခၚအံတုနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္နွင့္ စပ္လ်ဥ္းလာလွ်င္ အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းထက္ နိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္လံုးအား ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံအားေပး မႈက ပို၍အေရးပါေလသည္။
          နိုင္ငံေတာ္တရပ္လံုုးကို တရား၀င္၊မ၀င္ သံုးသပ္ၾကရာ၌ ကိုယ္ပိုင္ဆင္ျခင္မႈသေဘာအရ မည္ကဲ့သို႔ သံုးသပ္ၾကမည္နည္း။ နုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ဂ်ဴအန္လင့္စ္ (Juan Lintz) က တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ နိုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားသည္ မျပည့္စံုမႈမ်ားနွင့္ မေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ရွိေနလင့္ကစား အျခားတည္ရွိနိုင္သည့္ စနစ္မ်ားထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္ၾကသည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဤစနစ္မ်ားအတိုင္း ျပည္သူတို႔လိုက္နာၾကေစရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုခဲ့ေလသည္။ (ဲJuan Lintz Legitimacy of democracy and socioeconomic system p.65) တနည္းဆိုရေသာ္ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္တရပ္၏ မူ၀ါဒမ်ားအား လံုး၀ဥႆံုေက်နပ္လက္ခံ နိုင္ျခင္း မရွိသည့္တိုင္ အဆိုပါ နိုင္ငံေတာ္သည္ တရား၀င္နိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ အက်ိဳး ထူးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုနွစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ သမၼေလာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဂ်ာ့ဘြတ္ ဘီလ္လင္တန္နွင့္ ေရာ့စ္ပီးရိုးတို႔ သံုးဦးအနက္တဦးဦး အားေရြးခ်ယ္ရမည့္ ကိစၥကို မေက်နပ္နိုင္ဘဲ ထိုသူတို႔တက္သာလြန္ေသာ သမၼတေလာင္းမ်ား ရွိတန္ ရာသည္ဟု မဲဆႏၵရွင္တို႔က ထင္ျမင္ေကာင္း ထင္ျမင္ခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ပင္ အေမရိကန္ နိုင္ငံေရးစနစ္ၾကီးတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ( ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္) အဆင္သင့္ရနိုင္ ေကာင္းေသာ အျခားစနစ္မ်ားထက္ သာလြန္ေနေသးသည္ဟု မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံထား ၾကပါသည္။ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီ (Winstonchurchill) တစ္ခါက ဆိုခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီသည္ ေကာင္း မြန္လွေသာ အစိုးရပံုစံတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ ရွိတတ္သမွ်ေသာ ပံုစံမ်ားအနက္ ဒီမိုကေရစီသည္ အေကာင္းဆံုးပံုစံျဖစ္ပါသည္ဟုသာ ဆိုရေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တရား၀င္ ေသာနိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လံုးသည္ လူထုေထာက္ခံမႈကို အနိမ့္ဆံုးအတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ရရွိတတ္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။
          သို႔ရာတြင္ တရားမ၀င္ေသာ နိုင္ငံေတာ္တုိ႔သည္ လူထုေထာက္ခံမႈကို မရရွိၾကသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ နိုင္ငံသာတုိ႔အား အမိန္႔အာဏာျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္း အင္အား သံုး၍ အၾကမ္းဖက္ျခင္း စသည္တို႔အေပၚတြင္ တိုး၍တိုး၍ အားကိုးအားထားျပဳလာၾကရသည္။ အမွန္ စင္စစ္ နိုင္ငံသားတို႔၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈကို ရရွိေစရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္က မည္္၍မည္မွ်အာဏာသံုး၍ အတင္းအက်ပ္ေစခုိုင္းရသည္ ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ယင္းနိုင္ငံေတာ္၌ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိဆိုသည့္အခ်က္ကို တိက်စြာ ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပနိုင္ေလသည္။ န၀တ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္နွင့္ အျခား ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏ ျမိဳ႕လယ္ေကာင္တို႔တြင္ စစ္တပ္မ်ား ထားရွိရျခင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိျခင္း စသည္တို႔ကို ေထာက္ရႈပါက ၄င္းတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈလည္းမရွိ၊ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္လည္း မရွိသည့္ အျဖစ္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
          ၁၉၉၁ ခုနွစ္၌ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ျပဳိကြဲခဲ့ရျခင္းမွာလည္း တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ သိသာ စြာခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ျခငး္နွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့့္ ျဖစ္သည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံသည္ အလြန္အင္အားေတာင့္တင္းလွသျဖင့္ ရာစုနွစ္မ်ားစြာ တည္တံ့လိမ့္မည္ဟု အေနာက္တိုင္းေလ့လာ သူမ်ားစြာက ထင္မွတ္ယံုၾကည့္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ရုတ္ျခင္းဆိုသလို ျပဳိကြဲပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းမွာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြ႕ျခင္းနွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်သြားျခင္း သက္သက္တို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ေတြ႕ၾကံဳ ၾကရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္မွာ အေျပာင္းအလဲမရွိလွေခ်။ ျပယုဂ္အားျဖင့္ ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အၾကီးအက်ယ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျဗီတိန္နိုင္ငံနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ကို ဆိုဗီယက္ယူနီယံျပဳိကြဲရျခင္းမွာ မတ္ခ္စ္-လီနင္ ၀ါဒ၏ တန္ဖိုးက်ဆင္း ကုန္ခန္းသြားခဲ့ျခင္းနွင့္လည္း ပတ္သက္ပါသည္။ လူမ်ိဳးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ယူကရိန္း လစ္သူေ၀းနီး ယား နွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ လူမ်ိဳးအုပ္စုတို႔သည္း ဆိုဗီယက္နိုင္ငံေတာ္အား သစၥာေစာင့္သိျခင္းကို ရုတ္သိမ္း ၍ ယင္းမွ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ မဲဆႏၵေပးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းေလာက္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္နွင့္ အၾကီးအက်ယ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ဖဲ့ထြက္ကာ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ၁၈၆၁ ခုနွစ္မွ ၁၈၆၅ ခုနွစ္အထိ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ၀ါရွင္တန္ျမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုိကို အတင္းအက်ပ္ျပည္လည္ေပါင္းစည္းေစရန္ စီမံခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီး ျပီးသည့္ေနာက္တြင္မွသာ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ခိုင္ခံ့လာခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္သားမ်ားသည္ သတို႔၏ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးအတိတ္နွင့္ ထိုကာလက သူရဲေကာင္းမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားစိတ္တို႔ ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္သည့္တိုင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အေျခခံအားျဖင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ခံယူ ၾကေလသည္။
          လူထုေထာက္ခံမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီးေပးနိုင္သည့္ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္၏ အရင္းအ ျမစ္တို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ေသာ နိုင္ငံေတာ္တို႔ထက္စာလွ်င္ လူထုေထာက္ခံမႈနွင့္ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာတို႔ကို ပိုမိုရရွိၾကသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းနွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁)     နိုင္ငံသားတို႔သည္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔အားျဖင့္ မိမိတို႔ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ အစိုးရမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ပံုမွန္ျဖစ္ေစ မၾကာခဏျဖစ္ေစ အစိုးရ ယႏၱရားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစခံရ ၍ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ နိုင္ငံသားတို႔သည္ မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္သည့္ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆို နိင္ငံေတာ္၏ တန္ျပန္လက္စားေခ်မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကင္းရွင္းစြာ ေရြးခ်ယ္နိုင္ၾက သည္ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လိ်ဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္သည္ ဤကိစၥတြင္ အထူးအေရးၾကီးျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေခတတ္ ရုရွားနိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံသားမ်ားသည္ သူတို႔ကို အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ဇာဘုရင္မ်ား နွင့္ ဧကရာဇ္ဘုရင္မ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤက့ဲသို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးကို နုိင္္ငံသားတို႔က ေထာင္ခံၾကသည္ဆိုဦး ယင္းေထာင္ခံမႈ မ်ိဳးသည္ စိတ္ပါလက္ပါ ေထာက္ခံမႈမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အမ်ားနွင့္ ေမွ်ာလိုက္ၾကေသာ ေထာက္ခံမႈမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အာဏာလက္၀ယ္ ရွိေနေသာ ရီဂ်င္းမ္တရပ္ကို လူထုက လက္ခံေနရျခင္းမွာ အျခား သင့္ေတာ္ေသာ ထြက္ေပါက္မရွိ၍သာ လက္ခံေနၾကရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းမွ ရလာအပ္ေသာ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ခြင့္ အာဏာ” ဟုေခၚဆိုနိုင္ၾကေပသည္။
(၂)     ဒီမိုကေရစီိနိုင္ငံေတာ္တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သိႏၷိဠာန္ျပဳထားၾကရသည္။ သင္တင့္ေကာင္းမြန္၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာဘ၀ မ်ိဳးအား ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ထိုအခြင့္အေရးတို႔ကို မျဖစ္မေန အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသည့္ လူတိုင္းသည္ ဤအခြင့္အေရးတို႔ကို လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးခံလိုၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္တို႔သည္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ စိတ္ပါလက္ပါနွင့္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကို ပိုမို ရရွိနိုင္္ေျခ ရွိသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ေသာ နိုင္ငံေတာ္တို႔ထက္ ပိုမိုသာလြတ္ေသာ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိနိုင္ေျခရွိပါသည္။
          တင္ျပခ်က္ (၂) နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခၽြင္းခ်က္မ်ာရွိျခင္းကို ေဖၚျပလိုပါသည္။ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၏ ၀ိုင္မာ သမတနိုင္ငံ (Weimar Republic) သည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၃၀ ခုနွစ္ မ်ားအတြင္း၌ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ခၽြတ္ျခံဳက်လွသည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူတို႔သည္ ဤသမတနိုင္ငံ ေတာ္မ်ိဳးထက္ အာဏာရွင္ နိုင္ငံေတာ္မ်ိဳးကို ပိုမိုလိုလားလက္ခံၾကသျဖင့္ အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာ၏ ရီဂ်င္းမ္က အာဏာရရွိခဲ့ေလသည္။ ၁၉၅၀ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း ပါလိီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အခိုက္အတန္႔ မွ်က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္လည္း တည္ျငိမ္မႈကင္းမဲ့လာျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၅၇ ခုနွစ္၌ သမတဆိုကာနိုက (လက္ေတြ႕တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနိုင္ငံေတာ္တရပ္ျဖစ္သည့္) “လမ္းညႊန္ဒီမိုက္ေရစီ” ကို ျပဠာန္းက်င့္သံုးခဲ့ေလသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူအမ်ားအဖို႔ စား၀တ္ေနေရးသည္ လြတ္လပ္ ေရးထက္ပို၍ အေရးၾကီးေလ့ရွိပါသည္။ ခ်ိနဲ႔ေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ လံုျခံဳေရးကင္းမဲ့စြာ ေနထိုင္ ၾကရမည္ထက္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အာဏာရွင္အစိုးရတစ္ရပ္-ဥပမာ စစ္အစိုးရက ေပးလာမည့္ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္မ်ိဳးကို လက္သင့္ခံလို ၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာအရာခပ္သိမ္းတို႔ သာ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီေနမည္ဆိုပါက ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတစ္ရပ္ကိုသာ ပို၍ နွစ္သက္ ၾကေပလိမ့္မည္။
          စင္စစ္အားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခဏတာမွ်ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီ အစုိးရမ်ိဳး ရရွိဖူးေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအစိုးရမ်ိဳး တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဖူးေသာ နိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီကို ဆႏၵျပင္းျပစြာ လိုလားေတာင့္တလ်က္ ရွိၾကသည္။ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ရုရွ နွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံတို႔မွ ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ အသက္ပင္ စြန္႔ခဲ့ၾက သည္။ ေ၀ဖန္သူမ်ားက ထိုသူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီကို ျပည့္ျပည့္၀၀ သေဘာေပါက္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ ၾကဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကသည္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို လိုလားသည္ထက္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းဖူလံု ေရးကိုသာ လုိလားေတာင့္တၾကျခင္းျဖစ္္္္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။ သူတို႔၏ အဆိုတြင္ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ပါရွိေကာင္း ပါရွိနိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္က နိုင္ငံသားတို႔အား ဆက္ဆံရာတြင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းတို႔နွင့္အညီ သိမ္ေမြ႕စြာ ဆက္ဆံပိုင္ခြင့္အတြက္၊ ကမၻာ့လူသားတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ နိုင္ငံနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ နယ္နိမိတ္တို႔ကို ေက်ာ္လြန္ပ်ံ႕နွံ႕၍ ပဲ့တင္ရိုက္ခက္လ်က္ ရွိေနျပီဆိုျခင္းကိုမူ အဆိုပါေ၀ဖန္သူမ်ားက ျငင္းခ်က္ထုတ္နိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။  
ကက္နက္ေအ မက္ေကးေရးသား၍ ေဒါင္းညိုဘာသာျပန္ဆိုေသာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား စာအုုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...